Poeme : Hp

Hp

J’aimerais trouver l’amour
Chercher un peu d’réconfort
Allé tout en haut d’la tour
Pour vivre des moments forts
Trouver ma princesse
Tah Nekfeu Princesse
Avant la fin d’mes HP
La fin d’mes âges pénible
Avant qu’finissent en HP
Parce que j’partirai en vrille
Quand mon cœur sera haché
Quand mon cœur sera achevé
On peut pas en racheter
Mais il sera à jeté
Dans une nuit de tempête
Où les étoiles seront voilées
Et qu’ferai des trucs bêtes
Pour continuer a plané.

La lumière au fond d’mes yeux
N’est qu’celle d’mon briquet
Tous les jours vers les cieux
Je ne fais que prier
Rien à foutre des autres
C’est elle que je veux
Elle pardonnera mes fautes
Et elle m’verra en mieux.

On sera heureux ensemble
Loin des vapeurs de l’amné
Et on partira ensemble
On sera l’couple de l’année
J’pourrais tout donner pour une femme
Car les femmes crée la vie
Elle éloigne des drames
Et elle valent dix amis.

Allongé sur le dos
Les nuages défilent
Je ne suis qu’un ado
Qui rêve d’une fille…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hp

  jai=me=rais=trou=ver=la=mour 7
  cher=cher=un=peu=dré=con=fort 7
  al=lé=tout=en=haut=d=la=tour 8
  pour=vi=vre=des=mo=ments=forts 7
  trou=ver=ma=prin=cesse 5
  tah=nek=feu=prin=cesse 5
  avant=la=fin=d=mes=h=p 7
  la=fin=d=mes=â=ges=pé=nible 8
  avant=qu=fi=nis=sent=en=h=p 8
  par=ce=que=j=par=ti=rai=en=vrille 9
  quand=mon=cœur=se=ra=ha=ché 7
  quand=mon=cœur=se=ra=a=che=vé 8
  on=peut=pas=en=ra=che=ter 7
  mais=il=se=ra=à=je=té 7
  dans=u=ne=nuit=de=tem=pê=te 8
  où=les=é=toiles=se=ront=voi=lées 8
  et=qu=fe=rai=des=trucs=bê=tes 8
  pour=con=ti=nuer=a=pla=né 7

  la=lu=mière=au=fond=d=mes=yeux 8
  nest=qu=cel=le=d=mon=bri=quet 8
  tous=les=jours=vers=les=cieux 6
  je=ne=fais=que=pri=er 6
  rien=à=fou=tre=des=au=tres 7
  cest=el=le=que=je=veux 6
  el=le=par=don=ne=ra=mes=fautes 8
  et=el=le=m=ver=ra=en=mieux 8

  on=se=ra=heu=reux=en=semble 7
  loin=des=va=peurs=de=lam=né 7
  et=on=par=ti=ra=en=semble 7
  on=se=ra=l=couple=de=lan=née 8
  jpour=rais=tout=don=ner=pour=une=femme 8
  car=les=fem=mes=crée=la=vie 7
  el=le=é=loi=gne=des=dra=mes 8
  et=el=le=va=lent=dix=a=mis 8

  al=lon=gé=sur=le=dos 6
  les=nu=a=ges=dé=filent 6
  je=ne=suis=quun=a=do 6
  qui=rê=ve=du=ne=fi=lle 7
 • Phonétique : Hp

  ʒεməʁε tʁuve lamuʁ
  ʃεʁʃe œ̃ pø dʁekɔ̃fɔʁ
  ale tut- ɑ̃-o dla tuʁ
  puʁ vivʁə dε mɔmɑ̃ fɔʁ
  tʁuve ma pʁɛ̃sεsə
  ta nεkfø pʁɛ̃sεsə
  avɑ̃ la fɛ̃ dmε aʃ pe
  la fɛ̃ dmεz- aʒə peniblə
  avɑ̃ kfinise ɑ̃ aʃ pe
  paʁsə kə ʒpaʁtiʁε ɑ̃ vʁijə
  kɑ̃ mɔ̃ kœʁ səʁa-aʃe
  kɑ̃ mɔ̃ kœʁ səʁa aʃəve
  ɔ̃ pø pa ɑ̃ ʁaʃəte
  mεz- il səʁa a ʒəte
  dɑ̃z- ynə nɥi də tɑ̃pεtə
  u lεz- etwalə səʁɔ̃ vwale
  e kfəʁε dε tʁyk bεtə
  puʁ kɔ̃tinɥe a plane.

  la lymjεʁə o fɔ̃ dmεz- iø
  nε ksεllə dmɔ̃ bʁikε
  tus lε ʒuʁ vεʁ lε sjø
  ʒə nə fε kə pʁje
  ʁjɛ̃ a futʁə dεz- otʁə
  sεt- εllə kə ʒə vø
  εllə paʁdɔnəʁa mε fotə
  e εllə mveʁa ɑ̃ mjø.

  ɔ̃ səʁa œʁøz- ɑ̃sɑ̃blə
  lwɛ̃ dε vapœʁ də lamne
  e ɔ̃ paʁtiʁa ɑ̃sɑ̃blə
  ɔ̃ səʁa lkuplə də lane
  ʒpuʁʁε tu dɔne puʁ ynə famə
  kaʁ lε famə kʁe la vi
  εllə elwaɲə dε dʁamə
  e εllə valɑ̃ diz- ami.

  alɔ̃ʒe syʁ lə do
  lε nɥaʒə defile
  ʒə nə sɥi kœ̃n- ado
  ki ʁεvə dynə fijə…
 • Syllabes Phonétique : Hp

  ʒε=mə=ʁε=tʁu=ve=la=muʁ 7
  ʃεʁ=ʃe=œ̃=pø=dʁe=kɔ̃=fɔʁ 7
  a=le=tu=tɑ̃-o=dla=tuʁ 7
  puʁ=vi=vʁə=dε=mɔ=mɑ̃=fɔʁ 7
  tʁu=ve=ma=pʁɛ̃=sε=sə 6
  ta=nεk=fø=pʁɛ̃=sε=sə 6
  a=vɑ̃=la=fɛ̃=dmε=aʃ=pe 7
  la=fɛ̃=dmε=za=ʒə=pe=ni=blə 8
  a=vɑ̃=kfi=ni=se=ɑ̃=aʃ=pe 8
  paʁ=sə=kə=ʒpaʁ=ti=ʁε=ɑ̃=vʁijə 8
  kɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=sə=ʁa-a=ʃe 8
  kɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sə=ʁa=a=ʃə=ve 8
  ɔ̃=pø=pa=ɑ̃=ʁa=ʃə=te 7
  mε=zil=sə=ʁa=a=ʒə=te 7
  dɑ̃=zy=nə=nɥi=də=tɑ̃=pε=tə 8
  u=lε=ze=twalə=sə=ʁɔ̃=vwa=le 8
  e=kfə=ʁε=dε=tʁyk=bε=tə 7
  puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=a=pla=ne 7

  la=ly=mjεʁə=o=fɔ̃=dmε=zi=ø 8
  nε=ksεl=lə=dmɔ̃=bʁi=kε 6
  tus=lε=ʒuʁ=vεʁ=lε=sj=ø 7
  ʒə=nə=fε=kə=pʁj=e 6
  ʁj=ɛ̃=a=fu=tʁə=dε=zo=tʁə 8
  sε=tεl=lə=kə=ʒə=vø 6
  εl=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁa=mε=fotə 8
  e=εl=lə=mve=ʁa=ɑ̃=mj=ø 8

  ɔ̃=sə=ʁa=œ=ʁø=zɑ̃=sɑ̃=blə 8
  lwɛ̃=dε=va=pœ=ʁə=də=lam=ne 8
  e=ɔ̃=paʁ=ti=ʁa=ɑ̃=sɑ̃=blə 8
  ɔ̃=sə=ʁa=lku=plə=də=la=ne 8
  ʒpuʁ=ʁε=tu=dɔ=ne=puʁ=ynə=famə 8
  kaʁ=lε=fa=mə=kʁe=la=vi 7
  εl=lə=e=lwa=ɲə=dε=dʁa=mə 8
  e=εl=lə=va=lɑ̃=di=za=mi 8

  a=lɔ̃=ʒe=syʁ=lə=do 6
  lε=nɥ=a=ʒə=de=fi=le 7
  ʒə=nə=sɥi=kœ̃=na=do 6
  ki=ʁε=və=dy=nə=fi=jə 7

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/05/2021 03:06Trunks

Très beau texte bravo !

👍