Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Notre Amour

Poème Amour
Publié le 09/09/2003 00:00

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Bbangel

Notre Amour

Lamour fait comprendre a lame
Lunivers sombre et béni
Et cette petite flamme
Seule écliare linfini
De notre amour
Sans toi toute la nature
Nest plus qu’un cachot fermé
Ou je vais a laventure ! pale netant plus aimé
A quoi bon de vivre etant lombre de cet ange qui senfuit ?
A quoi bon sous le ciel sombre
Netre plus que la nuit ? ? notre amour
Fait que tout ce qui est sombre et tout ce qui rent le mal
Sois extrain de notre vie que nous vivons-nous les exclusions
De notre tete pour ne pu faire face a eux parce que
Il ya trop de larmes que personnes n’entend
Il faut laisser le jour qui se leve
Encore une fois dans la lumiere pour
Pour que je sois avec toi une autre fois
Et de te seré dans mes bras
D’etre bien avec toi
Notre amour est trop grand pour qui que se sois
Sa laisse croire qu’on peut y croire mais cest
Notre destins qui as fait que n’aux 2 cœur sois uni a linfini
Et que lon passe notre vie ensemble
Es ce quil faaudrais que je te suivre nimporte quand
Nimporte ou pour te voir et te connaitre davantage
Mais la je tai et cest tout ce qui compte pour moi
Je peut enfin te toucher coller mon corps contre le tiens
Je peut enfin embrasser tes levres tendres sentir ton parfum
De me confier de te faire confiance
Mais lessentielle
C’EST DE TAIMER

Jtaime Benoit Courchesne
Pis pour toujours mon amour
 • Pieds Hyphénique: Notre Amour

  la=mour=fait=com=pren=dre=a=lame 8
  lu=ni=vers=som=bre=et=bé=ni 8
  et=cet=te=pe=ti=te=flam=me 8
  seu=le=é=clia=re=lin=fi=ni 8
  de=no=tre=a=mour 5
  sans=toi=tou=te=la=na=tu=re 8
  nest=plus=quun=ca=chot=fer=mé 7
  ou=je=vais=a=laven=ture=pa=le=ne=tant=plus=ai=mé 13
  a=quoi=bon=de=vivre=e=tant=lom=bre=de=cet=an=ge=qui=sen=fuit 16
  a=quoi=bon=sous=le=ciel=som=bre 8
  ne=tre=plus=que=la=nuit=notrea=mour 8
  fait=que=tout=ce=qui=est=sombreet=tout=ce=qui=rent=le=mal 13
  sois=ex=train=de=notre=vie=que=nous=vi=vons=nous=les=ex=clu=sions 15
  de=notre=te=te=pour=ne=pu=fai=re=fa=cea=eux=par=ce=que 15
  il=ya=trop=de=lar=mes=que=per=sonnes=nen=tend 11
  il=faut=lais=ser=le=jour=qui=se=leve 9
  en=coreu=ne=fois=dans=la=lu=mie=re=pour 10
  pour=que=je=sois=a=vec=toi=uneau=tre=fois 10
  et=de=te=se=ré=dans=mes=bras 8
  de=tre=bien=a=vec=toi 6
  notrea=mour=est=trop=grand=pour=qui=que=se=sois 10
  sa=laisse=croi=re=quon=peut=y=croi=re=mais=cest 11
  notre=des=tins=qui=as=fait=que=naux=deux=cœur=sois=u=ni=a=lin=fi=ni 17
  et=que=lon=passe=no=tre=vieen=semble 8
  es=ce=quil=faau=drais=que=je=te=suivre=nim=por=te=quand 13
  nim=porteou=pour=te=voir=et=te=con=nai=tre=da=van=tage 13
  mais=la=je=tai=et=cest=tout=ce=qui=comp=te=pour=moi 13
  je=peut=en=fin=te=tou=cher=col=ler=mon=corps=contre=le=tiens 14
  je=peut=en=fin=em=bras=ser=tes=le=vres=tendres=sen=tir=ton=par=fum 16
  de=me=con=fier=de=te=faire=con=fiance 9
  mais=les=sen=tielle 4
  cest=de=tai=mer 4

  jtai=me=be=noit=cour=chesne 6
  pis=pour=tou=jours=mon=a=mour 7
 • Phonétique : Notre Amour

  lamuʁ fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə a lamə
  lynive sɔ̃bʁə e beni
  e sεtə pətitə flamə
  sələ ekljaʁə lɛ̃fini
  də nɔtʁə amuʁ
  sɑ̃ twa tutə la natyʁə
  nεst plys kœ̃ kaʃo fεʁme
  u ʒə vεz- a lavɑ̃tyʁə ! palə nətɑ̃ plysz- εme
  a kwa bɔ̃ də vivʁə ətɑ̃ lɔ̃bʁə də sεt ɑ̃ʒə ki sɑ̃fɥi ?
  a kwa bɔ̃ su lə sjεl sɔ̃bʁə
  nεtʁə plys kə la nɥi ? ? nɔtʁə amuʁ
  fε kə tu sə ki ε sɔ̃bʁə e tu sə ki ʁɑ̃ lə mal
  swaz- εkstʁɛ̃ də nɔtʁə vi kə nu vivɔ̃ nu lεz- εksklyzjɔ̃
  də nɔtʁə tətə puʁ nə py fεʁə fasə a ø paʁsə kə
  il ia tʁo də laʁmə- kə pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃
  il fo lεse lə ʒuʁ ki sə ləvə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa dɑ̃ la lymjəʁə puʁ
  puʁ kə ʒə swaz- avεk twa ynə otʁə fwa
  e də tə səʁe dɑ̃ mε bʁa
  dεtʁə bjɛ̃ avεk twa
  nɔtʁə amuʁ ε tʁo ɡʁɑ̃ puʁ ki kə sə swa
  sa lεsə kʁwaʁə kɔ̃ pø i kʁwaʁə mε sεst
  nɔtʁə dεstɛ̃ ki a fε kə no dø kœʁ swaz- yni a lɛ̃fini
  e kə lɔ̃ pasə nɔtʁə vi ɑ̃sɑ̃blə
  ε sə kj faodʁε kə ʒə tə sɥivʁə nɛ̃pɔʁtə kɑ̃
  nɛ̃pɔʁtə u puʁ tə vwaʁ e tə kɔnεtʁə davɑ̃taʒə
  mε la ʒə tε e sεst tu sə ki kɔ̃tə puʁ mwa
  ʒə pø ɑ̃fɛ̃ tə tuʃe kɔle mɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə tjɛ̃
  ʒə pø ɑ̃fɛ̃ ɑ̃bʁase tε ləvʁə- tɑ̃dʁə- sɑ̃tiʁ tɔ̃ paʁfœ̃
  də mə kɔ̃fje də tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  mε lesɑ̃sjεllə
  sε də tεme

  ʒtεmə bənwa kuʁʃεsnə
  pi puʁ tuʒuʁ mɔ̃n- amuʁ
 • Pieds Phonétique : Notre Amour

  la=muʁ=fε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=a=lamə 8
  ly=ni=ve=sɔ̃=bʁə=e=be=ni 8
  e=sε=tə=pə=ti=tə=fla=mə 8
  sə=lə=e=klja=ʁə=lɛ̃=fi=ni 8
  də=nɔ=tʁə=a=muʁ 5
  sɑ̃=twa=tu=tə=la=na=ty=ʁə 8
  nεst=plys=kœ̃=ka=ʃo=fεʁ=me 7
  uʒə=vε=za=la=vɑ̃=tyʁə=pa=lə=nə=tɑ̃=plys=zε=me 13
  a=kwa=bɔ̃də=vi=vʁə=ə=tɑ̃=lɔ̃=bʁə=də=sεt=ɑ̃=ʒə=ki=sɑ̃f=ɥi 16
  a=kwa=bɔ̃=su=lə=sjεl=sɔ̃=bʁə 8
  nεtʁə=plys=kə=la=nɥi=nɔ=tʁəa=muʁ 8
  fεkə=tu=sə=ki=ε=sɔ̃bʁəe=tu=sə=ki=ʁɑ̃=lə=mal 12
  swa=zεk=stʁɛ̃də=nɔ=tʁə=vi=kə=nu=vi=vɔ̃=nu=lε=zεk=skly=zjɔ̃ 15
  də=nɔtʁə=tə=tə=puʁ=nə=py=fε=ʁə=fa=səa=ø=paʁ=sə=kə 15
  il=i=a=tʁodə=laʁmə=kə=pεʁ=sɔ=nə=nɑ̃=tɑ̃ 11
  il=fo=lεse=lə=ʒuʁ=ki=sə=lə=və 9
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=dɑ̃=la=ly=mjə=ʁə=puʁ 10
  puʁkə=ʒə=swa=za=vεk=twa=y=nəo=tʁə=fwa 10
  e=də=tə=sə=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa 8
  dε=tʁə=bj=ɛ̃=a=vεk=twa 7
  nɔtʁəa=muʁ=ε=tʁo=ɡʁɑ̃=puʁ=ki=kə=sə=swa 10
  sa=lεsə=kʁwa=ʁə=kɔ̃=pø=i=kʁwa=ʁə=mε=sεst 11
  nɔtʁə=dεs=tɛ̃=ki=a=fε=kə=no=dø=kœʁ=swa=zy=ni=a=lɛ̃=fi=ni 17
  e=kə=lɔ̃=pasə=nɔ=tʁə=vi=ɑ̃sɑ̃blə 8
  εsə=kj=fa=o=dʁε=kə=ʒə=tə=sɥi=vʁə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kɑ̃ 14
  nɛ̃=pɔʁtəu=puʁ=tə=vwaʁ=e=tə=kɔ=nε=tʁə=da=vɑ̃=taʒə 13
  mε=laʒə=tε=e=sεst=tu=sə=ki=kɔ̃=tə=puʁ=mwa 12
  ʒə=pø=ɑ̃=fɛ̃tə=tu=ʃe=kɔ=le=mɔ̃=kɔʁ=kɔ̃=tʁə=lə=tjɛ̃ 14
  ʒə=pø=ɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=bʁase=tε=lə=vʁə=tɑ̃=dʁə=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=paʁ=fœ̃ 16
  də=mə=kɔ̃=fje=də=tə=fεʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 9
  mε=le=sɑ̃=sjεl=lə 5
  sε=də=tε=me 4

  ʒtε=mə=bə=nwa=kuʁ=ʃεs=nə 7
  pi=puʁ=tu=ʒuʁ=mɔ̃=na=muʁ 7

PostScriptum

ceci est pour letre le plus cher de ma vie ! ! ! !
si vous aimer qqn ne le laisser jamais pour un autre ! ! !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.