Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : L’Ane

Poème Solitude
Publié le 01/04/2012 23:30

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 5 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Inglishbob

L’Ane

Dès que pointe le jour sur la plaine aux mille fleurs
Esseulé dans son coin, l’âne du laboureur
Impassible semble-t-il, au regard rêveur
Se tient dans son enclos, dans une triste maigreur
Pour seule compagnie, des cigales en chaleur !

Ah ! Si j’étais la chèvre de Monsieur Seguin
Je pourrais espérer faire le libertin !
Je ne suis que l’âne de ce sacré gredin
Celui à qui je dois du soir jusqu’au matin
Obéir sans broncher, le compère Martin !

Chaque jour que Dieu fait, j’attends un petit rien
Ne serait-ce qu’une caresse ou un gentil calin !
Quand le bougre s’approche de mon piètre lopin
C’est pour mieux me taper en me bottant le train
Porter de lourds fardeaux en me chargeant de foin !

Certes je ne suis qu’un âne, nullement un pantin !
Les vaches sont mieux traitées, elles se rient de mon grain !
Elles me narguent en passant, me montrant l’arrière train
Je reste indifférent, j’me retoune de dédain
Elle s’imaginent sans doute que j’aurais du chagrin !

Du chagrin ? J’en ai bien mais elles n’en seront rien !
Nous n’sommes pas du même monde, j’ignore leurs potins…
Elles sont grasses pataudes, qu’elles ont donc l’air vilain !
Leurs grosses mamelles pendantes, elles ruminent sans fin
Tiens ! J’m’en retourne à mon enclos de chagrin !

Moi, l’âne du père Martin, j’suis un p’tit malin !
Un jour viendra sans doute, je prendrais le chemin
Qui mène à la grande source et adieu le train-train !
J’irais à la rencontre de l’ânesse du voisin
Celle qui s’fait appeler, la bredine, la voisin !

Riez tous braves bêtes, moquez-vous tas de gredins !
Un jour vous regretterez l’âne du père Martin,
L’ânesse du voisin dont vous escomptiez bien
En faire des esclaves pour tous vos lendemains
Eh ! Bien, faîtes donc la tête ou l’âne dans votre coin
 • Pieds Hyphénique: L’Ane

  dès=que=pointe=le=jour=sur=la=plai=neaux=mil=le=fleurs 12
  es=seu=lé=dans=son=coin=lâ=ne=du=la=bou=reur 12
  im=pas=si=ble=sem=ble=til=au=re=gard=rê=veur 12
  se=tient=dans=son=en=clos=dans=une=tris=te=mai=greur 12
  pour=seule=com=pa=gnie=des=ci=ga=les=en=cha=leur 12

  ah=si=jé=tais=la=chè=vre=de=mon=sieur=se=guin 12
  je=pour=rais=es=pé=rer=fai=re=le=li=ber=tin 12
  je=ne=suis=que=lâ=ne=de=ce=sa=cré=gre=din 12
  ce=lui=à=qui=je=dois=du=soir=jus=quau=ma=tin 12
  obéir=sans=bron=cher=le=com=pè=re=mar=tin 10

  cha=que=jour=que=dieu=fait=jat=tends=un=pe=tit=rien 12
  ne=se=rait=ce=quune=ca=res=seou=un=gen=til=ca=lin 13
  quand=le=bou=gre=sap=proche=de=mon=piè=tre=lo=pin 12
  cest=pour=mieux=me=ta=per=en=me=bot=tant=le=train 12
  por=ter=de=lourds=far=deaux=en=me=char=geant=de=foin 12

  certes=je=ne=suis=quun=â=ne=nul=le=ment=un=pan=tin 13
  les=vaches=sont=mieux=trai=tées=el=les=se=rient=de=mon=grain 13
  elles=me=nar=guent=en=pas=sant=me=mon=trant=lar=rière=train 13
  je=res=tein=dif=férent=j=me=re=tou=ne=de=dé=dain 13
  elle=si=ma=ginent=sans=doute=que=jau=rais=du=cha=grin 12

  du=cha=grin=jen=ai=bien=mais=elles=nen=se=ront=rien 12
  nous=n=sommes=pas=du=mê=me=mon=de=ji=gno=re=leurs=po=tins 15
  elles=sont=grasses=pa=tau=des=quel=les=ont=donc=lair=vi=lain 13
  leurs=gros=ses=ma=mel=les=pen=dantes=el=les=ru=mi=nent=sans=fin 15
  tiens=j=men=re=tourne=à=mon=en=clos=de=cha=grin 12

  moi=lâ=ne=du=père=mar=tin=j=suis=un=p=tit=ma=lin 14
  un=jour=vien=dra=sans=doute=je=pren=drais=le=che=min 12
  qui=mèneà=la=gran=de=source=et=a=dieu=le=train=train 12
  ji=rais=à=la=ren=contre=de=lâ=nes=se=du=voi=sin 13
  cel=le=qui=s=fait=ap=pe=ler=la=bre=dine=la=voi=sin 14

  riez=tous=braves=bê=tes=mo=quez=vous=tas=de=gre=dins 12
  un=jour=vous=re=grette=rez=lâ=ne=du=pè=re=mar=tin 13
  lâ=nes=se=du=voi=sin=dont=vous=es=comp=tiez=bien 12
  en=fai=re=des=es=claves=pour=tous=vos=len=de=mains 12
  eh=bien=faîtes=donc=la=têteou=lâ=ne=dans=vo=tre=coin 12
 • Phonétique : L’Ane

  dε kə pwɛ̃tə lə ʒuʁ syʁ la plεnə o milə flœʁ
  esəle dɑ̃ sɔ̃ kwɛ̃, lanə dy labuʁœʁ
  ɛ̃pasiblə sɑ̃blə til, o ʁəɡaʁ ʁεvœʁ
  sə tjɛ̃ dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃klo, dɑ̃z- ynə tʁistə mεɡʁœʁ
  puʁ sələ kɔ̃paɲi, dε siɡaləz- ɑ̃ ʃalœʁ !

  a ! si ʒetε la ʃεvʁə də məsjø səɡɛ̃
  ʒə puʁʁεz- εspeʁe fεʁə lə libεʁtɛ̃ !
  ʒə nə sɥi kə lanə də sə sakʁe ɡʁədɛ̃
  səlɥi a ki ʒə dwa dy swaʁ ʒysko matɛ̃
  ɔbeiʁ sɑ̃ bʁɔ̃ʃe, lə kɔ̃pεʁə maʁtɛ̃ !

  ʃakə ʒuʁ kə djø fε, ʒatɑ̃z- œ̃ pəti ʁjɛ̃
  nə səʁε sə kynə kaʁεsə u œ̃ ʒɑ̃til kalɛ̃ !
  kɑ̃ lə buɡʁə sapʁoʃə də mɔ̃ pjεtʁə lɔpɛ̃
  sε puʁ mjø mə tape ɑ̃ mə bɔtɑ̃ lə tʁɛ̃
  pɔʁte də luʁd faʁdoz- ɑ̃ mə ʃaʁʒɑ̃ də fwɛ̃ !

  sεʁtə- ʒə nə sɥi kœ̃n- anə, nylmɑ̃ œ̃ pɑ̃tɛ̃ !
  lε vaʃə sɔ̃ mjø tʁεte, εllə sə ʁje də mɔ̃ ɡʁɛ̃ !
  εllə mə naʁɡe ɑ̃ pasɑ̃, mə mɔ̃tʁɑ̃ laʁjεʁə tʁɛ̃
  ʒə ʁεstə ɛ̃difeʁɑ̃, ʒmə ʁətunə də dedɛ̃
  εllə simaʒine sɑ̃ dutə kə ʒoʁε dy ʃaɡʁɛ̃ !

  dy ʃaɡʁɛ̃ ? ʒɑ̃n- ε bjɛ̃ mεz- εllə nɑ̃ səʁɔ̃ ʁjɛ̃ !
  nu nsɔmə pa dy mεmə mɔ̃də, ʒiɲɔʁə lœʁ pɔtɛ̃…
  εllə sɔ̃ ɡʁasə patodə, kεlləz- ɔ̃ dɔ̃k lεʁ vilɛ̃ !
  lœʁ ɡʁɔsə mamεllə pɑ̃dɑ̃tə, εllə ʁymine sɑ̃ fɛ̃
  tjɛ̃ ! ʒmɑ̃ ʁətuʁnə a mɔ̃n- ɑ̃klo də ʃaɡʁɛ̃ !

  mwa, lanə dy pεʁə maʁtɛ̃, ʒsɥiz- œ̃ ptit malɛ̃ !
  œ̃ ʒuʁ vjɛ̃dʁa sɑ̃ dutə, ʒə pʁɑ̃dʁε lə ʃəmɛ̃
  ki mεnə a la ɡʁɑ̃də suʁsə e adjø lə tʁɛ̃ tʁɛ̃ !
  ʒiʁεz- a la ʁɑ̃kɔ̃tʁə də lanεsə dy vwazɛ̃
  sεllə ki sfε apəle, la bʁədinə, la vwazɛ̃ !

  ʁje tus bʁavə bεtə, mɔke vu tas də ɡʁədɛ̃ !
  œ̃ ʒuʁ vu ʁəɡʁεtəʁe lanə dy pεʁə maʁtɛ̃,
  lanεsə dy vwazɛ̃ dɔ̃ vuz- εskɔ̃tje bjɛ̃
  ɑ̃ fεʁə dεz- εsklavə puʁ tus vo lɑ̃dəmɛ̃
  ε ! bjɛ̃, fεtə dɔ̃k la tεtə u lanə dɑ̃ vɔtʁə kwɛ̃
 • Pieds Phonétique : L’Ane

  dεkə=pwɛ̃=tə=lə=ʒuʁ=syʁ=la=plε=nəo=mi=lə=flœʁ 12
  e=sə=le=dɑ̃=sɔ̃=kwɛ̃=la=nə=dy=la=bu=ʁœʁ 12
  ɛ̃=pa=si=blə=sɑ̃=blə=til=o=ʁə=ɡaʁ=ʁε=vœʁ 12
  sə=tjɛ̃=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=klo=dɑ̃=zynə=tʁis=tə=mε=ɡʁœʁ 12
  puʁsə=lə=kɔ̃=pa=ɲi=dε=si=ɡa=lə=zɑ̃=ʃa=lœʁ 12

  a=si=ʒe=tε=la=ʃε=vʁə=də=mə=sjø=sə=ɡɛ̃ 12
  ʒə=puʁ=ʁε=zεs=pe=ʁe=fε=ʁə=lə=li=bεʁ=tɛ̃ 12
  ʒə=nə=sɥi=kə=la=nə=də=sə=sa=kʁe=ɡʁə=dɛ̃ 12
  səl=ɥi=a=ki=ʒə=dwa=dy=swaʁ=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 12
  ɔ=be=iʁ=sɑ̃=bʁɔ̃=ʃe=lə=kɔ̃=pε=ʁə=maʁ=tɛ̃ 12

  ʃa=kə=ʒuʁ=kə=djø=fε=ʒa=tɑ̃=zœ̃=pə=ti=ʁjɛ̃ 12
  nə=sə=ʁεsə=ky=nə=ka=ʁε=səu=œ̃=ʒɑ̃=til=ka=lɛ̃ 13
  kɑ̃=lə=bu=ɡʁə=sa=pʁoʃə=də=mɔ̃=pjε=tʁə=lɔ=pɛ̃ 12
  sε=puʁ=mjø=mə=ta=pe=ɑ̃=mə=bɔ=tɑ̃=lə=tʁɛ̃ 12
  pɔʁ=te=də=luʁd=faʁ=do=zɑ̃=mə=ʃaʁ=ʒɑ̃=də=fwɛ̃ 12

  sεʁtə=ʒə=nə=sɥi=kœ̃=na=nə=nyl=mɑ̃=œ̃=pɑ̃=tɛ̃ 12
  lε=vaʃə=sɔ̃=mjø=tʁε=te=εl=lə=sə=ʁje=də=mɔ̃=ɡʁɛ̃ 13
  εllə=mə=naʁ=ɡe=ɑ̃=pa=sɑ̃=mə=mɔ̃=tʁɑ̃=la=ʁjεʁə=tʁɛ̃ 13
  ʒə=ʁεstə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=ʒməʁə=tu=nə=də=de=dɛ̃ 12
  εllə=si=ma=ʒi=ne=sɑ̃=dutə=kə=ʒo=ʁε=dy=ʃa=ɡʁɛ̃ 13

  dy=ʃa=ɡʁɛ̃=ʒɑ̃=nε=bjɛ̃=mε=zεl=lə=nɑ̃sə=ʁɔ̃=ʁjɛ̃ 12
  nu=nsɔmə=pa=dy=mε=mə=mɔ̃=də=ʒi=ɲɔ=ʁə=lœʁ=pɔ=tɛ̃ 14
  εllə=sɔ̃=ɡʁasə=pa=todə=kεl=lə=zɔ̃=dɔ̃k=lεʁ=vi=lɛ̃ 12
  lœʁ=ɡʁɔsə=ma=mεllə=pɑ̃=dɑ̃=tə=εl=lə=ʁy=mi=ne=sɑ̃=fɛ̃ 14
  tjɛ̃=ʒmɑ̃=ʁə=tuʁ=nə=a=mɔ̃=nɑ̃=klo=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 12

  mwa=lanə=dy=pε=ʁə=maʁ=tɛ̃=ʒsɥi=zœ̃=ptit=ma=lɛ̃ 12
  œ̃=ʒuʁ=vjɛ̃=dʁa=sɑ̃=dutə=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=lə=ʃə=mɛ̃ 12
  ki=mεnəa=la=ɡʁɑ̃=də=suʁ=sə=e=a=djø=lə=tʁɛ̃=tʁɛ̃ 13
  ʒi=ʁε=za=la=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=də=la=nε=sə=dy=vwa=zɛ̃ 13
  sεllə=ki=sfε=apə=le=la=bʁə=di=nə=la=vwa=zɛ̃ 12

  ʁje=tus=bʁavə=bε=tə=mɔ=ke=vu=tas=də=ɡʁə=dɛ̃ 12
  œ̃=ʒuʁ=vuʁə=ɡʁε=tə=ʁe=la=nə=dy=pε=ʁə=maʁ=tɛ̃ 13
  la=nε=sə=dy=vwa=zɛ̃=dɔ̃=vu=zεs=kɔ̃=tje=bjɛ̃ 12
  ɑ̃=fε=ʁə=dε=zεs=klavə=puʁ=tus=vo=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
  ε=bjɛ̃=fεtə=dɔ̃k=la=tεtəu=la=nə=dɑ̃=vɔ=tʁə=kwɛ̃ 12

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/04/2012 10:15Oliver

tout à fait d’accord avec Bisounours. Amitiés

Auteur de Poésie
02/04/2012 17:48Inglishbob

Merci a tous pour votre lecture sur l’âne! A bientôt de lire vos textes, c’est toujours un régal de détente!