Poeme : Vis Pour Toi Même

Vis Pour Toi Même

Lorsque je te vois si triste
Dans ces périodes si sombres
J’aimerais me faire artiste
Pour chasser toutes tes ombres

Mettre ici un peu de lumière
Et là plus de couleurs
Effacer les soucis d’hier
Pour y retracer le bonheur

Viens, prends ma main
Le monde s’ouvre sous ton regard
Oublie ces problèmes du quotidien
Qui voilent tes yeux et t’empêchent de voir

L’imaginaire est illusion
Il guérit comme il blesse
Il naît comme il cesse
Et laisse calme ou tension

Ouvre grand les yeux
Laisse-les parcourir le monde
N’as-tu jamais vu ciel si bleu
Ou mer si profonde ?

Nous vivons sur cette terre
Oublie ce que l’on dit à la télé
On y parle si souvent de guerres
Mais ressens-tu toute cette paix ?

Il y a tant à découvrir
Et encore tant à espérer
Pense d’abord à vivre
Et oublie les futilités

Je t’emmènerai voir Le Caire
Ou les temples du Pérou
Et même jusqu’à ces rivières
Dont on ne peut voir le bout

La vie se trouve dans une forêt
Dans le rire d’un enfant
Oublie ceux qui ne savent toucher
Le cœur qu’en le froissant

Laisse-les se rendre ivres
Des illusions qu’ils auront inventées
Ce qu’ils pensent être vivre
Est si loin de la réalité

Il est trop tôt pour qu’ils comprennent
Et trop tard lorsqu’ils comprendront
Car tu sais qu’un lien trop faible
Sur lequel on tire trop se rompt

Leur cause imaginaire,
Leur vie hors du temps…
Tu auras vécu pour la Terre
Et eux pour le vent

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vis Pour Toi Même

  lors=que=je=te=vois=si=tris=te 8
  dans=ces=pé=rio=des=si=som=bres 8
  jai=me=rais=me=fai=re=ar=tiste 8
  pour=chas=ser=tou=tes=tes=om=bres 8

  mettre=i=ci=un=peu=de=lu=mière 8
  et=là=plus=de=cou=leurs 6
  ef=fa=cer=les=sou=cis=d=hier 8
  pour=y=re=tra=cer=le=bon=heur 8

  viens=prends=ma=main 4
  le=mon=de=souvre=sous=ton=re=gard 8
  ou=blie=ces=pro=blèmes=du=quo=ti=dien 9
  qui=voilent=tes=yeux=et=tem=pê=chent=de=voir 10

  li=ma=gi=nai=re=est=illu=sion 8
  il=gué=rit=com=me=il=blesse 7
  il=naît=com=me=il=cesse 6
  et=lais=se=cal=me=ou=ten=sion 8

  ou=vre=grand=les=y=eux 6
  lais=se=les=par=cou=rir=le=monde 8
  nas=tu=ja=mais=vu=ciel=si=bleu 8
  ou=mer=si=pro=fon=de 6

  nous=vi=vons=sur=cet=te=ter=re 8
  ou=blie=ce=que=lon=dit=à=la=té=lé 10
  on=y=par=le=si=souvent=de=guerres 8
  mais=res=sens=tu=toute=cet=te=paix 8

  il=y=a=tant=à=dé=cou=vrir 8
  et=en=core=tant=à=es=pé=rer 8
  pen=se=da=bord=à=vi=vre 7
  et=ou=blie=les=fu=ti=li=tés 8

  je=tem=mè=ne=rai=voir=le=caire 8
  ou=les=tem=ples=du=pé=rou 7
  et=mê=me=jus=quà=ces=ri=vières 8
  dont=on=ne=peut=voir=le=bout 7

  la=vie=se=trouve=dans=u=ne=fo=rêt 9
  dans=le=ri=re=dun=en=fant 7
  ou=blie=ceux=qui=ne=savent=tou=cher 8
  le=cœur=quen=le=frois=sant 6

  lais=se=les=se=ren=dre=i=vres 8
  des=illu=sions=quils=au=ront=inven=tées 8
  ce=quils=pen=sent=ê=tre=vi=vre 8
  est=si=loin=de=la=ré=a=li=té 9

  il=est=trop=tôt=pour=quils=com=prennent 8
  et=trop=tard=lors=quils=com=pren=dront 8
  car=tu=sais=quun=lien=trop=fai=ble 8
  sur=le=quel=on=tire=trop=se=rompt 8

  leur=cau=se=i=ma=gi=nai=re 8
  leur=vie=hors=du=temps 5
  tu=au=ras=vé=cu=pour=la=terre 8
  et=eux=pour=le=vent 5
 • Phonétique : Vis Pour Toi Même

  lɔʁskə ʒə tə vwa si tʁistə
  dɑ̃ sε peʁjɔdə si sɔ̃bʁə
  ʒεməʁε mə fεʁə aʁtistə
  puʁ ʃase tutə tεz- ɔ̃bʁə

  mεtʁə isi œ̃ pø də lymjεʁə
  e la plys də kulœʁ
  efase lε susi djεʁ
  puʁ i ʁətʁase lə bɔnœʁ

  vjɛ̃, pʁɑ̃ ma mɛ̃
  lə mɔ̃də suvʁə su tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ubli sε pʁɔblεmə dy kɔtidjɛ̃
  ki vwale tεz- iøz- e tɑ̃pεʃe də vwaʁ

  limaʒinεʁə εt- ilyzjɔ̃
  il ɡeʁi kɔmə il blεsə
  il nε kɔmə il sεsə
  e lεsə kalmə u tɑ̃sjɔ̃

  uvʁə ɡʁɑ̃ lεz- iø
  lεsə lε paʁkuʁiʁ lə mɔ̃də
  na ty ʒamε vy sjεl si blø
  u mεʁ si pʁɔfɔ̃də ?

  nu vivɔ̃ syʁ sεtə teʁə
  ubli sə kə lɔ̃ di a la tele
  ɔ̃n- i paʁlə si suvɑ̃ də ɡeʁə
  mε ʁəsɛ̃ ty tutə sεtə pε ?

  il i a tɑ̃ a dekuvʁiʁ
  e ɑ̃kɔʁə tɑ̃ a εspeʁe
  pɑ̃sə dabɔʁ a vivʁə
  e ubli lε fytilite

  ʒə tɑ̃mεnəʁε vwaʁ lə kεʁə
  u lε tɑ̃plə dy peʁu
  e mεmə ʒyska sε ʁivjεʁə
  dɔ̃ ɔ̃ nə pø vwaʁ lə bu

  la vi sə tʁuvə dɑ̃z- ynə fɔʁε
  dɑ̃ lə ʁiʁə dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
  ubli sø ki nə save tuʃe
  lə kœʁ kɑ̃ lə fʁwasɑ̃

  lεsə lε sə ʁɑ̃dʁə ivʁə
  dεz- ilyzjɔ̃ kilz- oʁɔ̃ ɛ̃vɑ̃te
  sə kil pɑ̃se εtʁə vivʁə
  ε si lwɛ̃ də la ʁealite

  il ε tʁo to puʁ kil kɔ̃pʁεne
  e tʁo taʁ lɔʁskil kɔ̃pʁɑ̃dʁɔ̃
  kaʁ ty sε kœ̃ ljɛ̃ tʁo fεblə
  syʁ ləkεl ɔ̃ tiʁə tʁo sə ʁɔ̃

  lœʁ kozə imaʒinεʁə,
  lœʁ vi ɔʁ dy tɑ̃…
  ty oʁa veky puʁ la teʁə
  e ø puʁ lə vɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Vis Pour Toi Même

  lɔʁ=skə=ʒə=tə=vwa=si=tʁis=tə 8
  dɑ̃=sε=pe=ʁjɔ=də=si=sɔ̃=bʁə 8
  ʒε=mə=ʁε=mə=fε=ʁə=aʁ=tistə 8
  puʁ=ʃa=se=tu=tə=tε=zɔ̃=bʁə 8

  mεtʁə=i=si=œ̃=pø=də=ly=mjεʁə 8
  e=la=plys=də=ku=lœ=ʁə 7
  e=fa=se=lε=su=si=djεʁ 7
  puʁ=i=ʁə=tʁa=se=lə=bɔ=nœʁ 8

  vj=ɛ̃=pʁɑ̃=ma=mɛ̃ 5
  lə=mɔ̃=də=suvʁə=su=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 8
  u=bli=sε=pʁɔ=blεmə=dy=kɔ=ti=djɛ̃ 9
  ki=vwa=le=tε=ziø=ze=tɑ̃=pε=ʃe=də=vwaʁ 11

  li=ma=ʒi=nεʁə=ε=ti=ly=zjɔ̃ 8
  il=ɡe=ʁi=kɔ=mə=il=blε=sə 8
  il=nε=kɔ=mə=il=sε=sə 7
  e=lε=sə=kal=mə=u=tɑ̃=sjɔ̃ 8

  u=vʁə=ɡʁɑ̃=lε=zi=ø 6
  lε=sə=lε=paʁ=ku=ʁiʁ=lə=mɔ̃də 8
  na=ty=ʒa=mε=vy=sjεl=si=blø 8
  u=mεʁ=si=pʁɔ=fɔ̃=də 6

  nu=vi=vɔ̃=syʁ=sε=tə=te=ʁə 8
  u=blisə=kə=lɔ̃=di=a=la=te=le 9
  ɔ̃=ni=paʁlə=si=su=vɑ̃=də=ɡeʁə 8
  mεʁə=sɛ̃=ty=tu=tə=sε=tə=pε 8

  il=i=a=tɑ̃=a=de=ku=vʁiʁ 8
  e=ɑ̃=kɔʁə=tɑ̃=a=εs=pe=ʁe 8
  pɑ̃=sə=da=bɔʁ=a=vi=vʁə 7
  e=u=bli=lε=fy=ti=li=te 8

  ʒə=tɑ̃=mε=nə=ʁε=vwaʁ=lə=kεʁə 8
  u=lε=tɑ̃=plə=dy=pe=ʁu 7
  e=mε=mə=ʒys=ka=sε=ʁi=vjεʁə 8
  dɔ̃=ɔ̃=nə=pø=vwaʁ=lə=bu 7

  la=visə=tʁu=və=dɑ̃=zy=nə=fɔ=ʁε 9
  dɑ̃=lə=ʁi=ʁə=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 7
  u=bli=sø=kinə=sa=ve=tu=ʃe 8
  lə=kœ=ʁə=kɑ̃=lə=fʁwa=sɑ̃ 7

  lε=sə=lε=sə=ʁɑ̃=dʁə=i=vʁə 8
  dε=zi=ly=zjɔ̃=kil=zo=ʁɔ̃=ɛ̃=vɑ̃=te 10
  sə=kil=pɑ̃=se=ε=tʁə=vi=vʁə 8
  ε=si=lwɛ̃də=la=ʁe=a=li=te 8

  il=ε=tʁo=to=puʁ=kil=kɔ̃=pʁε=ne 9
  e=tʁo=taʁ=lɔʁ=skil=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁɔ̃ 8
  kaʁ=ty=sε=kœ̃=ljɛ̃=tʁo=fε=blə 8
  syʁ=lə=kεl=ɔ̃=tiʁə=tʁo=sə=ʁɔ̃ 8

  lœʁ=ko=zə=i=ma=ʒi=nε=ʁə 8
  lœ=ʁə=vi=ɔʁ=dy=tɑ̃ 6
  ty=o=ʁa=ve=ky=puʁ=la=teʁə 8
  e=ø=puʁ=lə=vɑ̃ 5

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/07/2005 20:18

L'écrit contient 274 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : ¤¤ Apocalypse ¤¤

Récompense

0
0
0