Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Un Visage

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/05/2012 09:54

L'écrit contient 73 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Blondin

Un Visage

Son visage blanc, arrivé aux dernières limites de la vie, dévoré par une barbe rousse, un inextinguible feu qui consume ses sourcils et embrase sa chevelure déjà noircie, semble surgir tel un vieux souvenir, tel une mise en garde, d’un autre monde.
Et son regard dur, en silence, s’écoute
Comme un guide montrant de terribles routes
Qui nous force à reconsidérer toutes choses
Et grâce à qui, finalement, seul, on ose.
 • Pieds Hyphénique: Un Visage

  son=vi=sage=blanc=ar=ri=vé=aux=der=niè=res=li=mi=tes=de=la=vie=dé=vo=ré=par=u=ne=bar=be=rous=se=un=i=nex=tin=gui=ble=feu=qui=con=su=me=ses=sour=cils=et=em=bra=se=sa=che=ve=lu=re=dé=jà=noir=cie=sem=ble=sur=gir=tel=un=vieux=sou=ve=nir=tel=u=ne=mi=seen=gar=de=dun=au=tre=monde 75
  et=son=re=gard=dur=en=si=len=ce=sé=cou=te 12
  com=me=un=gui=de=mon=trant=de=ter=ri=bles=routes 12
  qui=nous=force=à=re=con=si=dé=rer=tou=tes=choses 12
  et=grâ=ce=à=qui=fi=na=le=ment=seul=on=ose 12
 • Phonétique : Un Visage

  sɔ̃ vizaʒə blɑ̃, aʁive o dεʁnjεʁə limitə də la vi, devɔʁe paʁ ynə baʁbə ʁusə, œ̃n- inεkstɛ̃ɡiblə fø ki kɔ̃symə sε suʁsilz- e ɑ̃bʁazə sa ʃəvəlyʁə deʒa nwaʁsi, sɑ̃blə syʁʒiʁ tεl œ̃ vjø suvəniʁ, tεl ynə mizə ɑ̃ ɡaʁdə, dœ̃n- otʁə mɔ̃də.
  e sɔ̃ ʁəɡaʁ dyʁ, ɑ̃ silɑ̃sə, sekutə
  kɔmə œ̃ ɡidə mɔ̃tʁɑ̃ də teʁiblə ʁutə
  ki nu fɔʁsə a ʁəkɔ̃sideʁe tutə ʃozə
  e ɡʁasə a ki, finaləmɑ̃, səl, ɔ̃n- ozə.
 • Pieds Phonétique : Un Visage

  sɔ̃=vi=za=ʒə=blɑ̃=a=ʁi=ve=o=dεʁ=njε=ʁə=li=mi=tə=də=la=vi=de=vɔ=ʁe=paʁ=y=nə=baʁ=bə=ʁu=sə=œ̃=ni=nεk=stɛ̃=ɡi=blə=fø=ki=kɔ̃=sy=mə=sε=suʁ=sil=ze=ɑ̃=bʁa=zə=sa=ʃə=və=ly=ʁə=de=ʒa=nwaʁ=si=sɑ̃=blə=syʁ=ʒiʁ=tεl=œ̃=vjø=su=və=niʁ=tεl=y=nə=mi=zə=ɑ̃=ɡaʁ=də=dœ̃=no=tʁə=mɔ̃=də 78
  e=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=dyʁ=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=se=ku=tə 12
  kɔ=mə=œ̃=ɡi=də=mɔ̃=tʁɑ̃=də=te=ʁi=blə=ʁutə 12
  ki=nu=fɔʁsə=a=ʁə=kɔ̃=si=de=ʁe=tu=tə=ʃozə 12
  e=ɡʁa=sə=a=ki=fi=na=lə=mɑ̃=səl=ɔ̃=nozə 12

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2012 10:31Daniel

Ménestrel ou troubadour,une "strophe" bien belle pour une "poésie"trop courte
Amicalement......Daniel......

Auteur de Poésie
21/05/2012 10:31Daniel

Ménestrel ou troubadour,une "strophe" bien belle pour une "poésie"trop courte
Amicalement......Daniel......