Poeme : Cri D’amour

Cri D’amour

CRI D’AMOUR
Scintillement obscur aux milles
Bribes fanées d’un bonheur éphémère
Cri d’agonie, angélus qui désespère
Craint pour mon cœur en miettes, éparpillé

Mon cœur n’est plus qu’un puzzle de rancœur
Disloqué, sanglotant, il implore
Une ultime guérison, dernière heure
Avant que le glas ne sonne de nouveau

Par quelques mots tu signes son oraison
Apocope funèbre d’un cœur en lambeau
Qui a cru malgré tout échapper au tombeau
Mais qui est désormais mon unique raison

Déchirure de l’âme, encore trahie
Chaque jour, elle pleure, elle supplie
Que cesse la déferlante pluie
Des larmes de mon cœur meurtri

Pour t’aimer de mon corps et de mon âme
Elle paie maintenant de son espoir unique
Naive d’avoir cru tes paroles angéliques
Brisures fatales d’un cœur de femme
Qui se consume dans les flammes
D’un amour inachevé.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cri D’amour

  cri=da=mour 3
  scin=ti=lle=ment=obs=cur=aux=mi=lles 9
  bri=bes=fa=nées=dun=bon=heur=é=phé=mère 10
  cri=da=go=nie=an=gé=lus=qui=déses=père 10
  craint=pour=mon=cœur=en=miet=tes=é=par=pillé 10

  mon=cœur=nest=plus=quun=puzz=le=de=ran=cœur 10
  dis=lo=qué=san=glo=tant=il=im=plo=re 10
  uneul=ti=me=gué=ri=son=der=niè=re=heure 10
  avant=que=le=glas=ne=son=ne=de=nou=veau 10

  par=quel=ques=mots=tu=signes=son=o=rai=son 10
  apo=co=pe=fu=nèbre=dun=cœur=en=lam=beau 10
  qui=a=cru=mal=gré=tout=é=chap=per=au=tom=beau 12
  mais=qui=est=dé=sor=mais=mon=u=ni=que=rai=son 12

  dé=chi=rure=de=lâ=me=en=co=re=tra=hie 11
  cha=que=jour=el=le=pleure=el=le=sup=plie 10
  que=ces=se=la=dé=fer=lan=te=pluie 9
  des=lar=mes=de=mon=cœur=meur=tri 8

  pour=tai=mer=de=mon=corps=et=de=mon=âme 10
  elle=paie=mainte=nant=de=son=es=poir=u=nique 10
  naive=da=voir=cru=tes=pa=ro=les=an=gé=liques 11
  bri=su=res=fa=ta=les=dun=cœur=de=femme 10
  qui=se=con=su=me=dans=les=flam=mes 9
  dun=a=mour=i=na=che=vé 7
 • Phonétique : Cri D’amour

  kʁi damuʁ
  sɛ̃tijmɑ̃ ɔpskyʁ o milə
  bʁibə fane dœ̃ bɔnœʁ efemεʁə
  kʁi daɡɔni, ɑ̃ʒelys ki dezεspεʁə
  kʁɛ̃ puʁ mɔ̃ kœʁ ɑ̃ mjεtə, epaʁpije

  mɔ̃ kœʁ nε plys kœ̃ pyzlə də ʁɑ̃kœʁ
  dislɔke, sɑ̃ɡlɔtɑ̃, il ɛ̃plɔʁə
  ynə yltimə ɡeʁizɔ̃, dεʁnjεʁə œʁ
  avɑ̃ kə lə ɡla nə sɔnə də nuvo

  paʁ kεlk mo ty siɲə sɔ̃n- ɔʁεzɔ̃
  apɔkɔpə fynεbʁə dœ̃ kœʁ ɑ̃ lɑ̃bo
  ki a kʁy malɡʁe tut- eʃape o tɔ̃bo
  mε ki ε dezɔʁmε mɔ̃n- ynikə ʁεzɔ̃

  deʃiʁyʁə də lamə, ɑ̃kɔʁə tʁai
  ʃakə ʒuʁ, εllə plœʁə, εllə sypli
  kə sεsə la defεʁlɑ̃tə plɥi
  dε laʁmə- də mɔ̃ kœʁ məʁtʁi

  puʁ tεme də mɔ̃ kɔʁz- e də mɔ̃n- amə
  εllə pε mɛ̃tənɑ̃ də sɔ̃n- εspwaʁ ynikə
  nεvə davwaʁ kʁy tε paʁɔləz- ɑ̃ʒelik
  bʁizyʁə fatalə dœ̃ kœʁ də famə
  ki sə kɔ̃symə dɑ̃ lε flamə
  dœ̃n- amuʁ inaʃəve.
 • Syllabes Phonétique : Cri D’amour

  kʁi=da=muʁ 3
  sɛ̃=tij=mɑ̃=ɔp=skyʁ=o=mi=lə 8
  bʁi=bə=fa=ne=dœ̃=bɔ=nœ=ʁə=e=fe=mεʁ=ə 12
  kʁi=da=ɡɔ=ni=ɑ̃=ʒe=lys=ki=de=zεs=pε=ʁə 12
  kʁɛ̃=puʁ=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=mj=ε=tə=e=paʁ=pi=je 12

  mɔ̃=kœ=ʁə=nε=plys=kœ̃=py=zlə=də=ʁɑ̃=kœʁ 11
  di=slɔ=ke=sɑ̃=ɡlɔ=tɑ̃=il=ɛ̃=plɔ=ʁə 10
  y=nə=yl=ti=mə=ɡe=ʁi=zɔ̃=dεʁ=njε=ʁə=œʁ 12
  a=vɑ̃=kə=lə=ɡla=nə=sɔ=nə=də=nu=vo 11

  paʁ=kεl=kə=mo=ty=si=ɲə=sɔ̃=nɔ=ʁε=zɔ̃ 11
  a=pɔ=kɔ=pə=fy=nε=bʁə=dœ̃=kœʁ=ɑ̃=lɑ̃=bo 12
  ki=a=kʁy=mal=ɡʁe=tu=te=ʃa=pe=o=tɔ̃=bo 12
  mε=ki=ε=de=zɔʁ=mε=mɔ̃=ny=ni=kə=ʁε=zɔ̃ 12

  de=ʃi=ʁy=ʁə=də=la=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə=tʁa=i 12
  ʃa=kə=ʒuʁ=εl=lə=plœ=ʁə=εl=lə=sy=pli 11
  kə=sε=sə=la=de=fεʁ=lɑ̃=tə=plɥi 9
  dε=laʁ=mə=də=mɔ̃=kœ=ʁə=məʁ=tʁi 9

  puʁ=tε=me=də=mɔ̃=kɔʁ=ze=də=mɔ̃=na=mə 11
  εl=lə=pε=mɛ̃=tə=nɑ̃=də=sɔ̃=nεs=pwaʁ=y=nikə 12
  nε=və=da=vwaʁ=kʁy=tε=pa=ʁɔ=lə=zɑ̃=ʒe=lik 12
  bʁi=zy=ʁə=fa=ta=lə=dœ̃=kœ=ʁə=də=fa=mə 12
  ki=sə=kɔ̃=sy=mə=dɑ̃=lε=fla=mə 9
  dœ̃=na=muʁ=i=na=ʃə=ve 7

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/09/2011 00:33

L'écrit contient 146 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Bambou

Récompense

0
0
0