Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : Dans Ton Ciel

Poème Espoir
Publié le 16/10/2005 03:07

L'écrit contient 313 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Buttèrfliès Skin

Dans Ton Ciel

Chaque regard… Chaque soupir. .
Que je m’éforce de te le démontrer…
Mais aucun geste ne pourra t’empecher a ses yeux de l’aimer…
Il me faudra du temps pour oublier c’est doux baiser…
Le ciel m’aidera peut-être…
Les nuages gris montre ma rage…
Hier. . Un soir inoubliable…
Ton corp contre le mien…
Tes calins. .
T’es bras…
Ses sourires de fou…
Je me disais. .
Tonight i’m wearing my best smile and hope to make me worth your while
I’ll be the best mistake you’ll ever make. .
J’ai tant besoin de toi…
I chronicled the days you made me want to live…
Il va bientot pleuvoir…
J’aurais peut-être le gout de m’enfuir…
Revien vite. . doux trésors. .
Tu sera le seul qui me manquera. .
Le seul…
We’re not sleeping. . and i’m not breathing. .
Tout sa sera impossible
De toute facon. .
Suffit de subir la guérison. .
Ce que l’on appelle le deuil. .
Tu ne lira surement jamais cettre lettre…
Mais si tu la lis un jour. . tu saura
Que je devais souffrir en silence…
Ou bien. . t’aimer en silence. .
Sans lexistence de ce vrai amour. .
He said… He said…
We’re not sleeping and i’m not breathing. .
If this means anything at all
I won’t let you leave me anymore…
From the lack of sleep and the bloodshot eyes
To the nervous kiss and the butterflies
Does this make any sense at all
He said… He said…
Marcher sur les nuages,
Ou voler dans l’eau
J’aimerai mieux mourrir,
Que de savoir que tu ne saura plus jamais la…
La pire facon de sentir que quelqu’un nous manque…
C’est de s’asseoir a coté de lui. . et Da savoir qu’il ne sera plus jamais a nous…
Comme toi…
Je t’aime… Shane. . Tout simplement…
 • Pieds Hyphénique: Dans Ton Ciel

  cha=que=re=gard=cha=que=sou=pir 8
  que=je=mé=force=de=te=le=dé=mon=trer 10
  mais=au=cun=ges=te=ne=pour=ra=tem=pe=cher=a=ses=yeux=de=lai=mer 17
  il=me=fau=dra=du=temps=pour=ou=blier=cest=doux=bai=ser 13
  le=ciel=mai=de=ra=peut=tê=tre 8
  les=nu=a=ges=gris=mon=tre=ma=ra=ge 10
  hi=er=un=soir=i=nou=bli=a=ble 9
  ton=corp=con=tre=le=mien 6
  tes=ca=lins 3
  tes=bras 2
  ses=sou=ri=res=de=fou 6
  je=me=di=sais 4
  to=night=im=wea=ring=my=best=s=mileand=ho=pe=to=ma=ke=me=wor=th=your=w=hile 20
  il=l=be=the=best=mis=take=youl=l=e=ver=make 12
  jai=tant=be=soin=de=toi 6
  i=chro=ni=cled=the=days=you=made=me=want=to=live 12
  il=va=bien=tot=pleu=voir 6
  jau=rais=peut=têtre=le=gout=de=men=fu=ir 10
  re=vien=vi=te=doux=tré=sors 7
  tu=se=ra=le=seul=qui=me=man=que=ra 10
  le=seul 2
  we=re=not=s=lee=ping=and=im=not=brea=thing 11
  tout=sa=se=ra=im=pos=si=ble 8
  de=tou=te=fa=con 5
  suf=fit=de=su=bir=la=gué=ri=son 9
  ce=que=lon=ap=pel=le=le=deuil 8
  tu=ne=li=ra=sure=ment=ja=mais=cet=tre=lettre 11
  mais=si=tu=la=lis=un=jour=tu=sau=ra 10
  que=je=de=vais=souf=frir=en=si=len=ce 10
  ou=bien=tai=mer=en=si=len=ce 8
  sans=lexis=ten=ce=de=ce=vrai=a=mour 9
  he=said=he=said 4
  we=re=not=s=lee=ping=and=im=not=brea=thing 11
  if=this=means=a=ny=thing=at=all 8
  i=wont=let=you=lea=ve=me=a=ny=more 10
  from=the=la=ck=of=s=leep=and=the=blood=shot=eyes 12
  to=the=ner=vous=kiss=and=the=but=ter=flies 10
  does=this=ma=ke=a=ny=sen=se=at=all 10
  he=said=he=said 4
  mar=cher=sur=les=nu=a=ges 7
  ou=vo=ler=dans=leau 5
  jai=me=rai=mieux=mour=rir 6
  que=de=sa=voir=que=tu=ne=sau=ra=plus=ja=mais=la 13
  la=pire=fa=con=de=sen=tir=que=quel=quun=nous=man=que 13
  cest=de=sas=seoir=a=co=té=de=lui=et=da=sa=voir=quil=ne=se=ra=plus=ja=mais=a=nous 22
  com=me=toi 3
  je=tai=me=sha=ne=tout=sim=ple=ment 9
 • Phonétique : Dans Ton Ciel

  ʃakə ʁəɡaʁ… ʃakə supiʁ.
  kə ʒə mefɔʁsə də tə lə demɔ̃tʁe…
  mεz- okœ̃ ʒεstə nə puʁʁa tɑ̃pεʃe a sεz- iø də lεme…
  il mə fodʁa dy tɑ̃ puʁ ublje sε du bεze…
  lə sjεl mεdəʁa pø tεtʁə…
  lε nɥaʒə ɡʁi mɔ̃tʁə ma ʁaʒə…
  jεʁ. œ̃ swaʁ inubljablə…
  tɔ̃ kɔʁp kɔ̃tʁə lə mjɛ̃…
  tε kalɛ̃.
  tε bʁa…
  sε suʁiʁə də fu…
  ʒə mə dizε.
  tɔniɡt iεm wəaʁiŋ mi bεst smilə ɑ̃d ɔpə to makə mə wɔʁt iuʁ wilə
  iεl εl bə tə bεst mistakə iuεl εl əve makə.
  ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa…
  i kʁɔniklεd tə dεz- iu madə mə wɑ̃ to livə…
  il va bjɛ̃to pləvwaʁ…
  ʒoʁε pø tεtʁə lə ɡu də mɑ̃fɥiʁ…
  ʁəvjɛ̃ vitə. du tʁezɔʁ.
  ty səʁa lə səl ki mə mɑ̃kəʁa.
  lə səl…
  wəʁə no slipiŋ. ɑ̃d iεm no bʁəatiŋ.
  tu sa səʁa ɛ̃pɔsiblə
  də tutə fakɔ̃.
  syfi də sybiʁ la ɡeʁizɔ̃.
  sə kə lɔ̃n- apεllə lə dəj.
  ty nə liʁa syʁəmɑ̃ ʒamε sεtʁə lεtʁə…
  mε si ty la li œ̃ ʒuʁ. ty soʁa
  kə ʒə dəvε sufʁiʁ ɑ̃ silɑ̃sə…
  u bjɛ̃. tεme ɑ̃ silɑ̃sə.
  sɑ̃ lεksistɑ̃sə də sə vʁε amuʁ.
  ə sε… ə sε…
  wəʁə no slipiŋ ɑ̃d iεm no bʁəatiŋ.
  if ti məɑ̃z- anitiŋ a al
  i wɔnte lεt iu ləavə mə animɔʁə…
  fʁɔm tə lak ɔf slip ɑ̃d tə bludʃo εj
  to tə nεʁvus kisz- ɑ̃d tə bytεʁfli
  do ti makə ani sɑ̃sə a al
  ə sε… ə sε…
  maʁʃe syʁ lε nɥaʒə,
  u vɔle dɑ̃ lo
  ʒεməʁε mjø muʁʁiʁ,
  kə də savwaʁ kə ty nə soʁa plys ʒamε la…
  la piʁə fakɔ̃ də sɑ̃tiʁ kə kεlkœ̃ nu mɑ̃kə…
  sε də sasəwaʁ a kɔte də lɥi. e da savwaʁ kil nə səʁa plys ʒamεz- a nu…
  kɔmə twa…
  ʒə tεmə… ʃanə. tu sɛ̃pləmɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Dans Ton Ciel

  ʃa=kə=ʁə=ɡaʁ=ʃa=kə=su=piʁ 8
  kə=ʒə=me=fɔʁsə=də=tə=lə=de=mɔ̃=tʁe 10
  mε=zo=kœ̃=ʒεstə=nə=puʁ=ʁa=tɑ̃=pε=ʃe=a=sε=ziø=də=lε=me 16
  il=mə=fo=dʁa=dy=tɑ̃=puʁ=u=blje=sε=du=bε=ze 13
  lə=sjεl=mε=də=ʁa=pø=tε=tʁə 8
  lε=nɥ=a=ʒə=ɡʁi=mɔ̃=tʁə=ma=ʁa=ʒə 10
  jεʁ=œ̃=swaʁ=i=nu=blj=a=blə 8
  tɔ̃=kɔʁp=kɔ̃=tʁə=lə=mj=ɛ̃ 7
  tε=ka=lɛ̃ 3
  tε=bʁa 2
  sε=su=ʁi=ʁə=də=fu 6
  ʒə=mə=di=zε 4
  tɔ=niɡt=i=εm=wəa=ʁiŋ=mi=bεst=smilə=ɑ̃d=ɔ=pə=to=ma=kə=mə=wɔʁt=i=uʁ=wilə 20
  i=εl=εl=bə=tə=bεst=mis=takə=i=u=εl=εl=ə=ve=makə 15
  ʒε=tɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 6
  i=kʁɔ=ni=klεd=tə=dε=zi=u=madə=mə=wɑ̃=tolivə 12
  il=va=bj=ɛ̃=to=plə=vwaʁ 7
  ʒo=ʁε=pø=tε=tʁə=lə=ɡu=də=mɑ̃f=ɥiʁ 10
  ʁə=vj=ɛ̃=vi=tə=du=tʁe=zɔʁ 8
  ty=sə=ʁa=lə=səl=ki=mə=mɑ̃=kə=ʁa 10
  lə=səl 2
  wəʁə=no=sli=piŋ=ɑ̃d=i=εm=nobʁə=a=tiŋ 10
  tu=sa=sə=ʁa=ɛ̃=pɔ=si=blə 8
  də=tu=tə=fa=kɔ̃ 5
  sy=fi=də=sy=biʁ=la=ɡe=ʁi=zɔ̃ 9
  sə=kə=lɔ̃=na=pεl=lə=lə=dəj 8
  tynə=li=ʁa=sy=ʁə=mɑ̃=ʒa=mε=sε=tʁə=lεtʁə 11
  mε=si=ty=la=li=œ̃=ʒuʁ=ty=so=ʁa 10
  kə=ʒə=də=vε=su=fʁiʁ=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 10
  u=bj=ɛ̃=tε=me=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 9
  sɑ̃=lεk=sis=tɑ̃=sə=də=sə=vʁε=a=muʁ 10
  ə=sε=ə=sε 4
  wəʁə=no=sli=piŋ=ɑ̃d=i=εm=nobʁə=a=tiŋ 10
  if=ti=mə=ɑ̃=za=ni=tiŋ=a=al 9
  i=wɔnə=te=lεt=i=u=ləa=və=mə=a=nimɔʁə 11
  fʁɔm=tə=lak=ɔf=slip=ɑ̃d=tə=blud=ʃo=εj 10
  to=tə=nεʁ=vus=kis=zɑ̃d=tə=by=tεʁ=fli 10
  do=ti=ma=kə=a=ni=sɑ̃=sə=a=al 10
  ə=sε=ə=sε 4
  maʁ=ʃe=syʁ=lε=nɥ=a=ʒə 7
  u=vɔ=le=dɑ̃=lo 5
  ʒε=mə=ʁε=mj=ø=muʁ=ʁiʁ 7
  kə=də=sa=vwaʁkə=tynə=so=ʁa=plys=ʒa=mε=la 11
  la=piʁə=fa=kɔ̃=də=sɑ̃=tiʁ=kə=kεl=kœ̃=nu=mɑ̃kə 12
  sεdə=sa=sə=waʁ=a=kɔ=te=də=lɥi=e=da=sa=vwaʁ=kil=nə=sə=ʁa=plys=ʒa=mε=za=nu 22
  kɔ=mə=twa 3
  ʒə=tε=mə=ʃa=nə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 9

PostScriptum

Une lettre pour un gars que j’aime a la folie, Mais qui malheureusement ne peut marcher,
Oui, il y a des phrases anglaise, mais sacher que c’est une lettre poeme, et que cela me vien du fond du coeur de les partager. .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2005 03:29Deadlife

wow quel tristesse..cest dechirant comme poeme..mais ton maour est si bien prouver..meme si elle ne merite detre prouver..mais cela est splendide..je suis désoler pour toi je souhaites de nouveaux lumieres dans ton coeur et sache que tu as raison..tout ce qui vien du couer vaux la peine dtere entendues....deadlife

Auteur de Poésie
16/10/2005 10:24**Linann**

J’aime beaucoup.
Mais je trouve juste dommage que le rythme ne soit pas mieux suivit, ,ça hache ton poème par endroit.
Mais j’aime beaucoup tout de même!
Bonne continuation surtout! 😉

Auteur de Poésie
16/10/2005 16:29Aquhydro

tres beau malgres mon niveau en anglais...

Auteur de Poésie
16/10/2005 19:43Bambina_

Sublime...tu as une façon d’ecrire qui fait ke l’on ressent trés bien
tes sentiments.
BRAvo

(F) Amitié