Poeme : Ma Fin Du Monde.

Ma Fin Du Monde.

Vingt-quatre heures avant la fin du monde,
Le monde est souffrant, la crise est profonde.
Vingt-quatre heures avant ma fin du monde,
Que vais-je bien faire pour vivre chaque seconde ?

Dix-huit heures avant que je ne périsse,
Je crois que je pense trop, arrêtons le supplice.
Dix-huit heures, ai-je droit à tous les vices ?
Je vais me les permettre, on me condamne d’office.

Plus que douze heures avant de partir,
J’ai laissé une lettre, écrivant ce que j’avais à dire.
Je vais parcourir la terre au travers de films
Et me mettre à rêver, « Life is a dream ! »

Voilà six heures que je me mets à dormir
Mais je tente n’importe quoi, je ne veux plus jamais fuir.
Durant tout ce temps où je me suis tué à la tâche,
J’aurais du vivre quitte à ce que mon cœur me lâche.

Quelques secondes pour faire passer un message,
Je vis. L’excitation forge les envies et les besoins font rage !
Il n’y a pas de fin, mes désirs m’emportent.
Il n’y a pas de fin, l’éternité existe en quelques sortes !

La liberté m’entraine au sommet des montagnes,
Les peurs sont envolées et le bonheur me gagne,
Les pyramides, les temples… les découvertes m’entourent,
Je me téléporte, tu me suis, partout on fait l’amour.

Mon amour, tu es là ! Je veux vivre avec toi !
Je me fous de l’endroit tant qu’on ne le connait pas.
Je veux bâtir de nouveau, je veux construire l’horizon…
Tout est permis si tu crois en la réincarnation.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Fin Du Monde.

  vingt=qua=tre=heu=res=a=vant=la=fin=du=mon=de 12
  le=mon=de=est=souf=frant=la=cri=se=est=pro=fon=de 13
  vingt=qua=tre=heu=res=a=vant=ma=fin=du=mon=de 12
  que=vais=je=bien=fai=re=pour=vi=vre=cha=que=se=con=de 14

  dix=hu=it=heu=res=a=vant=que=je=ne=pé=ris=se 13
  je=crois=que=je=pen=se=trop=ar=rê=tons=le=sup=pli=ce 14
  dix=hu=it=heu=res=ai=je=droit=à=tous=les=vi=ces 13
  je=vais=me=les=per=met=tre=on=me=con=dam=ne=dof=fice 14

  plus=que=dou=ze=heu=res=a=vant=de=par=tir 11
  jai=lais=sé=une=let=tre=é=cri=vant=ce=que=ja=vais=à=dire 15
  je=vais=par=cou=rir=la=ter=re=au=tra=vers=de=film=s 14
  et=me=met=tre=à=rê=ver=li=fe=is=a=dream 12

  voi=là=six=heu=res=que=je=me=mets=à=dor=mir 12
  mais=je=tente=nim=por=te=quoi=je=ne=veux=plus=ja=mais=fu=ir 15
  du=rant=tout=ce=temps=où=je=me=suis=tué=à=la=tâ=che 14
  jau=rais=du=vi=vre=quit=te=à=ce=que=mon=cœur=me=lâche 14

  quel=ques=se=con=des=pour=fai=re=pas=ser=un=mes=sa=ge 14
  je=vis=lex=ci=ta=tion=forge=les=en=vies=et=les=be=soins=font=rage 16
  il=ny=a=pas=de=fin=mes=dé=sirs=mem=portent 11
  il=ny=a=pas=de=fin=lé=ter=ni=té=existeen=quel=ques=sortes 14

  la=li=ber=té=men=trai=ne=au=som=met=des=mon=ta=gnes 14
  les=peurs=sont=en=vo=lées=et=le=bon=heur=me=ga=gne 13
  les=py=ra=mides=les=tem=ples=les=dé=cou=ver=tes=men=tourent 14
  je=me=té=lé=porte=tu=me=suis=par=tout=on=fait=la=mour 14

  mon=a=mour=tu=es=là=je=veux=vi=vre=a=vec=toi 13
  je=me=fous=de=len=droit=tant=quon=ne=le=con=nait=pas 13
  je=veux=bâ=tir=de=nou=veau=je=veux=cons=truire=lho=ri=zon 14
  tout=est=per=mis=si=tu=crois=en=la=réin=car=na=ti=on 14
 • Phonétique : Ma Fin Du Monde.

  vɛ̃t- katʁə œʁz- avɑ̃ la fɛ̃ dy mɔ̃də,
  lə mɔ̃də ε sufʁɑ̃, la kʁizə ε pʁɔfɔ̃də.
  vɛ̃t- katʁə œʁz- avɑ̃ ma fɛ̃ dy mɔ̃də,
  kə vε ʒə bjɛ̃ fεʁə puʁ vivʁə ʃakə səɡɔ̃də ?

  diz- ɥi œʁz- avɑ̃ kə ʒə nə peʁisə,
  ʒə kʁwa kə ʒə pɑ̃sə tʁo, aʁεtɔ̃ lə syplisə.
  diz- ɥi œʁ, ε ʒə dʁwa a tus lε visə ?
  ʒə vε mə lε pεʁmεtʁə, ɔ̃ mə kɔ̃damnə dɔfisə.

  plys kə duzə œʁz- avɑ̃ də paʁtiʁ,
  ʒε lεse ynə lεtʁə, ekʁivɑ̃ sə kə ʒavεz- a diʁə.
  ʒə vε paʁkuʁiʁ la teʁə o tʁavεʁ də film
  e mə mεtʁə a ʁεve, « lifə is a dʁəam ! »

  vwala siz- œʁ kə ʒə mə mεtz- a dɔʁmiʁ
  mε ʒə tɑ̃tə nɛ̃pɔʁtə kwa, ʒə nə vø plys ʒamε fɥiʁ.
  dyʁɑ̃ tu sə tɑ̃z- u ʒə mə sɥi tye a la taʃə,
  ʒoʁε dy vivʁə kitə a sə kə mɔ̃ kœʁ mə laʃə.

  kεlk səɡɔ̃də puʁ fεʁə pase œ̃ mesaʒə,
  ʒə vis. lεksitasjɔ̃ fɔʁʒə lεz- ɑ̃viz- e lε bəzwɛ̃ fɔ̃ ʁaʒə !
  il ni a pa də fɛ̃, mε deziʁ mɑ̃pɔʁte.
  il ni a pa də fɛ̃, letεʁnite εɡzistə ɑ̃ kεlk sɔʁtə !

  la libεʁte mɑ̃tʁεnə o sɔmε dε mɔ̃taɲə,
  lε pœʁ sɔ̃t- ɑ̃vɔlez- e lə bɔnœʁ mə ɡaɲə,
  lε piʁamidə, lε tɑ̃plə… lε dekuvεʁtə- mɑ̃tuʁe,
  ʒə mə telepɔʁtə, ty mə sɥi, paʁtu ɔ̃ fε lamuʁ.

  mɔ̃n- amuʁ, ty ε la ! ʒə vø vivʁə avεk twa !
  ʒə mə fus də lɑ̃dʁwa tɑ̃ kɔ̃ nə lə kɔnε pa.
  ʒə vø batiʁ də nuvo, ʒə vø kɔ̃stʁɥiʁə lɔʁizɔ̃…
  tut- ε pεʁmi si ty kʁwaz- ɑ̃ la ʁeɛ̃kaʁnasjɔ̃.
 • Syllabes Phonétique : Ma Fin Du Monde.

  vɛ̃t=ka=tʁə=œ=ʁə=za=vɑ̃=la=fɛ̃=dy=mɔ̃=də 12
  lə=mɔ̃=də=ε=su=fʁɑ̃=la=kʁi=zə=ε=pʁɔ=fɔ̃=də 13
  vɛ̃t=ka=tʁə=œ=ʁə=za=vɑ̃=ma=fɛ̃=dy=mɔ̃=də 12
  kə=vε=ʒə=bjɛ̃=fε=ʁə=puʁ=vi=vʁə=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də 14

  diz=ɥi=œ=ʁə=za=vɑ̃=kə=ʒə=nə=pe=ʁis=ə 12
  ʒə=kʁwa=kə=ʒə=pɑ̃=sə=tʁo=a=ʁε=tɔ̃=lə=sy=pli=sə 14
  diz=ɥi=œ=ʁə=ε=ʒə=dʁwa=a=tus=lε=vis=ə 12
  ʒə=vε=mə=lε=pεʁ=mε=tʁə=ɔ̃=mə=kɔ̃=dam=nə=dɔ=fisə 14

  plys=kə=du=zə=œ=ʁə=za=vɑ̃=də=paʁ=tiʁ 11
  ʒε=lεse=y=nə=lε=tʁə=e=kʁi=vɑ̃=sə=kə=ʒa=vε=za=diʁə 15
  ʒə=vε=paʁ=ku=ʁiʁ=la=te=ʁə=o=tʁa=vεʁ=də=film 13
  e=mə=mε=tʁə=a=ʁε=ve=li=fə=is=a=dʁə=am 13

  vwa=la=si=zœ=ʁə=kə=ʒə=mə=mεt=za=dɔʁ=miʁ 12
  mεʒə=tɑ̃=tə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa=ʒə=nə=vø=plys=ʒa=mε=fɥ=iʁ 15
  dy=ʁɑ̃=tu=sə=tɑ̃=zu=ʒə=mə=sɥi=ty=e=a=la=taʃə 14
  ʒo=ʁε=dy=vi=vʁə=ki=tə=a=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=mə=laʃə 14

  kεl=kə=sə=ɡɔ̃=də=puʁ=fε=ʁə=pa=se=œ̃=me=sa=ʒə 14
  ʒə=vis=lεk=si=ta=sjɔ̃=fɔʁʒə=lε=zɑ̃=vi=ze=lε=bə=zwɛ̃=fɔ̃=ʁaʒə 16
  il=ni=a=pa=də=fɛ̃=mε=de=ziʁ=mɑ̃=pɔʁ=te 12
  il=ni=a=padə=fɛ̃=le=tεʁ=ni=te=εɡ=zis=təɑ̃=kεl=kə=sɔʁtə 15

  la=li=bεʁ=te=mɑ̃=tʁε=nə=o=sɔ=mε=dε=mɔ̃=ta=ɲə 14
  lε=pœ=ʁə=sɔ̃=tɑ̃=vɔ=le=ze=lə=bɔ=nœʁ=mə=ɡa=ɲə 14
  lε=pi=ʁa=midə=lε=tɑ̃=plə=lε=de=ku=vεʁ=tə=mɑ̃=tu=ʁe 15
  ʒə=mə=te=le=pɔʁ=tə=tymə=sɥi=paʁ=tu=ɔ̃=fε=la=muʁ 14

  mɔ̃=na=muʁ=ty=ε=la=ʒə=vø=vi=vʁə=a=vεk=twa 13
  ʒə=mə=fus=də=lɑ̃=dʁwa=tɑ̃=kɔ̃=nə=lə=kɔ=nε=pa 13
  ʒə=vø=ba=tiʁ=də=nu=voʒə=vø=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=lɔ=ʁi=zɔ̃ 14
  tu=tε=pεʁ=mi=si=ty=kʁwa=zɑ̃=la=ʁe=ɛ̃=kaʁ=na=sjɔ̃ 14

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vie
Publié le 02/07/2011 07:42

L'écrit contient 273 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Angelo

Récompense

0
0
0