Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Prose : L’Année

Prose Amour
Publié le 10/05/2018 20:40

L'écrit contient 618 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Berny

A Propos de cette Prose

Acrostiche

L’Année

Je l’avais rencontrée c’était je crois matin
A tort ou à raison elle croisait mon chemin
Nous étions jeunes alors dans la grande insouciance
Volontiers gouailleurs sans aucune méfiance
Ivres de liberté à l’esprit primesautier
Emerveillés d’un rien le caractère entier
Rapides à décider et bien prompts à aimer

Fallait-il cette fois à cela déroger
Elle était si jolie avec ses bas de soie
Vers moi elle tournait un buste qui ma foi
Risquait de chavirer le premier cœur passant
Il se trouva que moi cela dit en passant
Etait plutôt du genre à ne pas dédaigner
Rose elle s’appelait comment ne pas l’aimer

Mais il fallut d’abord tempérer mon ardeur
Accepter d’échanger un langage de douceur
Risquer quelques touchers vite vite rétractés
Si vous saviez combien tous les jeunes sont pressés

A la venue d’avril pour moi si beau parleur
Voici venir le temps de lui offrir des fleurs
Rose les accepta et m’offrit un baiser
Il n’est pas de manuel qui puisse vous aider
Le geste approprié c’est à vous de trouver

Mais le premier baiser si facile à donner
A toute l’innocence témoigne maladresse
Il se produit souvent que trop tôt il ne cesse

J’eus donc encore besoin de mille flatteries
Utiliser maintes fois de beaux bouquets fleuris
Il n’est rien qu’on n’obtienne si l’on sait s’obstiner
Ne pas désespérer si l’on veut butiner

J’obtins enfin un jour la promesse d’aller
Une journée d’été en forêt pique-niquer
Il est hors de question de tout vous révéler
L’amour a ses secrets qu’il convient de garder
La rose désirée avait enfin éclose
Et les parfums de Rose qui de son corps explosent
Tinrent enfin enlacés pour un très long voyage

A l’ombre d’un grand pin deux amants plus très sages
Oui j’ai vraiment aimé cette Rose odorante
Uniquement gardé pour elle mon amante
Tous les ébats futurs les échanges amoureux

Si bien que l’on peut dire que nous étions heureux
Et soudain, le destin sur elle s’acharna
Pourquoi fut-il le jour où la rose la piqua
Tétanos avéré tremblements convulsions
Et spasmes raideurs maux de gorge irritation
Menèrent en même temps le siège à son côté
Bientôt dut s’aliter et perdre sa beauté
Restait alors pour moi à lui rendre visite
En sa chambre allongée quand elle m’y invite

O j’ai maudit le ciel pour ce cruel destin
C’était trop de douleur et l’œuvre du Malin
Toutes ces nuits passées à chercher le sommeil
O ces larmes le jour le matin au réveil
Beaucoup de temps perdu à errer esseulé
Retour à la maison et jamais consolé
Et ces supplications moi qui n’était qu’impie

Nous t’implorons Seigneur toi qui donne la vie
Ordonne à un archange de descendre ici-bas
Vois comme il est injuste épargne ce trépas
Et fait que Rose et moi retrouvions notre joie
Mais ce n’est que silence et nous n’avons plus foi
Bientôt c’est sans espoir les feuilles sont tombées
Reste à nous souvenir de ces heures passées
Ensemble il faut sourire et cesser de penser

Déjà ton souffle court ta pâleur si mortelle
Eteignent sur ton visage la dernière étincelle
C’est fini je le sais et demain l’on t’enterre
Et je resterai seul à te pleurer sur terre
Même dans l’au-delà je t’aimerai toujours
Bon repos mon amour avec ces fleurs autour
Regardez ces lilas c’est pour fleurir sa tombe
Et l’année se termine sous la neige qui tombe
 • Phonétique : L’Année

  ʒə lavε ʁɑ̃kɔ̃tʁe setε ʒə kʁwa matɛ̃
  a tɔʁ u a ʁεzɔ̃ εllə kʁwazε mɔ̃ ʃəmɛ̃
  nuz- esjɔ̃ ʒənəz- alɔʁ dɑ̃ la ɡʁɑ̃də ɛ̃susjɑ̃sə
  vɔlɔ̃tje ɡuajœʁ sɑ̃z- okynə mefjɑ̃sə
  ivʁə- də libεʁte a lεspʁi pʁiməzotje
  əmεʁvεje dœ̃ ʁjɛ̃ lə kaʁaktεʁə ɑ̃tje
  ʁapidəz- a deside e bjɛ̃ pʁɔ̃z- a εme

  falε til sεtə fwaz- a səla deʁɔʒe
  εllə etε si ʒɔli avεk sε ba də swa
  vεʁ mwa εllə tuʁnε œ̃ bystə ki ma fwa
  ʁiskε də ʃaviʁe lə pʁəmje kœʁ pasɑ̃
  il sə tʁuva kə mwa səla di ɑ̃ pasɑ̃
  ətε plyto dy ʒɑ̃ʁə a nə pa dedεɲe
  ʁozə εllə sapəlε kɔmɑ̃ nə pa lεme

  mεz- il faly dabɔʁ tɑ̃peʁe mɔ̃n- aʁdœʁ
  aksεpte deʃɑ̃ʒe œ̃ lɑ̃ɡaʒə də dusœʁ
  ʁiske kεlk tuʃe vitə vitə ʁetʁakte
  si vu savje kɔ̃bjɛ̃ tus lε ʒənə sɔ̃ pʁese

  a la vənɥ davʁil puʁ mwa si bo paʁlœʁ
  vwasi vəniʁ lə tɑ̃ də lɥi ɔfʁiʁ dε flœʁ
  ʁozə lεz- aksεpta e mɔfʁi œ̃ bεze
  il nε pa də manɥεl ki pɥisə vuz- εde
  lə ʒεstə apʁɔpʁje sεt- a vu də tʁuve

  mε lə pʁəmje bεze si fasilə a dɔne
  a tutə linɔsɑ̃sə temwaɲə maladʁεsə
  il sə pʁɔdɥi suvɑ̃ kə tʁo to il nə sεsə

  ʒy dɔ̃k ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də milə flatəʁi
  ytilize mɛ̃tə fwa də bo bukε fləʁi
  il nε ʁjɛ̃ kɔ̃ nɔptjεnə si lɔ̃ sε sɔpstine
  nə pa dezεspeʁe si lɔ̃ vø bytine

  ʒɔptɛ̃z- ɑ̃fɛ̃ œ̃ ʒuʁ la pʁɔmεsə dale
  ynə ʒuʁne dete ɑ̃ fɔʁε pikə nike
  il ε ɔʁ də kεstjɔ̃ də tu vu ʁevele
  lamuʁ a sε sεkʁε kil kɔ̃vjɛ̃ də ɡaʁde
  la ʁozə deziʁe avε ɑ̃fɛ̃ eklozə
  e lε paʁfœ̃ də ʁozə ki də sɔ̃ kɔʁz- εksploze
  tɛ̃ʁe ɑ̃fɛ̃ ɑ̃lase puʁ œ̃ tʁε lɔ̃ vwajaʒə

  a lɔ̃bʁə dœ̃ ɡʁɑ̃ pɛ̃ døz- amɑ̃ plys tʁε saʒə
  ui ʒε vʁεmɑ̃ εme sεtə ʁozə ɔdɔʁɑ̃tə
  ynikəmɑ̃ ɡaʁde puʁ εllə mɔ̃n- amɑ̃tə
  tus lεz- eba fytyʁ lεz- eʃɑ̃ʒəz- amuʁø

  si bjɛ̃ kə lɔ̃ pø diʁə kə nuz- esjɔ̃z- œʁø
  e sudɛ̃, lə dεstɛ̃ syʁ εllə saʃaʁna
  puʁkwa fy til lə ʒuʁ u la ʁozə la pika
  tetanoz- aveʁe tʁɑ̃bləmɑ̃ kɔ̃vylsjɔ̃
  e spasmə ʁεdœʁ mo də ɡɔʁʒə iʁitasjɔ̃
  mənεʁe ɑ̃ mεmə tɑ̃ lə sjεʒə a sɔ̃ kote
  bjɛ̃to dy salite e pεʁdʁə sa bote
  ʁεstε alɔʁ puʁ mwa a lɥi ʁɑ̃dʁə vizitə
  ɑ̃ sa ʃɑ̃bʁə alɔ̃ʒe kɑ̃t- εllə mi ɛ̃vitə

  o ʒε modi lə sjεl puʁ sə kʁyεl dεstɛ̃
  setε tʁo də dulœʁ e lœvʁə dy malɛ̃
  tutə sε nɥi pasez- a ʃεʁʃe lə sɔmεj
  o sε laʁmə- lə ʒuʁ lə matɛ̃ o ʁevεj
  boku də tɑ̃ pεʁdy a eʁe esəle
  ʁətuʁ a la mεzɔ̃ e ʒamε kɔ̃sɔle
  e sε syplikasjɔ̃ mwa ki netε kɛ̃pi

  nu tɛ̃plɔʁɔ̃ sεɲœʁ twa ki dɔnə la vi
  ɔʁdɔnə a œ̃n- aʁʃɑ̃ʒə də desɑ̃dʁə isi ba
  vwa kɔmə il εt- ɛ̃ʒystə epaʁɲə sə tʁepa
  e fε kə ʁozə e mwa ʁətʁuvjɔ̃ nɔtʁə ʒwa
  mε sə nε kə silɑ̃sə e nu navɔ̃ plys fwa
  bjɛ̃to sε sɑ̃z- εspwaʁ lε fœjə sɔ̃ tɔ̃be
  ʁεstə a nu suvəniʁ də sεz- œʁ pase
  ɑ̃sɑ̃blə il fo suʁiʁə e sese də pɑ̃se

  deʒa tɔ̃ suflə kuʁ ta palœʁ si mɔʁtεllə
  ətεɲe syʁ tɔ̃ vizaʒə la dεʁnjεʁə etɛ̃sεllə
  sε fini ʒə lə sεz- e dəmɛ̃ lɔ̃ tɑ̃teʁə
  e ʒə ʁεstəʁε səl a tə pləʁe syʁ teʁə
  mεmə dɑ̃ lo dəla ʒə tεməʁε tuʒuʁ
  bɔ̃ ʁəpo mɔ̃n- amuʁ avεk sε flœʁz- otuʁ
  ʁəɡaʁde sε lila sε puʁ fləʁiʁ sa tɔ̃bə
  e lane sə tεʁminə su la nεʒə ki tɔ̃bə

PostScriptum

Acrostiche

Historique des Modifications

10/05/2018 20:44

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.