Poeme : Devenir

Devenir

Je rêvais d’une vie
Qu’on voit qu’au ciné,
Dans une ville
Bien fréquentée.
De l’argent qu’j’aurais,
Que j’aurais placé.
Une maison aménagée
Avec des enfants qui jouent.
Mais ici-bas
Je suis loin de ce rêve,
Mon bac me file entre les doigts
Et Parcoursup me crève.
J’ai pas de tune
Pas de copine,
Des lacunes
Qui prédominent,
J’ai pas d’avenir
Même pas de plan,
Qu’est-ce que j’vais devenir
Dans vingt ans ?
J’ai 19 ans
Je marche dans l’vide,
Dans pas longtemps
J’aurais plus rien dans l’bide.
Ma mère en a marre de moi
Je crois d’ici
Environ six mois
Je n’aurai plus de toit.
J’en dors plus la nuit
Je fais que d’y penser,
Qui je suis
Et où je vais ?
Comment je vais survivre ?
Dormir dans la rue,
Finir mort ivre,
C’est pas ce que j’ai voulu.
Mais c’est comme ça
Qu’ça va partir,
C’est comme ça
Qu’ça va finir.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Devenir

  je=rê=vais=dune=vie 5
  quon=voit=quau=ci=né 5
  dans=u=ne=ville 4
  bien=fré=quen=tée 4
  de=lar=gent=qu=jau=rais 6
  que=jau=rais=pla=cé 5
  une=mai=son=a=mé=na=gée 7
  a=vec=des=en=fants=qui=jouent 7
  mais=i=ci=bas 4
  je=suis=loin=de=ce=rêve 6
  mon=bac=me=fileentre=les=doigts 6
  et=par=cour=sup=me=crève 6
  jai=pas=de=tune 4
  pas=de=co=pine 4
  des=la=cu=nes 4
  qui=pré=do=minent 4
  jai=pas=dave=nir 4
  même=pas=de=plan 4
  quest=ce=que=j=vais=de=ve=nir 8
  dans=vingt=ans 3
  jai=dix=neuf=ans 4
  je=mar=che=dans=l=vide 6
  dans=pas=long=temps 4
  jau=rais=plus=rien=dans=l=bide 7
  ma=mèreen=a=mar=re=de=moi 7
  je=crois=di=ci 4
  en=vi=ron=six=mois 5
  je=nau=rai=plus=de=toit 6
  jen=dors=plus=la=nuit 5
  je=fais=que=dy=pen=ser 6
  qui=je=suis 3
  et=où=je=vais 4
  comment=je=vais=sur=vivre 5
  dor=mir=dans=la=rue 5
  fi=nir=mort=ivre 4
  cest=pas=ce=que=jai=vou=lu 7
  mais=cest=comme=ça 4
  qu=ça=va=par=tir 5
  cest=com=me=ça 4
  qu=ça=va=fi=nir 5
 • Phonétique : Devenir

  ʒə ʁεvε dynə vi
  kɔ̃ vwa ko sine,
  dɑ̃z- ynə vilə
  bjɛ̃ fʁekɑ̃te.
  də laʁʒe kʒoʁε,
  kə ʒoʁε plase.
  ynə mεzɔ̃ amenaʒe
  avεk dεz- ɑ̃fɑ̃ ki ʒue.
  mεz- isi ba
  ʒə sɥi lwɛ̃ də sə ʁεvə,
  mɔ̃ bak mə filə ɑ̃tʁə lε dwa
  e paʁkuʁsyp mə kʁεvə.
  ʒε pa də tynə
  pa də kɔpinə,
  dε lakynə
  ki pʁedɔmine,
  ʒε pa davəniʁ
  mεmə pa də plɑ̃,
  kε sə kə ʒvε dəvəniʁ
  dɑ̃ vɛ̃t- ɑ̃ ?
  ʒε diz- nəv- ɑ̃
  ʒə maʁʃə dɑ̃ lvidə,
  dɑ̃ pa lɔ̃tɑ̃
  ʒoʁε plys ʁjɛ̃ dɑ̃ lbidə.
  ma mεʁə ɑ̃n- a maʁə də mwa
  ʒə kʁwa disi
  ɑ̃viʁɔ̃ si- mwa
  ʒə noʁε plys də twa.
  ʒɑ̃ dɔʁ plys la nɥi
  ʒə fε kə di pɑ̃se,
  ki ʒə sɥi
  e u ʒə vε ?
  kɔmɑ̃ ʒə vε syʁvivʁə ?
  dɔʁmiʁ dɑ̃ la ʁy,
  finiʁ mɔʁ ivʁə,
  sε pa sə kə ʒε vuly.
  mε sε kɔmə sa
  ksa va paʁtiʁ,
  sε kɔmə sa
  ksa va finiʁ.
 • Syllabes Phonétique : Devenir

  ʒə=ʁε=vεdynə=vi 4
  kɔ̃=vwa=ko=si=ne 5
  dɑ̃=zy=nə=vilə 4
  bjɛ̃=fʁe=kɑ̃=te 4
  də=laʁ=ʒe=kʒo=ʁε 5
  kə=ʒo=ʁε=plase 4
  ynə=mε=zɔ̃=a=meʁ=na=ʒe 7
  a=vεk=dε=zɑ̃=fɑ̃=ki=ʒu=e 8
  mε=zi=si=ba 4
  ʒə=sɥi=lwɛ̃də=sə=ʁεvə 5
  mɔ̃=bak=mə=filəɑ̃tʁə=lε=dwa 6
  e=paʁ=kuʁ=syp=mə=kʁεvə 6
  ʒε=pa=də=tynə 4
  pa=də=kɔ=pinə 4
  dε=la=ky=nə 4
  ki=pʁe=dɔ=mi=ne 5
  ʒε=pa=davə=niʁ 4
  mεmə=pa=də=plɑ̃ 4
  kεsə=kə=ʒvεdə=və=niʁ 5
  dɑ̃=vɛ̃=tɑ̃ 3
  ʒε=diz=nə=vɑ̃ 4
  ʒə=maʁʃə=dɑ̃=lvidə 4
  dɑ̃=pa=lɔ̃=tɑ̃ 4
  ʒo=ʁε=plys=ʁjɛ̃dɑ̃lbidə 4
  ma=mεʁəɑ̃=namaʁə=də=mwa 5
  ʒə=kʁwa=di=si 4
  ɑ̃=vi=ʁɔ̃=si=mwa 5
  ʒə=no=ʁε=plys=də=twa 6
  ʒɑ̃=dɔʁ=plys=la=nɥi 5
  ʒə=fεkə=di=pɑ̃se 4
  ki=ʒə=sɥi 3
  e=u=ʒə=vε 4
  kɔmɑ̃ʒə=vε=syʁ=vivʁə 4
  dɔʁ=miʁ=dɑ̃=la=ʁy 5
  fi=niʁ=mɔʁ=ivʁə 4
  sεpasə=kə=ʒε=vu=ly 5
  mε=sε=kɔmə=sa 4
  ksa=va=paʁ=tiʁ 4
  sε=kɔ=mə=sa 4
  ksa=va=fi=niʁ 4

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/04/2021 17:26Anya

Avec autant de talent pour s’exprimer, l’avenir ne peut être bouché. Et je suis sure que vous avez des rêves moins terre à terre qu’un peu de confiance vous aidera à réaliser, mais si on baisse les bras, la lumière s ’éteindra.

👍