Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Personne Ne Sais

Poème Amour
Publié le 19/10/2004 00:24

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Baby-Girl

Personne Ne Sais

Tu na rien vu…
Juste se ke tu voulais voir
Tu na rien entendu…
Juste se ke tu voulai entendre
Tu na rien su…
Kand je tai dit que je partirais
Tu na rien cru…
Kand je tai dit ke je ne taimais plus
Tu na rien voulu…
Tu ne voulais ke du cul
Tu na rien compris…
Kand jai claquer la porte
Alors c, est a toi ke revient le devoir
Dessayer de me ravoir
C’est toi ki a fait cette gaffe
Celle de me laisser partir
Sans essayer de me retenir
Si seulement tu aurais eassayer
Jaurais peut-être rester
Mais a présent je suis ici sans toi
Car tu ne ma jamais écouter kand je te parlais
Car tu ne ma jamais entendu kand je te criait dessu
Car tu ne ma jamais cru kand je te disais ke je taimais
Car tu ne ma jamais avouer ke tu ne maimais plus
Car tu ne ma jamais aimer
Ma vie sévaport petit a petit
Dans kelke jour je naurais plus de vie
Jai le cœur en mille morceau
Grace a ton incompétence
Si seulement tu avais un cerveau
Tu comprendrais ma dependence
Face a tes tit mot doux
A ta facon de me regarder
Face a ta facon dagir avec moi kand tu le veux vraiment
A ton corp si magnifique
A toi tout cour
Meme si je calle
Je taime kand meme
Tu est le seul ki me fesai cette éffet la
Pourquoi tu ma fait sa
P-e est-ce la un signe de dieu
Pour me dire ke tu ne me meritais pas
P-e, p-e pas
Personne ne le saura
Alors laisse moi tavouer
Mon amour pour toi
Ainsi ke la raison de mon existence
Je taime
Et taimerais toujour
 • Pieds Hyphénique: Personne Ne Sais

  tu=na=rien=vu 4
  jus=te=se=ke=tu=vou=lais=voir 8
  tu=na=rien=en=ten=du 6
  jus=te=se=ke=tu=vou=lai=en=tendre 9
  tu=na=rien=su 4
  kand=je=tai=dit=que=je=par=ti=rais 9
  tu=na=rien=cru 4
  kand=je=tai=dit=ke=je=ne=tai=mais=plus 10
  tu=na=rien=vou=lu 5
  tu=ne=vou=lais=ke=du=cul 7
  tu=na=rien=com=pris 5
  kand=jai=cla=quer=la=por=te 7
  a=lors=c=est=a=toi=ke=re=vient=le=de=voir 12
  des=say=er=de=me=ra=voir 7
  cest=toi=ki=a=fait=cet=te=gaffe 8
  cel=le=de=me=lais=ser=par=tir 8
  sans=es=sayer=de=me=re=te=nir 8
  si=seule=ment=tu=au=rais=eas=sayer 8
  jau=rais=peut=tê=tre=res=ter 7
  mais=a=présent=je=suis=i=ci=sans=toi 9
  car=tu=ne=ma=ja=mais=é=cou=ter=kand=je=te=par=lais 14
  car=tu=ne=ma=ja=mais=enten=du=kand=je=te=criait=des=su 14
  car=tu=ne=ma=ja=mais=cru=kand=je=te=di=sais=ke=je=tai=mais 16
  car=tu=ne=ma=ja=mais=a=vouer=ke=tu=ne=mai=mais=plus 14
  car=tu=ne=ma=ja=mais=ai=mer 8
  ma=vie=sé=va=port=pe=tit=a=pe=tit 10
  dans=kel=ke=jour=je=nau=rais=plus=de=vie 10
  jai=le=cœur=en=mil=le=mor=ceau 8
  gra=ce=a=ton=in=com=pé=tence 8
  si=seule=ment=tu=a=vais=un=cer=veau 9
  tu=com=pren=drais=ma=de=pen=dence 8
  fa=ce=a=tes=tit=mot=doux 7
  a=ta=fa=con=de=me=re=gar=der 9
  facea=ta=fa=con=da=gir=a=vec=moi=kand=tu=le=veux=vraiment 14
  a=ton=corp=si=ma=gni=fique 7
  a=toi=tout=cour 4
  me=me=si=je=ca=lle 6
  je=tai=me=kand=meme 5
  tu=est=le=seul=ki=me=fe=sai=cetteéf=fet=la 11
  pour=quoi=tu=ma=fait=sa 6
  p=eest=ce=la=un=signe=de=dieu 8
  pour=me=dire=ke=tu=ne=me=me=ri=tais=pas 11
  p=e=p=e=pas 5
  per=son=ne=ne=le=sau=ra 7
  a=lors=lais=se=moi=ta=vou=er 8
  mon=a=mour=pour=toi 5
  ain=si=ke=la=rai=son=de=mon=exis=tence 10
  je=tai=me 3
  et=tai=me=rais=tou=jour 6
 • Phonétique : Personne Ne Sais

  ty na ʁjɛ̃ vy…
  ʒystə sə kə ty vulε vwaʁ
  ty na ʁjɛ̃ ɑ̃tɑ̃dy…
  ʒystə sə kə ty vulε ɑ̃tɑ̃dʁə
  ty na ʁjɛ̃ sy…
  kɑ̃ ʒə tε di kə ʒə paʁtiʁε
  ty na ʁjɛ̃ kʁy…
  kɑ̃ ʒə tε di kə ʒə nə tεmε plys
  ty na ʁjɛ̃ vuly…
  ty nə vulε kə dy kyl
  ty na ʁjɛ̃ kɔ̃pʁi…
  kɑ̃ ʒε klake la pɔʁtə
  alɔʁ se, εt- a twa kə ʁəvjɛ̃ lə dəvwaʁ
  desεje də mə ʁavwaʁ
  sε twa ki a fε sεtə ɡafə
  sεllə də mə lεse paʁtiʁ
  sɑ̃z- esεje də mə ʁətəniʁ
  si sələmɑ̃ ty oʁεz- əasεje
  ʒoʁε pø tεtʁə ʁεste
  mεz- a pʁezɑ̃ ʒə sɥiz- isi sɑ̃ twa
  kaʁ ty nə ma ʒamεz- ekute kɑ̃ ʒə tə paʁlε
  kaʁ ty nə ma ʒamεz- ɑ̃tɑ̃dy kɑ̃ ʒə tə kʁjε dəsy
  kaʁ ty nə ma ʒamε kʁy kɑ̃ ʒə tə dizε kə ʒə tεmε
  kaʁ ty nə ma ʒamεz- avue kə ty nə mεmε plys
  kaʁ ty nə ma ʒamεz- εme
  ma vi sevapɔʁ pəti a pəti
  dɑ̃ kεlkə ʒuʁ ʒə noʁε plys də vi
  ʒε lə kœʁ ɑ̃ milə mɔʁso
  ɡʁasə a tɔ̃n- ɛ̃kɔ̃petɑ̃sə
  si sələmɑ̃ ty avεz- œ̃ sεʁvo
  ty kɔ̃pʁɑ̃dʁε ma dəpɑ̃dɑ̃sə
  fasə a tε tit mo du
  a ta fakɔ̃ də mə ʁəɡaʁde
  fasə a ta fakɔ̃ daʒiʁ avεk mwa kɑ̃ ty lə vø vʁεmɑ̃
  a tɔ̃ kɔʁp si maɲifikə
  a twa tu kuʁ
  məmə si ʒə kalə
  ʒə tεmə kɑ̃ məmə
  ty ε lə səl ki mə fəzε sεtə efε la
  puʁkwa ty ma fε sa
  pe ə ε sə la œ̃ siɲə də djø
  puʁ mə diʁə kə ty nə mə məʁitε pa
  pe ə, pe ə pa
  pεʁsɔnə nə lə soʁa
  alɔʁ lεsə mwa tavue
  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa
  ɛ̃si kə la ʁεzɔ̃ də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  ʒə tεmə
  e tεməʁε tuʒuʁ
 • Pieds Phonétique : Personne Ne Sais

  ty=na=ʁj=ɛ̃=vy 5
  ʒys=tə=sə=kə=ty=vu=lε=vwaʁ 8
  ty=na=ʁj=ɛ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy 7
  ʒys=tə=sə=kə=ty=vu=lε=ɑ̃=tɑ̃=dʁə 10
  ty=na=ʁj=ɛ̃=sy 5
  kɑ̃=ʒə=tε=dikə=ʒə=paʁ=ti=ʁε 8
  ty=na=ʁj=ɛ̃=kʁy 5
  kɑ̃ʒə=tε=di=kə=ʒə=nə=tε=mε=plys 9
  ty=na=ʁj=ɛ̃=vu=ly 6
  ty=nə=vu=lε=kə=dy=kyl 7
  ty=na=ʁj=ɛ̃=kɔ̃=pʁi 6
  kɑ̃=ʒε=kla=ke=la=pɔʁ=tə 7
  a=lɔʁse=ε=ta=twa=kə=ʁə=vjɛ̃=lə=də=vwaʁ 11
  de=sε=j=e=də=mə=ʁa=vwaʁ 8
  sε=twa=ki=a=fε=sε=tə=ɡafə 8
  sεl=lə=də=mə=lε=se=paʁ=tiʁ 8
  sɑ̃=ze=sε=je=də=məʁə=tə=niʁ 8
  sisə=lə=mɑ̃=ty=o=ʁε=zəa=sε=je 9
  ʒo=ʁε=pø=tε=tʁə=ʁεs=te 7
  mε=za=pʁe=zɑ̃ʒə=sɥi=zi=si=sɑ̃=twa 9
  kaʁ=tynə=ma=ʒa=mε=ze=ku=te=kɑ̃=ʒə=tə=paʁ=lε 13
  kaʁ=tynə=ma=ʒa=mε=zɑ̃=tɑ̃=dy=kɑ̃=ʒə=tə=kʁjε=də=sy 14
  kaʁ=tynə=ma=ʒa=mε=kʁy=kɑ̃=ʒə=tə=di=zε=kə=ʒə=tε=mε 15
  kaʁ=tynə=ma=ʒa=mε=za=vu=e=kə=ty=nə=mε=mε=plys 14
  kaʁ=ty=nə=ma=ʒa=mε=zε=me 8
  ma=vise=va=pɔʁ=pə=ti=a=pə=ti 9
  dɑ̃=kεl=kə=ʒuʁʒə=no=ʁε=plys=də=vi 9
  ʒε=lə=kœʁ=ɑ̃=mi=lə=mɔʁ=so 8
  ɡʁa=sə=a=tɔ̃=nɛ̃=kɔ̃=pe=tɑ̃sə 8
  sisə=lə=mɑ̃=ty=a=vε=zœ̃=sεʁ=vo 9
  ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=ma=də=pɑ̃=dɑ̃sə 8
  fa=sə=a=tε=tit=mo=du 7
  a=ta=fa=kɔ̃də=mə=ʁə=ɡaʁ=de 8
  fasəa=ta=fa=kɔ̃=da=ʒiʁ=a=vεk=mwa=kɑ̃=ty=lə=vø=vʁε=mɑ̃ 15
  a=tɔ̃=kɔʁp=si=ma=ɲi=fi=kə 8
  a=twa=tu=kuʁ 4
  mə=mə=si=ʒə=ka=lə 6
  ʒə=tε=mə=kɑ̃=mə=mə 6
  ty=εlə=səl=ki=mə=fə=zε=sε=təe=fε=la 11
  puʁ=kwa=ty=ma=fε=sa 6
  pe=əεsə=la=œ̃=si=ɲə=də=djø 8
  puʁmə=di=ʁə=kə=ty=nə=mə=mə=ʁi=tε=pa 11
  pe=ə=pe=ə=pa 5
  pεʁ=sɔ=nə=nə=lə=so=ʁa 7
  a=lɔʁ=lε=sə=mwa=ta=vu=e 8
  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa 5
  ɛ̃=sikə=la=ʁε=zɔ̃=də=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 10
  ʒə=tε=mə 3
  e=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 6

PostScriptum

personne ne sais

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/11/2004 00:00Ange Des Temp Sombre

celui la aussi c une chanson