Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : =Pour Toi Mon Ange, Mon Coeur=

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/04/2010 17:13

L'écrit contient 114 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Blaze

=Pour Toi Mon Ange, Mon Coeur=

Pour toi mon cœur est et sera
À toi je l’offre sans peur
Car je sait que tu le garderas
Et qu’il sera impossible qu’il lui arrive malheur

Tu a été mon amie
Ma meilleure amie
Ansi que plusieurs autres choses, puis
Un jour tu m’a dis

’’Pour moi tu es plus que ca
Nous 2 amis… non ca ce peut pas’’
Depuis ce jour j’espère
Que rien ne retourne en arrière

J’attend qu’un jour tu veuille me dire
Les mots pour lesquels je ne fait que languir
Ceux qui, n’importe qui, font rêver
Des choses bien mieux que celles espérer

Je t’Aime

BlAzE 2010
 • Pieds Hyphénique: =Pour Toi Mon Ange, Mon Coeur=

  pour=toi=mon=cœur=est=et=se=ra 8
  à=toi=je=lof=fre=sans=peur 7
  car=je=sait=que=tu=le=gar=de=ras 9
  et=quil=se=ra=im=pos=sible=quil=lui=ar=rive=malheur 12

  tu=a=é=té=mon=a=mie 7
  ma=meil=leu=re=a=mie 6
  an=si=que=plu=sieurs=autres=cho=ses=puis 9
  un=jour=tu=ma=dis 5

  pour=moi=tu=es=plus=que=ca 7
  nous=deux=a=mis=non=ca=ce=peut=pas 9
  de=puis=ce=jour=jes=père 6
  que=rien=ne=re=tourne=en=ar=rière 8

  jat=tend=quun=jour=tu=veuille=me=dire 8
  les=mots=pour=les=quels=je=ne=fait=que=lan=guir 11
  ceux=qui=nim=porte=qui=font=rê=ver 8
  des=choses=bien=mieux=que=cel=les=es=pé=rer 10

  je=tai=me 3

  bla=ze=deux=mil=le=dix 6
 • Phonétique : =Pour Toi Mon Ange, Mon Coeur=

  puʁ twa mɔ̃ kœʁ εt- e səʁa
  a twa ʒə lɔfʁə sɑ̃ pœʁ
  kaʁ ʒə sε kə ty lə ɡaʁdəʁa
  e kil səʁa ɛ̃pɔsiblə kil lɥi aʁivə malœʁ

  ty a ete mɔ̃n- ami
  ma mεjəʁə ami
  ɑ̃si kə plyzjœʁz- otʁə- ʃozə, pɥi
  œ̃ ʒuʁ ty ma di

  puʁ mwa ty ε plys kə ka
  nu døz- ami… nɔ̃ ka sə pø pas
  dəpɥi sə ʒuʁ ʒεspεʁə
  kə ʁjɛ̃ nə ʁətuʁnə ɑ̃n- aʁjεʁə

  ʒatɑ̃ kœ̃ ʒuʁ ty vœjə mə diʁə
  lε mo puʁ lekεl ʒə nə fε kə lɑ̃ɡiʁ
  sø ki, nɛ̃pɔʁtə ki, fɔ̃ ʁεve
  dε ʃozə bjɛ̃ mjø kə sεlləz- εspeʁe

  ʒə tεmə

  blazə dø milə dis
 • Pieds Phonétique : =Pour Toi Mon Ange, Mon Coeur=

  puʁ=twa=mɔ̃=kœʁ=ε=te=sə=ʁa 8
  a=twaʒə=lɔ=fʁə=sɑ̃=pœʁ 6
  kaʁʒə=sε=kə=ty=lə=ɡaʁ=də=ʁa 8
  e=kil=sə=ʁa=ɛ̃=pɔsiblə=kil=lɥi=a=ʁi=və=ma=lœʁ 13

  ty=a=e=te=mɔ̃=na=mi 7
  ma=mε=jə=ʁə=a=mi 6
  ɑ̃=sikə=ply=zjœʁ=zo=tʁə=ʃo=zə=pɥi 9
  œ̃=ʒuʁ=ty=ma=di 5

  puʁ=mwa=ty=ε=plys=kə=ka 7
  nu=dø=za=mi=nɔ̃=kasə=pø=pas 8
  dəp=ɥi=sə=ʒuʁ=ʒεs=pε=ʁə 7
  kə=ʁjɛ̃nə=ʁə=tuʁ=nə=ɑ̃=na=ʁjεʁə 8

  ʒa=tɑ̃=kœ̃=ʒuʁ=ty=vœjə=mə=diʁə 8
  lε=mo=puʁ=le=kεl=ʒə=nə=fεkə=lɑ̃=ɡiʁ 10
  sø=ki=nɛ̃=pɔʁtə=ki=fɔ̃=ʁε=ve 8
  dε=ʃozə=bjɛ̃=mjøkə=sεllə=zεs=pe=ʁe 8

  ʒə=tε=mə 3

  bla=zə=dø=mi=lə=dis 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/04/2010 11:20Hellohello

tres beau poème, j’aime beaucoup

Auteur de Poésie
21/04/2010 21:27Maman38

Quoi de plus beau que de donner son coer à un ange.
Maman38