Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tout Doucement…

Poème Amour
Publié le 30/10/2006 22:39

L'écrit contient 202 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Boozie

Tout Doucement…

Torses nus avec ma Belle,
Dans la douceur de l’été naissant,
Je la regarde de mes grands yeux amoureux,
Elle, sourit, me répondant.

Une mèche indomptable revient toujours à la charge,
Couvrant son doux visage et son œil de biche,
La lissant une fois encore, je redécouvre ma promise,
Et lui pose tendrement un baiser au coin de sa bouche jalouse.

Que j’aime ces moments, où le temps semble nous attendre,
Où juste un regard vaut mieux que toutes les paroles,
De notre intense dialogue visuel je sens le Nous exister.

Je laisse raisonner « tu es belle », son visage à nouveau réagit et s’illumine,
Je la caresse, sur toute la longueur de son dos,
J’en connais les points sensibles, elle frissonne.

Elle se met sur le côté, que je puisse me mettre à l’aise,
Nos bouches s’approchent l’une de l’autre, se cherchent,
Elles jouent quelques secondes à se sentir, s’apprivoiser ;
Puis, désireuses de se parler, de s’avouer certaines choses,
L’une après l’autre, se laisse dévorer.

Que ses baisers sont tendres et mouillés,
Que ma Belle est douce et attentionnée,
Que ces moments sont intenses et rares,
Que je l’aime.
 • Pieds Hyphénique: Tout Doucement…

  tor=ses=nus=a=vec=ma=bel=le 8
  dans=la=dou=ceur=de=lé=té=nais=sant 9
  je=la=re=gar=de=de=mes=grands=y=eux=a=mou=reux 13
  el=le=sou=rit=me=ré=pon=dant 8

  u=ne=mè=che=in=domp=ta=ble=re=vient=tou=jours=à=la=char=ge 16
  cou=vrant=son=doux=vi=sa=ge=et=son=œil=de=biche 12
  la=lis=sant=une=fois=en=co=re=je=re=dé=cou=vre=ma=pro=mise 16
  et=lui=pose=ten=dre=ment=un=bai=ser=au=coin=de=sa=bou=che=ja=louse 17

  que=jaime=ces=mo=ments=où=le=temps=sem=ble=nous=at=tendre 13
  où=jus=teun=re=gard=vaut=mieux=que=toutes=les=pa=roles 12
  de=notrein=ten=se=dia=lo=gue=vi=suel=je=sens=le=nous=exis=ter 15

  je=laisse=rai=son=ner=tu=es=bel=le=son=vi=sa=geà=nou=veau=ré=a=git=et=sillu=mine 21
  je=la=cares=se=sur=tou=te=la=lon=gueur=de=son=dos 13
  jen=con=nais=les=points=sen=si=bles=el=le=fris=sonne 12

  elle=se=met=sur=le=cô=té=que=je=puisse=me=met=treà=laise 14
  nos=bouches=sap=pro=chent=lu=ne=de=lau=tre=se=cherchent 12
  elles=jouent=quel=ques=se=condes=à=se=sen=tir=sap=pri=voi=ser 14
  puis=dé=si=reuses=de=se=par=ler=de=sa=vouer=cer=tai=nes=choses 15
  lu=ne=a=près=lau=tre=se=lais=se=dé=vo=rer 12

  que=ses=bai=sers=sont=ten=dres=et=mouil=lés 10
  que=ma=bel=le=est=douce=et=at=ten=ti=on=née 12
  que=ces=mo=ments=sont=in=ten=ses=et=ra=res 11
  que=je=lai=me 4
 • Phonétique : Tout Doucement…

  tɔʁsə- nys avεk ma bεllə,
  dɑ̃ la dusœʁ də lete nεsɑ̃,
  ʒə la ʁəɡaʁdə də mε ɡʁɑ̃z- iøz- amuʁø,
  εllə, suʁi, mə ʁepɔ̃dɑ̃.

  ynə mεʃə ɛ̃dɔ̃ptablə ʁəvjɛ̃ tuʒuʁz- a la ʃaʁʒə,
  kuvʁɑ̃ sɔ̃ du vizaʒə e sɔ̃n- œj də biʃə,
  la lisɑ̃ ynə fwaz- ɑ̃kɔʁə, ʒə ʁədekuvʁə ma pʁɔmizə,
  e lɥi pozə tɑ̃dʁəmɑ̃ œ̃ bεze o kwɛ̃ də sa buʃə ʒaluzə.

  kə ʒεmə sε mɔmɑ̃, u lə tɑ̃ sɑ̃blə nuz- atɑ̃dʁə,
  u ʒystə œ̃ ʁəɡaʁ vo mjø kə tutə lε paʁɔlə,
  də nɔtʁə ɛ̃tɑ̃sə djalɔɡ vizɥεl ʒə sɑ̃s lə nuz- εɡziste.

  ʒə lεsə ʁεzɔnəʁ « ty ε bεllə », sɔ̃ vizaʒə a nuvo ʁeaʒi e silyminə,
  ʒə la kaʁεsə, syʁ tutə la lɔ̃ɡœʁ də sɔ̃ do,
  ʒɑ̃ kɔnε lε pwɛ̃ sɑ̃siblə, εllə fʁisɔnə.

  εllə sə mεt syʁ lə kote, kə ʒə pɥisə mə mεtʁə a lεzə,
  no buʃə sapʁoʃe lynə də lotʁə, sə ʃεʁʃe,
  εllə ʒue kεlk səɡɔ̃dəz- a sə sɑ̃tiʁ, sapʁivwaze,
  pɥi, deziʁøzə də sə paʁle, də savue sεʁtεnə ʃozə,
  lynə apʁε lotʁə, sə lεsə devɔʁe.

  kə sε bεze sɔ̃ tɑ̃dʁəz- e muje,
  kə ma bεllə ε dusə e atɑ̃sjɔne,
  kə sε mɔmɑ̃ sɔ̃t- ɛ̃tɑ̃səz- e ʁaʁə,
  kə ʒə lεmə.
 • Pieds Phonétique : Tout Doucement…

  tɔʁ=sə=nys=a=vεk=ma=bεl=lə 8
  dɑ̃=la=du=sœ=ʁə=də=le=te=nε=sɑ̃ 10
  ʒə=la=ʁə=ɡaʁ=də=də=mε=ɡʁɑ̃=zi=ø=za=mu=ʁø 13
  εl=lə=su=ʁi=mə=ʁe=pɔ̃=dɑ̃ 8

  y=nə=mε=ʃə=ɛ̃=dɔ̃p=tablə=ʁə=vjɛ̃=tu=ʒuʁ=za=la=ʃaʁʒə 14
  ku=vʁɑ̃=sɔ̃=du=vi=za=ʒə=e=sɔ̃=nœj=də=bi=ʃə 13
  la=li=sɑ̃=ynə=fwa=zɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=ʁə=de=ku=vʁə=ma=pʁɔ=mizə 16
  e=lɥi=pozə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=œ̃=bε=ze=o=kwɛ̃=də=sa=bu=ʃə=ʒa=luzə 17

  kə=ʒε=mə=sε=mɔ=mɑ̃=u=lə=tɑ̃=sɑ̃=blə=nu=za=tɑ̃dʁə 14
  u=ʒys=tə=œ̃=ʁə=ɡaʁ=vo=mjø=kə=tu=tə=lε=pa=ʁɔlə 14
  də=nɔtʁəɛ̃=tɑ̃=sə=dja=lɔɡ=viz=ɥεl=ʒə=sɑ̃s=lə=nu=zεɡ=zis=te 15

  ʒə=lεsə=ʁε=zɔ=nəʁ=ty=ε=bεllə=sɔ̃=vi=za=ʒəa=nu=vo=ʁe=a=ʒi=e=si=ly=minə 21
  ʒə=la=ka=ʁε=sə=syʁ=tu=tə=la=lɔ̃=ɡœʁ=də=sɔ̃=do 14
  ʒɑ̃=kɔ=nε=lε=pwɛ̃=sɑ̃=si=blə=εl=lə=fʁi=sɔ=nə 13

  εllə=sə=mεt=syʁ=lə=ko=te=kə=ʒə=pɥisə=mə=mε=tʁəa=lεzə 14
  no=bu=ʃə=sa=pʁo=ʃe=ly=nə=də=lo=tʁə=sə=ʃεʁ=ʃe 14
  εllə=ʒu=e=kεl=kə=sə=ɡɔ̃də=za=sə=sɑ̃=tiʁ=sa=pʁi=vwa=ze 15
  pɥi=de=zi=ʁøzə=də=sə=paʁ=le=də=sa=vu=e=sεʁ=tε=nə=ʃozə 16
  ly=nə=a=pʁε=lo=tʁə=sə=lε=sə=de=vɔ=ʁe 12

  kə=sε=bε=ze=sɔ̃=tɑ̃=dʁə=ze=mu=j=e 11
  kə=ma=bεl=lə=ε=du=sə=e=a=tɑ̃=sj=ɔ=ne 13
  kə=sε=mɔ=mɑ̃=sɔ̃=tɛ̃=tɑ̃=sə=ze=ʁa=ʁə 11
  kə=ʒə=lε=mə 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2006 19:56Chloe.b

c’tes magnifique!!ta chère et tendre princesse a beaucoup de chance!je vs souhaite plein de bonheur!soyez heureux!!!tendrement Chloe.B