Univers de poésie d'un auteur

Prose:Un Jour Peut-Être

La Prose

Parfois,
on voudrait aller de l’avant, s’inventer un avenir, profiter de nouvelles situations et céder à de séduisantes tentations mais la peur nous ralentit ! Refroidit par cet effrayant ressentit plus rien a de sens !
Face à cette peur et par crainte de ne pas être à la hauteur, les sentiments vont et divaguent, laissant une place à l’amertume de ne jamais réellement connaître certains plaisirs simples d’une part de bonheur à portée de main ! Mais, qui sait ? !
Un jour, peut-être, la peur laissera place à une envie pure et simple de toucher, d’abord du bout des doigts puis à pleine main, un bonheur existentiel rayant, au passage, tout ressentis ternes et solitaires !
Un jour peut-être…

Et puis,
Il y certaine personne que l’on ne peut oublier. Et, quand une personne en particulier a réussi à se glisser dans chaque once de notre être. Qui, sans même, s’en rendre compte, a pu enflammer une vie où l’espoir était loin d’être un allié.
Le soleil a grandi, l’ombre s’est dissipée, les rêves ont remplacés les cauchemars et le chemin d’un avenir commencé peu à peu à se dessiner.

Progressivement,
l’air était de nouveau respirable, l’impossible n’était plus envisageable, tout devenait réalisable.
Ta voix me bercer dans une rengaine dont je ne voulais la fin, je contemplai sans cesse ton regard qui reflétait la pureté de tes mots. Ta main tenait la mienne, je pouvais sentir la chaleur de ton corps et la sécurité qui s’en émanait. Plus rien ne comptait. Toi et moi. Nous. C’est tout ce qui importait.

Seulement,
ta main a fini par libérer la mienne. Le froid m’a envahie, instantanément. Mon cœur a gelé à la seconde même où j’ai senti ton corps s’éloigner du mien. Risquant un regard vers toi, rempli de peur, je t’ai vu prendre un autre chemin sans même te retourner. J’ai crié, appelé ton nom de toute la force de mon âme, seul le vide faisait échos de ma propre voix. J’ai attendu pour ce qui semblait être une éternité d’entendre à nouveau ton rire, de voir l’éclat de ton sourire parce que c’est tout ce qui aurait suffi pour me réchauffer. Mais tu avais disparu.

Alors,
me rappelant tes paroles, j’ai repris la marche et poursuivi mon chemin en gardant l’espoir de te retrouver au prochain croisement. Mais depuis ce jour-là, mêlés à la mélancolie, les souvenirs se grisent dans mon âme. Peu importe le temps passé, présent ou à venir. Seul ton image inonde mon être, mon esprit et mon cœur. Mais loin des beaux discours, je sais que, désormais, je dois conjuguer ma vie sans le plus-que-parfait qui pourrait régner en maître si tu en faisais toujours partie.
Un amour éternel, c’est ce que signifiera à jamais ton nom au fond de mon cœur.

Malgré tout,
je ne me désespère pas de pouvoir te revoir, de plonger mon regard dans le tien, d’enlacer mes bras autour de ton corps et de te serrer contre moi, de respirer ton odeur si singulière, pour raviver cette flamme qui est devenue, depuis lors, un simple pic à glace.
Je me dis juste que, un jour peut-être…
Partage de cette Prose avec vos contacts
Poeme de Bibouille

Poète Bibouille

Bibouille a publié sur le site 37 écrits. Bibouille est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Phonétique : Un Jour Peut-Êtrepaʁfwa,
ɔ̃ vudʁε ale də lavɑ̃, sɛ̃vɑ̃te œ̃n- avəniʁ, pʁɔfite də nuvεllə sitɥasjɔ̃z- e sede a də sedɥizɑ̃tə tɑ̃tasjɔ̃ mε la pœʁ nu ʁalɑ̃ti ! ʁəfʁwadi paʁ sεt efʁεjɑ̃ ʁəsɑ̃ti plys ʁjɛ̃ a də sɑ̃s !
fasə a sεtə pœʁ e paʁ kʁɛ̃tə də nə pa εtʁə a la-otœʁ, lε sɑ̃timɑ̃ vɔ̃ e divaɡe, lεsɑ̃ ynə plasə a lamεʁtymə də nə ʒamε ʁeεllmɑ̃ kɔnεtʁə sεʁtɛ̃ plεziʁ sɛ̃plə dynə paʁ də bɔnœʁ a pɔʁte də mɛ̃ ! mε, ki sε ? !
œ̃ ʒuʁ, pø tεtʁə, la pœʁ lεsəʁa plasə a ynə ɑ̃vi pyʁə e sɛ̃plə də tuʃe, dabɔʁ dy bu dε dwa pɥiz- a plεnə mɛ̃, œ̃ bɔnœʁ εɡzistɑ̃sjεl ʁεjɑ̃, o pasaʒə, tu ʁəsɑ̃ti tεʁnəz- e sɔlitεʁə !
œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə…

e pɥi,
il i sεʁtεnə pεʁsɔnə kə lɔ̃ nə pø ublje. e, kɑ̃t- ynə pεʁsɔnə ɑ̃ paʁtikylje a ʁeysi a sə ɡlise dɑ̃ ʃakə ɔ̃sə də nɔtʁə εtʁə. ki, sɑ̃ mεmə, sɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə, a py ɑ̃flame ynə vi u lεspwaʁ etε lwɛ̃ dεtʁə œ̃n- alje.
lə sɔlεj a ɡʁɑ̃di, lɔ̃bʁə sε disipe, lε ʁεvəz- ɔ̃ ʁɑ̃plase lε koʃəmaʁz- e lə ʃəmɛ̃ dœ̃n- avəniʁ kɔmɑ̃se pø a pø a sə desine.

pʁɔɡʁesivəmɑ̃,
lεʁ etε də nuvo ʁεspiʁablə, lɛ̃pɔsiblə netε plysz- ɑ̃vizaʒablə, tu dəvənε ʁealizablə.
ta vwa mə bεʁse dɑ̃z- ynə ʁɑ̃ɡεnə dɔ̃ ʒə nə vulε la fɛ̃, ʒə kɔ̃tɑ̃plε sɑ̃ sεsə tɔ̃ ʁəɡaʁ ki ʁəfletε la pyʁəte də tε mo. ta mɛ̃ tənε la mjεnə, ʒə puvε sɑ̃tiʁ la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁz- e la sekyʁite ki sɑ̃n- emanε. plys ʁjɛ̃ nə kɔ̃tε. twa e mwa. nu. sε tu sə ki ɛ̃pɔʁtε.

sələmɑ̃,
ta mɛ̃ a fini paʁ libeʁe la mjεnə. lə fʁwa ma ɑ̃vai, ɛ̃stɑ̃tanemɑ̃. mɔ̃ kœʁ a ʒəle a la səɡɔ̃də mεmə u ʒε sɑ̃ti tɔ̃ kɔʁ selwaɲe dy mjɛ̃. ʁiskɑ̃ œ̃ ʁəɡaʁ vεʁ twa, ʁɑ̃pli də pœʁ, ʒə tε vy pʁɑ̃dʁə œ̃n- otʁə ʃəmɛ̃ sɑ̃ mεmə tə ʁətuʁne. ʒε kʁje, apəle tɔ̃ nɔ̃ də tutə la fɔʁsə də mɔ̃n- amə, səl lə vidə fəzε eʃo də ma pʁɔpʁə vwa. ʒε atɑ̃dy puʁ sə ki sɑ̃blε εtʁə ynə etεʁnite dɑ̃tɑ̃dʁə a nuvo tɔ̃ ʁiʁə, də vwaʁ lekla də tɔ̃ suʁiʁə paʁsə kə sε tu sə ki oʁε syfi puʁ mə ʁeʃofe. mε ty avε dispaʁy.

alɔʁ,
mə ʁapəlɑ̃ tε paʁɔlə, ʒε ʁəpʁi la maʁʃə e puʁsɥivi mɔ̃ ʃəmɛ̃ ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ lεspwaʁ də tə ʁətʁuve o pʁoʃɛ̃ kʁwazəmɑ̃. mε dəpɥi sə ʒuʁ la, mεlez- a la melɑ̃kɔli, lε suvəniʁ sə ɡʁize dɑ̃ mɔ̃n- amə. pø ɛ̃pɔʁtə lə tɑ̃ pase, pʁezɑ̃ u a vəniʁ. səl tɔ̃n- imaʒə inɔ̃də mɔ̃n- εtʁə, mɔ̃n- εspʁi e mɔ̃ kœʁ. mε lwɛ̃ dε bo diskuʁ, ʒə sε kə, dezɔʁmε, ʒə dwa kɔ̃ʒyɡe ma vi sɑ̃ lə plys kə paʁfε ki puʁʁε ʁeɲe ɑ̃ mεtʁə si ty ɑ̃ fəzε tuʒuʁ paʁti.
œ̃n- amuʁ etεʁnεl, sε sə kə siɲifjəʁa a ʒamε tɔ̃ nɔ̃ o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ.

malɡʁe tu,
ʒə nə mə dezεspεʁə pa də puvwaʁ tə ʁəvwaʁ, də plɔ̃ʒe mɔ̃ ʁəɡaʁ dɑ̃ lə tjɛ̃, dɑ̃lase mε bʁaz- otuʁ də tɔ̃ kɔʁz- e də tə seʁe kɔ̃tʁə mwa, də ʁεspiʁe tɔ̃n- ɔdœʁ si sɛ̃ɡyljεʁə, puʁ ʁavive sεtə flamə ki ε dəvənɥ, dəpɥi lɔʁ, œ̃ sɛ̃plə pik a ɡlasə.
ʒə mə di ʒystə kə, œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə…

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 2
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
26/03/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Prose Triste
Du 08/10/2013 22:42

L'écrit contient 558 mots qui sont répartis dans 6 strophes.