Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Les Voix Que J’Entends…

Poème Amour
Publié le 20/06/2004 00:00

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Buffyjenny

Les Voix Que J’Entends…

Les voix que j’entends se mêlent à un doux murmure. Un homme me parle. « N’oublie pas, tu dois continuer à exister. Mener ton combat en dépit des obstacles qui t’attendent. Nécoute que ton bon sens, car les faux amis chercheront sans doute à te tromper. Je serais là. Peut etre pas toujours aussi présent que tu le voudras. Mais cherche moi et tu me trouveras »
Ce douloureux souvenir me rapelle que je ne saus toujours pas qui je suis. Ni quel est cet homme qui a marqué ma mémoire. Seul vestige d’un passé qui me hante par son absence. Les créatures qui m’ont enfermée dans mon cercueil de glace m’ont laissé seule. Je suis devenue un jouet entre leurs mains. Mon corps engourdi ne peut meme pas réagir à l’angoisse qui m’envahit. Je suis une bouche qui crie au secours sans pouvoir émettre aucun son. Mon esprit effrayé crie encore plus fort dans ma tête.
Dans l’ombre de la crypte humide où je dors éveillée, une ombre se glisse. Je frémis à l’idée qu’il puisse me prendre le livre qui je tiens à ma main gauche. Pourquoi la gauche ? Je crois me souvenir que dans ma main droite, je m’accrochais désespérément à quelque chose. Ou quelqu’un ?
Mais voilà que je sens une main amie qui se glisse dans la mienne. Sa peau est douce et son contact enivrant. Un sourire. Deux yeux flamboyants d’espoir et d’émotion. Ce n’est pas un rêve, car à son contact, mon corps semble reprendre vie. Il serre ma main. Et je l’entends me dire : « Tu m’as trouvé. » Je ne suis plus seule.
 • Pieds Hyphénique: Les Voix Que J’Entends…

  les=voix=que=jen=tends=se=mê=lent=à=un=doux=mur=mu=re=un=hom=me=me=parle=nou=blie=pas=tu=dois=con=ti=nuer=à=exis=ter=me=ner=ton=com=bat=en=dé=pit=des=obs=ta=cles=qui=tat=tendent=né=cou=te=que=ton=bon=sens=car=les=faux=a=mis=cher=che=ront=sans=dou=te=à=te=trom=per=je=se=rais=là=peut=e=tre=pas=tou=jours=aus=si=pré=sent=que=tu=le=vou=dras=mais=cher=che=moi=et=tu=me=trou=ve=ras 96
  ce=dou=lou=reux=souve=nir=me=ra=pel=le=que=je=ne=saus=tou=jours=pas=qui=je=suis=ni=quel=est=cet=hom=me=qui=a=mar=qué=ma=mé=moire=seul=ves=ti=ge=dun=pas=sé=qui=me=han=te=par=son=ab=sence=les=cré=a=tu=res=qui=mont=en=fer=mée=dans=mon=cer=cueil=de=gla=ce=mont=lais=sé=seu=le=je=suis=de=ve=nueun=jouet=en=tre=leurs=mains=mon=corps=en=gour=di=ne=peut=me=me=pas=ré=a=gir=à=lan=gois=se=qui=men=va=hit=je=suis=u=ne=bou=che=qui=crie=au=se=cours=sans=pou=voir=é=met=tre=au=cun=son=mon=es=prit=ef=frayé=crie=en=co=re=plus=fort=dans=ma=tête 135
  dans=lom=bre=de=la=cryp=te=hu=mi=de=où=je=dors=é=veil=lée=u=ne=om=bre=se=glis=se=je=fré=mis=à=li=dée=quil=puis=se=me=pren=dre=le=li=vre=qui=je=tiens=à=ma=main=gauche=pour=quoi=la=gau=che=je=crois=me=sou=ve=nir=que=dans=ma=main=droi=te=je=mac=cro=chais=dé=ses=pé=ré=ment=à=quel=que=chose=ou=quel=quun 78
  mais=voi=là=que=je=sens=u=ne=main=a=mie=qui=se=glis=se=dans=la=mien=ne=sa=peau=est=dou=ce=et=son=con=tact=en=ivrant=un=sou=rire=deux=y=eux=flam=boy=ants=des=poir=et=dé=mo=ti=on=ce=nest=pas=un=rê=ve=car=à=son=con=tact=mon=corps=sem=ble=re=pren=dre=vie=il=ser=re=ma=main=et=je=len=tends=me=di=re=tu=mas=trou=vé=je=ne=suis=plus=seu=le 87
 • Phonétique : Les Voix Que J’Entends…

  lε vwa kə ʒɑ̃tɑ̃ sə mεle a œ̃ du myʁmyʁə. œ̃n- ɔmə mə paʁlə. « nubli pa, ty dwa kɔ̃tinɥe a εɡziste. məne tɔ̃ kɔ̃ba ɑ̃ depi dεz- ɔpstaklə ki tatɑ̃de. nekutə kə tɔ̃ bɔ̃ sɑ̃s, kaʁ lε foz- ami ʃεʁʃəʁɔ̃ sɑ̃ dutə a tə tʁɔ̃pe. ʒə səʁε la. pø εtʁə pa tuʒuʁz- osi pʁezɑ̃ kə ty lə vudʁa. mε ʃεʁʃə mwa e ty mə tʁuvəʁas »
  sə duluʁø suvəniʁ mə ʁapεllə kə ʒə nə sos tuʒuʁ pa ki ʒə sɥi. ni kεl ε sεt ɔmə ki a maʁke ma memwaʁə. səl vεstiʒə dœ̃ pase ki mə-ɑ̃tə paʁ sɔ̃n- absɑ̃sə. lε kʁeatyʁə ki mɔ̃ ɑ̃fεʁme dɑ̃ mɔ̃ sεʁkœj də ɡlasə mɔ̃ lεse sələ. ʒə sɥi dəvənɥ œ̃ ʒuε ɑ̃tʁə lœʁ mɛ̃. mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ɡuʁdi nə pø məmə pa ʁeaʒiʁ a lɑ̃ɡwasə ki mɑ̃vai. ʒə sɥiz- ynə buʃə ki kʁi o səkuʁ sɑ̃ puvwaʁ emεtʁə okœ̃ sɔ̃. mɔ̃n- εspʁi efʁεje kʁi ɑ̃kɔʁə plys fɔʁ dɑ̃ ma tεtə.
  dɑ̃ lɔ̃bʁə də la kʁiptə ymidə u ʒə dɔʁz- evεje, ynə ɔ̃bʁə sə ɡlisə. ʒə fʁemiz- a lide kil pɥisə mə pʁɑ̃dʁə lə livʁə ki ʒə tjɛ̃z- a ma mɛ̃ ɡoʃə. puʁkwa la ɡoʃə ? ʒə kʁwa mə suvəniʁ kə dɑ̃ ma mɛ̃ dʁwatə, ʒə makʁoʃε dezεspeʁemɑ̃ a kεlkə ʃozə. u kεlkœ̃ ?
  mε vwala kə ʒə sɑ̃sz- ynə mɛ̃ ami ki sə ɡlisə dɑ̃ la mjεnə. sa po ε dusə e sɔ̃ kɔ̃takt ɑ̃nivʁɑ̃. œ̃ suʁiʁə. døz- iø flɑ̃bwajɑ̃ dεspwaʁ e demɔsjɔ̃. sə nε pa œ̃ ʁεvə, kaʁ a sɔ̃ kɔ̃takt, mɔ̃ kɔʁ sɑ̃blə ʁəpʁɑ̃dʁə vi. il seʁə ma mɛ̃. e ʒə lɑ̃tɑ̃ mə diʁə : « ty ma tʁuve. » ʒə nə sɥi plys sələ.
 • Pieds Phonétique : Les Voix Que J’Entends…

  lε=vwakə=ʒɑ̃=tɑ̃=sə=mε=le=a=œ̃=du=myʁ=my=ʁə=œ̃=nɔ=mə=mə=paʁ=lə=nu=bli=pa=ty=dwa=kɔ̃=tin=ɥe=a=εɡ=zis=te=mə=ne=tɔ̃=kɔ̃=ba=ɑ̃=de=pi=dε=zɔp=sta=klə=ki=ta=tɑ̃=de=ne=ku=tə=kə=tɔ̃=bɔ̃=sɑ̃s=kaʁ=lε=fo=za=mi=ʃεʁ=ʃə=ʁɔ̃=sɑ̃=du=tə=a=tə=tʁɔ̃=pe=ʒə=sə=ʁε=la=pø=ε=tʁə=pa=tu=ʒuʁ=zo=si=pʁe=zɑ̃=kə=ty=lə=vu=dʁa=mε=ʃεʁ=ʃə=mwa=e=ty=mə=tʁu=və=ʁas 98
  sə=du=lu=ʁø=suvə=niʁ=mə=ʁa=pεllə=kə=ʒə=nə=sos=tu=ʒuʁ=pa=ki=ʒə=sɥi=ni=kεl=ε=sεt=ɔ=mə=ki=a=maʁ=ke=ma=me=mwa=ʁə=səl=vεs=ti=ʒə=dœ̃=pa=se=ki=mə-ɑ̃=tə=paʁ=sɔ̃=nab=sɑ̃=sə=lε=kʁe=a=ty=ʁə=ki=mɔ̃=ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=mɔ̃=sεʁ=kœj=də=ɡla=sə=mɔ̃=lε=se=sə=lə=ʒə=sɥi=də=vənɥ=œ̃=ʒu=ε=ɑ̃=tʁə=lœʁ=mɛ̃=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=ɡuʁ=di=nə=pø=mə=mə=pa=ʁe=a=ʒiʁ=a=lɑ̃=ɡwa=sə=ki=mɑ̃=va=i=ʒə=sɥi=zy=nə=bu=ʃə=ki=kʁi=o=sə=kuʁ=sɑ̃=pu=vwaʁ=e=mε=tʁəo=kœ̃=sɔ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=e=fʁε=je=kʁi=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=fɔʁ=dɑ̃=ma=tεtə 137
  dɑ̃=lɔ̃=bʁə=də=la=kʁip=tə=y=mi=də=u=ʒə=dɔʁ=ze=vε=j=e=y=nə=ɔ̃=bʁə=sə=ɡli=sə=ʒə=fʁe=mi=za=li=de=kil=pɥi=sə=mə=pʁɑ̃=dʁə=lə=li=vʁə=ki=ʒə=tj=ɛ̃=za=ma=mɛ̃=ɡo=ʃə=puʁ=kwa=la=ɡo=ʃə=ʒə=kʁwa=mə=su=və=niʁ=kə=dɑ̃=ma=mɛ̃=dʁwa=tə=ʒə=ma=kʁo=ʃε=de=zεs=pe=ʁe=mɑ̃=a=kεl=kə=ʃo=zə=u=kεl=kœ̃ 82
  mε=vwa=la=kə=ʒə=sɑ̃s=zy=nə=mɛ̃=a=mi=ki=sə=ɡli=sə=dɑ̃=la=mj=ε=nə=sa=po=ε=du=sə=e=sɔ̃=kɔ̃=takt=ɑ̃=ni=vʁɑ̃=œ̃=su=ʁi=ʁə=dø=zi=ø=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃=dεs=pwaʁ=e=de=mɔ=sjɔ̃=sə=nε=pa=œ̃=ʁε=və=kaʁ=a=sɔ̃=kɔ̃=takt=mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=blə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=vi=il=se=ʁə=ma=mɛ̃=e=ʒə=lɑ̃=tɑ̃=mə=di=ʁə=ty=ma=tʁu=ve=ʒə=nə=sɥi=plys=sə=lə 90

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.