Poeme-France : Lecture Écrit Saint Valentin

Poeme : Un Petit Tour De Piste De Danse

Poème Saint Valentin
Publié le 15/02/2017 18:06

L'écrit contient 272 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Aurore

Un Petit Tour De Piste De Danse

Un petit tour de piste de danse fût avec toi,
Naturellement tu m’as invitée, naturellement j’ai accepté.
J’ai été charmée, ou envoutée, c’était l’éden !

Te revoir devenait une priorité, te revoir une 2e fois.
De longs jours d’absence, avant de revenir danser.
Et mon cœur battait, s’emballait, que devais-je faire !

Tu étais ce bel homme, je me sentais belle et épanouie à la foi.
Sans oser faire ce 1er pas, l’un et l’autre nous étions attirés.
On va sortir ce soir, c’était déjà fait pour deux mille seize !

Une sortie, un sourire, de nouveaux rendez-vous rien que pour te voir.
Enfin nous nous sommes rapprochés, embrassés, oui enfin ce baiser.
Mots d’amour à se dire, « urgent désir se rencontrer » ne plus se taire !

J’aimerais continuer avec toi ce qui commence entre nous, une histoire.
J’avoue que chaque jour je pense à toi, chaque jour à rêvasser.
Tes bras, chaque instant passé, attendre un nouveau week end !

T’offrir cette tendresse, et me laisser m’envahir avec toi.
Qu’importe les instants difficiles, les chagrins, un peu te garder.
Et de mes lèvres sur les tiennes, amoureuse, je le deviens, je parais !

St valentin est là, fête des amoureux, toi et moi.
Cette relation, fais pour ne pas qu’elle cesse, oui je veux espérer.
Cette vie tant bouleversée. Te demander oserais-je !

Mon cœur, mon amour, parfois je te réclame.
Des journées d’amour à t’enlacer. Des nuits d’amour je veux passer.
Ô combien je t’aime !

Et ça j’espère que tu le sais.
 • Pieds Hyphénique: Un Petit Tour De Piste De Danse

  un=pe=tit=tour=de=pis=te=de=dan=se=fût=a=vec=toi 14
  na=tu=rel=le=ment=tu=mas=in=vi=tée=na=tu=rel=le=ment=jai=ac=cep=té 19
  jai=é=té=char=mée=ou=en=vou=tée=cé=tait=lé=den 13

  te=re=voir=de=ve=nait=une=prio=ri=té=te=re=voir=u=ne=deux=e=fois 18
  de=longs=jours=dab=sen=ce=a=vant=de=re=ve=nir=dan=ser 14
  et=mon=cœur=bat=tait=sem=bal=lait=que=de=vais=je=fai=re 14

  tu=é=tais=ce=bel=homme=je=me=sen=tais=bel=leet=é=pa=nouie=à=la=foi 18
  sans=o=ser=faire=ce=un=er=pas=lun=et=lau=tre=nous=é=tions=at=ti=rés 18
  on=va=sor=tir=ce=soir=cé=tait=dé=jà=fait=pour=deux=mil=le=sei=ze 17

  une=sor=tie=un=sou=ri=re=de=nou=veaux=ren=dez=vous=rien=que=pour=te=voir 18
  en=fin=nous=nous=som=mes=rap=pro=chés=em=bras=sés=oui=en=fin=ce=bai=ser 18
  mots=da=mour=à=se=dire=ur=gent=dé=sir=se=ren=con=trer=ne=plus=se=taire 18

  jaime=rais=con=ti=nuer=a=vec=toi=ce=qui=com=men=ceen=tre=nous=u=ne=his=toire 19
  ja=voue=que=cha=que=jour=je=pen=se=à=toi=cha=que=jour=à=rê=vas=ser 18
  tes=bras=cha=que=ins=tant=pas=sé=at=ten=dre=un=nou=veau=we=ek=end 17

  tof=frir=cet=te=ten=dres=se=et=me=lais=ser=men=va=hir=a=vec=toi 17
  quim=por=te=les=ins=tants=dif=fi=ci=les=les=cha=grins=un=peu=te=gar=der 18
  et=de=mes=lèvres=sur=les=tien=nes=a=mou=reu=se=je=le=de=viens=je=pa=rais 19

  s=t=va=len=tin=est=là=fê=te=des=a=mou=reux=toi=et=moi 16
  cette=re=la=tion=fais=pour=ne=pas=quel=le=ces=se=oui=je=veux=es=pé=rer 18
  cet=te=vie=tant=bou=le=ver=sée=te=de=man=der=o=se=rais=je 16

  mon=cœur=mon=a=mour=par=fois=je=te=ré=cla=me 12
  des=jour=nées=da=mour=à=ten=la=cer=des=nuits=da=mour=je=veux=pas=ser 17
  ô=com=bien=je=tai=me 6

  et=ça=jes=pè=re=que=tu=le=sais 9
 • Phonétique : Un Petit Tour De Piste De Danse

  œ̃ pəti tuʁ də pistə də dɑ̃sə fy avεk twa,
  natyʁεllmɑ̃ ty ma ɛ̃vite, natyʁεllmɑ̃ ʒε aksεpte.
  ʒε ete ʃaʁme, u ɑ̃vute, setε ledɛ̃ !

  tə ʁəvwaʁ dəvənε ynə pʁjɔʁite, tə ʁəvwaʁ ynə døz- ə fwa.
  də lɔ̃ɡ ʒuʁ dabsɑ̃sə, avɑ̃ də ʁəvəniʁ dɑ̃se.
  e mɔ̃ kœʁ batε, sɑ̃balε, kə dəvε ʒə fεʁə !

  ty etε sə bεl ɔmə, ʒə mə sɑ̃tε bεllə e epanui a la fwa.
  sɑ̃z- oze fεʁə sə œ̃n- e pa, lœ̃n- e lotʁə nuz- esjɔ̃z- atiʁe.
  ɔ̃ va sɔʁtiʁ sə swaʁ, setε deʒa fε puʁ dø milə sεzə !

  ynə sɔʁti, œ̃ suʁiʁə, də nuvo ʁɑ̃de vu ʁjɛ̃ kə puʁ tə vwaʁ.
  ɑ̃fɛ̃ nu nu sɔmə ʁapʁoʃe, ɑ̃bʁase, ui ɑ̃fɛ̃ sə bεze.
  mo damuʁ a sə diʁə, « yʁʒe deziʁ sə ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁ » nə plys sə tεʁə !

  ʒεməʁε kɔ̃tinɥe avεk twa sə ki kɔmɑ̃sə ɑ̃tʁə nu, ynə istwaʁə.
  ʒavu kə ʃakə ʒuʁ ʒə pɑ̃sə a twa, ʃakə ʒuʁ a ʁεvase.
  tε bʁa, ʃakə ɛ̃stɑ̃ pase, atɑ̃dʁə œ̃ nuvo wik εnd !

  tɔfʁiʁ sεtə tɑ̃dʁεsə, e mə lεse mɑ̃vaiʁ avεk twa.
  kɛ̃pɔʁtə lεz- ɛ̃stɑ̃ difisilə, lε ʃaɡʁɛ̃, œ̃ pø tə ɡaʁde.
  e də mε lεvʁə- syʁ lε tjεnə, amuʁøzə, ʒə lə dəvjɛ̃, ʒə paʁε !

  εs te valɑ̃tɛ̃ ε la, fεtə dεz- amuʁø, twa e mwa.
  sεtə ʁəlasjɔ̃, fε puʁ nə pa kεllə sεsə, ui ʒə vøz- εspeʁe.
  sεtə vi tɑ̃ buləvεʁse. tə dəmɑ̃de ozəʁε ʒə !

  mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- amuʁ, paʁfwa ʒə tə ʁeklamə.
  dε ʒuʁne damuʁ a tɑ̃lase. dε nɥi damuʁ ʒə vø pase.
  o kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə !

  e sa ʒεspεʁə kə ty lə sε.
 • Pieds Phonétique : Un Petit Tour De Piste De Danse

  œ̃=pə=ti=tuʁ=də=pis=tə=də=dɑ̃=sə=fy=a=vεk=twa 14
  na=ty=ʁεl=lmɑ̃=ty=ma=ɛ̃=vi=te=na=ty=ʁεl=lmɑ̃=ʒε=ak=sεp=te 17
  ʒε=e=te=ʃaʁ=me=u=ɑ̃=vu=te=se=tε=le=dɛ̃ 13

  tə=ʁə=vwaʁdə=və=nε=y=nə=pʁjɔ=ʁi=te=tə=ʁə=vwaʁ=y=nə=dø=zə=fwa 18
  də=lɔ̃ɡ=ʒuʁ=dab=sɑ̃=sə=a=vɑ̃=də=ʁə=və=niʁ=dɑ̃=se 14
  e=mɔ̃=kœʁ=ba=tε=sɑ̃=ba=lε=kə=də=vε=ʒə=fε=ʁə 14

  ty=e=tεsə=bεl=ɔ=mə=ʒə=mə=sɑ̃=tε=bεl=lə=e=e=pa=nu=i=a=la=fwa 20
  sɑ̃=zo=ze=fε=ʁə=sə=œ̃=ne=pa=lœ̃=ne=lo=tʁə=nu=ze=sj=ɔ̃=za=ti=ʁe 20
  ɔ̃=va=sɔʁ=tiʁ=sə=swaʁ=se=tε=de=ʒa=fε=puʁ=dø=mi=lə=sε=zə 17

  y=nə=sɔʁ=ti=œ̃=su=ʁi=ʁə=də=nu=vo=ʁɑ̃=de=vu=ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=tə=vwaʁ 20
  ɑ̃=fɛ̃=nu=nu=sɔ=mə=ʁa=pʁo=ʃe=ɑ̃=bʁa=se=u=i=ɑ̃=fɛ̃=sə=bε=ze 19
  mo=da=muʁ=a=sə=di=ʁə=yʁ=ʒe=de=ziʁ=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁəʁ=nə=plys=sə=tε=ʁə 20

  ʒεmə=ʁε=kɔ̃=tin=ɥe=a=vεk=twa=sə=ki=kɔ=mɑ̃=sə=ɑ̃=tʁə=nu=y=nə=is=twaʁə 20
  ʒa=vu=kə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=ʃa=kə=ʒuʁ=a=ʁε=va=se 18
  tε=bʁa=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃=pa=se=a=tɑ̃=dʁə=œ̃=nu=vo=wik=εnd 16

  tɔ=fʁiʁ=sε=tə=tɑ̃=dʁε=sə=e=mə=lε=se=mɑ̃=va=iʁ=a=vεk=twa 17
  kɛ̃=pɔʁ=tə=lε=zɛ̃s=tɑ̃=di=fi=si=lə=lε=ʃa=ɡʁɛ̃=œ̃=pø=tə=ɡaʁ=de 18
  e=də=mε=lε=vʁə=syʁ=lε=tjε=nə=a=mu=ʁø=zə=ʒə=lə=də=vjɛ̃=ʒə=pa=ʁε 20

  ε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃=ε=la=fε=tə=dε=za=mu=ʁø=twa=e=mwa 17
  sε=tə=ʁə=la=sjɔ̃=fε=puʁ=nə=pa=kεl=lə=sε=sə=u=i=ʒə=vø=zεs=pe=ʁe 20
  sε=tə=vi=tɑ̃=bu=lə=vεʁ=se=tə=də=mɑ̃=de=o=zə=ʁε=ʒə 16

  mɔ̃=kœ=ʁə=mɔ̃=na=muʁ=paʁ=fwa=ʒə=tə=ʁe=kla=mə 13
  dε=ʒuʁ=ne=da=muʁ=a=tɑ̃=la=se=dε=nɥi=da=muʁ=ʒə=vø=pa=se 17
  o=kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒə=tε=mə 7

  e=sa=ʒεs=pεʁ=ə=kə=ty=lə=sε 9

PostScriptum

Copyright déposé ce jour sur copyright. com

Récompense

0
0
1

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/02/2017 18:15Aurore

Original 2 par D.C pour PR (l’original 1 à été remis à l’intéressé en main propre) écrit le Vendredi 10 -02- 2017 terminé à 15h30