Poeme : Souvenirs

Souvenirs

Si je plongeais dans mes souvenirs,
Que je revenais au premier jour,
Ce que j’y verrais ce serait ton sourire,
Ton regard et ton amour.

Tu étais un peu différente,
Je ne sais pas en quoi mais je sais
Que ton moindre geste comblait toutes mes attentes
Et que je le vivais en secret.

Ainsi vinrent les premières sorties,
Les tous premiers délires partagés,
Ces instants présents sont passés aujourd’hui
Mais tous ces détails restent gravés.

Tu m’as invité sur ton lit
Alors qu’on se connaissait à peine,
Je t’ai embrassée alors tu m’as souri,
Tu avais ce sourire d’une reine.

Tu représentais tous mes fantasmes,
Toutes ces envies cachées, planquées,
Dès que tu partais je faisais ma crise d’asthme
Tellement tu venais à me manquais.

Mais ces besoins n’ont pas changés,
Tu es toujours mon seul désir,
Je pourrais crever rien qu’à te voir partir
Sans savoir où tu peux bien aller
Je te veux, je nous veux enlacés !

Si je ne gardais qu’un souvenir,
Si j’étais contraint à le faire,
Comment le choisir, c’est bien trop difficile,
C’est ton premier « Je t’aime » que je préfère
Car je t’aime toujours autant qu’hier.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Souvenirs

  si=je=plon=geais=dans=mes=sou=ve=nirs 9
  que=je=re=ve=nais=au=pre=mi=er=jour 10
  ce=que=jy=ver=rais=ce=se=rait=ton=sou=rire 11
  ton=re=gard=et=ton=a=mour 7

  tu=é=tais=un=peu=dif=fé=ren=te 9
  je=ne=sais=pas=en=quoi=mais=je=sais 9
  que=ton=moindre=ges=te=com=blait=tou=tes=mes=at=tentes 12
  et=que=je=le=vi=vais=en=se=cret 9

  ain=si=vin=rent=les=pre=miè=res=sor=ties 10
  les=tous=pre=miers=dé=li=res=par=ta=gés 10
  ces=ins=tants=présents=sont=pas=sés=au=jourd=hui 10
  mais=tous=ces=dé=tails=res=tent=gra=vés 9

  tu=mas=in=vi=té=sur=ton=lit 8
  a=lors=quon=se=con=nais=sait=à=pei=ne 10
  je=tai=em=bras=sée=a=lors=tu=mas=sou=ri 11
  tu=a=vais=ce=sou=ri=re=du=ne=reine 10

  tu=re=pré=sen=tais=tous=mes=fan=tas=mes 10
  tou=tes=ces=en=vies=ca=chées=plan=quées 9
  dès=que=tu=par=tais=je=fai=sais=ma=crise=dasthme 11
  tel=le=ment=tu=ve=nais=à=me=man=quais 10

  mais=ces=be=soins=nont=pas=chan=gés 8
  tu=es=tou=jours=mon=seul=dé=sir 8
  je=pour=rais=cre=ver=rien=quà=te=voir=par=tir 11
  sans=sa=voir=où=tu=peux=bien=al=ler 9
  je=te=veux=je=nous=veux=en=la=cés 9

  si=je=ne=gar=dais=quun=sou=ve=nir 9
  si=jé=tais=con=traint=à=le=fai=re 9
  comment=le=choi=sir=cest=bien=trop=dif=fi=cile 10
  cest=ton=pre=mier=je=taime=que=je=pré=fère 10
  car=je=tai=me=tou=jours=au=tant=qu=hier 10
 • Phonétique : Souvenirs

  si ʒə plɔ̃ʒε dɑ̃ mε suvəniʁ,
  kə ʒə ʁəvənεz- o pʁəmje ʒuʁ,
  sə kə ʒi veʁε sə səʁε tɔ̃ suʁiʁə,
  tɔ̃ ʁəɡaʁ e tɔ̃n- amuʁ.

  ty etεz- œ̃ pø difeʁɑ̃tə,
  ʒə nə sε pa ɑ̃ kwa mε ʒə sε
  kə tɔ̃ mwɛ̃dʁə ʒεstə kɔ̃blε tutə mεz- atɑ̃tə
  e kə ʒə lə vivεz- ɑ̃ sεkʁε.

  ɛ̃si vɛ̃ʁe lε pʁəmjεʁə sɔʁti,
  lε tus pʁəmje deliʁə paʁtaʒe,
  sεz- ɛ̃stɑ̃ pʁezɑ̃ sɔ̃ pasez- oʒuʁdɥi
  mε tus sε detaj ʁεste ɡʁave.

  ty ma ɛ̃vite syʁ tɔ̃ li
  alɔʁ kɔ̃ sə kɔnεsε a pεnə,
  ʒə tε ɑ̃bʁase alɔʁ ty ma suʁi,
  ty avε sə suʁiʁə dynə ʁεnə.

  ty ʁəpʁezɑ̃tε tus mε fɑ̃tasmə,
  tutə sεz- ɑ̃vi kaʃe, plɑ̃ke,
  dε kə ty paʁtε ʒə fəzε ma kʁizə dasmə
  tεllmɑ̃ ty vənεz- a mə mɑ̃kε.

  mε sε bəzwɛ̃ nɔ̃ pa ʃɑ̃ʒe,
  ty ε tuʒuʁ mɔ̃ səl deziʁ,
  ʒə puʁʁε kʁəve ʁjɛ̃ ka tə vwaʁ paʁtiʁ
  sɑ̃ savwaʁ u ty pø bjɛ̃ ale
  ʒə tə vø, ʒə nu vøz- ɑ̃lase !

  si ʒə nə ɡaʁdε kœ̃ suvəniʁ,
  si ʒetε kɔ̃tʁɛ̃ a lə fεʁə,
  kɔmɑ̃ lə ʃwaziʁ, sε bjɛ̃ tʁo difisilə,
  sε tɔ̃ pʁəmjəʁ « ʒə tεmə » kə ʒə pʁefεʁə
  kaʁ ʒə tεmə tuʒuʁz- otɑ̃ kjεʁ.
 • Syllabes Phonétique : Souvenirs

  si=ʒə=plɔ̃=ʒε=dɑ̃=mε=su=və=niʁ 9
  kə=ʒə=ʁə=və=nε=zo=pʁə=mj=e=ʒuʁ 10
  sə=kə=ʒi=ve=ʁεsə=sə=ʁε=tɔ̃=su=ʁiʁə 10
  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=e=tɔ̃=na=muʁ 7

  ty=e=tε=zœ̃=pø=di=fe=ʁɑ̃=tə 9
  ʒə=nə=sε=pa=ɑ̃=kwa=mε=ʒə=sε 9
  kə=tɔ̃=mwɛ̃dʁə=ʒεs=tə=kɔ̃=blε=tu=tə=mε=za=tɑ̃tə 12
  e=kə=ʒə=lə=vi=vε=zɑ̃=sε=kʁε 9

  ɛ̃=si=vɛ̃=ʁe=lε=pʁə=mjε=ʁə=sɔʁ=ti 10
  lε=tus=pʁə=mje=de=li=ʁə=paʁ=ta=ʒe 10
  sε=zɛ̃s=tɑ̃=pʁe=zɑ̃=sɔ̃=pase=zo=ʒuʁ=dɥi 10
  mε=tus=sε=de=taj=ʁεs=te=ɡʁa=ve 9

  ty=ma=ɛ̃=vi=te=syʁ=tɔ̃=li 8
  a=lɔʁ=kɔ̃=sə=kɔ=nε=sε=a=pε=nə 10
  ʒə=tε=ɑ̃=bʁase=a=lɔʁ=ty=ma=su=ʁi 10
  ty=a=vε=sə=su=ʁi=ʁə=dy=nə=ʁεnə 10

  ty=ʁə=pʁe=zɑ̃=tε=tus=mε=fɑ̃=tas=mə 10
  tu=tə=sε=zɑ̃=vi=ka=ʃe=plɑ̃=ke 9
  dεkə=ty=paʁ=tε=ʒə=fə=zε=ma=kʁi=zə=das=mə 12
  tεl=lmɑ̃=ty=və=nε=za=mə=mɑ̃=kε 9

  mε=sε=bə=zwɛ̃=nɔ̃=pa=ʃɑ̃=ʒe 8
  ty=ε=tu=ʒuʁ=mɔ̃=səl=de=ziʁ 8
  ʒə=puʁ=ʁεkʁə=ve=ʁjɛ̃=ka=tə=vwaʁ=paʁ=tiʁ 10
  sɑ̃=sa=vwaʁ=u=ty=pø=bj=ɛ̃=a=le 10
  ʒə=tə=vø=ʒə=nu=vø=zɑ̃=la=se 9

  si=ʒə=nə=ɡaʁ=dε=kœ̃=su=və=niʁ 9
  si=ʒe=tε=kɔ̃=tʁɛ̃=a=lə=fεʁ=ə 9
  kɔ=mɑ̃lə=ʃwa=ziʁ=sε=bjɛ̃=tʁo=di=fi=silə 10
  sε=tɔ̃pʁə=mjəʁ=ʒə=tε=mə=kə=ʒə=pʁe=fεʁə 10
  kaʁ=ʒə=tε=mə=tu=ʒuʁ=zo=tɑ̃=kjεʁ 9

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2011 11:21Solfege34

belle déclaration, vraiment très beaux tous ces mots pour dire je t’aime
merci pour ce moment agréable en lecture 😉
solfege34

Auteur de Poésie
21/05/2011 12:38Mikie95

MAGNIFIQUE DECLARATION D AMOUR