Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Face À Cette Société

Poème Solitude
Publié le 11/11/2005 18:17

L'écrit contient 167 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Bibine_26986

Face À Cette Société

Je ne me sens pas bien au sein de cette grande mélée,
Je me sens tellement différente au sein de cette société.
Je crois qu’en fait je n’ai plus la volonté de m’ intégrer,
J’ai si peur qu’on me rentre de nouveau dans le cœur une lame aiguisée.

C’est pour ça que je reste isolée dans mon coin,
Et je me fous du jugement des autres sur mon mode de vie bien lointain.

J’aime rester seule face à moi meme,
Je n’ai pas besoin qu’on m’aime.
De cette manière je fuis un certain nombre de problèmes
Et j’évite la terreur que certaines personnes sèment.

Non je ne suis certainement pas une rebelle,
Je suis juste une personne qui préfère la solitude aux querelles.

Je déteste la souffrance,
Hélas je l’ai vécu avec trop de monde je pense.
Maintenant j’ai compris et je mènerai seule ma propre danse,
Je resterai à tout jamais dans le silence.
 • Pieds Hyphénique: Face À Cette Société

  je=ne=me=sens=pas=bien=au=sein=de=cet=te=gran=de=mé=lée 15
  je=me=sens=tel=le=ment=dif=fé=ren=te=au=sein=de=cet=te=so=ci=é=té 19
  je=crois=quen=fait=je=nai=plus=la=vo=lon=té=de=min=té=grer 15
  jai=si=peur=quon=me=ren=tre=de=nou=veau=dans=le=cœur=u=ne=la=me=ai=gui=sée 20

  cest=pour=ça=que=je=res=te=i=so=lée=dans=mon=coin 13
  et=je=me=fous=du=ju=ge=ment=des=au=tres=sur=mon=mo=de=de=vie=bien=loin=tain 20

  jai=me=res=ter=seu=le=fa=ce=à=moi=me=me 12
  je=nai=pas=be=soin=quon=mai=me 8
  de=cet=te=ma=ni=è=re=je=fuis=un=cer=tain=nom=bre=de=pro=blè=mes 18
  et=jé=vi=te=la=ter=reur=que=cer=tai=nes=per=son=nes=sèment 15

  non=je=ne=suis=cer=tai=ne=ment=pas=u=ne=re=bel=le 14
  je=suis=jus=te=une=per=son=ne=qui=pré=fè=re=la=so=li=tu=de=aux=que=relles 20

  je=dé=tes=te=la=souf=fran=ce 8
  hé=las=je=lai=vé=cu=a=vec=trop=de=mon=de=je=pen=se 15
  main=te=nant=jai=com=pris=et=je=mè=ne=rai=seu=le=ma=pro=pre=dan=se 18
  je=res=te=rai=à=tout=ja=mais=dans=le=si=len=ce 13
 • Phonétique : Face À Cette Société

  ʒə nə mə sɑ̃s pa bjɛ̃ o sɛ̃ də sεtə ɡʁɑ̃də mele,
  ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ difeʁɑ̃tə o sɛ̃ də sεtə sɔsjete.
  ʒə kʁwa kɑ̃ fε ʒə nε plys la vɔlɔ̃te də mɛ̃teɡʁe,
  ʒε si pœʁ kɔ̃ mə ʁɑ̃tʁə də nuvo dɑ̃ lə kœʁ ynə lamə εɡize.

  sε puʁ sa kə ʒə ʁεstə izɔle dɑ̃ mɔ̃ kwɛ̃,
  e ʒə mə fus dy ʒyʒəmɑ̃ dεz- otʁə- syʁ mɔ̃ mɔdə də vi bjɛ̃ lwɛ̃tɛ̃.

  ʒεmə ʁεste sələ fasə a mwa məmə,
  ʒə nε pa bəzwɛ̃ kɔ̃ mεmə.
  də sεtə manjεʁə ʒə fɥiz- œ̃ sεʁtɛ̃ nɔ̃bʁə də pʁɔblεmə
  e ʒevitə la teʁœʁ kə sεʁtεnə pεʁsɔnə sεme.

  nɔ̃ ʒə nə sɥi sεʁtεnəmɑ̃ pa ynə ʁəbεllə,
  ʒə sɥi ʒystə ynə pεʁsɔnə ki pʁefεʁə la sɔlitydə o kəʁεllə.

  ʒə detεstə la sufʁɑ̃sə,
  ela ʒə lε veky avεk tʁo də mɔ̃də ʒə pɑ̃sə.
  mɛ̃tənɑ̃ ʒε kɔ̃pʁiz- e ʒə mεnəʁε sələ ma pʁɔpʁə dɑ̃sə,
  ʒə ʁεstəʁε a tu ʒamε dɑ̃ lə silɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Face À Cette Société

  ʒə=nə=mə=sɑ̃s=pa=bj=ɛ̃=o=sɛ̃=də=sε=tə=ɡʁɑ̃=də=me=le 16
  ʒə=mə=sɑ̃s=tεl=lmɑ̃=di=fe=ʁɑ̃tə=o=sɛ̃=də=sε=tə=sɔ=sje=te 16
  ʒə=kʁwa=kɑ̃=fε=ʒə=nε=plys=la=vɔ=lɔ̃=te=də=mɛ̃=te=ɡʁe 15
  ʒε=si=pœʁ=kɔ̃mə=ʁɑ̃=tʁə=də=nu=vo=dɑ̃=lə=kœʁ=y=nə=la=məε=ɡi=ze 18

  sε=puʁ=sa=kə=ʒə=ʁεs=tə=i=zɔ=le=dɑ̃=mɔ̃=kwɛ̃ 13
  e=ʒə=mə=fus=dy=ʒyʒə=mɑ̃=dε=zo=tʁə=syʁ=mɔ̃=mɔ=də=də=vi=bjɛ̃=lwɛ̃=tɛ̃ 19

  ʒε=mə=ʁεs=te=sə=lə=fa=sə=a=mwa=mə=mə 12
  ʒə=nε=pa=bə=zwɛ̃=kɔ̃=mε=mə 8
  də=sε=tə=ma=njε=ʁə=ʒə=fɥi=zœ̃=sεʁ=tɛ̃=nɔ̃=bʁə=də=pʁɔ=blεmə 16
  e=ʒe=vi=tə=la=te=ʁœʁ=kə=sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔ=nə=sε=me 16

  nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=pa=y=nə=ʁə=bεl=lə 14
  ʒə=sɥi=ʒys=təynə=pεʁ=sɔ=nə=ki=pʁe=fε=ʁə=la=sɔ=li=ty=də=o=kə=ʁεllə 19

  ʒə=de=tεs=tə=la=su=fʁɑ̃=sə 8
  e=la=ʒə=lε=ve=ky=a=vεk=tʁo=də=mɔ̃=də=ʒə=pɑ̃=sə 15
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒε=kɔ̃=pʁi=ze=ʒə=mε=nə=ʁε=sə=lə=ma=pʁɔ=pʁə=dɑ̃sə 16
  ʒə=ʁεs=tə=ʁε=a=tu=ʒa=mε=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə 13

PostScriptum

Bon là c’est mon deuxième poème je veux varier un peu les thèmes.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/11/2005 18:42Bibine_26986

merci je viens de commencer t ça mencourage à continuer. Mon premier poème s’appelle perte de controle et porte sur la drogue.