Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’arbre

Le Poème

Les pensées tournent comme des tornades au ralenti,
Elles vont et viennent, puis à nouveau, sans cesser de tourner,
La boîte crânienne comme une enceinte de crépi,
Difficile à casser, isolant de l’extérieur, empêchant d’oublier.

Ces pensées comme des feuilles tourbillonnantes,
Tombées d’un arbre malade, sans force et asséché,
Sont autant de taches d’ombre virevoltantes,
Masquant la lumière nécessaire à l’esprit égaré.

Passons l’automne puis l’hiver
Pour que renaît au printemps la lucidité !
Non ! Il sera trop tard, l’hiver laisse derrière,
Ceux qui trop faibles, ne résistèrent !

Arbre puissant et céleste, réagit !
Tes racines pénétrant la terre fertile,
Sauront retrouver équilibre et force tranquille,
Pour pouvoir, enfin reprendre vie !

Ton tronc solide, pointant dans les cieux,
Défiant la gravité, puissant et droit,
Ne peut tomber maintenant sans émoi,
Trouve en toi la sève refusant de dire adieu

Tes branches comme autant de mains tendues,
Se balanceront lentement dans le vent,
Captant l’énergie du temps, le moment venu,
La tornade cessera de souffler sur tes flancs,
Les ombres disparaitront,
Et des gouttes de lumière renaitront !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Bivhor

Poète Bivhor

Bivhor a publié sur le site 2 écrits. Bivhor est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’arbreles=pen=sées=tournent=com=me=des=tor=na=des=au=ra=len=ti 14
elles=vont=et=viennent=puis=à=nou=veau=sans=ces=ser=de=tour=ner 14
la=boîte=crâ=nien=ne=com=meu=ne=en=cein=te=de=cré=pi 14
dif=fi=cileà=cas=ser=i=so=lant=de=lex=té=rieur=em=pê=chant=dou=blier 17

ces=pen=sées=com=me=des=feu=i=lles=tour=bil=lon=nan=tes 14
tom=bées=dun=ar=bre=ma=lade=sans=for=ce=et=as=sé=ché 14
sont=au=tant=de=ta=ches=dom=bre=vi=re=vol=tan=tes 13
mas=quant=la=lu=mière=né=ces=sai=reà=les=prit=é=ga=ré 14

pas=sons=lau=tom=ne=puis=l=hi=ver 9
pour=que=re=naît=au=prin=temps=la=lu=ci=di=té 12
non=il=se=ra=trop=tard=l=hi=ver=lais=se=der=riè=re 14
ceux=qui=trop=fai=bles=ne=ré=sis=tè=rent 10

ar=bre=puis=sant=et=cé=les=te=ré=a=git 11
tes=ra=ci=nes=pé=né=trant=la=ter=re=fer=ti=le 13
sau=ront=re=trou=ver=é=qui=li=bre=et=for=ce=tran=quille 14
pour=pou=voir=en=fin=re=pren=dre=vie 9

ton=tronc=so=li=de=poin=tant=dans=les=cieux 10
dé=fi=ant=la=gra=vi=té=puis=sant=et=droit 11
ne=peut=tom=ber=main=te=nant=sans=é=moi 10
trouve=en=toi=la=sè=ve=re=fu=sant=de=di=re=a=dieu 14

tes=bran=ches=com=me=au=tant=de=mains=ten=dues 11
se=ba=lan=ce=ront=len=te=ment=dans=le=vent 11
cap=tant=l=éner=gie=du=temps=le=mo=ment=ve=nu 12
la=tor=na=de=ces=se=ra=de=souf=fler=sur=tes=flancs 13
les=om=bres=dis=pa=rai=tront 7
et=des=gout=tes=de=lu=mi=è=re=re=nai=tront 12
Phonétique : L’arbrelε pɑ̃se tuʁne kɔmə dε tɔʁnadəz- o ʁalɑ̃ti,
εllə vɔ̃ e vjεne, pɥiz- a nuvo, sɑ̃ sese də tuʁne,
la bwatə kʁanjεnə kɔmə ynə ɑ̃sɛ̃tə də kʁepi,
difisilə a kase, izɔlɑ̃ də lεksteʁjœʁ, ɑ̃pεʃɑ̃ dublje.

sε pɑ̃se kɔmə dε fœjə tuʁbijɔnɑ̃tə,
tɔ̃be dœ̃n- aʁbʁə maladə, sɑ̃ fɔʁsə e aseʃe,
sɔ̃t- otɑ̃ də taʃə dɔ̃bʁə viʁəvɔltɑ̃tə,
maskɑ̃ la lymjεʁə nesesεʁə a lεspʁi eɡaʁe.

pasɔ̃ lotɔmnə pɥi livεʁ
puʁ kə ʁənε o pʁɛ̃tɑ̃ la lysidite !
nɔ̃ ! il səʁa tʁo taʁ, livεʁ lεsə dəʁjεʁə,
sø ki tʁo fεblə, nə ʁezistεʁe !

aʁbʁə pɥisɑ̃ e selεstə, ʁeaʒi !
tε ʁasinə penetʁɑ̃ la teʁə fεʁtilə,
soʁɔ̃ ʁətʁuve ekilibʁə e fɔʁsə tʁɑ̃kjə,
puʁ puvwaʁ, ɑ̃fɛ̃ ʁəpʁɑ̃dʁə vi !

tɔ̃ tʁɔ̃k sɔlidə, pwɛ̃tɑ̃ dɑ̃ lε sjø,
defjɑ̃ la ɡʁavite, pɥisɑ̃ e dʁwa,
nə pø tɔ̃be mɛ̃tənɑ̃ sɑ̃z- emwa,
tʁuvə ɑ̃ twa la sεvə ʁəfyzɑ̃ də diʁə adjø

tε bʁɑ̃ʃə kɔmə otɑ̃ də mɛ̃ tɑ̃dɥ,
sə balɑ̃səʁɔ̃ lɑ̃təmɑ̃ dɑ̃ lə vɑ̃,
kaptɑ̃ lenεʁʒi dy tɑ̃, lə mɔmɑ̃ vəny,
la tɔʁnadə sesəʁa də sufle syʁ tε flɑ̃k,
lεz- ɔ̃bʁə- dispaʁεtʁɔ̃,
e dε ɡutə də lymjεʁə ʁənεtʁɔ̃ !
Syllabes Phonétique : L’arbrelε=pɑ̃se=tuʁ=ne=kɔ=mə=dε=tɔʁ=na=də=zo=ʁa=lɑ̃=ti 14
εllə=vɔ̃=e=vjε=ne=pɥi=za=nu=vo=sɑ̃se=se=də=tuʁ=ne 14
la=bwatə=kʁa=njε=nə=kɔ=məy=nə=ɑ̃=sɛ̃=tə=də=kʁe=pi 14
di=fi=siləa=kase=i=zɔ=lɑ̃də=lεk=ste=ʁjœʁ=ɑ̃=pε=ʃɑ̃=du=blje 15

sε=pɑ̃=se=kɔ=mə=dε=fœ=jə=tuʁ=bi=jɔ=nɑ̃=tə 13
tɔ̃=be=dœ̃=naʁ=bʁə=ma=ladə=sɑ̃=fɔʁ=sə=e=a=se=ʃe 14
sɔ̃=to=tɑ̃=də=ta=ʃə=dɔ̃=bʁə=vi=ʁə=vɔl=tɑ̃=tə 13
mas=kɑ̃=la=ly=mjεʁə=ne=se=sε=ʁəa=lεs=pʁi=e=ɡa=ʁe 14

pa=sɔ̃=lo=tɔm=nə=pɥi=li=vεʁ 8
puʁ=kə=ʁə=nε=o=pʁɛ̃=tɑ̃=la=ly=si=di=te 12
nɔ̃=il=sə=ʁa=tʁo=taʁ=li=vεʁ=lε=sə=də=ʁjεʁ=ə 13
sø=ki=tʁo=fε=blə=nə=ʁe=zis=tε=ʁe 10

aʁ=bʁə=pɥi=sɑ̃=e=se=lεs=tə=ʁe=a=ʒi 11
tε=ʁa=si=nə=pe=ne=tʁɑ̃=la=te=ʁə=fεʁ=ti=lə 13
so=ʁɔ̃=ʁə=tʁu=ve=e=ki=li=bʁə=e=fɔʁ=sə=tʁɑ̃=kjə 14
puʁ=pu=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=vi 9

tɔ̃=tʁɔ̃k=sɔ=li=də=pwɛ̃=tɑ̃=dɑ̃=lε=sj=ø 11
de=fj=ɑ̃=la=ɡʁa=vi=te=pɥi=sɑ̃=e=dʁwa 11
nə=pø=tɔ̃=be=mɛ̃=tə=nɑ̃=sɑ̃=ze=mwa 10
tʁuvə=ɑ̃=twa=la=sε=və=ʁə=fy=zɑ̃=də=di=ʁə=a=djø 14

tε=bʁɑ̃=ʃə=kɔ=mə=o=tɑ̃=də=mɛ̃=tɑ̃dɥ 10
sə=ba=lɑ̃=sə=ʁɔ̃=lɑ̃=tə=mɑ̃=dɑ̃=lə=vɑ̃ 11
kap=tɑ̃=le=nεʁ=ʒi=dy=tɑ̃=lə=mɔ=mɑ̃=və=ny 12
la=tɔʁ=na=də=se=sə=ʁa=də=su=fle=syʁ=tε=flɑ̃k 13
lε=zɔ̃=bʁə=dis=pa=ʁε=tʁɔ̃ 7
e=dε=ɡu=tə=də=ly=mj=ε=ʁə=ʁə=nε=tʁɔ̃ 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
23/04/2023 17:53Anya

J aime beaucoup l’image des branches comme des mains tendues, merci pour ce beau poème plein d’espoir

Poème Nature
Du 23/04/2023 17:31

L'écrit contient 183 mots qui sont répartis dans 6 strophes.