Poeme : Mon Amour

Mon Amour

Un amour comme le notre es fort et intense
Je suis heureuse de t’avoir trouvé dans cette immensité…
Comment te dire ce que je ressent au fond de mon cœur,
Quand tu es pas là, j’ai un vide et j ai si peur
La peur de te perdre que tes Yeux croisent ceux d une autre
Je n’ai aucune confiance en s est vipère
Si l une d entre elle nous sépare promis sa sera la guerre.
Mais je ne devrait pas avoir d’inquiétude
Car ton amour je l ai sa c est une certitude
Moi et toi c’est passionnel même fusionnel
Même dans nos dispute
Qui ne dure pas plus d’une minutes.
Sache que j adore nos Moment de douceur et de caresse qui suit nos Petite Dispute Mais ce que je préfère c est nos moments Que l on passe a deux a discutez les yeux plongé Vers l horizon… .
Roudoudou mon amour Dors dors je veille sur toi ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Amour

  un=a=mour=comme=le=no=tre=es=fort=et=in=tense 12
  je=suis=heu=reuse=de=ta=voir=trou=vé=dans=cet=teim=men=si=té 15
  comment=te=di=re=ce=que=je=res=sent=au=fond=de=mon=cœur 14
  quand=tu=es=pas=là=jai=un=videet=j=ai=si=peur 12
  la=peur=de=te=perdre=que=tes=yeux=croi=sent=ceux=d=u=neautre 14
  je=nai=au=cune=con=fian=ce=en=s=est=vi=père 12
  si=l=une=d=en=treelle=nous=sé=pa=re=pro=mis=sa=se=ra=la=guerre 17
  mais=je=ne=de=vrait=pas=a=voir=din=qui=é=tude 12
  car=ton=a=mour=je=l=ai=sa=c=est=une=cer=ti=tude 14
  moi=et=toi=cest=pas=sion=nel=mê=me=fu=sion=nel 12
  mê=me=dans=nos=dis=pu=te 7
  qui=ne=du=re=pas=plus=du=ne=mi=nu=tes 11
  sache=que=j=a=do=re=nos=mo=ment=de=dou=ceur=et=de=ca=res=se=qui=suit=nos=pe=ti=te=dis=pu=te=mais=ce=que=je=pré=fè=re=c=est=nos=mo=ments=que=l=on=pas=sea=deux=a=dis=cu=tez=les=yeux=plon=gé=vers=l=ho=ri=zon 57
  rou=dou=dou=mon=a=mour=dors=dors=je=veille=sur=toi 12
 • Phonétique : Mon Amour

  œ̃n- amuʁ kɔmə lə nɔtʁə ε fɔʁ e ɛ̃tɑ̃sə
  ʒə sɥiz- œʁøzə də tavwaʁ tʁuve dɑ̃ sεtə imɑ̃site…
  kɔmɑ̃ tə diʁə sə kə ʒə ʁəse o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ,
  kɑ̃ ty ε pa la, ʒε œ̃ vidə e ʒi ε si pœʁ
  la pœʁ də tə pεʁdʁə kə tεz- iø kʁwaze sø de ynə otʁə
  ʒə nε okynə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ εs ε vipεʁə
  si εl ynə de ɑ̃tʁə εllə nu sepaʁə pʁɔmi sa səʁa la ɡeʁə.
  mε ʒə nə dəvʁε pa avwaʁ dɛ̃kjetydə
  kaʁ tɔ̃n- amuʁ ʒə εl ε sa se εt- ynə sεʁtitydə
  mwa e twa sε pasjɔnεl mεmə fyzjɔnεl
  mεmə dɑ̃ no dispytə
  ki nə dyʁə pa plys dynə minytə.
  saʃə kə ʒi adɔʁə no mɔmɑ̃ də dusœʁ e də kaʁεsə ki sɥi no pətitə dispytə mε sə kə ʒə pʁefεʁə se ε no mɔmɑ̃ kə εl ɔ̃ pasə a døz- a diskyte lεz- iø plɔ̃ʒe vεʁ εl ɔʁizɔ̃…
  ʁududu mɔ̃n- amuʁ dɔʁ dɔʁ ʒə vεjə syʁ twa ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Mon Amour

  œ̃=na=muʁ=kɔ=mə=lə=nɔ=tʁə=ε=fɔʁ=e=ɛ̃=tɑ̃=sə 14
  ʒə=sɥi=zœ=ʁøzə=də=ta=vwaʁ=tʁu=ve=dɑ̃=sε=tə=i=mɑ̃=si=te 16
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=se=o=fɔ̃=də=mɔ̃=kœʁ 14
  kɑ̃=ty=ε=pa=la=ʒε=œ̃=vi=də=e=ʒi=ε=si=pœʁ 14
  la=pœʁ=də=tə=pεʁdʁə=kə=tε=ziø=kʁwa=ze=sø=de=y=nəotʁə 14
  ʒə=nε=o=ky=nə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=ε=sə=ε=vi=pεʁə 14
  si=εl=ynə=de=ɑ̃=tʁəεllə=nu=se=pa=ʁə=pʁɔ=mi=sa=sə=ʁa=la=ɡe=ʁə 18
  mε=ʒə=nə=də=vʁε=pa=a=vwaʁ=dɛ̃=kj=e=ty=də 13
  kaʁ=tɔ̃=na=muʁʒə=εl=ε=sa=se=ε=ty=nə=sεʁ=ti=tydə 14
  mwa=e=twa=sε=pa=sj=ɔ=nεl=mε=mə=fy=zjɔ=nεl 13
  mε=mə=dɑ̃=no=dis=py=tə 7
  ki=nə=dy=ʁə=pa=plys=dy=nə=mi=ny=tə 11
  saʃə=kə=ʒi=a=dɔ=ʁə=no=mɔ=mɑ̃=də=du=sœʁ=e=də=ka=ʁε=sə=ki=sɥi=no=pə=ti=tə=dis=py=tə=mε=sə=kə=ʒə=pʁe=fε=ʁə=se=ε=no=mɔ=mɑ̃=kəεl=ɔ̃=pa=sə=a=dø=za=dis=ky=te=lε=ziø=plɔ̃=ʒe=vεʁ=εl=ɔ=ʁi=zɔ̃ 57
  ʁu=du=du=mɔ̃=na=muʁ=dɔʁ=dɔʁ=ʒə=vε=jə=syʁ=twa 13

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 15/10/2011 13:33

L'écrit contient 167 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Blondel26

Récompense

0
0
0