Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Qui Me Dit

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/11/2004 17:53

L'écrit contient 183 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : *ba_Ba*

Qui Me Dit

Tu sourieras
Et je te revois comme tu es
Tu croiseras
Mon regard pour ensuite me dire adieu
Et je mentirais
Si je te disais vas t’en
A présent…

Qui me dit
Que tu reviendras
Je ne crois pas à présent
Qui te dit
Que je vais mal quand je pense à toi
Toi tu souris en te tournant
Vers elle

Tu afficheras
Des sourires, de la joie mais sans magie
Tu ne pleureras pas
Parce que tu n’arrives jamais à perdre
Mais tu le sais… (Mais tu le sais)
J’ai tout perdu parce que tu ne perds jamais
A présent…

Tu sourieras
Plus rien n’a de sens à présent, non
Et je ferais le tour des villes
Mais je ne t’oublierai pas

Comment se fait-il
Moi je vais mal quand je pense à toi
Toi tu souris en te tournant
Vers elle…

Qui me dit
Que tu reviendras
Je ne crois pas à présent
Qui te dit
Que je vais mal quand je pense à toi
Toi tu souris en te tournant
Vers elle
Vers elle…
 • Pieds Hyphénique: Qui Me Dit

  tu=sou=rie=ras 4
  et=je=te=re=vois=comme=tu=es 8
  tu=croi=se=ras 4
  mon=re=gard=pour=en=suite=me=di=rea=dieu 10
  et=je=men=ti=rais 5
  si=je=te=di=sais=vas=ten 7
  a=pré=sent 3

  qui=me=dit 3
  que=tu=re=vien=dras 5
  je=ne=crois=pas=à=pré=sent 7
  qui=te=dit 3
  que=je=vais=mal=quand=je=penseà=toi 8
  toi=tu=sou=ris=en=te=tour=nant 8
  vers=elle 2

  tu=af=fi=che=ras 5
  des=sou=rires=de=la=joie=mais=sans=ma=gie 10
  tu=ne=pleu=re=ras=pas 6
  par=ce=que=tu=nar=rives=ja=mais=à=perdre 10
  mais=tu=le=sais=mais=tu=le=sais 8
  jai=tout=per=du=par=ce=que=tu=ne=perds=ja=mais 12
  a=pré=sent 3

  tu=sou=rie=ras 4
  plus=rien=na=de=sens=à=présent=non 8
  et=je=fe=rais=le=tour=des=villes 8
  mais=je=ne=tou=blie=rai=pas 7

  com=ment=se=fait=til 5
  moi=je=vais=mal=quand=je=penseà=toi 8
  toi=tu=sou=ris=en=te=tour=nant 8
  vers=el=le 3

  qui=me=dit 3
  que=tu=re=vien=dras 5
  je=ne=crois=pas=à=pré=sent 7
  qui=te=dit 3
  que=je=vais=mal=quand=je=penseà=toi 8
  toi=tu=sou=ris=en=te=tour=nant 8
  vers=elle 2
  vers=el=le 3
 • Phonétique : Qui Me Dit

  ty suʁjəʁa
  e ʒə tə ʁəvwa kɔmə ty ε
  ty kʁwazəʁa
  mɔ̃ ʁəɡaʁ puʁ ɑ̃sɥitə mə diʁə adjø
  e ʒə mɑ̃tiʁε
  si ʒə tə dizε va tɑ̃
  a pʁezɑ̃…

  ki mə di
  kə ty ʁəvjɛ̃dʁa
  ʒə nə kʁwa pa a pʁezɑ̃
  ki tə di
  kə ʒə vε mal kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa
  twa ty suʁiz- ɑ̃ tə tuʁnɑ̃
  vεʁz- εllə

  ty afiʃəʁa
  dε suʁiʁə, də la ʒwa mε sɑ̃ maʒi
  ty nə pləʁəʁa pa
  paʁsə kə ty naʁivə ʒamεz- a pεʁdʁə
  mε ty lə sε… (mε ty lə sεs)
  ʒε tu pεʁdy paʁsə kə ty nə pεʁd ʒamε
  a pʁezɑ̃…

  ty suʁjəʁa
  plys ʁjɛ̃ na də sɑ̃sz- a pʁezɑ̃, nɔ̃
  e ʒə fəʁε lə tuʁ dε vilə
  mε ʒə nə tubljəʁε pa

  kɔmɑ̃ sə fε til
  mwa ʒə vε mal kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa
  twa ty suʁiz- ɑ̃ tə tuʁnɑ̃
  vεʁz- εllə…

  ki mə di
  kə ty ʁəvjɛ̃dʁa
  ʒə nə kʁwa pa a pʁezɑ̃
  ki tə di
  kə ʒə vε mal kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa
  twa ty suʁiz- ɑ̃ tə tuʁnɑ̃
  vεʁz- εllə
  vεʁz- εllə…
 • Pieds Phonétique : Qui Me Dit

  ty=su=ʁj=ə=ʁa 5
  e=ʒə=tə=ʁə=vwa=kɔmə=ty=ε 8
  ty=kʁwa=zə=ʁa 4
  mɔ̃ʁə=ɡaʁ=puʁ=ɑ̃s=ɥi=tə=mə=di=ʁəa=djø 10
  e=ʒə=mɑ̃=ti=ʁε 5
  si=ʒə=tə=di=zε=va=tɑ̃ 7
  a=pʁe=zɑ̃ 3

  ki=mə=di 3
  kə=ty=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa 6
  ʒə=nə=kʁwa=pa=a=pʁe=zɑ̃ 7
  ki=tə=di 3
  kə=ʒə=vε=mal=kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=twa 8
  twa=ty=su=ʁi=zɑ̃=tə=tuʁ=nɑ̃ 8
  vεʁ=zεl=lə 3

  ty=a=fi=ʃə=ʁa 5
  dε=su=ʁiʁə=də=la=ʒwa=mε=sɑ̃=ma=ʒi 10
  ty=nə=plœ=ʁə=ʁa=pa 6
  paʁsə=kə=ty=na=ʁi=və=ʒa=mε=za=pεʁdʁə 10
  mε=ty=lə=sε=mε=ty=lə=sεs 8
  ʒε=tu=pεʁ=dy=paʁsə=kə=ty=nə=pεʁd=ʒa=mε 11
  a=pʁe=zɑ̃ 3

  ty=su=ʁj=ə=ʁa 5
  plys=ʁjɛ̃=nadə=sɑ̃s=za=pʁe=zɑ̃=nɔ̃ 8
  e=ʒə=fə=ʁε=lə=tuʁ=dε=vilə 8
  mε=ʒə=nə=tu=blj=ə=ʁε=pa 8

  kɔ=mɑ̃=sə=fε=til 5
  mwaʒə=vε=mal=kɑ̃=ʒə=pɑ̃=səa=twa 8
  twa=ty=su=ʁi=zɑ̃=tə=tuʁ=nɑ̃ 8
  vεʁ=zεl=lə 3

  ki=mə=di 3
  kə=ty=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa 6
  ʒə=nə=kʁwa=pa=a=pʁe=zɑ̃ 7
  ki=tə=di 3
  kə=ʒə=vε=mal=kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=twa 8
  twa=ty=su=ʁi=zɑ̃=tə=tuʁ=nɑ̃ 8
  vεʁ=zεl=lə 3
  vεʁ=zεl=lə 3

PostScriptum

. . . . . . . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
09/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.