Poeme : Bel Amour

Bel Amour

Mon amour si cher, si tendre,
Je ne sais quand viendra le jour où nous nous reverrons,
Encore moins le soir où tu prendras ma main pour me conduire dans cette chmbre où jamais encore nous ne nous sommes aimés.
Etre privée de ton visage s’ajoute à mon malheur de ne pas pouvoir te serrer dans mes bras.
Il me reste le rêve, et chaque nuit, dans mon lit, je te vois même en fermant les yeux, j’effleure ta peau.
Si je me couche en maudissant notre séparation, au réveil me reste l’espoir.
Un jour bientôt, tu reviendras, nous serons de nouveaux réunis.
Ce jour là, je me veux impudique, quand tu me déshabilleras,
Quand tes yeux se rempliront de moi
Et que je me sentirais belle parce-que tes prunelles brilleront de désirs.
Je veux être toi, enracinée dans ton cœur, prisonnière de ce bonheur immense.
Je veux l’impossible car le bonheur appartient à ceux qui s’aiment.
Je pleure d’être seule, je na sais que faire pour supporter mon manque de toi,
Et qu’importe le temps qui passe car j’ai besoin de toutes mes heures pour penser à toi,
Pour effacer la distance qui nous empêche de nous appartenir.
Soyons l’un à l’autre, l’un par l’autre, l’un pour l’autre.
Si seulement, tu savais combien je voudrais encore marcher à tes côtés, rire de rien, parler de tout,
Si tu savais combien je voudrais arrêter le temps et revivre éternellement nos moments si doux.
J’en ai assez de ses mots qui s’étranglent au son de ma voix, des mots fatigués de se buter à ton absence.
Je nous bâtis d’autres moments heureux pour gommer à jamais l’angoisse.
C’est notre amour, notre histoire à venir, notre légende à écrire, notre futur à vivre
Qui me tient la tête hors de l’eau et m’oblige à me battre.

Par ces quelques lignes, je tiens à te dire que tu es et resteras à jamais dans mon cœur,
Que tous ses moments passés avec toi sont les plus beaux de ma vie.
Les jours qui passent me prouvent bien que j’ai fait le bon choix te concernant.
Je n’envisage plus ma vie sans toi car dans son existence, on ne rencontre qu’un seul amour et au fond de moi, je sais que c’est toi… je t’attendrais le temps qu’il faudra. .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bel Amour

  mon=a=mour=si=cher=si=ten=dre 8
  je=ne=sais=quand=vien=dra=le=jour=où=nous=nous=re=ver=rons 14
  en=core=moins=le=soir=où=tu=pren=dras=ma=main=pour=me=con=dui=re=dans=cet=te=chm=breoù=ja=mais=en=co=re=nous=ne=nous=som=mes=ai=més 33
  etre=pri=vée=de=ton=vi=sage=sa=jou=te=à=mon=malheur=de=ne=pas=pou=voir=te=ser=rer=dans=mes=bras 24
  il=me=res=te=le=rêve=et=cha=que=nuit=dans=mon=lit=je=te=vois=mê=me=en=fer=mant=les=yeux=jef=fleu=re=ta=peau 28
  si=je=me=cou=che=en=mau=dis=sant=no=tre=sé=pa=ra=ti=on=au=ré=veil=me=res=te=les=poir 24
  un=jour=bien=tôt=tu=re=vien=dras=nous=se=rons=de=nou=veaux=ré=u=nis 17
  ce=jour=là=je=me=veux=im=pu=di=que=quand=tu=me=dé=sha=bi=lle=ras 18
  quand=tes=y=eux=se=rem=pli=ront=de=moi 10
  et=que=je=me=sen=ti=rais=bel=le=par=ce=que=tes=pru=nel=les=bri=lle=ront=de=dé=sirs 22
  je=veux=ê=tre=toi=en=ra=ci=née=dans=ton=cœur=pri=son=ni=è=re=de=ce=bon=heur=im=men=se 24
  je=veux=lim=pos=si=ble=car=le=bon=heur=ap=par=tient=à=ceux=qui=saiment 17
  je=pleu=re=dê=tre=seu=le=je=na=sais=que=fai=re=pour=sup=por=ter=mon=man=que=de=toi 22
  et=quim=por=te=le=temps=qui=pas=se=car=jai=be=soin=de=tou=tes=mes=heu=res=pour=pen=ser=à=toi 24
  pour=ef=fa=cer=la=dis=tan=ce=qui=nous=em=pê=che=de=nous=ap=par=te=nir 19
  soy=ons=lun=à=lau=tre=lun=par=lau=tre=lun=pour=lau=tre 14
  si=seule=ment=tu=sa=vais=com=bien=je=vou=drais=en=co=re=mar=cher=à=tes=cô=tés=ri=re=de=rien=par=ler=de=tout 28
  si=tu=sa=vais=com=bien=je=vou=drais=ar=rê=ter=le=temps=et=re=vivreé=ter=nel=le=ment=nos=mo=ments=si=doux 26
  jen=ai=as=sez=de=ses=mots=qui=sé=tranglent=au=son=de=ma=voix=des=mots=fa=ti=gués=de=se=bu=ter=à=ton=ab=sence 28
  je=nous=bâ=tis=dau=tres=mo=ments=heu=reux=pour=gom=mer=à=ja=mais=lan=gois=se 19
  cest=notrea=mour=no=tre=his=toi=re=à=ve=nir=no=tre=lé=gen=de=à=é=cri=re=no=tre=fu=tur=à=vivre 26
  qui=me=tient=la=tê=te=hors=de=leau=et=mo=bli=ge=à=me=ba=ttre 17

  par=ces=quel=ques=lignes=je=tiens=à=te=di=re=que=tu=es=et=res=te=ras=à=ja=mais=dans=mon=cœur 24
  que=tous=ses=mo=ments=pas=sés=a=vec=toi=sont=les=plus=beaux=de=ma=vie 17
  les=jours=qui=pas=sent=me=prou=vent=bien=que=jai=fait=le=bon=choix=te=con=cer=nant 19
  je=nen=vi=sage=plus=ma=vie=sans=toi=car=dans=son=exis=ten=ce=on=ne=ren=con=tre=quun=seul=a=mour=et=au=fond=de=moi=je=sais=que=cest=toi=je=tat=ten=drais=le=temps=quil=fau=dra 43
 • Phonétique : Bel Amour

  mɔ̃n- amuʁ si ʃεʁ, si tɑ̃dʁə,
  ʒə nə sε kɑ̃ vjɛ̃dʁa lə ʒuʁ u nu nu ʁəveʁɔ̃,
  ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ lə swaʁ u ty pʁɑ̃dʁa ma mɛ̃ puʁ mə kɔ̃dɥiʁə dɑ̃ sεtə ʃmbʁə u ʒamεz- ɑ̃kɔʁə nu nə nu sɔməz- εme.
  εtʁə pʁive də tɔ̃ vizaʒə saʒutə a mɔ̃ malœʁ də nə pa puvwaʁ tə seʁe dɑ̃ mε bʁa.
  il mə ʁεstə lə ʁεvə, e ʃakə nɥi, dɑ̃ mɔ̃ li, ʒə tə vwa mεmə ɑ̃ fεʁmɑ̃ lεz- iø, ʒeflœʁə ta po.
  si ʒə mə kuʃə ɑ̃ modisɑ̃ nɔtʁə sepaʁasjɔ̃, o ʁevεj mə ʁεstə lεspwaʁ.
  œ̃ ʒuʁ bjɛ̃to, ty ʁəvjɛ̃dʁa, nu səʁɔ̃ də nuvo ʁeyni.
  sə ʒuʁ la, ʒə mə vøz- ɛ̃pydikə, kɑ̃ ty mə dezabijʁa,
  kɑ̃ tεz- iø sə ʁɑ̃pliʁɔ̃ də mwa
  e kə ʒə mə sɑ̃tiʁε bεllə paʁsə kə tε pʁynεllə bʁijʁɔ̃ də deziʁ.
  ʒə vøz- εtʁə twa, ɑ̃ʁasine dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, pʁizɔnjεʁə də sə bɔnœʁ imɑ̃sə.
  ʒə vø lɛ̃pɔsiblə kaʁ lə bɔnœʁ apaʁtjɛ̃ a sø ki sεme.
  ʒə plœʁə dεtʁə sələ, ʒə na sε kə fεʁə puʁ sypɔʁte mɔ̃ mɑ̃kə də twa,
  e kɛ̃pɔʁtə lə tɑ̃ ki pasə kaʁ ʒε bəzwɛ̃ də tutə mεz- œʁ puʁ pɑ̃se a twa,
  puʁ efase la distɑ̃sə ki nuz- ɑ̃pεʃə də nuz- apaʁtəniʁ.
  swajɔ̃ lœ̃n- a lotʁə, lœ̃ paʁ lotʁə, lœ̃ puʁ lotʁə.
  si sələmɑ̃, ty savε kɔ̃bjɛ̃ ʒə vudʁεz- ɑ̃kɔʁə maʁʃe a tε kote, ʁiʁə də ʁjɛ̃, paʁle də tu,
  si ty savε kɔ̃bjɛ̃ ʒə vudʁεz- aʁεte lə tɑ̃z- e ʁəvivʁə etεʁnεllmɑ̃ no mɔmɑ̃ si du.
  ʒɑ̃n- ε ase də sε mo ki setʁɑ̃ɡle o sɔ̃ də ma vwa, dε mo fatiɡe də sə byte a tɔ̃n- absɑ̃sə.
  ʒə nu bati dotʁə- mɔmɑ̃z- œʁø puʁ ɡɔme a ʒamε lɑ̃ɡwasə.
  sε nɔtʁə amuʁ, nɔtʁə istwaʁə a vəniʁ, nɔtʁə leʒɑ̃də a ekʁiʁə, nɔtʁə fytyʁ a vivʁə
  ki mə tjɛ̃ la tεtə ɔʁ də lo e mɔbliʒə a mə batʁə.

  paʁ sε kεlk liɲə, ʒə tjɛ̃z- a tə diʁə kə ty ε e ʁεstəʁaz- a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  kə tus sε mɔmɑ̃ pasez- avεk twa sɔ̃ lε plys bo də ma vi.
  lε ʒuʁ ki pase mə pʁuve bjɛ̃ kə ʒε fε lə bɔ̃ ʃwa tə kɔ̃sεʁnɑ̃.
  ʒə nɑ̃vizaʒə plys ma vi sɑ̃ twa kaʁ dɑ̃ sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə, ɔ̃ nə ʁɑ̃kɔ̃tʁə kœ̃ səl amuʁ e o fɔ̃ də mwa, ʒə sε kə sε twa… ʒə tatɑ̃dʁε lə tɑ̃ kil fodʁa.
 • Syllabes Phonétique : Bel Amour

  mɔ̃=na=muʁ=si=ʃεʁ=si=tɑ̃=dʁə 8
  ʒə=nə=sε=kɑ̃=vjɛ̃=dʁa=lə=ʒuʁ=u=nu=nu=ʁə=ve=ʁɔ̃ 14
  ɑ̃=kɔʁə=mwɛ̃=lə=swaʁ=u=ty=pʁɑ̃=dʁa=ma=mɛ̃=puʁ=mə=kɔ̃d=ɥi=ʁə=dɑ̃=sε=tə=ʃmbʁəu=ʒa=mε=zɑ̃=kɔ=ʁə=nu=nə=nu=sɔ=mə=zε=me 32
  εtʁə=pʁi=ve=də=tɔ̃=vi=za=ʒə=sa=ʒu=təa=mɔ̃=ma=lœʁ=də=nə=pa=pu=vwaʁ=tə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa 25
  il=mə=ʁεstə=lə=ʁε=və=e=ʃa=kə=nɥi=dɑ̃=mɔ̃=li=ʒə=tə=vwa=mε=məɑ̃=fεʁ=mɑ̃=lε=ziø=ʒe=flœ=ʁə=ta=po 27
  siʒə=mə=ku=ʃəɑ̃=mo=di=sɑ̃=nɔ=tʁə=se=pa=ʁa=sjɔ̃=o=ʁe=vεj=mə=ʁεs=tə=lεs=pwaʁ 21
  œ̃=ʒuʁ=bjɛ̃=to=tyʁə=vjɛ̃=dʁa=nu=sə=ʁɔ̃=də=nu=vo=ʁe=y=ni 16
  sə=ʒuʁ=la=ʒə=mə=vø=zɛ̃=py=dikə=kɑ̃=ty=mə=de=za=bij=ʁa 16
  kɑ̃=tε=zi=ø=sə=ʁɑ̃=pli=ʁɔ̃=də=mwa 10
  e=kə=ʒə=mə=sɑ̃=ti=ʁε=bεllə=paʁsə=kə=tε=pʁy=nεl=lə=bʁij=ʁɔ̃=də=de=ziʁ 19
  ʒə=vø=zεtʁə=twa=ɑ̃=ʁa=si=ne=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=pʁi=zɔ=njε=ʁə=də=sə=bɔ=nœʁ=i=mɑ̃sə 21
  ʒə=vø=lɛ̃=pɔ=siblə=kaʁ=lə=bɔ=nœʁ=a=paʁ=tjɛ̃=a=sø=ki=sε=me 17
  ʒə=plœ=ʁə=dεtʁə=sə=lə=ʒə=na=sε=kə=fε=ʁə=puʁ=sy=pɔʁ=te=mɔ̃=mɑ̃=kə=də=twa 21
  e=kɛ̃=pɔʁtə=lə=tɑ̃=ki=pa=sə=kaʁ=ʒε=bə=zwɛ̃=də=tu=tə=mε=zœʁ=puʁ=pɑ̃=se=a=twa 22
  puʁ=e=fase=la=dis=tɑ̃=sə=ki=nu=zɑ̃=pε=ʃə=də=nu=za=paʁ=tə=niʁ 18
  swa=jɔ̃=lœ̃=na=lo=tʁə=lœ̃=paʁ=lo=tʁə=lœ̃=puʁ=lo=tʁə 14
  sisə=lə=mɑ̃=ty=sa=vε=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=vu=dʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=maʁ=ʃe=a=tε=ko=te=ʁi=ʁə=də=ʁjɛ̃=paʁ=le=də=tu 28
  si=ty=sa=vε=kɔ̃=bjɛ̃ʒə=vu=dʁε=za=ʁε=te=lə=tɑ̃=ze=ʁə=vi=vʁəe=tεʁ=nεl=lmɑ̃=no=mɔ=mɑ̃=si=du 25
  ʒɑ̃=nε=ase=də=sε=mo=ki=se=tʁɑ̃=ɡle=o=sɔ̃=də=ma=vwa=dε=mo=fa=ti=ɡe=də=sə=by=te=a=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 28
  ʒə=nu=ba=ti=dotʁə=mɔ=mɑ̃=zœ=ʁø=puʁ=ɡɔ=me=a=ʒa=mε=lɑ̃=ɡwasə 17
  sε=nɔ=tʁə=a=muʁ=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=a=və=niʁ=nɔ=tʁə=le=ʒɑ̃=də=a=e=kʁi=ʁə=nɔ=tʁə=fy=tyʁ=a=vivʁə 28
  ki=mə=tj=ɛ̃=la=tε=tə=ɔʁ=də=lo=e=mɔ=bli=ʒə=a=mə=ba=tʁə 18

  paʁ=sε=kεl=kə=li=ɲə=ʒə=tj=ɛ̃=za=tə=di=ʁə=kə=ty=ε=e=ʁεs=tə=ʁa=za=ʒa=mε=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 27
  kə=tus=sε=mɔ=mɑ̃=pa=se=za=vεk=twa=sɔ̃=lε=plys=bo=də=ma=vi 17
  lε=ʒuʁ=ki=pa=se=mə=pʁu=ve=bj=ɛ̃=kə=ʒε=fε=lə=bɔ̃=ʃwa=tə=kɔ̃=sεʁ=nɑ̃ 20
  ʒə=nɑ̃=vi=zaʒə=plys=ma=vi=sɑ̃=twa=kaʁ=dɑ̃=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=ɔ̃=nə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=kœ̃=səl=a=muʁ=e=o=fɔ̃=də=mwa=ʒə=sε=kə=sε=twa=ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=lə=tɑ̃=kil=fo=dʁa 44

PostScriptum

J’ai vécu cet amour interdit et je ne regrette en aucun cas. J’ai rencontré mon grand et bel amour.
A toi mon ange de coeur… LM

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/09/2005 16:06Boubou_24105

très beau poème ...

Poème Amour
Publié le 29/09/2005 08:59

L'écrit contient 413 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Bindiya

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs