Univers de poésie d'un auteur

Prose:Notre Rivière

La Prose

Il m’arrive souvent de t’observer amoureusement de loin, d’avoir toujours un œil sur toi
Que ce soit au sport, au restaurant ou quand on se croise
Je dis de loin car il y a toujours entre nous cette rivière, la rivière de nos vies
Elle est d’une eau vive et imprévisible et je te vois toujours là de l’autre côté de la rive
Je donnerai n’importe quoi pour regarder cette rivière avec toi, mais pour le moment elle coule et nous sommes chacun d’un côté et nous nous regardons
Nous arrivons par moment à la traverser et à nous rejoindre sur ce pont magnifique où là nous pouvons nous tenir la main
Mais quand tu repart, je me retrouve une foi de plus de mon côté et toi du tien
Parfois même je vien là au bord de la rivière mais tu n’y est pas, certainement en déplacement
Alors je reste assis là, seul, à espérer que tu revienne au bord de notre rivière
Je tellement peur un jour, de te voir approcher du bord, accompagné d’un homme charmant, qui te ferai rire et regarder notre rivière sans prêter attention à l’autre rive
C’est parce que je t’aime que j’ai peur
Un homme sans peur et sans crainte ne tien à rien, même pas à sa propre vie, moi je tien à toi et j’en rêve chaque nuit
A vouloir te rejoindre, peut-être un jour je me noierai ici, mais qu’importe au moins j’aurai tenté l’impossible
Souvent je suis là, à faire des ricochets pour me faire remarquer, pour t’eclabousser ou te faire rigoler
Tout ça pour ne pas me faire oublier, tout ça pour continuer à voir tes yeux et sur cette rive rester amoureux
En secret tu es ma moitié, mon bb princesse, chaque jours je pense à toi avec tellement de tendresse
De ce poème, j’en fais un avion de papier, pour qu’au dessus de notre rivière, il puisse passer et que tu sache à quel point je peux te désirer.
Partage de cette Prose avec vos contacts
Poeme de Blackheart

Poète Blackheart

Blackheart a publié sur le site 15 écrits. Blackheart est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Notre Rivièreil=mar=rive=sou=vent=de=tob=ser=ver=a=mou=reu=se=ment=de=loin=da=voir=tou=jours=un=œil=sur=toi 24
que=ce=soit=au=sport=au=res=tau=rant=ou=quand=on=se=croi=se 15
je=dis=de=loin=car=il=y=a=tou=jours=entre=nous=cet=te=ri=viè=re=la=ri=viè=re=de=nos=vies 24
elleest=dune=eau=viveet=im=pré=vi=si=ble=et=je=te=vois=tou=jours=là=de=lau=tre=cô=té=de=la=rive 24
je=donne=rai=nim=porte=quoi=pour=re=gar=der=cette=ri=viè=rea=vec=toi=mais=pour=le=mo=ment=elle=cou=leet=nous=som=mes=cha=cun=dun=cô=té=et=nous=nous=re=gar=dons 38
nous=ar=ri=vons=par=moment=à=la=tra=ver=ser=et=à=nous=re=joindre=sur=ce=pont=ma=gni=fi=queoù=là=nous=pou=vons=nous=te=nir=la=main 32
mais=quand=tu=re=part=je=me=re=trou=ve=u=ne=foi=de=plus=de=mon=cô=té=et=toi=du=tien 23
par=fois=même=je=vien=là=au=bord=de=la=ri=vière=mais=tu=ny=est=pas=cer=taine=ment=en=dé=pla=ce=ment 25
a=lors=je=res=te=as=sis=là=seul=à=es=pé=rer=que=tu=re=vienne=au=bord=de=no=tre=ri=vière 24
je=tel=le=ment=peur=un=jour=de=te=voir=ap=pro=cher=du=bord=ac=com=pa=gné=dun=homme=char=mant=qui=te=fe=rai=ri=reet=re=gar=der=notre=ri=vière=sans=prê=ter=at=ten=tion=à=lau=tre=rive 45
cest=par=ce=que=je=tai=me=que=jai=peur 10
un=homme=sans=peur=et=sans=crainte=ne=tien=à=rien=même=pas=à=sa=pro=pre=vie=moi=je=tien=à=toi=et=jen=rê=ve=cha=que=nuit 30
a=vou=loir=te=re=joindre=peut=tê=treun=jour=je=me=noie=rai=i=ci=mais=quim=porteau=moins=jau=rai=ten=té=lim=pos=sible 27
souvent=je=suis=là=à=faire=des=ri=cochets=pour=me=fai=re=re=mar=quer=pour=te=cla=bous=ser=ou=te=fai=re=ri=go=ler 28
tout=ça=pour=ne=pas=me=faireou=blier=tout=ça=pour=con=ti=nuer=à=voir=tes=yeux=et=sur=cette=rive=res=ter=a=mou=reux 27
en=se=cret=tu=es=ma=moi=tié=mon=b=b=princes=se=cha=que=jours=je=pen=seà=toi=a=vec=tel=le=ment=de=ten=dresse 28
de=ce=po=ème=jen=fais=un=a=vion=de=pa=pier=pour=quau=des=sus=de=notre=ri=vière=il=puis=se=pas=ser=et=que=tu=sa=cheà=quel=point=je=peux=te=dé=si=rer 38
Phonétique : Notre Rivièreil maʁivə suvɑ̃ də tɔpsεʁve amuʁøzəmɑ̃ də lwɛ̃, davwaʁ tuʒuʁz- œ̃n- œj syʁ twa
kə sə swa o spɔʁ, o ʁεstoʁɑ̃ u kɑ̃t- ɔ̃ sə kʁwazə
ʒə di də lwɛ̃ kaʁ il i a tuʒuʁz- ɑ̃tʁə nu sεtə ʁivjεʁə, la ʁivjεʁə də no vi
εllə ε dynə o vivə e ɛ̃pʁeviziblə e ʒə tə vwa tuʒuʁ la də lotʁə kote də la ʁivə
ʒə dɔnəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa puʁ ʁəɡaʁde sεtə ʁivjεʁə avεk twa, mε puʁ lə mɔmɑ̃ εllə kulə e nu sɔmə ʃakœ̃ dœ̃ kote e nu nu ʁəɡaʁdɔ̃
nuz- aʁivɔ̃ paʁ mɔmɑ̃ a la tʁavεʁse e a nu ʁəʒwɛ̃dʁə syʁ sə pɔ̃ maɲifikə u la nu puvɔ̃ nu təniʁ la mɛ̃
mε kɑ̃ ty ʁəpaʁ, ʒə mə ʁətʁuvə ynə fwa də plys də mɔ̃ kote e twa dy tjɛ̃
paʁfwa mεmə ʒə vjɛ̃ la o bɔʁ də la ʁivjεʁə mε ty ni ε pa, sεʁtεnəmɑ̃ ɑ̃ deplasəmɑ̃
alɔʁ ʒə ʁεstə asi la, səl, a εspeʁe kə ty ʁəvjεnə o bɔʁ də nɔtʁə ʁivjεʁə
ʒə tεllmɑ̃ pœʁ œ̃ ʒuʁ, də tə vwaʁ apʁoʃe dy bɔʁ, akɔ̃paɲe dœ̃n- ɔmə ʃaʁmɑ̃, ki tə fəʁε ʁiʁə e ʁəɡaʁde nɔtʁə ʁivjεʁə sɑ̃ pʁεte atɑ̃sjɔ̃ a lotʁə ʁivə
sε paʁsə kə ʒə tεmə kə ʒε pœʁ
œ̃n- ɔmə sɑ̃ pœʁ e sɑ̃ kʁɛ̃tə nə tjɛ̃ a ʁjɛ̃, mεmə pa a sa pʁɔpʁə vi, mwa ʒə tjɛ̃ a twa e ʒɑ̃ ʁεvə ʃakə nɥi
a vulwaʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə, pø tεtʁə œ̃ ʒuʁ ʒə mə nwaəʁε isi, mε kɛ̃pɔʁtə o mwɛ̃ ʒoʁε tɑ̃te lɛ̃pɔsiblə
suvɑ̃ ʒə sɥi la, a fεʁə dε ʁikoʃε puʁ mə fεʁə ʁəmaʁke, puʁ tεklabuse u tə fεʁə ʁiɡɔle
tu sa puʁ nə pa mə fεʁə ublje, tu sa puʁ kɔ̃tinɥe a vwaʁ tεz- iøz- e syʁ sεtə ʁivə ʁεste amuʁø
ɑ̃ sεkʁε ty ε ma mwatje, mɔ̃ be be pʁɛ̃sεsə, ʃakə ʒuʁ ʒə pɑ̃sə a twa avεk tεllmɑ̃ də tɑ̃dʁεsə
də sə pɔεmə, ʒɑ̃ fεz- œ̃n- avjɔ̃ də papje, puʁ ko dəsy də nɔtʁə ʁivjεʁə, il pɥisə pase e kə ty saʃə a kεl pwɛ̃ ʒə pø tə deziʁe.
Syllabes Phonétique : Notre Rivièreil=ma=ʁi=və=su=vɑ̃=də=tɔp=sεʁ=ve=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃=də=lwɛ̃=da=vwaʁ=tu=ʒuʁ=zœ̃=nœj=syʁ=twa 25
kə=sə=swa=o=spɔʁ=o=ʁεs=to=ʁɑ̃=u=kɑ̃=tɔ̃=sə=kʁwazə 14
ʒə=di=də=lwɛ̃=kaʁ=il=i=a=tu=ʒuʁ=zɑ̃=tʁə=nu=sε=tə=ʁi=vj=ε=ʁə=la=ʁi=vj=ε=ʁə=də=no=vi 27
εlləε=dy=nə=o=vi=və=e=ɛ̃=pʁe=vi=zi=blə=e=ʒə=tə=vwa=tu=ʒuʁ=la=də=lo=tʁə=ko=te=də=la=ʁi=və 28
ʒə=dɔnə=ʁε=nɛ̃pɔʁtə=kwa=puʁ=ʁə=ɡaʁ=de=sε=tə=ʁi=vjε=ʁəa=vεk=twa=mε=puʁ=lə=mɔ=mɑ̃=εllə=ku=ləe=nu=sɔ=mə=ʃa=kœ̃=dœ̃=ko=te=e=nu=nu=ʁə=ɡaʁ=dɔ̃ 38
nu=za=ʁi=vɔ̃=paʁ=mɔ=mɑ̃=a=la=tʁa=vεʁse=e=a=nuʁə=ʒwɛ̃=dʁə=syʁ=sə=pɔ̃=ma=ɲi=fi=kəu=la=nu=pu=vɔ̃=nu=tə=niʁ=la=mɛ̃ 32
mε=kɑ̃=ty=ʁə=paʁ=ʒə=mə=ʁə=tʁu=vəy=nə=fwa=də=plys=də=mɔ̃=ko=te=e=twa=dy=tj=ɛ̃ 23
paʁ=fwa=mε=mə=ʒə=vj=ɛ̃=la=o=bɔʁ=də=la=ʁi=vj=ε=ʁə=mε=ty=ni=ε=pa=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=ɑ̃=de=pla=sə=mɑ̃ 30
a=lɔʁ=ʒə=ʁεs=təa=si=la=səl=a=εs=pe=ʁe=kə=ty=ʁə=vj=ε=nə=o=bɔʁ=də=nɔ=tʁə=ʁi=vjεʁ=ə 26
ʒə=tεl=lmɑ̃=pœʁ=œ̃=ʒuʁ=də=tə=vwaʁ=a=pʁo=ʃe=dy=bɔʁ=a=kɔ̃=pa=ɲe=dœ̃=nɔmə=ʃaʁ=mɑ̃=kitə=fə=ʁε=ʁi=ʁəe=ʁə=ɡaʁ=de=nɔtʁə=ʁi=vjε=ʁə=sɑ̃=pʁε=te=a=tɑ̃=sjɔ̃=a=lo=tʁə=ʁivə 44
sε=paʁ=sə=kə=ʒə=tε=mə=kə=ʒε=pœ=ʁə 11
œ̃=nɔmə=sɑ̃=pœʁ=e=sɑ̃=kʁɛ̃=tə=nə=tjɛ̃=a=ʁjɛ̃=mε=mə=pa=a=sa=pʁɔ=pʁə=vi=mwa=ʒə=tjɛ̃=a=twa=e=ʒɑ̃=ʁε=və=ʃa=kə=nɥi 32
a=vu=lwaʁ=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=pø=tε=tʁə=œ̃=ʒuʁ=ʒə=mə=nwa=ə=ʁε=i=si=mε=kɛ̃=pɔʁ=tə=o=mwɛ̃=ʒo=ʁε=tɑ̃=te=lɛ̃=pɔ=siblə 32
su=vɑ̃=ʒə=sɥi=la=a=fε=ʁə=dε=ʁi=ko=ʃε=puʁ=mə=fε=ʁə=ʁə=maʁ=ke=puʁ=tε=kla=bu=se=u=tə=fε=ʁə=ʁi=ɡɔ=le 31
tu=sa=puʁ=nə=pa=mə=fε=ʁə=u=blje=tu=sa=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=a=vwaʁ=tε=zi=ø=ze=syʁ=sε=tə=ʁi=və=ʁεs=te=a=mu=ʁø 32
ɑ̃=sε=kʁε=ty=ε=ma=mwa=tj=e=mɔ̃=be=be=pʁɛ̃=sε=sə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=a=vεk=tεl=lmɑ̃=də=tɑ̃=dʁε=sə 31
də=sə=pɔεmə=ʒɑ̃=fε=zœ̃=na=vjɔ̃də=pa=pje=puʁ=ko=də=sy=də=nɔ=tʁə=ʁi=vjε=ʁə=il=pɥi=sə=pa=se=e=kə=ty=sa=ʃəa=kεl=pwɛ̃=ʒə=pø=tə=de=zi=ʁe 38

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
21/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Prose Amour
Du 05/06/2023 15:13

L'écrit contient 355 mots qui sont répartis dans 1 strophes.