Chanson : Comprendre

Comprendre

Tout les jour je me demande
Tout les nuit je te demande !
Tu me dit laisse tomber
Tu me dit arrete de t’inquieter
Tu ne dort plus
Tu ne me regarde plus dans la rue
Et moi j’attend
J’attend…
Laisse moi Descendre
Je m’enffonce
Meme l’enfer est plus tendre
Alor je fonce
Je ne te reconnai pas
Tu nest pas la
Quand jai besouin de toi
Tu t’en vas
Laisse moi Comprendre
Je ne fait que t’attendre
La vie nest jamais tendre
Mais tu ne fait que prendre
Il est temp de rendre

Tu l’embrasse
Tu l’enlasse
Et je me lasse
Cest trop
Je ne trouve plus les mots
C’est… le grand saut
Je te voit
Pres de moi
Les sirene qui chantent
Les femmes mentent
Aime moi comme je t’ai aimer
Ne m’oublie pas comme je ne tai jamais oublier
Laisse moi Comprendre
Je ne fait que t’attendre
La vie n’est jamais tendre
Mais tu ne fait que prendre
Il est temp de rendre
Laisse moi Comprendre
Je ne fait que de t’attendre
Laisse moi etre ta tendre
Je ne ferais que de te rendre
La vie encore plus grande

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Comprendre

  tout=les=jour=je=me=de=mande 7
  tout=les=nuit=je=te=de=mande 7
  tu=me=dit=laisse=tom=ber 6
  tu=me=dit=ar=re=te=de=tin=quie=ter 10
  tu=ne=dort=plus 4
  tu=ne=me=re=gar=de=plus=dans=la=rue 10
  et=moi=jat=tend 4
  jat=tend 2
  lais=se=moi=des=cen=dre 6
  je=menf=fon=ce 4
  me=me=len=fer=est=plus=tendre 7
  alor=je=fon=ce 4
  je=ne=te=re=con=nai=pas 7
  tu=nest=pas=la 4
  quand=jai=be=souin=de=toi 6
  tu=ten=vas 3
  lais=se=moi=com=pren=dre 6
  je=ne=fait=que=tat=tendre 6
  la=vie=nest=ja=mais=tendre 6
  mais=tu=ne=fait=que=prendre 6
  il=est=temp=de=ren=dre 6

  tu=lem=bras=se 4
  tu=len=las=se 4
  et=je=me=las=se 5
  cest=trop 2
  je=ne=trouve=plus=les=mots 6
  cest=le=grand=saut 4
  je=te=voit 3
  pres=de=moi 3
  les=si=re=ne=qui=chantent 6
  les=fem=mes=mentent 4
  aime=moi=comme=je=tai=ai=mer 7
  ne=mou=blie=pas=comme=je=ne=tai=ja=mais=ou=blier 12
  lais=se=moi=com=pren=dre 6
  je=ne=fait=que=tat=tendre 6
  la=vie=nest=ja=mais=tendre 6
  mais=tu=ne=fait=que=prendre 6
  il=est=temp=de=ren=dre 6
  lais=se=moi=com=pren=dre 6
  je=ne=fait=que=de=tat=tendre 7
  laisse=moi=e=tre=ta=tendre 6
  je=ne=fe=rais=que=de=te=rendre 8
  la=vie=en=core=plus=grande 6
 • Phonétique : Comprendre

  tu lε ʒuʁ ʒə mə dəmɑ̃də
  tu lε nɥi ʒə tə dəmɑ̃də !
  ty mə di lεsə tɔ̃be
  ty mə di aʁətə də tɛ̃kjəte
  ty nə dɔʁ plys
  ty nə mə ʁəɡaʁdə plys dɑ̃ la ʁy
  e mwa ʒatɑ̃
  ʒatɑ̃…
  lεsə mwa desɑ̃dʁə
  ʒə mɑ̃fɔ̃sə
  məmə lɑ̃fe ε plys tɑ̃dʁə
  alɔʁ ʒə fɔ̃sə
  ʒə nə tə ʁəkɔnε pa
  ty nεst pa la
  kɑ̃ ʒε bəzuɛ̃ də twa
  ty tɑ̃ va
  lεsə mwa kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  ʒə nə fε kə tatɑ̃dʁə
  la vi nεst ʒamε tɑ̃dʁə
  mε ty nə fε kə pʁɑ̃dʁə
  il ε tɑ̃p də ʁɑ̃dʁə

  ty lɑ̃bʁasə
  ty lɑ̃lasə
  e ʒə mə lasə
  sεst tʁo
  ʒə nə tʁuvə plys lε mo
  sε… lə ɡʁɑ̃ so
  ʒə tə vwa
  pʁə- də mwa
  lε siʁənə ki ʃɑ̃te
  lε famə mɑ̃te
  εmə mwa kɔmə ʒə tε εme
  nə mubli pa kɔmə ʒə nə tε ʒamεz- ublje
  lεsə mwa kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  ʒə nə fε kə tatɑ̃dʁə
  la vi nε ʒamε tɑ̃dʁə
  mε ty nə fε kə pʁɑ̃dʁə
  il ε tɑ̃p də ʁɑ̃dʁə
  lεsə mwa kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  ʒə nə fε kə də tatɑ̃dʁə
  lεsə mwa εtʁə ta tɑ̃dʁə
  ʒə nə fəʁε kə də tə ʁɑ̃dʁə
  la vi ɑ̃kɔʁə plys ɡʁɑ̃də
 • Syllabes Phonétique : Comprendre

  tu=lε=ʒuʁʒə=mə=də=mɑ̃də 6
  tu=lε=nɥiʒə=tə=də=mɑ̃də 6
  tymə=di=lε=sə=tɔ̃=be 6
  tymə=di=a=ʁə=tə=də=tɛ̃=kjə=te 9
  ty=nə=dɔʁ=plys 4
  tynə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=plys=dɑ̃=la=ʁy 9
  e=mwa=ʒa=tɑ̃ 4
  ʒa=tɑ̃ 2
  lε=sə=mwa=de=sɑ̃=dʁə 6
  ʒə=mɑ̃=fɔ̃=sə 4
  mə=mə=lɑ̃=fe=ε=plys=tɑ̃dʁə 7
  a=lɔʁ=ʒə=fɔ̃=sə 5
  ʒə=nə=təʁə=kɔ=nε=pa 6
  ty=nεst=pa=la 4
  kɑ̃=ʒεbə=zu=ɛ̃=də=twa 6
  ty=tɑ̃=va 3
  lε=sə=mwa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6
  ʒə=nə=fε=kə=ta=tɑ̃dʁə 6
  la=vi=nεst=ʒa=mε=tɑ̃dʁə 6
  mε=ty=nə=fε=kə=pʁɑ̃dʁə 6
  il=ε=tɑ̃p=də=ʁɑ̃=dʁə 6

  ty=lɑ̃=bʁa=sə 4
  ty=lɑ̃=la=sə 4
  e=ʒə=mə=la=sə 5
  sεst=tʁo 2
  ʒə=nə=tʁuvə=plys=lε=mo 6
  sε=lə=ɡʁɑ̃=so 4
  ʒə=tə=vwa 3
  pʁə=də=mwa 3
  lε=siʁə=nə=ki=ʃɑ̃=te 6
  lε=fa=mə=mɑ̃=te 5
  εmə=mwa=kɔmə=ʒə=tε=ε=me 7
  nə=mu=bli=pa=kɔmə=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=zu=blje 12
  lε=sə=mwa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6
  ʒə=nə=fε=kə=ta=tɑ̃dʁə 6
  la=vi=nε=ʒa=mε=tɑ̃dʁə 6
  mε=ty=nə=fε=kə=pʁɑ̃dʁə 6
  il=ε=tɑ̃p=də=ʁɑ̃=dʁə 6
  lε=sə=mwa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6
  ʒə=nə=fεkə=də=ta=tɑ̃dʁə 6
  lεsə=mwa=ε=tʁə=ta=tɑ̃dʁə 6
  ʒə=nə=fə=ʁεkə=də=tə=ʁɑ̃dʁə 7
  la=vi=ɑ̃=kɔʁə=plys=ɡʁɑ̃də 6

PostScriptum

♥️♥️♥️Jadore ma chansson !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/09/2014 23:38Melly-Mellow

Dommage qu’il y ait tant de fautes.. Le fond vaut le coup 🙂 Il y a un début de bonnes choses à exploiter.. Mais cela reste mon avis personnel !
Amicalement, merci du partage !

Chanson Amour
Publié le 17/10/2012 14:02

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Flica

Texte des commentateurs