Poeme : Hélène

Hélène

Ne pas désespérer des désirs les plus fous
J’avais rêvé d’Hélène mais n’avais pas un sou
Avais plutôt l’allure du genre croquemitaine
A faire fuir les enfants pour ma mauvaise haleine

Mais un jour dans les prés errant sans autre but
Que de mener mon être tout en haut d’une butte
J’aperçus allongée largement dévêtue
Languissante et rêveuse inconsciente d’être vue

Hélène oui c’était elle qui entendant mes pas
Ne pensant pas utile de cacher ses appas
Me fit ce petit signe que je n’espérais plus
Qui me vit aussitôt auprès d’elle accouru

Je n’ai jamais compris comment cette fille-là
Qui avait tout pour plaire osa pour moi cela
Mais ce que je puis dire en toute bonne foi
C’est qu’en l’amour des femmes alors toujours je crois

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hélène

  ne=pas=dé=ses=pé=rer=des=dé=sirs=les=plus=fous 12
  ja=vais=rê=vé=dhé=lène=mais=na=vais=pas=un=sou 12
  avais=plu=tôt=lal=lure=du=gen=re=cro=que=mi=taine 12
  a=faire=fu=ir=les=en=fants=pour=ma=mau=vaise=ha=leine 13

  mais=un=jour=dans=les=prés=er=rant=sans=au=tre=but 12
  que=de=me=ner=mon=être=tout=en=haut=du=ne=butte 12
  ja=per=çus=al=lon=gée=lar=ge=ment=dé=vê=tue 12
  lan=guis=santeet=rê=veuse=in=cons=cien=te=dê=tre=vue 12

  hé=lène=oui=cé=tait=elle=qui=en=ten=dant=mes=pas 12
  ne=pen=sant=pas=u=tile=de=ca=cher=ses=ap=pas 12
  me=fit=ce=pe=tit=signe=que=je=nes=pé=rais=plus 12
  qui=me=vit=aus=si=tôt=au=près=del=leac=cou=ru 12

  je=nai=ja=mais=com=pris=com=ment=cet=te=fille=là 12
  qui=a=vait=tout=pour=plaire=o=sa=pour=moi=ce=la 12
  mais=ce=que=je=puis=dire=en=tou=te=bon=ne=foi 12
  cest=quen=la=mour=des=fem=mes=a=lors=tou=jours=je=crois 13
 • Phonétique : Hélène

  nə pa dezεspeʁe dε deziʁ lε plys fus
  ʒavε ʁεve delεnə mε navε pa œ̃ su
  avε plyto lalyʁə dy ʒɑ̃ʁə kʁɔkəmitεnə
  a fεʁə fɥiʁ lεz- ɑ̃fɑ̃ puʁ ma movεzə-alεnə

  mεz- œ̃ ʒuʁ dɑ̃ lε pʁez- eʁɑ̃ sɑ̃z- otʁə byt
  kə də məne mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃-o dynə bytə
  ʒapεʁsysz- alɔ̃ʒe laʁʒəmɑ̃ devεtɥ
  lɑ̃ɡisɑ̃tə e ʁεvøzə ɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə dεtʁə vɥ

  elεnə ui setε εllə ki ɑ̃tɑ̃dɑ̃ mε pa
  nə pɑ̃sɑ̃ pa ytilə də kaʃe sεz- apa
  mə fi sə pəti siɲə kə ʒə nεspeʁε plys
  ki mə vit osito opʁε dεllə akuʁy

  ʒə nε ʒamε kɔ̃pʁi kɔmɑ̃ sεtə fijə la
  ki avε tu puʁ plεʁə oza puʁ mwa səla
  mε sə kə ʒə pɥi diʁə ɑ̃ tutə bɔnə fwa
  sε kɑ̃ lamuʁ dε faməz- alɔʁ tuʒuʁ ʒə kʁwa
 • Syllabes Phonétique : Hélène

  nə=pa=de=zεs=pe=ʁe=dε=de=ziʁ=lε=plys=fus 12
  ʒa=vε=ʁε=ve=de=lεnə=mε=na=vε=pa=œ̃=su 12
  a=vε=ply=to=la=lyʁə=dy=ʒɑ̃=ʁə=kʁɔ=kə=mitεnə 12
  afεʁə=fɥ=iʁ=lε=zɑ̃=fɑ̃=puʁ=ma=mo=vε=zə-alεnə 12

  mε=zœ̃=ʒuʁ=dɑ̃=lε=pʁe=ze=ʁɑ̃=sɑ̃=zo=tʁə=byt 12
  kə=də=mə=ne=mɔ̃=nεtʁə=tu=tɑ̃-o=dy=nə=bytə 12
  ʒa=pεʁ=sys=za=lɔ̃=ʒe=laʁ=ʒə=mɑ̃=de=vε=tɥ 12
  lɑ̃=ɡi=sɑ̃təe=ʁε=vøzə=ɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=tə=dε=tʁə=vɥ 12

  e=lεnəu=i=se=tε=εllə=ki=ɑ̃=tɑ̃=dɑ̃=mε=pa 12
  nə=pɑ̃=sɑ̃=pa=y=tilə=də=ka=ʃe=sε=za=pa 12
  mə=fi=sə=pə=ti=siɲə=kə=ʒə=nεs=pe=ʁε=plys 12
  kimə=vit=o=si=to=o=pʁε=dεl=lə=a=ku=ʁy 12

  ʒə=nε=ʒa=mε=kɔ̃=pʁi=kɔ=mɑ̃=sεtə=fi=jə=la 12
  ki=a=vε=tu=puʁ=plεʁə=o=za=puʁ=mwa=sə=la 12
  mε=sə=kə=ʒə=pɥi=diʁə=ɑ̃=tu=tə=bɔ=nə=fwa 12
  sε=kɑ̃=la=muʁ=dε=famə=za=lɔʁ=tu=ʒuʁ=ʒə=kʁwa 12

Récompense

1
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/05/2018 23:52Mick-Jhon

L’amour est imprévisible, on pense que non et c’est oui et vice versa, cela restera un mystère.

Poème Amour
Publié le 17/05/2018 20:52

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Berny

Texte des commentateurs