Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pour Seulement De Bonheur Ma Vie Essaimer.

Le Poème

Seul je ne veux plus être depuis longtemps
Je ne faisais que me mentir sans contretemps

Dans l’infini impossible d’imaginer
Les théurgies du futur à dessiner
Portées par leurs guerres et leurs sacrifices
Échafaudent le monde et ses maléfices

Dans l’absinthe translucide de minuit
Mes rêves sont une fausseté qui fuit

Fils pourquoi pas fille il n’y a pas de forme
Pour créer le rien ne peut être conforme
Victorieuse suffragette mène-moi
Je te promets que je te suivrai sans émoi

Je compte mes amis tels les moutons un pâtre
Sans comprendre que deux plus un ne font pas quatre

Jamais je ne laisserai s’échapper ma folie
Le soleil court sur le fil des périhélies
Mon Âme voyage à côté des ténèbres
Totalement nue sans les vérités funèbres

L’absurdité des caprices soudain lointaine
J’entends sonner le pur carillon des fontaines

Je sais que je suis de retour à la maison
Pas grave d’avoir parfois raté l’horizon
Les vides noirs des vertiges de l’improbable
Continuent à danser à nul autre semblable

Un jour est-ce que je saurai pourquoi aimer
Pour seulement de bonheur ma vie essaimer.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

26/12/2023

Poeme de Bakean

Poète Bakean

Bakean a publié sur le site 133 écrits. Bakean est membre du site depuis l'année 2018.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pour Seulement De Bonheur Ma Vie Essaimer.seul=je=ne=veux=plus=ê=tre=de=puis=long=temps 11
je=ne=fai=sais=que=me=men=tir=sans=con=tre=temps 12

dans=lin=fi=ni=im=pos=si=ble=di=ma=gi=ner 12
les=théur=gies=du=fu=tur=à=des=si=ner 10
por=tées=par=leurs=gue=rres=et=leurs=sa=cri=fi=ces 12
é=cha=fau=dent=le=mon=de=et=ses=ma=lé=fices 12

dans=lab=sin=the=trans=lu=ci=de=de=mi=nuit 11
mes=rê=ves=sont=u=ne=faus=se=té=qui=fuit 11

fils=pour=quoi=pas=fille=il=ny=a=pas=de=for=me 12
pour=créer=le=rien=ne=peut=ê=tre=con=for=me 11
vic=to=rieu=se=suf=fra=get=te=mè=ne=moi 11
je=te=pro=mets=que=je=te=sui=vrai=sans=é=moi 12

je=comp=te=mes=a=mis=tels=les=mou=tons=un=pâtre 12
sans=com=pren=dre=que=deux=plus=un=ne=font=pas=quatre 12

ja=mais=je=ne=laisse=rai=sé=chap=per=ma=fo=lie 12
le=so=leil=court=sur=le=fil=des=pé=ri=hé=lies 12
mon=â=me=voy=a=ge=à=cô=té=des=té=nèbres 12
to=ta=le=ment=nue=sans=les=vé=ri=tés=fu=nèbres 12

lab=sur=di=té=des=ca=pri=ces=sou=dain=loin=taine 12
jen=tends=son=ner=le=pur=ca=rillon=des=fon=tai=nes 12

je=sais=que=je=suis=de=re=tour=à=la=mai=son 12
pas=grave=da=voir=par=fois=ra=té=l=ho=ri=zon 12
les=vi=des=noirs=des=ver=ti=ges=de=lim=pro=bable 12
conti=nuent=à=dan=ser=à=nul=au=tre=sem=bla=ble 12

un=jour=est=ce=que=je=sau=rai=pour=quoi=ai=mer 12
pour=seu=le=ment=de=bon=heur=ma=vie=es=sai=mer 12
Phonétique : Pour Seulement De Bonheur Ma Vie Essaimer.səl ʒə nə vø plysz- εtʁə dəpɥi lɔ̃tɑ̃
ʒə nə fəzε kə mə mɑ̃tiʁ sɑ̃ kɔ̃tʁətɑ̃

dɑ̃ lɛ̃fini ɛ̃pɔsiblə dimaʒine
lε teyʁʒi dy fytyʁ a desine
pɔʁte paʁ lœʁ ɡeʁəz- e lœʁ sakʁifisə
eʃafode lə mɔ̃də e sε malefisə

dɑ̃ labsɛ̃tə tʁɑ̃slysidə də minɥi
mε ʁεvə sɔ̃t- ynə fosəte ki fɥi

fis puʁkwa pa fijə il ni a pa də fɔʁmə
puʁ kʁee lə ʁjɛ̃ nə pø εtʁə kɔ̃fɔʁmə
viktɔʁjøzə syfʁaʒεtə mεnə mwa
ʒə tə pʁɔmε kə ʒə tə sɥivʁε sɑ̃z- emwa

ʒə kɔ̃tə mεz- ami tεl lε mutɔ̃z- œ̃ patʁə
sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə dø plysz- œ̃ nə fɔ̃ pa katʁə

ʒamε ʒə nə lεsəʁε seʃape ma fɔli
lə sɔlεj kuʁ syʁ lə fil dε peʁieli
mɔ̃n- amə vwajaʒə a kote dε tenεbʁə
tɔtaləmɑ̃ nɥ sɑ̃ lε veʁite fynεbʁə

labsyʁdite dε kapʁisə sudɛ̃ lwɛ̃tεnə
ʒɑ̃tɑ̃ sɔne lə pyʁ kaʁijɔ̃ dε fɔ̃tεnə

ʒə sε kə ʒə sɥi də ʁətuʁ a la mεzɔ̃
pa ɡʁavə davwaʁ paʁfwa ʁate lɔʁizɔ̃
lε vidə nwaʁ dε vεʁtiʒə də lɛ̃pʁɔbablə
kɔ̃tinɥe a dɑ̃se a nyl otʁə sɑ̃blablə

œ̃ ʒuʁ ε sə kə ʒə soʁε puʁkwa εme
puʁ sələmɑ̃ də bɔnœʁ ma vi esεme.
Syllabes Phonétique : Pour Seulement De Bonheur Ma Vie Essaimer.səl=ʒə=nə=vø=plys=zε=tʁə=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 11
ʒə=nə=fə=zε=kə=mə=mɑ̃=tiʁ=sɑ̃=kɔ̃=tʁə=tɑ̃ 12

dɑ̃=lɛ̃=fi=ni=ɛ̃=pɔ=si=blə=di=ma=ʒi=ne 12
lε=te=yʁ=ʒi=dy=fy=tyʁ=a=de=si=ne 11
pɔʁ=te=paʁ=lœʁ=ɡe=ʁə=ze=lœʁ=sa=kʁi=fi=sə 12
e=ʃa=fo=de=lə=mɔ̃=də=e=sε=ma=le=fisə 12

dɑ̃=lab=sɛ̃=tə=tʁɑ̃=sly=si=də=də=min=ɥi 11
mε=ʁε=və=sɔ̃=ty=nə=fo=sə=te=ki=fɥi 11

fis=puʁ=kwa=pa=fi=jə=il=ni=a=pa=də=fɔʁmə 12
puʁ=kʁe=e=lə=ʁjɛ̃=nə=pø=ε=tʁə=kɔ̃=fɔʁ=mə 12
vik=tɔ=ʁj=ø=zə=sy=fʁa=ʒε=tə=mε=nə=mwa 12
ʒə=tə=pʁɔ=mε=kə=ʒə=tə=sɥi=vʁε=sɑ̃=ze=mwa 12

ʒə=kɔ̃=tə=mε=za=mi=tεl=lε=mu=tɔ̃=zœ̃=patʁə 12
sɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=dø=plys=zœ̃=nə=fɔ̃=pa=katʁə 12

ʒa=mεʒə=nə=lε=sə=ʁε=se=ʃa=pe=ma=fɔ=li 12
lə=sɔ=lεj=kuʁ=syʁ=lə=fil=dε=pe=ʁi=e=li 12
mɔ̃=na=mə=vwa=ja=ʒə=a=ko=te=dε=te=nεbʁə 12
tɔ=ta=lə=mɑ̃=nɥ=sɑ̃=lε=ve=ʁi=te=fy=nεbʁə 12

lab=syʁ=di=te=dε=ka=pʁi=sə=su=dɛ̃=lwɛ̃=tεnə 12
ʒɑ̃=tɑ̃=sɔ=ne=lə=pyʁ=ka=ʁi=jɔ̃=dε=fɔ̃=tεnə 12

ʒə=sε=kə=ʒə=sɥi=də=ʁə=tuʁ=a=la=mε=zɔ̃ 12
pa=ɡʁa=və=da=vwaʁ=paʁ=fwa=ʁa=te=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
lε=vi=də=nwaʁ=dε=vεʁ=ti=ʒə=də=lɛ̃=pʁɔ=bablə 12
kɔ̃=tin=ɥe=a=dɑ̃=se=a=nyl=o=tʁə=sɑ̃=blablə 12

œ̃=ʒuʁ=ε=sə=kə=ʒə=so=ʁε=puʁ=kwa=ε=me 12
puʁ=sə=lə=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ=ma=vi=e=sε=me 12

Historique des Modifications

26/12/2023 10:33
26/12/2023 10:32

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/12/2023 00:49Anya

Un bel écrit un peu mystérieux qui laisse imaginer une vie de passion à la recherche de nouveaux horizons. Le bonheur est toujours possible si vers l’amour la boussole est pointée, l’amour d’une femme, l’amour des autres, l’amour de soi..Merci Bakean
.

Poème Amour
Du 26/12/2023 10:31

L'écrit contient 197 mots qui sont répartis dans 9 strophes.