Poeme : Vingt Cinq

Vingt Cinq

Vingt cinq

Le soir

Le monde est blanc
Et silencieux

A peine une lumière
En forme d’étoile
À l’angle d’une fenêtre

Les rares passants
Que le froid arrondit
Calculent leurs pas

Sur le parvis d’une église
De petites mains de laine
Font tinter quelques clochettes

Derrière
Deux lourdes portes entrouvertes
Semblent suspendues

Un souffle de vent passe
Poussant une voix qui chante

Un frisson creuse ma poitrine

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vingt Cinq

  vingt=cin=q 3

  le=soir 2

  le=mon=de=est=blanc 5
  et=si=len=cieux 4

  a=pei=ne=u=ne=lu=miè=re 8
  en=for=me=dé=toi=le 6
  à=lan=gle=du=ne=fe=nê=tre 8

  les=ra=res=pas=sants 5
  que=le=froid=ar=ron=dit 6
  cal=cu=lent=leurs=pas 5

  sur=le=par=vis=du=ne=é=glise 8
  de=pe=ti=tes=mains=de=lai=ne 8
  font=tin=ter=quel=ques=clo=chet=tes 8

  der=ri=è=re 4
  deux=lour=des=por=tes=en=trou=vertes 8
  sem=blent=sus=pen=dues 5

  un=souf=fle=de=vent=pas=se 7
  pous=sant=u=ne=voix=qui=chan=te 8

  un=fris=son=creu=se=ma=poi=trine 8
 • Phonétique : Vingt Cinq

  vɛ̃t- sɛ̃k

  lə swaʁ

  lə mɔ̃də ε blɑ̃
  e silɑ̃sjø

  a pεnə ynə lymjεʁə
  ɑ̃ fɔʁmə detwalə
  a lɑ̃ɡlə dynə fənεtʁə

  lε ʁaʁə pasɑ̃
  kə lə fʁwa aʁɔ̃di
  kalkyle lœʁ pa

  syʁ lə paʁvi dynə eɡlizə
  də pətitə mɛ̃ də lεnə
  fɔ̃ tɛ̃te kεlk kloʃεtə

  dəʁjεʁə
  dø luʁdə- pɔʁtəz- ɑ̃tʁuvεʁtə
  sɑ̃ble syspɑ̃dɥ

  œ̃ suflə də vɑ̃ pasə
  pusɑ̃ ynə vwa ki ʃɑ̃tə

  œ̃ fʁisɔ̃ kʁøzə ma pwatʁinə
 • Syllabes Phonétique : Vingt Cinq

  vɛ̃t=sɛ̃k 2

  lə=swaʁ 2

  lə=mɔ̃=də=ε=blɑ̃ 5
  e=si=lɑ̃=sj=ø 5

  a=pε=nə=y=nə=ly=mjε=ʁə 8
  ɑ̃=fɔʁ=mə=de=twa=lə 6
  a=lɑ̃=ɡlə=dy=nə=fə=nε=tʁə 8

  lε=ʁa=ʁə=pa=sɑ̃ 5
  kə=lə=fʁwa=a=ʁɔ̃=di 6
  kal=ky=le=lœ=ʁə=pa 6

  syʁ=lə=paʁ=vi=dy=nə=e=ɡlizə 8
  də=pə=ti=tə=mɛ̃=də=lε=nə 8
  fɔ̃=tɛ̃=te=kεl=kə=klo=ʃε=tə 8

  də=ʁj=ε=ʁə 4
  dø=luʁ=də=pɔʁ=tə=zɑ̃=tʁu=vεʁtə 8
  sɑ̃=ble=sys=pɑ̃dɥ 4

  œ̃=su=flə=də=vɑ̃=pa=sə 7
  pu=sɑ̃=y=nə=vwa=ki=ʃɑ̃=tə 8

  œ̃=fʁi=sɔ̃=kʁø=zə=ma=pwa=tʁinə 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/12/2011 08:16Bérège

Bonjour et merci de votre passage.
A vous et à tous passez de trés bonnes fêtes!!!:

Bérège