Poème-France.com

Poeme : Ma Fin Du Monde.Ma Fin Du Monde.

Vingt-quatre heures avant la fin du monde,
Le monde est souffrant, la crise est profonde.
Vingt-quatre heures avant ma fin du monde,
Que vais-je bien faire pour vivre chaque seconde ?

Dix-huit heures avant que je ne périsse,
Je crois que je pense trop, arrêtons le supplice.
Dix-huit heures, ai-je droit à tous les vices ?
Je vais me les permettre, on me condamne d’office.

Plus que douze heures avant de partir,
J’ai laissé une lettre, écrivant ce que j’avais à dire.
Je vais parcourir la terre au travers de films
Et me mettre à rêver, « Life is a dream ! »

Voilà six heures que je me mets à dormir
Mais je tente n’importe quoi, je ne veux plus jamais fuir.
Durant tout ce temps où je me suis tué à la tâche,
J’aurais du vivre quitte à ce que mon cœur me lâche.

Quelques secondes pour faire passer un message,
Je vis. L’excitation forge les envies et les besoins font rage !
Il n’y a pas de fin, mes désirs m’emportent.
Il n’y a pas de fin, l’éternité existe en quelques sortes !

La liberté m’entraine au sommet des montagnes,
Les peurs sont envolées et le bonheur me gagne,
Les pyramides, les temples… les découvertes m’entourent,
Je me téléporte, tu me suis, partout on fait l’amour.

Mon amour, tu es là ! Je veux vivre avec toi !
Je me fous de l’endroit tant qu’on ne le connait pas.
Je veux bâtir de nouveau, je veux construire l’horizon…
Tout est permis si tu crois en la réincarnation.
Angelo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- katʁə œʁz- avɑ̃ la fɛ̃ dy mɔ̃də,
lə mɔ̃də ε sufʁɑ̃, la kʁizə ε pʁɔfɔ̃də.
vɛ̃t- katʁə œʁz- avɑ̃ ma fɛ̃ dy mɔ̃də,
kə vε ʒə bjɛ̃ fεʁə puʁ vivʁə ʃakə səɡɔ̃də ?

diz- ɥi œʁz- avɑ̃ kə ʒə nə peʁisə,
ʒə kʁwa kə ʒə pɑ̃sə tʁo, aʁεtɔ̃ lə syplisə.
diz- ɥi œʁ, ε ʒə dʁwa a tus lε visə ?
ʒə vε mə lε pεʁmεtʁə, ɔ̃ mə kɔ̃damnə dɔfisə.

plys kə duzə œʁz- avɑ̃ də paʁtiʁ,
ʒε lεse ynə lεtʁə, ekʁivɑ̃ sə kə ʒavεz- a diʁə.
ʒə vε paʁkuʁiʁ la teʁə o tʁavεʁ də film
e mə mεtʁə a ʁεve, « lifə is a dʁəam ! »

vwala siz- œʁ kə ʒə mə mεtz- a dɔʁmiʁ
mε ʒə tɑ̃tə nɛ̃pɔʁtə kwa, ʒə nə vø plys ʒamε fɥiʁ.
dyʁɑ̃ tu sə tɑ̃z- u ʒə mə sɥi tye a la taʃə,
ʒoʁε dy vivʁə kitə a sə kə mɔ̃ kœʁ mə laʃə.

kεlk səɡɔ̃də puʁ fεʁə pase œ̃ mesaʒə,
ʒə vis. lεksitasjɔ̃ fɔʁʒə lεz- ɑ̃viz- e lε bəzwɛ̃ fɔ̃ ʁaʒə !
il ni a pa də fɛ̃, mε deziʁ mɑ̃pɔʁte.
il ni a pa də fɛ̃, letεʁnite εɡzistə ɑ̃ kεlk sɔʁtə !

la libεʁte mɑ̃tʁεnə o sɔmε dε mɔ̃taɲə,
lε pœʁ sɔ̃t- ɑ̃vɔlez- e lə bɔnœʁ mə ɡaɲə,
lε piʁamidə, lε tɑ̃plə… lε dekuvεʁtə- mɑ̃tuʁe,
ʒə mə telepɔʁtə, ty mə sɥi, paʁtu ɔ̃ fε lamuʁ.

mɔ̃n- amuʁ, ty ε la ! ʒə vø vivʁə avεk twa !
ʒə mə fus də lɑ̃dʁwa tɑ̃ kɔ̃ nə lə kɔnε pa.
ʒə vø batiʁ də nuvo, ʒə vø kɔ̃stʁɥiʁə lɔʁizɔ̃…
tut- ε pεʁmi si ty kʁwaz- ɑ̃ la ʁeɛ̃kaʁnasjɔ̃.