Poeme-France : Lecture Écrit Sens

Poeme : L’Éveil Des Sens

Poème Sens
Publié le 21/03/2006 16:37

L'écrit contient 158 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Bowboy

L’Éveil Des Sens

Mélopée cristalline à la douce harmonie,
Comme le murmure d’un ange survenant à mon ouïe,
Ton aubade romantique, envoûtante et mystique,
Fait pour moi de ta voix la plus belle des musiques.

Fragrance enivrante aux effluves enchanteresses,
Ton parfum voluptueux laisse mes sens en ivresse ;
Mon odorat, séduit, se laisse guider par l’essence
De ton filtre entêtant, d’une fraîcheur intense.

Telle une nymphe adorable descendue du ciel,
Tu t’approches gracieusement, délicate et sensuelle.
Mes yeux s’émerveillent de ton charme étincelant,
De tes formes parfaites, ton visage rayonnant.

Quand ma main se promène sur ta peau satinée,
Comme le velours d’une pêche douce et sucrée,
J’ai l’impression plaisante de pouvoir caresser
La duveté soyeuse d’un nuage égaré.

C’est alors que mes lèvres prises d’un désir brûlant,
Te délivrent un baiser passionné, incessant ;
Et le goût savoureux de ta langue libertine,
Me guide au nirvana d’une jouissance divine.
 • Pieds Hyphénique: L’Éveil Des Sens

  mé=lo=pée=cris=tal=li=ne=à=la=dou=ce=har=mo=nie 14
  com=me=le=mur=mu=re=dun=ange=sur=ve=nant=à=mon=ouïe 14
  ton=au=bade=ro=man=ti=que=en=voû=tan=teet=mys=ti=que 14
  fait=pour=moi=de=ta=voix=la=plus=bel=le=des=mu=siques 13

  fra=grance=en=ivran=te=aux=ef=flu=ves=en=chan=te=res=ses 14
  ton=par=fum=vo=lup=tueux=lais=se=mes=sens=en=i=vres=se 14
  mon=o=do=rat=sé=duit=se=lais=se=gui=der=par=les=sence 14
  de=ton=fil=tre=en=tê=tant=du=ne=fraî=cheur=in=ten=se 14

  tel=le=une=nym=phe=a=do=ra=ble=des=cen=due=du=ciel 14
  tu=tap=proches=gra=cieu=se=ment=dé=li=ca=te=et=sen=suelle 14
  mes=y=eux=sé=mer=veillent=de=ton=char=me=é=tin=ce=lant 14
  de=tes=for=mes=par=fai=tes=ton=vi=sa=ge=ray=on=nant 14

  quand=ma=main=se=pro=mè=ne=sur=ta=peau=sa=ti=née 13
  com=me=le=ve=lours=du=ne=pê=che=dou=ce=et=su=crée 14
  jai=lim=pres=si=on=plai=san=te=de=pou=voir=ca=res=ser 14
  la=du=ve=té=soyeu=se=dun=nu=a=ge=é=ga=ré 13

  cest=a=lors=que=mes=lè=vres=pri=ses=dun=dé=sir=brû=lant 14
  te=dé=li=vrent=un=bai=ser=pas=si=on=né=in=ces=sant 14
  et=le=goût=sa=vou=reux=de=ta=lan=gue=li=ber=ti=ne 14
  me=gui=de=au=nir=va=na=du=ne=jouis=san=ce=di=vine 14
 • Phonétique : L’Éveil Des Sens

  melɔpe kʁistalinə a la dusə-aʁmɔni,
  kɔmə lə myʁmyʁə dœ̃n- ɑ̃ʒə syʁvənɑ̃ a mɔ̃n- ui,
  tɔ̃n- obadə ʁɔmɑ̃tikə, ɑ̃vutɑ̃tə e mistikə,
  fε puʁ mwa də ta vwa la plys bεllə dε myzik.

  fʁaɡʁɑ̃sə ɑ̃nivʁɑ̃tə oz- eflyvəz- ɑ̃ʃɑ̃təʁesə,
  tɔ̃ paʁfœ̃ vɔlyptɥø lεsə mε sɑ̃sz- ɑ̃n- ivʁεsə,
  mɔ̃n- ɔdɔʁa, sedɥi, sə lεsə ɡide paʁ lesɑ̃sə
  də tɔ̃ filtʁə ɑ̃tεtɑ̃, dynə fʁεʃœʁ ɛ̃tɑ̃sə.

  tεllə ynə nɛ̃fə adɔʁablə desɑ̃dɥ dy sjεl,
  ty tapʁoʃə ɡʁasjøzəmɑ̃, delikatə e sɑ̃sɥεllə.
  mεz- iø semεʁvεje də tɔ̃ ʃaʁmə etɛ̃səlɑ̃,
  də tε fɔʁmə- paʁfεtə, tɔ̃ vizaʒə ʁεjɔnɑ̃.

  kɑ̃ ma mɛ̃ sə pʁɔmεnə syʁ ta po satine,
  kɔmə lə vəluʁ dynə pεʃə dusə e sykʁe,
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ plεzɑ̃tə də puvwaʁ kaʁese
  la dyvəte swajøzə dœ̃ nɥaʒə eɡaʁe.

  sεt- alɔʁ kə mε lεvʁə- pʁizə dœ̃ deziʁ bʁylɑ̃,
  tə delivʁe œ̃ bεze pasjɔne, ɛ̃sesɑ̃,
  e lə ɡu savuʁø də ta lɑ̃ɡ libεʁtinə,
  mə ɡidə o niʁvana dynə ʒuisɑ̃sə divinə.
 • Pieds Phonétique : L’Éveil Des Sens

  me=lɔ=pe=kʁis=ta=li=nə=a=la=du=sə-aʁ=mɔ=ni 14
  kɔmə=lə=myʁ=my=ʁə=dœ̃=nɑ̃=ʒə=syʁ=və=nɑ̃=a=mɔ̃=nui 14
  tɔ̃=no=ba=də=ʁɔ=mɑ̃=tikə=ɑ̃=vu=tɑ̃=tə=e=mis=tikə 14
  fε=puʁ=mwa=də=ta=vwa=la=plys=bεl=lə=dε=my=zik 13

  fʁa=ɡʁɑ̃səɑ̃=ni=vʁɑ̃=tə=o=ze=fly=və=zɑ̃=ʃɑ̃=tə=ʁe=sə 14
  tɔ̃=paʁ=fœ̃=vɔ=lyp=tɥø=lε=sə=mε=sɑ̃s=zɑ̃=ni=vʁε=sə 14
  mɔ̃=nɔ=dɔ=ʁa=sed=ɥi=sə=lε=sə=ɡi=de=paʁ=le=sɑ̃sə 14
  də=tɔ̃=fil=tʁə=ɑ̃=tε=tɑ̃=dy=nə=fʁε=ʃœʁ=ɛ̃=tɑ̃=sə 14

  tεl=lə=y=nə=nɛ̃=fə=a=dɔ=ʁa=blə=de=sɑ̃dɥ=dy=sjεl 14
  ty=ta=pʁoʃə=ɡʁa=sjø=zə=mɑ̃=de=li=ka=tə=e=sɑ̃s=ɥεllə 14
  mε=zi=øse=mεʁ=vε=je=də=tɔ̃=ʃaʁ=mə=e=tɛ̃=sə=lɑ̃ 14
  də=tε=fɔʁ=mə=paʁ=fε=tə=tɔ̃=vi=za=ʒə=ʁε=jɔ=nɑ̃ 14

  kɑ̃=ma=mɛ̃=sə=pʁɔ=mε=nə=syʁ=ta=po=sa=ti=ne 13
  kɔ=mə=lə=və=luʁ=dy=nə=pε=ʃə=du=sə=e=sy=kʁe 14
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=plε=zɑ̃=tə=də=pu=vwaʁ=ka=ʁe=se 14
  la=dy=və=te=swa=jø=zə=dœ̃=nɥ=a=ʒə=e=ɡa=ʁe 14

  sε=ta=lɔʁ=kə=mε=lε=vʁə=pʁi=zə=dœ̃=de=ziʁ=bʁy=lɑ̃ 14
  tə=de=li=vʁe=œ̃=bε=ze=pa=sj=ɔ=ne=ɛ̃=se=sɑ̃ 14
  e=lə=ɡu=sa=vu=ʁø=də=ta=lɑ̃ɡ=li=bεʁ=ti=nə 13
  mə=ɡi=də=o=niʁ=va=na=dy=nə=ʒui=sɑ̃=sə=di=vinə 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/03/2006 17:25:-≫Sylvie666 :-≫

que ta plume magique a jamais enivre ta bien aimée au plaisir

Auteur de Poésie
22/03/2006 15:56Mallo

vraiment sublime, bravo. . . Mallo 😉

Auteur de Poésie
30/04/2006 22:12Mallo

ta plume est d’une grande beauté. . . Mallo (BF)

Auteur de Poésie
05/08/2010 01:25Nicckki

bel hommage aux sens....sensualité et sensibilité beau mélange et belle ortographe .....sur ce site .. c est rare dommage....
belle écriture