Univers de poésie d'un auteur

Slam:Coups De Blues

Le Slam

Je me doute bien qu’il y a ce cœur qui dégringole dans les abîmes
Et cette bénédiction d’Ariane, c’fil blanc qui traverse, immaculé, l’obscurité
Raison mitigée par ses sentiments, mirages inavoués de l’âme nocturne
Je demeure un brin pressée de m’retrouver l’filament d’une raison
Quoi que j’n’en reste pas moins dépendante d’mes émotions volcaniques, anarchiques, excentriques
Et j’crois qu’je suis en train de contempler c’t bel œil onirique, sarcastique, lunaire quoi…
Mélancolie aux ailes lourdes, nostalgie devenue sourde
Froissement, frissonnant dans sa robe du soir, froide et fragile, frigide est l’aube noire
Au fond, j’aurai juste pas fermé l’œil de la nuit… que dire de plus !
J’veux pas être plainte, pas plus que j’veux m’faire oublier
Sur le déclin du jour, des fois, j’voudrais bien m’perdre dans l’ambre liquide des adultes
Ahhhh ! Ces prétendus adultes responsables de l’irresponsabilité !
Le vent qui souffle dans leurs voiles, des toiles ternes les faisant tourner en rond
Un pinceau gris s’agitant en vain, morne page blanche, malchance, c’foutu destin !
Et si je voulais éviter leur tragique théâtre semé de mascarade
Que pourrais-je faire seule, ou presque, noctambule errant sans but à travers les nocturnes ?
La foi m’a quittée, abolie par mon temps perdu et jamais retrouver
L’espoir de meilleures heures à jamais envolée par le malheur, abandon, diapason
Entre ses cours qui m’pèsent, tonnes de feuilles tremblantes, secondes envolées, vendues
Au coeur, glacé, de c’t bel automne qui décolore mon sang déjà trop clair
Celui qui roule sur mes joues les soirs d’orage où le ciel pleure sa colère
Je suis oisive, un « homme de raison » dans un univers irraisonnable, déraisonnable et à la main
Un café déca d’décadence et un journal ouvert, les caprices d’mère nature humaine en p’tit-déj médiatique
Partage du Slam avec vos contacts
Poeme de Bleu_Wolf

Slameur Bleu_Wolf

Bleu_Wolf a publié sur le site 34 écrits. Bleu_Wolf est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Coups De Bluesje=me=dou=te=bien=quil=y=a=ce=cœur=qui=dé=grin=go=le=dans=les=a=bî=mes 20
et=cette=bé=né=dic=tion=da=ria=ne=c=fil=blanc=qui=tra=ver=se=im=ma=cu=lé=lobs=cu=ri=té 24
rai=son=mi=ti=gée=par=ses=sen=ti=ments=mi=ra=ges=i=na=vou=és=de=lâ=me=noc=tu=rne 23
je=de=meu=re=un=brin=pres=sée=de=m=re=trou=ver=l=fi=la=ment=du=ne=rai=son 21
quoi=que=j=nen=res=te=pas=moins=dépen=dante=d=mes=é=mo=tions=vol=ca=ni=ques=a=nar=chi=ques=ex=cen=triques 26
et=j=crois=quje=suis=en=train=de=con=tem=pler=ct=bel=œil=o=ni=ri=que=sar=cas=ti=que=lu=naire=quoi 25
mé=lan=co=lie=aux=ai=les=lour=des=nos=tal=gie=de=ve=nue=sour=de 17
froisse=ment=fris=son=nant=dans=sa=ro=be=du=soir=froi=de=et=fra=gi=le=fri=gi=de=est=lau=be=noire 24
au=fond=jau=rai=jus=te=pas=fer=mé=lœil=de=la=nuit=que=di=re=de=plus 18
jveux=pas=ê=tre=plain=te=pas=plus=que=j=veux=m=fai=re=ou=bli=er 17
sur=le=dé=clin=du=jour=des=fois=j=vou=drais=bien=m=per=dre=dans=lam=bre=li=qui=de=des=a=dultes 24
a=h=h=h=h=ces=pré=ten=dus=a=dul=tes=res=pon=sa=bles=de=lir=res=pon=sa=bi=li=té 24
le=vent=qui=souf=fle=dans=leurs=voi=les=des=toi=les=ter=nes=les=fai=sant=tour=ner=en=rond 21
un=pin=ceau=gris=sa=gi=tant=en=vain=mor=ne=pa=ge=blan=che=mal=chan=ce=c=fou=tu=des=tin 23
et=si=je=vou=lais=é=vi=ter=leur=tra=gi=que=théâ=tre=se=mé=de=mas=ca=ra=de 21
que=pour=rais=je=faire=seu=le=ou=pres=que=noc=tam=bu=leer=rant=sans=but=à=tra=vers=les=noc=tur=nes 24
la=foi=ma=quit=tée=a=bo=lie=par=mon=temps=per=du=et=ja=mais=re=trou=ver 19
les=poir=de=meilleu=res=heu=res=à=ja=mais=en=vo=lée=par=le=mal=heur=a=ban=don=di=a=pa=son 24
en=tre=ses=cours=qui=m=pè=sent=ton=nes=de=feu=illes=trem=blan=tes=se=con=des=en=vo=lées=ven=dues 24
au=coeur=gla=cé=de=ct=bel=au=tom=ne=qui=dé=co=lo=re=mon=sang=dé=jà=trop=clair 21
ce=lui=qui=rou=le=sur=mes=joues=les=soirs=do=ra=ge=où=le=ciel=pleu=re=sa=co=lè=re 22
je=suis=oi=sive=un=homme=de=rai=son=dans=un=u=ni=vers=ir=rai=son=nable=dé=rai=son=na=bleet=à=la=main 26
un=ca=fé=dé=ca=d=dé=caden=ceet=un=jour=nal=ou=vert=les=ca=prices=d=mère=na=tu=re=hu=mai=neen=p=tit=déj=mé=dia=tique 31
Phonétique : Coups De Bluesʒə mə dutə bjɛ̃ kil i a sə kœʁ ki deɡʁɛ̃ɡɔlə dɑ̃ lεz- abimə
e sεtə benediksjɔ̃ daʁjanə, sfil blɑ̃ ki tʁavεʁsə, imakyle, lɔpskyʁite
ʁεzɔ̃ mitiʒe paʁ sε sɑ̃timɑ̃, miʁaʒəz- inavue də lamə nɔktyʁnə
ʒə dəməʁə œ̃ bʁɛ̃ pʁese də mʁətʁuve lfilame dynə ʁεzɔ̃
kwa kə ʒnɑ̃ ʁεstə pa mwɛ̃ depɑ̃dɑ̃tə dmεz- emɔsjɔ̃ vɔlkanik, anaʁʃik, εksɑ̃tʁik
e ʒkʁwa kʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də kɔ̃tɑ̃ple ste bεl œj ɔniʁikə, saʁkastikə, lynεʁə kwa…
melɑ̃kɔli oz- εlə luʁdə, nɔstalʒi dəvənɥ suʁdə
fʁwasəmɑ̃, fʁisɔnɑ̃ dɑ̃ sa ʁɔbə dy swaʁ, fʁwadə e fʁaʒilə, fʁiʒidə ε lobə nwaʁə
o fɔ̃, ʒoʁε ʒystə pa fεʁme lœj də la nɥi… kə diʁə də plys !
ʒvø pa εtʁə plɛ̃tə, pa plys kə ʒvø mfεʁə ublje
syʁ lə deklɛ̃ dy ʒuʁ, dε fwa, ʒvudʁε bjɛ̃ mpεʁdʁə dɑ̃ lɑ̃bʁə likidə dεz- adyltə
a aʃ aʃ aʃ aʃ ! sε pʁetɑ̃dysz- adyltə ʁεspɔ̃sablə də liʁεspɔ̃sabilite !
lə vɑ̃ ki suflə dɑ̃ lœʁ vwalə, dε twalə tεʁnə- lε fəzɑ̃ tuʁne ɑ̃ ʁɔ̃
œ̃ pɛ̃so ɡʁi saʒitɑ̃ ɑ̃ vɛ̃, mɔʁnə paʒə blɑ̃ʃə, malʃɑ̃sə, sfuty dεstɛ̃ !
e si ʒə vulεz- evite lœʁ tʁaʒikə teatʁə səme də maskaʁadə
kə puʁʁε ʒə fεʁə sələ, u pʁεskə, nɔktɑ̃bylə eʁɑ̃ sɑ̃ byt a tʁavεʁ lε nɔktyʁnə ?
la fwa ma kite, abɔli paʁ mɔ̃ tɑ̃ pεʁdy e ʒamε ʁətʁuve
lεspwaʁ də mεjəʁəz- œʁz- a ʒamεz- ɑ̃vɔle paʁ lə malœʁ, abɑ̃dɔ̃, djapazɔ̃
ɑ̃tʁə sε kuʁ ki mpεze, tɔnə də fœjə tʁɑ̃blɑ̃tə, səɡɔ̃dəz- ɑ̃vɔle, vɑ̃dɥ
o kœʁ, ɡlase, də ste bεl otɔmnə ki dekɔlɔʁə mɔ̃ sɑ̃ deʒa tʁo klεʁ
səlɥi ki ʁulə syʁ mε ʒu lε swaʁ dɔʁaʒə u lə sjεl plœʁə sa kɔlεʁə
ʒə sɥiz- wazivə, yn « ɔmə də ʁεzɔn » dɑ̃z- œ̃n- ynivez- iʁεzɔnablə, deʁεzɔnablə e a la mɛ̃
œ̃ kafe deka ddekadɑ̃sə e œ̃ ʒuʁnal uvεʁ, lε kapʁisə dmεʁə natyʁə ymεnə ɑ̃ ptit deʒ medjatikə
Syllabes Phonétique : Coups De Bluesʒə=mə=du=tə=bj=ɛ̃=kil=i=a=sə=kœ=ʁə=ki=de=ɡʁɛ̃=ɡɔ=lə=dɑ̃=lε=za=bi=mə 22
e=sεtə=be=ne=dik=sjɔ̃=da=ʁjanə=sfil=blɑ̃=ki=tʁa=vεʁ=sə=i=ma=ky=le=lɔp=sky=ʁi=te 22
ʁε=zɔ̃=mi=ti=ʒe=paʁ=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=mi=ʁaʒə=zi=na=vu=e=də=la=mə=nɔk=tyʁ=nə 22
ʒə=də=mə=ʁə=œ̃=bʁɛ̃=pʁe=se=də=mʁə=tʁu=ve=lfi=la=me=dy=nə=ʁε=zɔ̃ 19
kwakə=ʒnɑ̃=ʁεstə=pa=mwɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=tə=dmε=ze=mɔ=sjɔ̃=vɔl=ka=nik=a=naʁ=ʃik=εk=sɑ̃=tʁik 22
e=ʒkʁwakʒə=sɥi=zɑ̃tʁɛ̃də=kɔ̃=tɑ̃=ple=ste=bεl=œj=ɔ=ni=ʁi=kə=saʁ=kas=ti=kə=ly=nε=ʁə=kwa 22
me=lɑ̃=kɔ=li=o=zε=lə=luʁ=də=nɔs=tal=ʒi=də=vənɥ=suʁ=də 16
fʁwasə=mɑ̃=fʁi=sɔ=nɑ̃=dɑ̃=sa=ʁɔbə=dy=swaʁ=fʁwa=dəe=fʁa=ʒi=lə=fʁi=ʒi=də=ε=lo=bə=nwaʁə 22
o=fɔ̃=ʒo=ʁε=ʒys=tə=pa=fεʁ=me=lœj=də=la=nɥi=kə=di=ʁə=də=plys 18
ʒvø=pa=ε=tʁə=plɛ̃=tə=pa=plys=kə=ʒvø=mfε=ʁə=u=blj=e 15
syʁ=lə=de=klɛ̃=dy=ʒuʁ=dε=fwa=ʒvu=dʁε=bjɛ̃=mpεʁdʁə=dɑ̃=lɑ̃=bʁə=li=ki=də=dε=za=dyl=tə 22
a=aʃ=aʃ=aʃ=aʃ=sε=pʁe=tɑ̃=dys=za=dyl=tə=ʁεs=pɔ̃sablə=də=li=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te 22
lə=vɑ̃=ki=su=flə=dɑ̃=lœ=ʁə=vwa=lə=dε=twa=lə=tεʁ=nə=lε=fə=zɑ̃=tuʁ=ne=ɑ̃=ʁɔ̃ 22
œ̃=pɛ̃=so=ɡʁi=sa=ʒi=tɑ̃=ɑ̃=vɛ̃=mɔʁ=nə=pa=ʒə=blɑ̃=ʃə=mal=ʃɑ̃=sə=sfu=ty=dεs=tɛ̃ 22
e=si=ʒə=vu=lε=ze=vi=te=lœʁ=tʁa=ʒi=kə=te=a=tʁə=sə=me=də=mas=ka=ʁa=də 22
kə=puʁʁεʒə=fεʁə=sə=lə=u=pʁεs=kə=nɔk=tɑ̃=by=ləe=ʁɑ̃=sɑ̃=byt=a=tʁa=vεʁ=lε=nɔk=tyʁ=nə 22
la=fwa=ma=ki=te=a=bɔ=li=paʁ=mɔ̃=tɑ̃=pεʁ=dy=e=ʒa=mε=ʁə=tʁu=ve 19
lεs=pwaʁdə=mε=jə=ʁə=zœʁ=za=ʒa=mε=zɑ̃=vɔ=le=paʁ=lə=ma=lœʁ=a=bɑ̃=dɔ̃=dja=pa=zɔ̃ 22
ɑ̃=tʁə=sε=kuʁ=ki=mpε=ze=tɔ=nə=də=fœ=jə=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=sə=ɡɔ̃=də=zɑ̃=vɔ=le=vɑ̃dɥ 22
o=kœ=ʁə=ɡla=se=də=ste=bεl=o=tɔm=nə=ki=de=kɔ=lɔ=ʁə=mɔ̃=sɑ̃=de=ʒa=tʁo=klεʁ 22
səl=ɥi=ki=ʁu=lə=syʁ=mε=ʒu=lε=swaʁ=dɔ=ʁa=ʒə=u=lə=sjεl=plœ=ʁə=sa=kɔ=lε=ʁə 22
ʒə=sɥi=zwazivə=yn=ɔmə=də=ʁε=zɔ=nə=dɑ̃=zœ̃=ny=ni=ve=zi=ʁε=zɔ=na=blə=de=ʁε=zɔ=na=bləe=a=la=mɛ̃ 27
œ̃=ka=fe=de=ka=dde=ka=dɑ̃səe=œ̃=ʒuʁ=nal=u=vεʁ=lε=kapʁisə=dmε=ʁə=na=ty=ʁəy=mε=nəɑ̃=ptit=deʒ=me=djatikə 26

Historique des Modifications

27/11/2023 22:31
27/11/2023 22:27

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/11/2023 14:10Maricarmelle

Un texte fort mêlé de mal-être et de divinité.
Une complainte percutante au goût acido-amer de toute beauté clame en silence le besoin d’aimer, et de l’être...
Un tourment qu’Hypnos cherche à apaiser en accompagnant le noctambule solitaire dans sa recherche de l’absolu...
Mon coup de cœur pour cet écrit remarquable et profond. Bravo Renard Bleu!

👍

Slam Vie
Du 26/11/2023 14:29

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 1 strophes.