Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Olivia

Poème Amour
Publié le 23/06/2004 00:00

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Bruno

Olivia

Olivia…
Même si je ne lui plais pas.
Elle ne pourra jamais nous séparer.
Notre amour est trop fort.
Et je suis pas d’accord.
Avec tous ceux qui pensent.
Que notre amour a pas d’espérence.
Tu as atteint mon cœur.
Et des que je suis pret de toi, il est plein de bonheur.
Il y a beaucoup de chose qui compte pour moi.
Mais celle que je veux le plus c’est d’être avec toi.
Et quand je vois tes yeux briller.
Je ne rêve plus que d’une chose : passer ma vie à tes cotés.
Sans toi.
Je ne suis plus moi.
Et je ne pourrai jamais me passer de toi.
Car tu es tout pour moi.
Et de jour en jour.
Je me dis que notre amour durera toujours.
Je te dis aujourd’hui que tous les moments passés à tes cotés.
Me donne encore plus envie de t’aimer.
Je suis pret à faire ma vie avec toi.
Car je sais qu’elle ne sera faite que de joie.
 • Pieds Hyphénique: Olivia

  oli=vi=a 3
  même=si=je=ne=lui=plais=pas 7
  elle=ne=pour=ra=ja=mais=nous=sé=pa=rer 10
  notre=a=mour=est=trop=fort 6
  et=je=suis=pas=dac=cord 6
  a=vec=tous=ceux=qui=pensent 6
  que=notrea=mour=a=pas=des=pé=rence 8
  tu=as=at=teint=mon=cœur 6
  et=des=que=je=suis=pret=de=toi=il=est=plein=de=bon=heur 14
  il=y=a=beau=coup=de=chose=qui=comp=te=pour=moi 12
  mais=cel=le=que=je=veux=le=plus=cest=dêtrea=vec=toi 12
  et=quand=je=vois=tes=yeux=briller 7
  je=ne=rêve=plus=que=du=ne=cho=se=pas=ser=ma=vieà=tes=co=tés 16
  sans=toi 2
  je=ne=suis=plus=moi 5
  et=je=ne=pour=rai=ja=mais=me=pas=ser=de=toi 12
  car=tu=es=tout=pour=moi 6
  et=de=jour=en=jour 5
  je=me=dis=que=notre=a=mour=du=re=ra=tou=jours 12
  je=te=dis=au=jourdhui=que=tous=les=moments=pas=sés=à=tes=co=tés 15
  me=don=ne=en=co=re=plus=en=vie=de=tai=mer 12
  je=suis=pret=à=fai=re=ma=vie=a=vec=toi 11
  car=je=sais=quel=le=ne=se=ra=faite=que=de=joie 12
 • Phonétique : Olivia

  ɔlivja…
  mεmə si ʒə nə lɥi plε pa.
  εllə nə puʁʁa ʒamε nu sepaʁe.
  nɔtʁə amuʁ ε tʁo fɔʁ.
  e ʒə sɥi pa dakɔʁ.
  avεk tus sø ki pɑ̃se.
  kə nɔtʁə amuʁ a pa dεspeʁɑ̃sə.
  ty a atɛ̃ mɔ̃ kœʁ.
  e dε kə ʒə sɥi pʁε də twa, il ε plɛ̃ də bɔnœʁ.
  il i a boku də ʃozə ki kɔ̃tə puʁ mwa.
  mε sεllə kə ʒə vø lə plys sε dεtʁə avεk twa.
  e kɑ̃ ʒə vwa tεz- iø bʁije.
  ʒə nə ʁεvə plys kə dynə ʃozə : pase ma vi a tε kɔte.
  sɑ̃ twa.
  ʒə nə sɥi plys mwa.
  e ʒə nə puʁʁε ʒamε mə pase də twa.
  kaʁ ty ε tu puʁ mwa.
  e də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ.
  ʒə mə di kə nɔtʁə amuʁ dyʁəʁa tuʒuʁ.
  ʒə tə di oʒuʁdɥi kə tus lε mɔmɑ̃ pasez- a tε kɔte.
  mə dɔnə ɑ̃kɔʁə plysz- ɑ̃vi də tεme.
  ʒə sɥi pʁε a fεʁə ma vi avεk twa.
  kaʁ ʒə sε kεllə nə səʁa fεtə kə də ʒwa.
 • Pieds Phonétique : Olivia

  ɔ=li=vj=a 4
  mεmə=si=ʒə=nə=lɥi=plε=pa 7
  εllə=nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=nuse=pa=ʁe 9
  nɔtʁə=a=muʁ=ε=tʁo=fɔʁ 6
  e=ʒə=sɥi=pa=da=kɔʁ 6
  a=vεk=tus=sø=ki=pɑ̃se 6
  kə=nɔtʁəa=muʁ=a=pa=dεs=pe=ʁɑ̃sə 8
  ty=a=a=tɛ̃=mɔ̃=kœʁ 6
  e=dεkə=ʒə=sɥi=pʁε=də=twa=il=ε=plɛ̃=də=bɔ=nœʁ 13
  il=i=a=bo=kudə=ʃo=zə=ki=kɔ̃=tə=puʁ=mwa 12
  mε=sεllə=kə=ʒə=vølə=plys=sε=dε=tʁəa=vεk=twa 11
  e=kɑ̃ʒə=vwa=tε=ziø=bʁi=je 7
  ʒə=nə=ʁεvə=plys=kə=dy=nə=ʃo=zə=pa=se=ma=vi=a=tε=kɔ=te 17
  sɑ̃=twa 2
  ʒə=nə=sɥi=plys=mwa 5
  e=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mεmə=pa=se=də=twa 11
  kaʁ=ty=ε=tu=puʁ=mwa 6
  e=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ 5
  ʒə=mə=dikə=nɔ=tʁəa=muʁ=dy=ʁə=ʁa=tu=ʒuʁ 11
  ʒə=tə=di=o=ʒuʁ=dɥikə=tus=lε=mɔ=mɑ̃=pa=se=za=tε=kɔ=te 16
  mə=dɔnəɑ̃=kɔ=ʁə=plys=zɑ̃=vi=də=tε=me 10
  ʒə=sɥi=pʁε=afεʁə=ma=vi=a=vεk=twa 9
  kaʁʒə=sε=kεllə=nə=sə=ʁa=fε=tə=kə=də=ʒwa 11

PostScriptum

La mere de ma copine ne m’aime pas je ne sais plus comment faire car je suis fou amoureux d’Olivia ! ! !

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/12/2004 00:00•°O.O @Mel O.O°•

wa jimagine la galere. . . c sur sa doi pa etr facile. . .
jespere ke sa ne gachera pa votr relation bon couraz a toi
o faite ton poem é pa mal ! 🙂