Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Amour Longue Distance

Poème Amour
Publié le 27/04/2005 00:22


L'écrit contient 173 mots qui sont répartis dans 1 strophes.
Poème d'Amour

Poete : Baby-Girl

Amour Longue Distance

J’ai fait un doux rêve où tu venai me retrouver
Ta bouche si tendre venai déposer
Sur mes lèvres un doux baiser
Tes mains si parfaites caraissaient mon visage
Tu fermais les yeux pour encrer en ton souvenir mon image…
J’ai pris tendrement ta main et je l’ai placer sur mon cœur
Et je sentais les battement puissants
Ki fesait vibrer tout mon corps
Nos âmes en fusion recouvraient nos corps de sueur
Et nous nous abandonnions pour une nuit à notre fureur…
Ta peau étais si douce ke mes mains
Ne pouvaient s’empêcher de la toucher
Ton regards étais si profond ke mes yeux
Éblouis par tant de beauté
Se perdaient dans les profondeurs dans ton être si parfait
Je t’avais enfin retrouvé toi mon petit ange tant recherché…
Mais je savais ke tu partirais à nouveau là-bas…
Là-bas a des kilomètres de moi…
Et il ne me reste ke l’écran de mes pensées
Pour revoir l’image de mon petit ange tant aimé…
Baby-Girl

 • Pieds Hyphénique: Amour Longue Distance

  jai=fait=un=doux=rê=ve=où=tu=ve=nai=me=re=trou=ver 14
  ta=bou=che=si=ten=dre=ve=nai=dé=po=ser 11
  sur=mes=lè=vres=un=doux=bai=ser 8
  tes=mains=si=par=fai=tes=ca=rais=saient=mon=vi=sage 12
  tu=fer=mais=les=y=eux=pour=en=crer=en=ton=sou=ve=nir=mon=i=mage 17
  jai=pris=ten=dre=ment=ta=main=et=je=lai=pla=cer=sur=mon=cœur 15
  et=je=sen=tais=les=bat=te=ment=puis=sants 10
  ki=fe=sait=vi=brer=tout=mon=corps 8
  nos=â=mes=en=fu=sion=re=cou=vraient=nos=corps=de=sueur 13
  et=nous=nous=a=ban=don=nions=pour=u=ne=nuit=à=no=tre=fu=reur 16
  ta=peau=é=tais=si=dou=ce=ke=mes=mains 10
  ne=pou=vaient=sem=pê=cher=de=la=tou=cher 10
  ton=re=gards=é=tais=si=pro=fond=ke=mes=y=eux 12
  éblouis=par=tant=de=beau=té 6
  se=per=daient=dans=les=pro=fon=deurs=dans=ton=ê=tre=si=par=fait 15
  je=ta=vais=en=fin=re=trou=vé=toi=mon=pe=tit=an=ge=tant=re=cher=ché 18
  mais=je=sa=vais=ke=tu=par=ti=rais=à=nou=veau=là=bas 14
  là=bas=a=des=ki=lo=mè=tres=de=moi 10
  et=il=ne=me=res=te=ke=lé=cran=de=mes=pensées 12
  pour=re=voir=li=ma=ge=de=mon=pe=tit=an=ge=tant=ai=mé 15
 • Phonétique : Amour Longue Distance

  ʒε fε œ̃ du ʁεvə u ty vənε mə ʁətʁuve
  ta buʃə si tɑ̃dʁə vənε depoze
  syʁ mε lεvʁəz- œ̃ du bεze
  tε mɛ̃ si paʁfεtə kaʁεsε mɔ̃ vizaʒə
  ty fεʁmε lεz- iø puʁ ɑ̃kʁe ɑ̃ tɔ̃ suvəniʁ mɔ̃n- imaʒə…
  ʒε pʁi tɑ̃dʁəmɑ̃ ta mɛ̃ e ʒə lε plase syʁ mɔ̃ kœʁ
  e ʒə sɑ̃tε lε batəmɑ̃ pɥisɑ̃
  ki fəzε vibʁe tu mɔ̃ kɔʁ
  noz- aməz- ɑ̃ fyzjɔ̃ ʁəkuvʁε no kɔʁ də sɥœʁ
  e nu nuz- abɑ̃dɔnjɔ̃ puʁ ynə nɥi a nɔtʁə fyʁœʁ…
  ta po etε si dusə kə mε mɛ̃
  nə puvε sɑ̃pεʃe də la tuʃe
  tɔ̃ ʁəɡaʁdz- etε si pʁɔfɔ̃ kə mεz- iø
  eblui paʁ tɑ̃ də bote
  sə pεʁdε dɑ̃ lε pʁɔfɔ̃dœʁ dɑ̃ tɔ̃n- εtʁə si paʁfε
  ʒə tavεz- ɑ̃fɛ̃ ʁətʁuve twa mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə tɑ̃ ʁəʃεʁʃe…
  mε ʒə savε kə ty paʁtiʁεz- a nuvo la ba…
  la ba a dε kilɔmεtʁə- də mwa…
  e il nə mə ʁεstə kə lekʁɑ̃ də mε pɑ̃se
  puʁ ʁəvwaʁ limaʒə də mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə tɑ̃ εme…
 • Pieds Phonétique : Amour Longue Distance

  ʒε=fε=œ̃=du=ʁε=və=u=ty=və=nε=mə=ʁə=tʁu=ve 14
  ta=bu=ʃə=si=tɑ̃=dʁə=və=nε=de=po=ze 11
  syʁ=mε=lε=vʁə=zœ̃=du=bε=ze 8
  tε=mɛ̃=si=paʁ=fε=tə=ka=ʁε=sε=mɔ̃=vi=zaʒə 12
  ty=fεʁ=mε=lε=zi=ø=puʁ=ɑ̃=kʁe=ɑ̃=tɔ̃=su=və=niʁ=mɔ̃=ni=maʒə 17
  ʒε=pʁi=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ta=mɛ̃=e=ʒə=lε=pla=se=syʁ=mɔ̃=kœʁ 15
  e=ʒə=sɑ̃=tε=lε=ba=tə=mɑ̃=pɥi=sɑ̃ 10
  ki=fə=zε=vi=bʁe=tu=mɔ̃=kɔʁ 8
  no=za=mə=zɑ̃=fy=zjɔ̃=ʁə=ku=vʁε=no=kɔʁ=də=sɥœʁ 13
  e=nu=nu=za=bɑ̃=dɔ=njɔ̃=puʁ=y=nə=nɥi=a=nɔ=tʁə=fy=ʁœʁ 16
  ta=po=e=tε=si=du=sə=kə=mε=mɛ̃ 10
  nə=pu=vε=sɑ̃=pε=ʃe=də=la=tu=ʃe 10
  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=dze=tε=si=pʁɔ=fɔ̃=kə=mε=zi=ø 12
  e=blu=i=paʁ=tɑ̃=də=bo=te 8
  sə=pεʁ=dε=dɑ̃=lε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=dɑ̃=tɔ̃=nε=tʁə=si=paʁ=fε 15
  ʒə=ta=vε=zɑ̃=fɛ̃=ʁə=tʁu=ve=twa=mɔ̃=pə=ti=ɑ̃=ʒə=tɑ̃=ʁə=ʃεʁ=ʃe 18
  mε=ʒə=sa=vε=kə=ty=paʁ=ti=ʁε=za=nu=vo=la=ba 14
  la=ba=a=dε=ki=lɔ=mε=tʁə=də=mwa 10
  e=il=nə=mə=ʁεs=tə=kə=le=kʁɑ̃=də=mε=pɑ̃=se 13
  puʁ=ʁə=vwaʁ=li=ma=ʒə=də=mɔ̃=pə=ti=ɑ̃=ʒə=tɑ̃=ε=me 15Récompense

💝
1
👍
8
👎
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/04/2005 03:17Mam'zelle

C’est bin cute! 😛 t’écris bien! lache pas:P xox Rebelle