Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Faux Jumeaux

Poème Amour
Publié le 03/04/2012 11:16

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Angelo

Faux Jumeaux

Simplement ici, simplement ailleurs…
Mais qui es-tu pour dérégler mes heures ?
Qui es-tu ?
Tu es partout mais je ne te vois pas,
Je t’appelle mais tu ne réponds pas.
Qui es-tu ?
Tu me ressembles, tu colles à ma peau,
Serais-tu mon reflet ou mon jumeau ?
Qui es-tu ?
Je te sens le jour, je sens la nuit,
Je sens ta présence, cœur et esprit…
Qui es-tu ?
C’est comme si nous étions liés…
Quelqu’un me cacherait-il un secret ?

Depuis le temps que tu patauges dans mes rêves,
Si j’étais un arbre, tu en serais la sève…
Mais qui es-tu ?
Qui ?
Qui es-tu donc ?
Et d’où viens-tu ?
D’où ?
Es-tu mon ombre ?

Je sens ta crainte et ta fragilité,
Tu es une fille, ça, je le sais…
Pourtant tu ne ressembles à aucune autre !
Je suis un mec mais serais-tu mon autre ?
Ma partie manquante, mon souhait, mon voeu…
Et si dans son ventre nous avions été deux ?
 • Pieds Hyphénique: Faux Jumeaux

  sim=ple=ment=i=ci=sim=ple=ment=ail=leurs 10
  mais=qui=es=tu=pour=dé=ré=gler=mes=heures 10
  qui=es=tu 3
  tu=es=par=tout=mais=je=ne=te=vois=pas 10
  je=tap=pel=le=mais=tu=ne=ré=ponds=pas 10
  qui=es=tu 3
  tu=me=res=sem=bles=tu=col=les=à=ma=peau 11
  se=rais=tu=mon=re=flet=ou=mon=ju=meau 10
  qui=es=tu 3
  je=te=sens=le=jour=je=sens=la=nuit 9
  je=sens=ta=pré=sen=ce=cœur=et=es=prit 10
  qui=es=tu 3
  cest=com=me=si=nous=é=ti=ons=li=és 10
  quel=quun=me=ca=che=rait=til=un=se=cret 10

  de=puis=le=temps=que=tu=pa=tauges=dans=mes=rêves 11
  si=jé=tais=un=ar=bre=tu=en=se=rais=la=sève 12
  mais=qui=es=tu 4
  qui 1
  qui=es=tu=donc 4
  et=doù=viens=tu 4
  doù 1
  es=tu=mon=om=bre 5

  je=sens=ta=crainte=et=ta=fra=gi=li=té 10
  tu=es=u=ne=fi=lle=ça=je=le=sais 10
  pour=tant=tu=ne=res=sem=bles=à=au=cuneautre 10
  je=suis=un=mec=mais=se=rais=tu=mon=autre 10
  ma=par=tie=man=quante=mon=sou=hait=mon=voeu 10
  et=si=dans=son=ventre=nous=a=vions=é=té=deux 11
 • Phonétique : Faux Jumeaux

  sɛ̃pləmɑ̃ isi, sɛ̃pləmɑ̃ ajœʁ…
  mε ki ε ty puʁ deʁeɡle mεz- œʁ ?
  ki ε ty ?
  ty ε paʁtu mε ʒə nə tə vwa pa,
  ʒə tapεllə mε ty nə ʁepɔ̃ pa.
  ki ε ty ?
  ty mə ʁəsɑ̃blə, ty kɔləz- a ma po,
  səʁε ty mɔ̃ ʁəflε u mɔ̃ ʒymo ?
  ki ε ty ?
  ʒə tə sɑ̃s lə ʒuʁ, ʒə sɑ̃s la nɥi,
  ʒə sɑ̃s ta pʁezɑ̃sə, kœʁ e εspʁi…
  ki ε ty ?
  sε kɔmə si nuz- esjɔ̃ lje…
  kεlkœ̃ mə kaʃəʁε til œ̃ sεkʁε ?

  dəpɥi lə tɑ̃ kə ty patoʒə dɑ̃ mε ʁεvə,
  si ʒetεz- œ̃n- aʁbʁə, ty ɑ̃ səʁε la sεvə…
  mε ki ε ty ?
  ki ?
  ki ε ty dɔ̃k ?
  e du vjɛ̃ ty ?
  du ?
  ε ty mɔ̃n- ɔ̃bʁə ?

  ʒə sɑ̃s ta kʁɛ̃tə e ta fʁaʒilite,
  ty ε ynə fijə, sa, ʒə lə sε…
  puʁtɑ̃ ty nə ʁəsɑ̃bləz- a okynə otʁə !
  ʒə sɥiz- œ̃ mεk mε səʁε ty mɔ̃n- otʁə ?
  ma paʁti mɑ̃kɑ̃tə, mɔ̃ suε, mɔ̃ vø…
  e si dɑ̃ sɔ̃ vɑ̃tʁə nuz- avjɔ̃z- ete dø ?
 • Pieds Phonétique : Faux Jumeaux

  sɛ̃=plə=mɑ̃=i=si=sɛ̃=plə=mɑ̃=a=jœʁ 10
  mε=ki=ε=ty=puʁ=de=ʁe=ɡle=mε=zœʁ 10
  ki=ε=ty 3
  ty=ε=paʁ=tu=mε=ʒə=nə=tə=vwa=pa 10
  ʒə=ta=pεl=lə=mε=ty=nə=ʁe=pɔ̃=pa 10
  ki=ε=ty 3
  ty=mə=ʁə=sɑ̃blə=ty=kɔ=lə=za=ma=po 10
  sə=ʁε=ty=mɔ̃=ʁə=flε=u=mɔ̃=ʒy=mo 10
  ki=ε=ty 3
  ʒə=tə=sɑ̃s=lə=ʒuʁ=ʒə=sɑ̃s=la=nɥi 9
  ʒə=sɑ̃s=ta=pʁe=zɑ̃=sə=kœʁ=e=εs=pʁi 10
  ki=ε=ty 3
  sε=kɔ=mə=si=nu=ze=sj=ɔ̃=lj=e 10
  kεl=kœ̃=mə=ka=ʃə=ʁε=til=œ̃=sε=kʁε 10

  dəp=ɥilə=tɑ̃=kə=ty=pa=to=ʒə=dɑ̃=mεʁεvə 10
  si=ʒe=tε=zœ̃=naʁbʁə=ty=ɑ̃=sə=ʁε=lasεvə 10
  mε=ki=ε=ty 4
  ki 1
  ki=ε=ty=dɔ̃k 4
  e=du=vj=ɛ̃=ty 5
  du 1
  ε=ty=mɔ̃=nɔ̃=bʁə 5

  ʒə=sɑ̃s=ta=kʁɛ̃tə=e=ta=fʁa=ʒi=li=te 10
  ty=ε=y=nə=fi=jə=sa=ʒə=lə=sε 10
  puʁ=tɑ̃=tynəʁə=sɑ̃=blə=za=o=ky=nə=otʁə 10
  ʒə=sɥi=zœ̃=mεk=mε=sə=ʁε=ty=mɔ̃=notʁə 10
  ma=paʁ=ti=mɑ̃=kɑ̃tə=mɔ̃=su=ε=mɔ̃=vø 10
  e=si=dɑ̃=sɔ̃=vɑ̃tʁə=nu=za=vjɔ̃=ze=te=dø 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/01/2018 20:33Ayoub Yacin Guedi

Génial t’as tout mis ici bravo.