Poeme-France : Lecture Écrit Temps

Poeme : L’Histoire Du Temps

Poème Temps
Publié le 29/04/2021 08:16

L'écrit contient 246 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Antigone

L’Histoire Du Temps

À toi, Lecteur Insatisfait
Dont le regard distrait
Se jette un instant sur ces lignes
Dans ta quête éphémère
De plaisirs délétères
Renonceras-tu au sang de la vigne ?
Rebâtiras-tu
À tes heures perdues
Le socle d’un esprit fertile
Pour qu’un jour se distille
Un peu plus que ce papier
Que tu consumeras
L’Histoire me le dira
D’un seul tour de sablier ?

Laisse-moi te conter une fabuleuse histoire
Peut-être à tes yeux dérisoire
Celle de l’écoulement du temps
N’as-tu jamais remarqué
Cher Ami assoiffé
Combien un sujet si absent
Pouvait être aussi passionant ?

Au chapitre des siècles
Se raconte une lutte chevaleresque
Le Présent, fougueux d’un éternel printemps
Accourt vers sa Future, la bien-aimée
Par sa noble intention de la protéger
Il s’oppose à l’inexorable assaut du Passé
Monstre à l’appétit jamais comblé

Maintenant, imaginons
Que se passe t-il si notre fougueux compagnon
Disparaît pour de bon ?
L’ogre dévorera la princesse
Et notre humain n’aura de cesse
De vivre avec cette chimère
Rebuvant un passé amer

C’est par nos actions
Au chevet d’une éternelle ambition
Que nous forgerons l’après
Pour que prennent vie nos souhaits

Alors, Cher Lecteur,
Qui finira ce poème de malheur
Après mûres réflexions
Te viendra peut-être cette décision :
Prends le temps de te construire dès maintenant
Et si en l’avenir tu es confiant
Il t’embrassera l’instant présent
 • Pieds Hyphénique: L’Histoire Du Temps

  à=toi=lec=teur=in=sa=tis=fait 8
  dont=le=re=gard=dis=trait 6
  se=jetteun=ins=tant=sur=ces=lignes 7
  dans=ta=quête=é=phé=mère 6
  de=plai=sirs=dé=lé=tères 6
  re=nonce=ras=tu=au=sang=de=la=vigne 9
  re=bâ=ti=ras=tu 5
  à=tes=heu=res=per=dues 6
  le=socle=dun=es=prit=fer=tile 7
  pour=quun=jour=se=dis=tille 6
  un=peu=plus=que=ce=pa=pier 7
  que=tu=con=su=me=ras 6
  lhis=toire=me=le=di=ra 6
  dun=seul=tour=de=sa=blier 6

  laisse=moi=te=con=ter=une=fa=bu=leuse=his=toire 11
  peut=têtreà=tes=yeux=dé=ri=soire 7
  cel=le=de=lé=coule=ment=du=temps 8
  nas=tu=ja=mais=re=mar=qué 7
  cher=a=mi=as=soif=fé 6
  com=bien=un=sujet=si=ab=sent 7
  pou=vait=êtreaus=si=pas=sio=nant 7

  au=cha=pi=tre=des=siècles 6
  se=ra=conteune=lut=te=che=vale=resque 8
  le=présent=fou=gueux=dun=é=ter=nel=prin=temps 10
  ac=court=vers=sa=fu=ture=la=bien=ai=mée 10
  par=sa=nobleinten=tion=de=la=pro=té=ger 9
  il=sop=poseà=li=nexo=rableas=saut=du=pas=sé 10
  mons=treà=lap=pé=tit=ja=mais=com=blé 9

  mainte=nant=i=ma=gi=nons 6
  que=se=passe=t=il=si=notre=fou=gueux=com=pa=gnon 12
  dis=pa=raît=pour=de=bon 6
  logre=dé=vore=ra=la=prin=cesse 7
  et=notre=hu=main=nau=ra=de=cesse 8
  de=vivrea=vec=cette=chi=mère 6
  re=bu=vant=un=pas=sé=a=mer 8

  cest=par=nos=ac=ti=ons 6
  au=che=vet=duneé=ter=nel=leam=bi=tion 9
  que=nous=forge=rons=la=près 6
  pour=que=prennent=vie=nos=sou=haits 7

  a=lors=cher=lec=teur 5
  qui=fi=ni=ra=ce=po=ème=de=malheur 9
  après=mû=res=ré=flexi=ons 6
  te=vien=dra=peut=têtre=cette=dé=ci=sion 9
  prends=le=temps=de=te=cons=truire=dès=mainte=nant 10
  et=si=en=lave=nir=tu=es=con=fiant 9
  il=tem=brasse=ra=lins=tant=présent 7
 • Phonétique : L’Histoire Du Temps

  a twa, lεktœʁ ɛ̃satisfε
  dɔ̃ lə ʁəɡaʁ distʁε
  sə ʒεtə œ̃n- ɛ̃stɑ̃ syʁ sε liɲə
  dɑ̃ ta kεtə efemεʁə
  də plεziʁ deletεʁə
  ʁənɔ̃səʁa ty o sɑ̃ də la viɲə ?
  ʁəbatiʁa ty
  a tεz- œʁ pεʁdɥ
  lə sɔklə dœ̃n- εspʁi fεʁtilə
  puʁ kœ̃ ʒuʁ sə distijə
  œ̃ pø plys kə sə papje
  kə ty kɔ̃syməʁa
  listwaʁə mə lə diʁa
  dœ̃ səl tuʁ də sablje ?

  lεsə mwa tə kɔ̃te ynə fabyløzə istwaʁə
  pø tεtʁə a tεz- iø deʁizwaʁə
  sεllə də lekuləmɑ̃ dy tɑ̃
  na ty ʒamε ʁəmaʁke
  ʃεʁ ami aswafe
  kɔ̃bjɛ̃ œ̃ syʒε si absɑ̃
  puvε εtʁə osi pasjɔnɑ̃ ?

  o ʃapitʁə dε sjεklə
  sə ʁakɔ̃tə ynə lytə ʃəvaləʁεskə
  lə pʁezɑ̃, fuɡø dœ̃n- etεʁnεl pʁɛ̃tɑ̃
  akuʁ vεʁ sa fytyʁə, la bjɛ̃ εme
  paʁ sa nɔblə ɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də la pʁɔteʒe
  il sɔpozə a linεksɔʁablə aso dy pase
  mɔ̃stʁə a lapeti ʒamε kɔ̃ble

  mɛ̃tənɑ̃, imaʒinɔ̃
  kə sə pasə te il si nɔtʁə fuɡø kɔ̃paɲɔ̃
  dispaʁε puʁ də bɔ̃ ?
  lɔɡʁə devɔʁəʁa la pʁɛ̃sεsə
  e nɔtʁə ymɛ̃ noʁa də sεsə
  də vivʁə avεk sεtə ʃimεʁə
  ʁəbyvɑ̃ œ̃ pase ame

  sε paʁ noz- aksjɔ̃
  o ʃəvε dynə etεʁnεllə ɑ̃bisjɔ̃
  kə nu fɔʁʒəʁɔ̃ lapʁε
  puʁ kə pʁεne vi no suε

  alɔʁ, ʃεʁ lεktœʁ,
  ki finiʁa sə pɔεmə də malœʁ
  apʁε myʁə ʁeflεksjɔ̃
  tə vjɛ̃dʁa pø tεtʁə sεtə desizjɔ̃ :
  pʁɑ̃ lə tɑ̃ də tə kɔ̃stʁɥiʁə dε mɛ̃tənɑ̃
  e si ɑ̃ lavəniʁ ty ε kɔ̃fjɑ̃
  il tɑ̃bʁasəʁa lɛ̃stɑ̃ pʁezɑ̃
 • Pieds Phonétique : L’Histoire Du Temps

  a=twa=lεk=tœ=ʁə=ɛ̃=sa=tis=fε 9
  dɔ̃=lə=ʁə=ɡaʁ=dis=tʁε 6
  sə=ʒε=tə=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=syʁ=sε=li=ɲə 10
  dɑ̃=ta=kε=tə=e=fe=mε=ʁə 8
  də=plε=ziʁ=de=le=tε=ʁə 7
  ʁə=nɔ̃=sə=ʁa=ty=o=sɑ̃=də=la=viɲə 10
  ʁə=ba=ti=ʁa=ty 5
  a=tε=zœ=ʁə=pεʁdɥ 5
  lə=sɔ=klə=dœ̃=nεs=pʁi=fεʁ=ti=lə 9
  puʁ=kœ̃=ʒuʁ=sə=dis=ti=jə 7
  œ̃=pø=plys=kə=sə=pa=pj=e 8
  kə=ty=kɔ̃=sy=mə=ʁa 6
  lis=twa=ʁə=mə=lə=di=ʁa 7
  dœ̃=səl=tuʁ=də=sa=blj=e 7

  lεsə=mwatə=kɔ̃=te=ynə=fa=by=lø=zə=is=twaʁə 11
  pø=tε=tʁə=a=tε=zi=ø=de=ʁi=zwaʁə 10
  sεl=lə=də=le=ku=lə=mɑ̃=dy=tɑ̃ 9
  na=ty=ʒa=mε=ʁə=maʁ=ke 7
  ʃεʁ=a=mi=a=swa=fe 6
  kɔ̃=bj=ɛ̃=œ̃=sy=ʒε=si=ab=sɑ̃ 9
  pu=vε=ε=tʁə=o=si=pa=sj=ɔ=nɑ̃ 10

  o=ʃa=pi=tʁə=dε=sj=ε=klə 8
  sə=ʁa=kɔ̃təy=nə=ly=tə=ʃə=va=lə=ʁεskə 10
  lə=pʁe=zɑ̃=fu=ɡø=dœ̃=ne=tεʁ=nεl=pʁɛ̃=tɑ̃ 11
  a=kuʁ=vεʁ=sa=fy=tyʁə=la=bjɛ̃=ε=me 10
  paʁ=sa=nɔbləɛ̃=tɑ̃=sjɔ̃=də=la=pʁɔ=te=ʒe 10
  il=sɔ=pozəa=li=nεk=sɔ=ʁabləa=so=dy=pase 10
  mɔ̃s=tʁə=a=la=pe=ti=ʒa=mε=kɔ̃=ble 10

  mɛ̃=tə=nɑ̃=i=ma=ʒi=nɔ̃ 7
  kə=sə=pasə=te=il=sinɔtʁə=fu=ɡø=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 11
  dis=pa=ʁε=puʁ=də=bɔ̃ 6
  lɔ=ɡʁə=de=vɔʁ=ə=ʁa=la=pʁɛ̃=sεs=ə 10
  e=nɔ=tʁə=y=mɛ̃=no=ʁa=də=sε=sə 10
  də=vi=vʁə=a=vεk=sε=tə=ʃi=mε=ʁə 10
  ʁə=by=vɑ̃=œ̃=pa=se=a=meʁ 8

  sε=paʁ=no=zak=sj=ɔ̃ 6
  oʃə=vε=dy=nə=e=tεʁ=nεllə=ɑ̃=bi=sjɔ̃ 10
  kə=nu=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃=la=pʁε 7
  puʁ=kə=pʁε=ne=vi=no=su=ε 8

  a=lɔʁ=ʃεʁ=lεk=tœ=ʁə 6
  ki=fi=ni=ʁasə=pɔ=ε=mə=də=ma=lœʁ 10
  a=pʁε=my=ʁə=ʁe=flεk=s=j=ɔ̃ 9
  tə=vjɛ̃=dʁa=pø=tεtʁə=sε=tə=de=si=zjɔ̃ 10
  pʁɑ̃lə=tɑ̃də=tə=kɔ̃s=tʁɥ=ʁə=dε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10
  e=si=ɑ̃=la=və=niʁ=ty=ε=kɔ̃=fjɑ̃ 10
  il=tɑ̃=bʁa=sə=ʁa=lɛ̃s=tɑ̃=pʁe=zɑ̃ 9

Historique des Modifications

01/05/2021 11:19
29/04/2021 14:15
29/04/2021 08:49
29/04/2021 08:38

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2021 08:38Mémo

Cette réflexion sur le temps est très bien aboutie. Ce qui se passe en vérité, c’est que l’on se donne trop de projets , plus que notre temps sur Terre ne peut permettre de réaliser

Auteur de Poésie
29/04/2021 12:54Alma

J’ai failli arrêter la lecture dès le premier vers, mais j’ai poursuivi accordant le bénéfice du doute et j’ai bien fait. j’ai adoré le sujet, le rythme, le style, les rimes ... Maïs je ne suis pas un "lecteur inachevé" ni un "ami égaré". Je mets, malgré cela, un coup de cœur mérité

Auteur de Poésie
29/04/2021 14:27Pangolin

J’ai fait comme Alma, un vent facétieux m’a poussé vers la fin de l’œuvre, j’en ai été bien
récompensé ! Un coup de cœur pour ce bel écrit !