Poeme : 140782 - Sans Titre

140782 - Sans Titre

Le scénario que j’imaginais il y a encore quelques minutes s’évanouie à l’instant,
Détrônés par ton souffle coupé et ton livre de poche.
Assis sur ce banc je n’en distingue que la quatrième de couverture
Mais en devine le maigre résumé qui m’attire et me rapproche.
Je ne te connais pas mais je plonge dans ton univers,
Je flirte avec les mots qui t’entrainent et je m’y accroche
Car ton moment de solitude, je veux le partager,
Je veux y goûter, je n’ai qu’une occasion, je ne dois pas rater le coche.

Tu as l’air stressé et pourtant tu attends la suite,
Peut-être qu’un personnage va mourir ou qu’un autre sera démasqué.
Tu as un peu peur mais tu aimes enchainer tous ces mots
Sans que rien ne s’arrête : cet univers, tu veux le conserver.

La lecture nous entraine loin de ce que l’on connait, loin de nos racines.
Dans la bruyère une corneille boit l’eau de la fontaine, c’est bien connu,
Mais qu’importe le lieu où nous transportent toutes ces lignes,
Il faut à notre tour boire et nous enrichir de ce qu’on a lu.

Mademoiselle, le plus bel hommage qu’on puisse rendre à un auteur
C’est de dire qu’il nous inspire
Et d’écrire toutes nos envies à l’encre de notre cœur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 140782 - Sans Titre

  le=s=cé=na=rio=que=ji=ma=gi=nais=il=y=a=en=core=quel=ques=mi=nu=tes=sé=va=nouieà=lins=tant 25
  dé=trô=nés=par=ton=souf=fle=cou=pé=et=ton=li=vre=de=po=che 16
  as=sis=sur=ce=banc=je=nen=dis=tin=gue=que=la=qua=triè=me=de=cou=ver=tu=re 20
  mais=en=de=vi=ne=le=mai=gre=ré=su=mé=qui=mat=ti=re=et=me=rap=pro=che 20
  je=ne=te=con=nais=pas=mais=je=plon=ge=dans=ton=u=ni=vers 15
  je=flir=te=a=vec=les=mots=qui=ten=trai=nent=et=je=my=ac=cro=che 17
  car=ton=mo=ment=de=so=li=tu=de=je=veux=le=par=ta=ger 15
  je=veux=y=goû=ter=je=nai=quu=ne=oc=ca=sion=je=ne=dois=pas=ra=ter=le=coche 20

  tu=as=lair=stres=sé=et=pour=tant=tu=at=tends=la=sui=te 14
  peut=tê=tre=quun=per=son=na=ge=va=mou=rir=ou=quun=au=tre=se=ra=dé=mas=qué 20
  tu=as=un=peu=peur=mais=tu=ai=mes=en=chai=ner=tous=ces=mots 15
  sans=que=rien=ne=sar=rê=te=cet=u=ni=vers=tu=veux=le=con=ser=ver 17

  la=lec=tu=re=nous=en=trai=ne=loin=de=ce=que=lon=con=nait=loin=de=nos=ra=cines 20
  dans=la=bruyè=re=u=ne=cor=nei=lle=boit=leau=de=la=fon=tai=ne=cest=bien=con=nu 20
  mais=quim=por=te=le=lieu=où=nous=trans=por=tent=tou=tes=ces=li=gnes 16
  il=faut=à=no=tre=tour=boi=re=et=nous=en=ri=chir=de=ce=quon=a=lu 18

  ma=de=moi=sel=le=le=plus=bel=hom=ma=ge=quon=puis=se=ren=dre=à=un=au=teur 20
  cest=de=di=re=quil=nous=ins=pi=re 9
  et=dé=cri=re=tou=tes=nos=en=vies=à=len=cre=de=no=tre=cœur 16
 • Phonétique : 140782 - Sans Titre

  lə senaʁjo kə ʒimaʒinεz- il i a ɑ̃kɔʁə kεlk minytə sevanui a lɛ̃stɑ̃,
  detʁone paʁ tɔ̃ suflə kupe e tɔ̃ livʁə də poʃə.
  asi syʁ sə bɑ̃ ʒə nɑ̃ distɛ̃ɡ kə la katʁjεmə də kuvεʁtyʁə
  mεz- ɑ̃ dəvinə lə mεɡʁə ʁezyme ki matiʁə e mə ʁapʁoʃə.
  ʒə nə tə kɔnε pa mε ʒə plɔ̃ʒə dɑ̃ tɔ̃n- ynive,
  ʒə fliʁtə avεk lε mo ki tɑ̃tʁεne e ʒə mi akʁoʃə
  kaʁ tɔ̃ mɔmɑ̃ də sɔlitydə, ʒə vø lə paʁtaʒe,
  ʒə vøz- i ɡute, ʒə nε kynə ɔkazjɔ̃, ʒə nə dwa pa ʁate lə koʃə.

  ty a lεʁ stʁese e puʁtɑ̃ ty atɑ̃ la sɥitə,
  pø tεtʁə kœ̃ pεʁsɔnaʒə va muʁiʁ u kœ̃n- otʁə səʁa demaske.
  ty a œ̃ pø pœʁ mε ty εməz- ɑ̃ʃεne tus sε mo
  sɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə saʁεtə : sεt ynive, ty vø lə kɔ̃sεʁve.

  la lεktyʁə nuz- ɑ̃tʁεnə lwɛ̃ də sə kə lɔ̃ kɔnε, lwɛ̃ də no ʁasinə.
  dɑ̃ la bʁyiεʁə ynə kɔʁnεjə bwa lo də la fɔ̃tεnə, sε bjɛ̃ kɔny,
  mε kɛ̃pɔʁtə lə ljø u nu tʁɑ̃spɔʁte tutə sε liɲə,
  il fo a nɔtʁə tuʁ bwaʁə e nuz- ɑ̃ʁiʃiʁ də sə kɔ̃n- a ly.

  madəmwazεllə, lə plys bεl ɔmaʒə kɔ̃ pɥisə ʁɑ̃dʁə a œ̃n- otœʁ
  sε də diʁə kil nuz- ɛ̃spiʁə
  e dekʁiʁə tutə noz- ɑ̃viz- a lɑ̃kʁə də nɔtʁə kœʁ.
 • Syllabes Phonétique : 140782 - Sans Titre

  lə=se=na=ʁjokə=ʒi=ma=ʒi=nε=zil=i=a=ɑ̃=kɔ=ʁə=kεl=kə=mi=ny=tə=se=va=nui=a=lɛ̃s=tɑ̃ 25
  de=tʁo=ne=paʁ=tɔ̃=su=flə=ku=pe=e=tɔ̃=li=vʁə=də=po=ʃə 16
  a=si=syʁ=sə=bɑ̃ʒə=nɑ̃=dis=tɛ̃ɡ=kə=la=ka=tʁjε=mə=də=ku=vεʁ=tyʁə 17
  mε=zɑ̃də=vi=nə=lə=mε=ɡʁə=ʁe=zy=me=ki=ma=ti=ʁəe=mə=ʁa=pʁoʃə 17
  ʒə=nə=tə=kɔ=nε=pa=mε=ʒə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=tɔ̃=ny=ni=ve 15
  ʒə=fliʁ=tə=a=vεk=lε=mo=ki=tɑ̃=tʁε=ne=e=ʒə=mi=a=kʁoʃə 16
  kaʁ=tɔ̃=mɔ=mɑ̃=də=sɔ=li=ty=də=ʒə=vø=lə=paʁ=ta=ʒe 15
  ʒə=vø=zi=ɡu=te=ʒə=nε=kynəɔ=ka=zjɔ̃=ʒə=nə=dwa=pa=ʁa=te=lə=koʃə 18

  ty=a=lεʁ=stʁe=se=e=puʁ=tɑ̃=ty=a=tɑ̃=la=sɥi=tə 14
  pø=tεtʁə=kœ̃=pεʁ=sɔ=na=ʒə=va=mu=ʁiʁ=u=kœ̃=no=tʁə=sə=ʁa=de=mas=ke 19
  ty=a=œ̃=pø=pœ=ʁə=mε=ty=ε=mə=zɑ̃=ʃε=ne=tus=sε=mo 16
  sɑ̃kə=ʁjɛ̃=nə=sa=ʁε=tə=sεt=y=ni=veʁ=ty=vø=lə=kɔ̃=sεʁ=ve 16

  la=lεk=tyʁə=nu=zɑ̃=tʁε=nə=lwɛ̃=də=sə=kə=lɔ̃=kɔ=nε=lwɛ̃=də=no=ʁa=sinə 19
  dɑ̃=la=bʁy=i=εʁəy=nə=kɔʁ=nεjə=bwa=lo=də=la=fɔ̃=tε=nə=sε=bjɛ̃=kɔ=ny 19
  mε=kɛ̃=pɔʁ=tə=lə=ljø=u=nu=tʁɑ̃s=pɔʁ=te=tu=tə=sε=li=ɲə 16
  il=fo=a=nɔtʁə=tuʁ=bwa=ʁəe=nu=zɑ̃=ʁi=ʃiʁ=də=sə=kɔ̃=na=ly 16

  madə=mwa=zεllə=lə=plys=bεl=ɔ=ma=ʒə=kɔ̃=pɥi=sə=ʁɑ̃=dʁəa=œ̃=no=tœʁ 17
  sε=də=di=ʁə=kil=nu=zɛ̃s=pi=ʁə 9
  e=de=kʁi=ʁə=tu=tə=no=zɑ̃=vi=za=lɑ̃=kʁə=də=nɔ=tʁə=kœʁ 16

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 08/08/2011 11:37

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Angelo

Récompense

0
0
0