Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : « Elle… Ta Fleur, Ta Rose »

Poème Amour
Publié le 30/08/2006 10:32

L'écrit contient 159 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Kaaly

« Elle… Ta Fleur, Ta Rose »

« ELLE… ta fleur, ta rose »

Elle est frêle et menue tu l’appelles « Ta Fleur »
Elle est riche de joie qu’elle partage à deux,
Quand le soleil se noie à l’eau de tes yeux bleus.
Elle reste éblouie… Tu apaises son cœur.
Quand tu lui prends les mains, les serres dans les tiennes
Quand tendrement tu plies pour l’inonder d’amour,
Elle ne fait plus la part entre la nuit le jour.
Conquise et toute émue, ses sourires reviennent.
Cette femme craintive, avec toi ne l’est plus
Elle allait vraiment mal quand tu l’as rencontrée
Comme privée de vie et prête à tout lâcher,
Tes peines, tes efforts depuis l’ont convaincue.

Elle sait se montrer gaie, elle sourit elle ose
Son cœur lourd se fait plume, et son corps tout autant
Garde lui cet amour si tu la veux longtemps
Chéris la, aime la, fais qu’elle soit « Ta Rose » ! …
© Calynette (Février 2006)
 • Pieds Hyphénique: « Elle… Ta Fleur, Ta Rose »

  el=le=ta=fleur=ta=ro=se 8

  elle=est=frêle=et=me=nue=tu=lap=pel=les=ta=fleur 12
  elle=est=riche=de=joie=quel=le=par=ta=ge=à=deux 12
  quand=le=so=leil=se=noie=à=leau=de=tes=yeux=bleus 12
  el=le=res=te=é=blouie=tu=a=pai=ses=son=cœur 12
  quand=tu=lui=prends=les=mains=les=ser=res=dans=les=tiennes 12
  quand=ten=dre=ment=tu=plies=pour=li=non=der=da=mour 12
  el=le=ne=fait=plus=la=part=entre=la=nuit=le=jour 12
  conquise=et=tou=te=é=mue=ses=sou=ri=res=re=viennent 12
  cet=te=fem=me=crain=tive=a=vec=toi=ne=lest=plus 12
  el=le=al=lait=vraiment=mal=quand=tu=las=ren=con=trée 12
  comme=pri=vée=de=vie=et=prê=te=à=tout=lâ=cher 12
  tes=pei=nes=tes=ef=forts=de=puis=lont=con=vain=cue 12

  elle=sait=se=mon=trer=gaie=el=le=sou=rit=el=leose 12
  son=cœur=lourd=se=fait=plume=et=son=corps=tout=au=tant 12
  gar=de=lui=cet=a=mour=si=tu=la=veux=long=temps 12
  ché=ris=la=aime=la=fais=quel=le=soit=ta=ro=se 12
  co=py=right=ca=ly=nette=fé=vrier=deux=mil=le=six 12
 • Phonétique : « Elle… Ta Fleur, Ta Rose »

  « εllə… ta flœʁ, ta ʁozə »

  εllə ε fʁεlə e mənɥ ty lapεlls « ta fləʁ »
  εllə ε ʁiʃə də ʒwa kεllə paʁtaʒə a dø,
  kɑ̃ lə sɔlεj sə nwa a lo də tεz- iø bløs.
  εllə ʁεstə eblui… ty apεzə sɔ̃ kœʁ.
  kɑ̃ ty lɥi pʁɑ̃ lε mɛ̃, lε seʁə- dɑ̃ lε tjεnə
  kɑ̃ tɑ̃dʁəmɑ̃ ty pli puʁ linɔ̃de damuʁ,
  εllə nə fε plys la paʁ ɑ̃tʁə la nɥi lə ʒuʁ.
  kɔ̃kizə e tutə emɥ, sε suʁiʁə ʁəvjεne.
  sεtə famə kʁɛ̃tivə, avεk twa nə lε plys
  εllə alε vʁεmɑ̃ mal kɑ̃ ty la ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  kɔmə pʁive də vi e pʁεtə a tu laʃe,
  tε pεnə, tεz- efɔʁ dəpɥi lɔ̃ kɔ̃vɛ̃kɥ.

  εllə sε sə mɔ̃tʁe ɡε, εllə suʁi εllə ozə
  sɔ̃ kœʁ luʁ sə fε plymə, e sɔ̃ kɔʁ tut- otɑ̃
  ɡaʁdə lɥi sεt amuʁ si ty la vø lɔ̃tɑ̃
  ʃeʁi la, εmə la, fε kεllə swat « ta ʁozə » ! …
  kɔpiʁajt kalɛ̃εtə (fevʁje dø milə siks)
 • Pieds Phonétique : « Elle… Ta Fleur, Ta Rose »

  εl=lə=ta=flœ=ʁə=ta=ʁo=zə 9

  εl=lə=ε=fʁε=lə=e=mənɥ=ty=la=pεlls=ta=fləʁ 12
  εllə=ε=ʁiʃə=də=ʒwa=kεl=lə=paʁ=ta=ʒə=a=dø 12
  kɑ̃lə=sɔ=lεj=sə=nwa=a=lo=də=tε=zi=ø=bløs 12
  εl=lə=ʁεstə=e=blu=i=ty=a=pε=zə=sɔ̃=kœʁ 12
  kɑ̃=ty=lɥi=pʁɑ̃=lε=mɛ̃=lε=se=ʁə=dɑ̃=lε=tjεnə 12
  kɑ̃=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ty=pli=puʁ=li=nɔ̃=de=da=muʁ 12
  εl=lə=nə=fε=plys=la=paʁ=ɑ̃tʁə=la=nɥi=lə=ʒuʁ 12
  kɔ̃=kizə=e=tu=tə=emɥ=sε=su=ʁi=ʁəʁə=vjε=ne 12
  sε=tə=fa=mə=kʁɛ̃=tivə=a=vεk=twa=nə=lε=plys 12
  εllə=a=lε=vʁε=mɑ̃=mal=kɑ̃=ty=la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 12
  kɔmə=pʁi=ve=də=vi=e=pʁε=tə=a=tu=la=ʃe 12
  tε=pε=nə=tε=ze=fɔʁ=dəp=ɥi=lɔ̃=kɔ̃=vɛ̃kɥ 11

  εllə=sεsə=mɔ̃=tʁe=ɡε=εl=lə=su=ʁi=εl=lə=ozə 12
  sɔ̃=kœʁ=luʁ=sə=fε=plymə=e=sɔ̃=kɔʁ=tu=to=tɑ̃ 12
  ɡaʁ=də=lɥi=sεt=a=muʁ=si=ty=la=vø=lɔ̃=tɑ̃ 12
  ʃe=ʁi=la=εmə=la=fε=kεl=lə=swat=ta=ʁo=zə 12
  kɔ=pi=ʁajt=ka=lɛ̃=εtə=fe=vʁje=dø=mi=lə=siks 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2006 12:56(Bf) Thea (Bf)

(BF)