Poeme : Nos Mains

Nos Mains

NOS MAINS
Ma main a besoin de ta main
Pour parcourir la vie
Et flâner en chemin
Mes yeux ont besoin de tes yeux
Pour fouiller l’horizon
D’un amour sans limite
Mon cœur a besoin de ton cœur
Pour rythmer l’harmonie
De l’élan de nos cœurs
Ma voix a besoin d’un écho
Et l’écho c’est ta voix
Qui s’unit à ma voix
Ma main a besoin de ta main
Pour faire le parcours
Qui conduit à l’amour
Tu sens bon le soleil en plein hiver
C’est merveilleux quand on y pense
Et dans tes yeux, tes yeux si clairs
J’ai découvert ma ligne de chance
Dis-moi que tu m’aimeras toujours
Dis le moi que dans tes bras je m’élance
Et dépensons tout notre amour
Dans ce monde de divergence
Même si nous sommes ruinés demain
Nous serons riche d’amour chaque matin

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Nos Mains

  nos=mains 2
  ma=main=a=be=soin=de=ta=main 8
  pour=par=cou=rir=la=vie 6
  et=flâ=ner=en=che=min 6
  mes=yeux=ont=be=soin=de=tes=y=eux 9
  pour=fouiller=l=ho=ri=zon 6
  dun=a=mour=sans=li=mite 6
  mon=cœur=a=be=soin=de=ton=cœur 8
  pour=ryth=mer=lhar=mo=nie 6
  de=lé=lan=de=nos=cœurs 6
  ma=voix=a=be=soin=dun=é=cho 8
  et=lé=cho=cest=ta=voix 6
  qui=su=nit=à=ma=voix 6
  ma=main=a=be=soin=de=ta=main 8
  pour=fai=re=le=par=cours 6
  qui=con=duit=à=la=mour 6
  tu=sens=bon=le=so=leil=en=plein=hi=ver 10
  cest=mer=veilleux=quand=on=y=pense 7
  et=dans=tes=yeux=tes=y=eux=si=clairs 9
  jai=dé=cou=vert=ma=ligne=de=chance 8
  dis=moi=que=tu=maime=ras=tou=jours 8
  dis=le=moi=que=dans=tes=bras=je=mé=lance 10
  et=dépen=sons=tout=no=trea=mour 7
  dans=ce=monde=de=di=ver=gence 7
  même=si=nous=som=mes=rui=nés=de=main 9
  nous=se=rons=riche=da=mour=cha=que=ma=tin 10
 • Phonétique : Nos Mains

  no mɛ̃
  ma mɛ̃ a bəzwɛ̃ də ta mɛ̃
  puʁ paʁkuʁiʁ la vi
  e flane ɑ̃ ʃəmɛ̃
  mεz- iøz- ɔ̃ bəzwɛ̃ də tεz- iø
  puʁ fuje lɔʁizɔ̃
  dœ̃n- amuʁ sɑ̃ limitə
  mɔ̃ kœʁ a bəzwɛ̃ də tɔ̃ kœʁ
  puʁ ʁitme laʁmɔni
  də lelɑ̃ də no kœʁ
  ma vwa a bəzwɛ̃ dœ̃n- eʃo
  e leʃo sε ta vwa
  ki syni a ma vwa
  ma mɛ̃ a bəzwɛ̃ də ta mɛ̃
  puʁ fεʁə lə paʁkuʁ
  ki kɔ̃dɥi a lamuʁ
  ty sɑ̃s bɔ̃ lə sɔlεj ɑ̃ plɛ̃ ivεʁ
  sε mεʁvεjø kɑ̃t- ɔ̃n- i pɑ̃sə
  e dɑ̃ tεz- iø, tεz- iø si klεʁ
  ʒε dekuvεʁ ma liɲə də ʃɑ̃sə
  di mwa kə ty mεməʁa tuʒuʁ
  di lə mwa kə dɑ̃ tε bʁa ʒə melɑ̃sə
  e depɑ̃sɔ̃ tu nɔtʁə amuʁ
  dɑ̃ sə mɔ̃də də divεʁʒɑ̃sə
  mεmə si nu sɔmə ʁɥine dəmɛ̃
  nu səʁɔ̃ ʁiʃə damuʁ ʃakə matɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Nos Mains

  no=mɛ̃ 2
  ma=mɛ̃=abə=zwɛ̃=də=ta=mɛ̃ 7
  puʁ=paʁ=ku=ʁiʁ=la=vi 6
  e=fla=ne=ɑ̃=ʃə=mɛ̃ 6
  mε=ziø=zɔ̃bə=zwɛ̃=də=tε=zi=ø 8
  puʁ=fu=je=lɔ=ʁi=zɔ̃ 6
  dœ̃=na=muʁ=sɑ̃=li=mitə 6
  mɔ̃=kœʁ=abə=zwɛ̃=də=tɔ̃=kœʁ 7
  puʁ=ʁit=me=laʁ=mɔ=ni 6
  də=le=lɑ̃=də=no=kœʁ 6
  ma=vwa=abə=zwɛ̃=dœ̃=ne=ʃo 7
  e=le=ʃo=sε=ta=vwa 6
  ki=sy=ni=a=ma=vwa 6
  ma=mɛ̃=abə=zwɛ̃=də=ta=mɛ̃ 7
  puʁ=fε=ʁə=lə=paʁ=kuʁ 6
  ki=kɔ̃d=ɥi=a=la=muʁ 6
  ty=sɑ̃s=bɔ̃lə=sɔ=lεj=ɑ̃=plɛ̃=i=vεʁ 9
  sε=mεʁ=vε=jø=kɑ̃=tɔ̃=nipɑ̃sə 7
  e=dɑ̃=tε=ziø=tε=zi=ø=si=klεʁ 9
  ʒε=de=ku=vεʁ=ma=liɲə=də=ʃɑ̃sə 8
  di=mwakə=ty=mε=mə=ʁa=tu=ʒuʁ 8
  dilə=mwa=kə=dɑ̃=tε=bʁa=ʒə=me=lɑ̃sə 9
  e=de=pɑ̃=sɔ̃=tu=nɔtʁəa=muʁ 7
  dɑ̃sə=mɔ̃=də=də=di=vεʁʒɑ̃sə 6
  mεmə=si=nu=sɔ=mə=ʁɥi=ne=də=mɛ̃ 9
  nusə=ʁɔ̃=ʁiʃə=da=muʁ=ʃa=kə=ma=tɛ̃ 9

Récompense

3
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/09/2011 09:26Solfege34

magnifique déclaration d’amour

Auteur de Poésie
22/09/2011 20:31Be!La

Wooww c’est vraiment magnifique! Bravo

Auteur de Poésie
13/07/2014 18:30Lemmiath

Trois coups de cœur largement bien mérités et que ça continue.