Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Poème Existentiel…

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/07/2004 00:00

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Aurélien....

Poème Existentiel…

Poème éxistentiel.

Naître, vivre, mourir, chaque seconde le cycle se poursuit.
Passe temps pour la nature, besoin pour l’homme : donner la vie.
Egoïste, ne connaissant pas l’empathie, ils ont oubliés mon avis.
Crime ! il me contraigne à subir ce que l’on masque en appellant : vie.

Travail, épreuve, tristesse, parfois bonheur, compose mon chemin.
Mais je refuse, trop dur, trop long pour moi, il me faut abandonner.
Le choix j’aurai souhaité l’avoir, tant pis, maintenant je songe à demain.
Non ! ma raison me l’interdit, ici tout me répugne, rien à regretter.

Et le bonheur ? oui ! cela existe mais c’est un mot qui essaye à tout prix de m’éviter.
Mot éphémère, quoi de pire que l’instant d’après ? celui où l’on cède à la contrainte.
Je suis de ceux que la vie, sans bonheur, chaque jour un peu plus sans pitiée éreinte !
Oui ! je rends les armes et lui confie mon âme, la vie honteuse m’abandonne à peine ébranlée !
Acte de lâcheté vous dites ? non ! acte de raison après des années de patience.
Ne plus exister, ne plus rien représenter, sombrer dans l’oublie, en est-ce la votre idée ? .
Moi j’envie surtout les plaisirs du néant, l’absence de souffrance… plus de conscience.
 • Pieds Hyphénique: Poème Existentiel…

  po=è=me=éxis=ten=tiel 6

  naî=tre=vi=vre=mou=rir=cha=que=se=con=de=le=cy=cle=se=pour=suit 17
  pas=se=temps=pour=la=na=tu=re=be=soin=pour=l=hom=me=don=ner=la=vie 18
  egoïs=te=ne=con=nais=sant=pas=lem=pa=thie=ils=ont=ou=bli=és=mon=a=vis 18
  crime=il=me=con=trai=gneà=su=bir=ce=que=lon=mas=que=en=ap=pel=lant=vie 18

  tra=vail=é=preu=ve=tris=tes=se=par=fois=bon=heur=com=po=se=mon=che=min 18
  mais=je=re=fu=se=trop=dur=trop=long=pour=moi=il=me=faut=a=ban=don=ner 18
  le=choix=jau=rai=sou=hai=té=la=voir=tant=pis=mainte=nant=je=son=geà=de=main 18
  non=ma=rai=son=me=lin=ter=dit=i=ci=tout=me=ré=pugne=rien=à=re=gret=ter 19

  et=le=bon=heur=oui=ce=la=existe=mais=cest=un=mot=qui=es=sayeà=tout=prix=de=mé=vi=ter 21
  mot=é=phé=mère=quoi=de=pi=re=que=lins=tant=da=près=ce=lui=où=lon=cè=deà=la=con=trainte 22
  je=suis=de=ceux=que=la=vie=sans=bon=heur=cha=que=jour=un=peu=plus=sans=pi=ti=ée=é=reinte 22
  oui=je=rends=les=ar=mes=et=lui=con=fie=mon=â=me=la=vie=hon=teuse=ma=ban=don=neà=pei=ne=é=bran=lée 26
  ac=te=de=lâ=che=té=vous=dites=non=ac=te=de=rai=son=a=près=des=an=nées=de=pa=tience 22
  ne=plus=exis=ter=ne=plus=rien=re=présen=ter=som=brer=dans=lou=blie=en=est=ce=la=vo=tre=i=dée 23
  moi=jen=vie=sur=tout=les=plai=sirs=du=né=ant=lab=sence=de=souf=fran=ce=plus=de=cons=cience 21
 • Phonétique : Poème Existentiel…

  pɔεmə eksistɑ̃sjεl.

  nεtʁə, vivʁə, muʁiʁ, ʃakə səɡɔ̃də lə siklə sə puʁsɥi.
  pasə tɑ̃ puʁ la natyʁə, bəzwɛ̃ puʁ lɔmə : dɔne la vi.
  əɡɔistə, nə kɔnεsɑ̃ pa lɑ̃pati, ilz- ɔ̃ ublje mɔ̃n- avi.
  kʁimə ! il mə kɔ̃tʁεɲə a sybiʁ sə kə lɔ̃ maskə ɑ̃n- apεllɑ̃ : vi.

  tʁavaj, epʁəvə, tʁistεsə, paʁfwa bɔnœʁ, kɔ̃pozə mɔ̃ ʃəmɛ̃.
  mε ʒə ʁəfyzə, tʁo dyʁ, tʁo lɔ̃ puʁ mwa, il mə fo abɑ̃dɔne.
  lə ʃwa ʒoʁε suεte lavwaʁ, tɑ̃ pi, mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɔ̃ʒə a dəmɛ̃.
  nɔ̃ ! ma ʁεzɔ̃ mə lɛ̃tεʁdi, isi tu mə ʁepyɲə, ʁjɛ̃ a ʁəɡʁεte.

  e lə bɔnœʁ ? ui ! səla εɡzistə mε sεt- œ̃ mo ki esεj a tu pʁi də mevite.
  mo efemεʁə, kwa də piʁə kə lɛ̃stɑ̃ dapʁε ? səlɥi u lɔ̃ sεdə a la kɔ̃tʁɛ̃tə.
  ʒə sɥi də sø kə la vi, sɑ̃ bɔnœʁ, ʃakə ʒuʁ œ̃ pø plys sɑ̃ pitje eʁɛ̃tə !
  ui ! ʒə ʁɑ̃ lεz- aʁməz- e lɥi kɔ̃fi mɔ̃n- amə, la vi ɔ̃tøzə mabɑ̃dɔnə a pεnə ebʁɑ̃le !
  aktə də laʃəte vu ditə ? nɔ̃ ! aktə də ʁεzɔ̃ apʁε dεz- ane də pasjɑ̃sə.
  nə plysz- εɡziste, nə plys ʁjɛ̃ ʁəpʁezɑ̃te, sɔ̃bʁe dɑ̃ lubli, ɑ̃n- ε sə la vɔtʁə ide ? .
  mwa ʒɑ̃vi syʁtu lε plεziʁ dy neɑ̃, labsɑ̃sə də sufʁɑ̃sə… plys də kɔ̃sjɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Poème Existentiel…

  pɔ=ε=mə=ek=sis=tɑ̃=sjεl 7

  nε=tʁə=vi=vʁə=mu=ʁiʁ=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=lə=si=klə=sə=puʁ=sɥi 17
  pa=sə=tɑ̃=puʁ=la=na=ty=ʁə=bə=zwɛ̃=puʁ=lɔ=mə=dɔ=ne=la=vi 17
  ə=ɡɔ=is=tə=nə=kɔ=nε=sɑ̃=pa=lɑ̃=pa=ti=il=zɔ̃=u=blj=e=mɔ̃=na=vi 20
  kʁi=mə=il=mə=kɔ̃=tʁε=ɲə=a=sy=biʁ=sə=kə=lɔ̃=mas=kə=ɑ̃=na=pεl=lɑ̃=vi 20

  tʁa=vaj=e=pʁə=və=tʁis=tε=sə=paʁ=fwa=bɔ=nœ=ʁə=kɔ̃=po=zə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 19
  mε=ʒə=ʁə=fy=zə=tʁo=dyʁ=tʁo=lɔ̃=puʁ=mwa=il=mə=fo=a=bɑ̃=dɔ=ne 18
  lə=ʃwa=ʒo=ʁε=su=ε=te=la=vwaʁ=tɑ̃=pi=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɔ̃=ʒə=a=də=mɛ̃ 20
  nɔ̃=ma=ʁε=zɔ̃=mə=lɛ̃=tεʁ=di=i=si=tu=mə=ʁe=py=ɲə=ʁjɛ̃=a=ʁə=ɡʁε=te 20

  e=lə=bɔ=nœʁ=ui=sə=la=εɡ=zistə=mε=sε=tœ̃=mo=ki=e=sεj=a=tu=pʁi=də=me=vi=te 23
  mo=e=fe=mεʁə=kwa=də=pi=ʁə=kə=lɛ̃s=tɑ̃=da=pʁε=səl=ɥi=u=lɔ̃=sε=dəa=la=kɔ̃=tʁɛ̃tə 22
  ʒə=sɥidə=sø=kə=la=vi=sɑ̃=bɔ=nœʁ=ʃa=kə=ʒuʁ=œ̃=pø=plys=sɑ̃=pi=tje=e=ʁɛ̃tə 20
  ui=ʒə=ʁɑ̃=lε=zaʁmə=ze=lɥi=kɔ̃=fi=mɔ̃=na=mə=la=vi=ɔ̃=tø=zə=ma=bɑ̃=dɔ=nəa=pε=nə=e=bʁɑ̃=le 26
  ak=tə=də=laʃə=te=vu=di=tə=nɔ̃=ak=tə=də=ʁε=zɔ̃=a=pʁε=dε=za=ne=də=pa=sjɑ̃sə 22
  nə=plys=zεɡ=zis=te=nə=plys=ʁjɛ̃ʁə=pʁe=zɑ̃=te=sɔ̃=bʁe=dɑ̃=lu=bli=ɑ̃=nε=sə=la=vɔ=tʁə=i=de 24
  mwa=ʒɑ̃=vi=syʁ=tu=lε=plε=ziʁ=dy=ne=ɑ̃=lab=sɑ̃sə=də=su=fʁɑ̃=sə=plys=də=kɔ̃=sjɑ̃sə 21

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/08/2004 00:00Miloux

Ouaouh. . . Tu la écris pour moi ce poème ?! C’est top bien écrit et franchement, je me reconnais dans ce que tu dis. . . Continue d’écrire des poèmes, j’adore comme t’écris.

Auteur de Poésie
04/12/2004 00:00Tiffange

ouais, t’écris vraiment trop bien! j’admore comme tu as fait ce poème. . . moi je suis plutot à l’opposer de toi, je veux me battre le plus possible meme si je dois arrivr à un résultat négatif! mais ton poème m’a quand meme aidé à te comprendre un peu mieux! bravo en tout cas
amitiés