Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : C’Est Peut Etre Mieux Ainsi. .

Poème Amour
Publié le 22/08/2004 00:00

L'écrit contient 328 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Bibi92

C’Est Peut Etre Mieux Ainsi. .

Ces vacances dont on avait rever
Sont terminées
Avec elles c’est arreté notre amitié.
Tu n’as pas cessé de tout me reprocher,
Je voulais que ce soit inoubliable,
Tu as etait effroyable !
Je ne cache pas que je me suis amusée
Que nous avons eu de bons moments
Mais tout ca est gaché par ton manque de respect !
Je t’es toujours habitué a etre la pour toi
A faire abstraction a tes saut d’humeur
A tes paroles deplacés,
Mais tu as depacés les bornes
Tu m’as pris pour une conne !
J’ai supporté en me disant que ca aller passé
Je voulais y croire.
Je me suis trompé
Tu ne changeras jamais.
Je me caché la verité
Tout ca par amitié.
Tu m’en a fait voir de toute les couleur
Et moi, je taisais ma douleur.
Hier soir j’ai explosé
Quand tu m’as mal parleé
J’ai repliqué.
Ca t’as vexé et tu t’es cassé.
Tu essaye de retourner la situation
Tu veux me faire porter le chapeau,
Desolé mais cette fois si je n’est rien a me reprocher
Je n’est absolument rien fait.
Tu m’as dit que ce n’etait pas la peine de te rapeler,
Que tu ne voulais plus me voir ni me parler.
J’ai du mal a me l’avouer
Mais ma vie va continuer
Sans toi et c’est peut etre mieux ainsi.
Tu as était mon meilleur ami
Mais tu as abusé de ma gentillesse
Et de ma vulnerabilité.
Pas la peine de revenir tu m’as fait trop souffrir !
Je t’aime, certe
Mais a quoi bon t’aimer et te le prouver
Si de ton coté tu n’admet pas la verité.
Je t’en veut de tout ce mal que tu m’as fait
De toute ces larmes qui ont coulés
Je ne veut plus en entendre parler.
Un jour peut etre je te pardonnerais…
 • Pieds Hyphénique: C’Est Peut Etre Mieux Ainsi. .

  ces=va=cances=dont=on=a=vait=re=ver 9
  sont=ter=mi=nées 4
  a=vec=elles=cest=ar=re=té=notrea=mi=tié 10
  tu=nas=pas=ces=sé=de=tout=me=re=pro=cher 11
  je=vou=lais=que=ce=soit=i=nou=bliable 9
  tu=as=e=tait=ef=froy=a=ble 8
  je=ne=cache=pas=que=je=me=suis=a=mu=sée 11
  que=nous=a=vons=eu=de=bons=moments 8
  mais=tout=ca=est=ga=ché=par=ton=man=que=de=res=pect 13
  je=tes=tou=jours=ha=bi=tué=a=e=tre=la=pour=toi 13
  a=faireabs=trac=tion=a=tes=saut=dhu=meur 9
  a=tes=pa=ro=les=de=pla=cés 8
  mais=tu=as=de=pa=cés=les=bornes 8
  tu=mas=pris=pour=u=ne=con=ne 8
  jai=sup=por=té=en=me=di=sant=que=ca=al=ler=pas=sé 14
  je=vou=lais=y=croi=re 6
  je=me=suis=trom=pé 5
  tu=ne=chan=ge=ras=ja=mais 7
  je=me=ca=ché=la=ve=ri=té 8
  tout=ca=par=a=mi=ti=é 7
  tu=men=a=fait=voir=de=toute=les=cou=leur 10
  et=moi=je=tai=sais=ma=dou=leur 8
  hi=er=soir=jai=ex=plo=sé 7
  quand=tu=mas=mal=par=leé 6
  jai=re=pli=qué 4
  ca=tas=vexé=et=tu=tes=cas=sé 8
  tu=es=saye=de=re=tour=ner=la=si=tua=tion 11
  tu=veux=me=faire=por=ter=le=cha=peau 9
  de=so=lé=mais=cette=fois=si=je=nest=rien=a=me=re=pro=cher 15
  je=nest=ab=so=lu=ment=rien=fait 8
  tu=mas=dit=que=ce=ne=tait=pas=la=peine=de=te=ra=pe=ler 15
  que=tu=ne=vou=lais=plus=me=voir=ni=me=par=ler 12
  jai=du=mal=a=me=la=vou=er 8
  mais=ma=vie=va=con=ti=nuer 7
  sans=toi=et=cest=peut=e=tre=mieux=ain=si 10
  tu=as=é=tait=mon=meilleur=a=mi 8
  mais=tu=as=a=bu=sé=de=ma=gen=tillesse 10
  et=de=ma=vul=ne=ra=bi=li=té 9
  pas=la=peine=de=re=ve=nir=tu=mas=fait=trop=souf=frir 13
  je=tai=me=cer=te 5
  mais=a=quoi=bon=tai=mer=et=te=le=prou=ver 11
  si=de=ton=co=té=tu=nad=met=pas=la=ve=ri=té 13
  je=ten=veut=de=tout=ce=mal=que=tu=mas=fait 11
  de=toute=ces=lar=mes=qui=ont=cou=lés 9
  je=ne=veut=plus=en=enten=dre=par=ler 9
  un=jour=peut=e=tre=je=te=par=donne=rais 10
 • Phonétique : C’Est Peut Etre Mieux Ainsi. .

  sε vakɑ̃sə dɔ̃ ɔ̃n- avε ʁəve
  sɔ̃ tεʁmine
  avεk εllə sεt- aʁəte nɔtʁə amitje.
  ty na pa sese də tu mə ʁəpʁoʃe,
  ʒə vulε kə sə swa inubljablə,
  ty a ətε efʁwajablə !
  ʒə nə kaʃə pa kə ʒə mə sɥiz- amyze
  kə nuz- avɔ̃z- y də bɔ̃ mɔmɑ̃
  mε tu ka ε ɡaʃe paʁ tɔ̃ mɑ̃kə də ʁεspε !
  ʒə tε tuʒuʁ-abitye a εtʁə la puʁ twa
  a fεʁə abstʁaksjɔ̃ a tε so dymœʁ
  a tε paʁɔlə dəplase,
  mε ty a dəpase lε bɔʁnə
  ty ma pʁi puʁ ynə kɔnə !
  ʒε sypɔʁte ɑ̃ mə dizɑ̃ kə ka ale pase
  ʒə vulεz- i kʁwaʁə.
  ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
  ty nə ʃɑ̃ʒəʁa ʒamε.
  ʒə mə kaʃe la vəʁite
  tu ka paʁ amitje.
  ty mɑ̃n- a fε vwaʁ də tutə lε kulœʁ
  e mwa, ʒə tεzε ma dulœʁ.
  jεʁ swaʁ ʒε εksploze
  kɑ̃ ty ma mal paʁləe
  ʒε ʁəplike.
  ka ta vεkse e ty tε kase.
  ty esεj də ʁətuʁne la sitɥasjɔ̃
  ty vø mə fεʁə pɔʁte lə ʃapo,
  dəzɔle mε sεtə fwa si ʒə nε ʁjɛ̃ a mə ʁəpʁoʃe
  ʒə nεt- absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃ fε.
  ty ma di kə sə nətε pa la pεnə də tə ʁapəle,
  kə ty nə vulε plys mə vwaʁ ni mə paʁle.
  ʒε dy mal a mə lavue
  mε ma vi va kɔ̃tinɥe
  sɑ̃ twa e sε pø εtʁə mjøz- ɛ̃si.
  ty a etε mɔ̃ mεjœʁ ami
  mε ty a abyze də ma ʒɑ̃tijεsə
  e də ma vylnəʁabilite.
  pa la pεnə də ʁəvəniʁ ty ma fε tʁo sufʁiʁ !
  ʒə tεmə, sεʁtə
  mεz- a kwa bɔ̃ tεme e tə lə pʁuve
  si də tɔ̃ kɔte ty nadmε pa la vəʁite.
  ʒə tɑ̃ vø də tu sə mal kə ty ma fε
  də tutə sε laʁmə- ki ɔ̃ kule
  ʒə nə vø plysz- ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dʁə paʁle.
  œ̃ ʒuʁ pø εtʁə ʒə tə paʁdɔnəʁε…
 • Pieds Phonétique : C’Est Peut Etre Mieux Ainsi. .

  sε=va=kɑ̃sə=dɔ̃=ɔ̃=na=vε=ʁə=ve 9
  sɔ̃=tεʁ=mi=ne 4
  a=vεk=εllə=sεtaʁə=te=nɔ=tʁəa=mi=tje 9
  ty=na=pase=se=də=tu=mə=ʁə=pʁo=ʃe 10
  ʒə=vu=lεkə=sə=swa=i=nu=bljablə 8
  ty=a=ə=tε=e=fʁwa=ja=blə 8
  ʒə=nə=kaʃə=pa=kə=ʒə=mə=sɥi=za=my=ze 11
  kə=nu=za=vɔ̃=zydə=bɔ̃=mɔ=mɑ̃ 8
  mε=tu=ka=ε=ɡa=ʃe=paʁ=tɔ̃=mɑ̃kə=də=ʁεs=pε 12
  ʒə=tε=tu=ʒuʁ-a=bi=ty=e=a=εtʁə=la=puʁ=twa 13
  a=fεʁəab=stʁak=sjɔ̃=a=tε=so=dy=mœʁ 9
  a=tε=pa=ʁɔ=lə=də=pla=se 8
  mε=ty=a=də=pa=se=lε=bɔʁnə 8
  ty=ma=pʁi=puʁ=y=nə=kɔ=nə 8
  ʒε=sy=pɔʁ=te=ɑ̃mə=di=zɑ̃=kə=ka=a=le=pase 12
  ʒə=vu=lε=zi=kʁwa=ʁə 6
  ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 5
  ty=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=ʒa=mε 7
  ʒə=mə=ka=ʃe=la=və=ʁi=te 8
  tu=ka=paʁ=a=mi=tj=e 7
  ty=mɑ̃=na=fε=vwaʁdə=tutə=lε=ku=lœʁ 9
  e=mwa=ʒə=tε=zε=ma=du=lœʁ 8
  jεʁ=swaʁ=ʒε=εk=splo=ze 6
  kɑ̃=ty=ma=mal=paʁ=lə=e 7
  ʒε=ʁə=pli=ke 4
  ka=ta=vεk=se=e=ty=tε=kase 8
  ty=e=sεj=də=ʁə=tuʁ=ne=la=sit=ɥa=s=jɔ̃ 12
  ty=vømə=fε=ʁə=pɔʁ=te=lə=ʃa=po 9
  də=zɔ=le=mε=sεtə=fwa=si=ʒə=nε=ʁjɛ̃=a=mə=ʁə=pʁo=ʃe 15
  ʒə=nε=tab=sɔ=ly=mɑ̃=ʁjɛ̃=fε 8
  ty=ma=dikə=sə=nə=tε=pa=la=pε=nə=də=tə=ʁa=pə=le 15
  kə=tynə=vu=lε=plys=mə=vwaʁ=ni=mə=paʁ=le 11
  ʒε=dy=mal=a=mə=la=vu=e 8
  mε=ma=vi=va=kɔ̃=tin=ɥe 7
  sɑ̃=twa=e=sε=pø=εtʁə=mjø=zɛ̃=si 9
  ty=a=e=tε=mɔ̃=mε=jœʁ=a=mi 9
  mε=ty=a=a=by=ze=də=ma=ʒɑ̃=ti=jεsə 11
  e=də=ma=vyl=nə=ʁa=bi=li=te 9
  pa=la=pεnə=də=ʁə=və=niʁ=ty=ma=fε=tʁo=su=fʁiʁ 13
  ʒə=tε=mə=sεʁ=tə 5
  mε=za=kwa=bɔ̃=tε=me=e=tə=lə=pʁu=ve 11
  sidə=tɔ̃=kɔ=te=ty=nad=mε=pa=la=və=ʁi=te 12
  ʒə=tɑ̃=vødə=tusə=mal=kə=ty=ma=fε 9
  də=tutə=sε=laʁ=mə=ki=ɔ̃=ku=le 9
  ʒə=nə=vø=plys=zɑ̃=nɑ̃=tɑ̃dʁə=paʁ=le 9
  œ̃=ʒuʁ=pøεtʁə=ʒə=tə=paʁ=dɔ=nə=ʁε 9

PostScriptum

Voila des vacances qui ne se termine pas comme je l’aurais voulu, mais peut etre est ce mieux comme ca. . je l’oublirais peut etre. . . avec bcp de temps, ou comprendras t’il un jour qu’il as mal agit. . . l’espoir fait vivre !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Ancien Membre

Bien conté. J’aime bien.

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Adon

tant fait pas c’est lui qui y perd, ca parle bien. . . :):)

Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00Franzio

jaime beaucoup, biz amicalement franzio