Poeme-France : Lecture Écrit Illusion

Poeme : La Statue Esseulee

Poème Illusion
Publié le 02/04/2012 22:04

L'écrit contient 186 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Inglishbob

La Statue Esseulee

Le voile s’est levé enveloppé par le vent
Je contemple engourdi le soleil levant
Caressant l’horizon de ses rayons dorés
Se dressant lentement, étalant sa beauté !

La statue millénaire dans le jardin fardé
Semble s’animer de mille reflets striés
Formant sur son visage de pierre granité
Des larmes multicolores à jamais incrustées…

Adossé au grand chêne, je me mets à songer,
A toutes les histoires des amants esseulés
Confiant les secrets de leurs années fanées
Sans attendre de réponse de la statue figée

Sans doute a-t-elle aimé aussi dans son passé
Sans que jamais personne n’est pu la consoler !
Je la contemple encore sans pouvoir détacher
Mon regard subjugué sur ses mains ciselées

J’aurais partagé ses malheurs, ses bonheurs !
Faire revivre son âme et lui sécher ses pleurs
Effleurer de mes doigts ses cheveux bouclés d’or
En me laissant glisser au profond de son cœur !

Quand je la caresse, j’ai peur de l’éveiller
Les ombres de lumière ravivent sa pureté
Ses lèvres entrouvertes semblent s’animer
Ce n’était qu’un mirage, une illusion d’aimer !
 • Pieds Hyphénique: La Statue Esseulee

  le=voile=sest=le=vé=en=ve=lop=pé=par=le=vent 12
  je=con=tem=ple=en=gour=di=le=so=leil=le=vant 12
  ca=res=sant=l=ho=ri=zon=de=ses=rayons=do=rés 12
  se=dres=sant=len=te=ment=é=ta=lant=sa=beau=té 12

  la=sta=tue=mil=lé=naire=dans=le=jar=din=far=dé 12
  sem=ble=sa=ni=mer=de=mil=le=re=flets=stri=és 12
  for=mant=sur=son=vi=sage=de=pier=re=gra=ni=té 12
  des=lar=mes=mul=ti=co=lores=à=ja=mais=in=crus=tées 13

  ados=sé=au=grand=chê=ne=je=me=mets=à=son=ger 12
  a=tou=tes=les=his=toires=des=a=mants=es=seu=lés 12
  confi=ant=les=se=crets=de=leurs=an=nées=fa=nées 11
  sans=at=tendre=de=ré=pon=se=de=la=sta=tue=fi=gée 13

  sans=doutea=tel=le=ai=mé=aus=si=dans=son=pas=sé 12
  sans=que=ja=mais=per=sonne=nest=pu=la=con=so=ler 12
  je=la=con=tem=pleen=core=sans=pou=voir=dé=ta=cher 12
  mon=re=gard=sub=ju=gué=sur=ses=mains=ci=se=lées 12

  jau=rais=par=ta=gé=ses=mal=heurs=ses=bon=heurs 11
  faire=re=vi=vre=son=â=meet=lui=sé=cher=ses=pleurs 12
  ef=fleu=rer=de=mes=doigts=ses=che=veux=bou=clés=dor 12
  en=me=lais=sant=glis=ser=au=pro=fond=de=son=cœur 12

  quand=je=la=ca=res=se=jai=peur=de=lé=veil=ler 12
  les=ombres=de=lu=miè=re=ra=vi=vent=sa=pu=re=té 13
  ses=lè=vres=en=trou=ver=tes=sem=blent=sa=ni=mer 12
  ce=né=tait=quun=mi=rage=u=ne=illu=sion=dai=mer 12
 • Phonétique : La Statue Esseulee

  lə vwalə sε ləve ɑ̃vəlɔpe paʁ lə vɑ̃
  ʒə kɔ̃tɑ̃plə ɑ̃ɡuʁdi lə sɔlεj ləvɑ̃
  kaʁesɑ̃ lɔʁizɔ̃ də sε ʁεjɔ̃ dɔʁe
  sə dʁesɑ̃ lɑ̃təmɑ̃, etalɑ̃ sa bote !

  la statɥ milenεʁə dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ faʁde
  sɑ̃blə sanime də milə ʁəflε stʁje
  fɔʁmɑ̃ syʁ sɔ̃ vizaʒə də pjeʁə ɡʁanite
  dε laʁmə- myltikɔlɔʁəz- a ʒamεz- ɛ̃kʁyste…

  adɔse o ɡʁɑ̃ ʃεnə, ʒə mə mεtz- a sɔ̃ʒe,
  a tutə lεz- istwaʁə dεz- amɑ̃z- esəle
  kɔ̃fjɑ̃ lε sεkʁε də lœʁz- ane fane
  sɑ̃z- atɑ̃dʁə də ʁepɔ̃sə də la statɥ fiʒe

  sɑ̃ dutə a tεllə εme osi dɑ̃ sɔ̃ pase
  sɑ̃ kə ʒamε pεʁsɔnə nε py la kɔ̃sɔle !
  ʒə la kɔ̃tɑ̃plə ɑ̃kɔʁə sɑ̃ puvwaʁ detaʃe
  mɔ̃ ʁəɡaʁ sybʒyɡe syʁ sε mɛ̃ sizəle

  ʒoʁε paʁtaʒe sε malœʁ, sε bɔnœʁ !
  fεʁə ʁəvivʁə sɔ̃n- amə e lɥi seʃe sε plœʁ
  efləʁe də mε dwa sε ʃəvø bukle dɔʁ
  ɑ̃ mə lεsɑ̃ ɡlise o pʁɔfɔ̃ də sɔ̃ kœʁ !

  kɑ̃ ʒə la kaʁεsə, ʒε pœʁ də levεje
  lεz- ɔ̃bʁə- də lymjεʁə ʁavive sa pyʁəte
  sε lεvʁəz- ɑ̃tʁuvεʁtə- sɑ̃ble sanime
  sə netε kœ̃ miʁaʒə, ynə ilyzjɔ̃ dεme !
 • Pieds Phonétique : La Statue Esseulee

  lə=vwalə=sε=lə=ve=ɑ̃=və=lɔ=pe=paʁ=lə=vɑ̃ 12
  ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=ɑ̃=ɡuʁ=di=lə=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 12
  ka=ʁe=sɑ̃=lɔ=ʁi=zɔ̃=də=sε=ʁε=jɔ̃=dɔ=ʁe 12
  sə=dʁe=sɑ̃=lɑ̃=tə=mɑ̃=e=ta=lɑ̃=sa=bo=te 12

  la=statɥ=mi=le=nε=ʁə=dɑ̃=lə=ʒaʁ=dɛ̃=faʁ=de 12
  sɑ̃=blə=sa=ni=me=də=mi=lə=ʁə=flε=stʁj=e 12
  fɔʁ=mɑ̃=syʁ=sɔ̃=vi=zaʒə=də=pje=ʁə=ɡʁa=ni=te 12
  dε=laʁmə=myl=ti=kɔ=lɔ=ʁə=za=ʒa=mε=zɛ̃=kʁys=te 13

  a=dɔ=se=o=ɡʁɑ̃=ʃεnə=ʒə=mə=mεt=za=sɔ̃=ʒe 12
  a=tu=tə=lε=zis=twaʁə=dε=za=mɑ̃=ze=sə=le 12
  kɔ̃=fj=ɑ̃=lε=sε=kʁε=də=lœʁ=za=ne=fa=ne 12
  sɑ̃=za=tɑ̃dʁə=də=ʁe=pɔ̃=sə=də=la=statɥ=fi=ʒe 12

  sɑ̃=dutə=a=tεl=lə=ε=me=o=si=dɑ̃=sɔ̃=pase 12
  sɑ̃=kə=ʒa=mε=pεʁ=sɔnə=nε=py=la=kɔ̃=sɔ=le 12
  ʒə=la=kɔ̃=tɑ̃pləɑ̃=kɔ=ʁə=sɑ̃=pu=vwaʁ=de=ta=ʃe 12
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=syb=ʒy=ɡe=syʁ=sε=mɛ̃=si=zə=le 12

  ʒo=ʁε=paʁ=ta=ʒe=sε=ma=lœ=ʁə=sε=bɔ=nœʁ 12
  fεʁəʁə=vi=vʁə=sɔ̃=na=mə=e=lɥi=se=ʃe=sε=plœʁ 12
  e=flə=ʁe=də=mε=dwa=sε=ʃə=vø=bu=kle=dɔʁ 12
  ɑ̃=mə=lε=sɑ̃=ɡli=se=o=pʁɔ=fɔ̃=də=sɔ̃=kœʁ 12

  kɑ̃=ʒə=la=ka=ʁε=sə=ʒε=pœʁ=də=le=vε=je 12
  lε=zɔ̃bʁə=də=ly=mjε=ʁə=ʁa=vi=ve=sa=py=ʁə=te 13
  sε=lε=vʁə=zɑ̃=tʁu=vεʁ=tə=sɑ̃=ble=sa=ni=me 12
  sə=ne=tε=kœ̃=mi=ʁaʒə=y=nə=i=ly=zjɔ̃=dε=me 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/04/2012 22:31Inglishbob

merci et réciproquement je me régale de tant de belles choses à déguster!

Auteur de Poésie
03/04/2012 20:36Moz

Agréable lecture...
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
03/04/2012 23:52Skrame2014

Très beau poème joliment écrit...J’aime!
Amicalement,
Skrame