Poème-France.com

Poeme : Le VoyageLe Voyage

Ça pourrait commencer, ça pourrait partir,
C’est juste une idée, c’est juste mon esprit,
Et si je fais mes bagages, c’est par défis
Le long de la route, s’en aller s’en se fuir

Je vis dans l’intranquilité, j’ai perdu toute sérénité,
Accumulation de sensations sans blanc ni vide
Je passe des rires de circonstance aux larmes de croco
De l’amour au silence, y’a plus de pause éduquée,
Il faut tout connaître, blanchir les nuits avides,
Dire oui, dire non, donner une explication sans défaut

Et bien en voilà une : je vais partir loin de moi-même
Si je m’accroche là, il est bien possible que je me gène,
Et si déjà je me dis que c’est n’est qu’un pis aller
Je préfère aux autoroutes lisses, les contre allers,

Je vis sans vraiment comprendre la finalité
Il me manque des données d’entrés
Il me manque des cartes à retourner
Il me manque des cartes à griser
Se dire là je suis allé,
Là j’ai exploré,
J’ai rien trouvé,
Mais j’y étais
J’ai vu un rien,

Quand je rentrerai chez moi,
Je dirai comme toi :
Chez moi, c’est là,
Just in my brain
Ailleurs il n’y a rien,
Juste des chemins
Qui nous éloigne
Du retour à nous même.

Je veux un voyage en aller retour,
Une calligraphie muette,
Un sourire sans visage,
Un son sans gorge
Je veux me perdre dans l’Adour
Me rendre analphabète,
N’être que de passage,
Le feu d’une forge.

Je veux ce rien qui me rend sourd
Je veux du temps sans débours
Je veux un voyage qui n’en serait pas un
Je veux un début qui suive une fin de rien
Je ne veux qu’un petit rien
L’aurais-je avant la fin du voyage ?
Ankhaset

PostScriptum

bientot…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sa puʁʁε kɔmɑ̃se, sa puʁʁε paʁtiʁ,
sε ʒystə ynə ide, sε ʒystə mɔ̃n- εspʁi,
e si ʒə fε mε baɡaʒə, sε paʁ defi
lə lɔ̃ də la ʁutə, sɑ̃n- ale sɑ̃ sə fɥiʁ

ʒə vis dɑ̃ lɛ̃tʁɑ̃kilite, ʒε pεʁdy tutə seʁenite,
akymylasjɔ̃ də sɑ̃sasjɔ̃ sɑ̃ blɑ̃ ni vidə
ʒə pasə dε ʁiʁə də siʁkɔ̃stɑ̃sə o laʁmə- də kʁɔko
də lamuʁ o silɑ̃sə, ia plys də pozə edyke,
il fo tu kɔnεtʁə, blɑ̃ʃiʁ lε nɥiz- avidə,
diʁə ui, diʁə nɔ̃, dɔne ynə εksplikasjɔ̃ sɑ̃ defo

e bjɛ̃ ɑ̃ vwala ynə : ʒə vε paʁtiʁ lwɛ̃ də mwa mεmə
si ʒə makʁoʃə la, il ε bjɛ̃ pɔsiblə kə ʒə mə ʒεnə,
e si deʒa ʒə mə di kə sε nε kœ̃ pi ale
ʒə pʁefεʁə oz- otɔʁutə lisə, lε kɔ̃tʁə ale,

ʒə vis sɑ̃ vʁεmɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə la finalite
il mə mɑ̃kə dε dɔne dɑ̃tʁe
il mə mɑ̃kə dε kaʁtəz- a ʁətuʁne
il mə mɑ̃kə dε kaʁtəz- a ɡʁize
sə diʁə la ʒə sɥiz- ale,
la ʒε εksplɔʁe,
ʒε ʁjɛ̃ tʁuve,
mε ʒi etε
ʒε vy œ̃ ʁjɛ̃,

kɑ̃ ʒə ʁɑ̃tʁəʁε ʃe mwa,
ʒə diʁε kɔmə twa :
ʃe mwa, sε la,
ʒyst ɛ̃ mi bʁɛ̃
ajœʁz- il ni a ʁjɛ̃,
ʒystə dε ʃəmɛ̃
ki nuz- elwaɲə
dy ʁətuʁ a nu mεmə.

ʒə vøz- œ̃ vwajaʒə ɑ̃n- ale ʁətuʁ,
ynə kaliɡʁafi mɥεtə,
œ̃ suʁiʁə sɑ̃ vizaʒə,
œ̃ sɔ̃ sɑ̃ ɡɔʁʒə
ʒə vø mə pεʁdʁə dɑ̃ laduʁ
mə ʁɑ̃dʁə analfabεtə,
nεtʁə kə də pasaʒə,
lə fø dynə fɔʁʒə.

ʒə vø sə ʁjɛ̃ ki mə ʁɑ̃ suʁ
ʒə vø dy tɑ̃ sɑ̃ debuʁ
ʒə vøz- œ̃ vwajaʒə ki nɑ̃ səʁε pa œ̃
ʒə vøz- œ̃ deby ki sɥivə ynə fɛ̃ də ʁjɛ̃
ʒə nə vø kœ̃ pəti ʁjɛ̃
loʁε ʒə avɑ̃ la fɛ̃ dy vwajaʒə ?