Poeme : Je Ne T’oublierais Pas

Je Ne T’oublierais Pas

Quand vient la nuit seule s’éclaire les larmes qui coulent sur mon visage
Je ne sais ou tu te trouve mais ton esprit se garde près de moi telle une image
Aujourd’hui j’ai peur d’affronter la réalité
Je ne sais pas ceux a quoi je serais confronté
Comment te dire tous ce dont j’ai envie
Si tu n’est plus là pour pouvoir m’écouter
Je pense souvent à toi et à tous ces moments que l’on nous a volés
Il faut que je me lance dans le tourbillon de la vie
Mais au fond de moi reste toujours cette flamme
Qui me rappelera à jamais tous ces instants partagés
Que rien ni personne ne pourra jamais nous enlevés
J’ai peur est ca tu le sais
Pourquoi la vie a t’elle étais
Si cruelle envers moi
Ton doux parfum s’éstompe peu à peu
Et l’inquiétude me vient un jour de t’oublier
Meme si je sais que cela n’arrivera jamais
Car tu es gravé dans mon cœur de feu
Et c’est une chose qu’on ne pourra effacer

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Ne T’oublierais Pas

  quand=vient=la=nuit=seule=sé=clai=re=les=lar=mes=qui=cou=lent=sur=mon=vi=sage 18
  je=ne=sais=ou=tu=te=trouve=mais=ton=es=prit=se=gar=de=près=de=moi=tel=leu=ne=i=mage 22
  au=jourd=hui=jai=peur=daf=fron=ter=la=ré=a=li=té 13
  je=ne=sais=pas=ceux=a=quoi=je=se=rais=con=fron=té 13
  com=ment=te=dire=tous=ce=dont=jai=en=vie 10
  si=tu=nest=plus=là=pour=pou=voir=mé=cou=ter 11
  je=pense=sou=vent=à=toi=et=à=tous=ces=mo=ments=que=lon=nous=a=vo=lés 18
  il=faut=que=je=me=lance=dans=le=tour=billon=de=la=vie 13
  mais=au=fond=de=moi=res=te=tou=jours=cette=flamme 11
  qui=me=rap=pe=le=ra=à=ja=mais=tous=ces=ins=tants=par=ta=gés 16
  que=rien=ni=per=sonne=ne=pour=ra=ja=mais=nous=en=le=vés 14
  jai=peur=est=ca=tu=le=sais 7
  pour=quoi=la=vie=a=tel=le=é=tais 9
  si=cru=el=le=en=vers=moi 7
  ton=doux=par=fum=sés=tom=pe=peu=à=peu 10
  et=lin=quié=tude=me=vient=un=jour=de=tou=blier 11
  me=me=si=je=sais=que=ce=la=nar=rive=ra=ja=mais 13
  car=tu=es=gra=vé=dans=mon=cœur=de=feu 10
  et=cest=une=cho=se=quon=ne=pour=ra=ef=fa=cer 12
 • Phonétique : Je Ne T’oublierais Pas

  kɑ̃ vjɛ̃ la nɥi sələ seklεʁə lε laʁmə- ki kule syʁ mɔ̃ vizaʒə
  ʒə nə sεz- u ty tə tʁuvə mε tɔ̃n- εspʁi sə ɡaʁdə pʁε də mwa tεllə ynə imaʒə
  oʒuʁdɥi ʒε pœʁ dafʁɔ̃te la ʁealite
  ʒə nə sε pa søz- a kwa ʒə səʁε kɔ̃fʁɔ̃te
  kɔmɑ̃ tə diʁə tus sə dɔ̃ ʒε ɑ̃vi
  si ty nε plys la puʁ puvwaʁ mekute
  ʒə pɑ̃sə suvɑ̃ a twa e a tus sε mɔmɑ̃ kə lɔ̃ nuz- a vɔle
  il fo kə ʒə mə lɑ̃sə dɑ̃ lə tuʁbijɔ̃ də la vi
  mεz- o fɔ̃ də mwa ʁεstə tuʒuʁ sεtə flamə
  ki mə ʁapələʁa a ʒamε tus sεz- ɛ̃stɑ̃ paʁtaʒe
  kə ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə puʁʁa ʒamε nuz- ɑ̃ləve
  ʒε pœʁ ε ka ty lə sε
  puʁkwa la vi a tεllə etε
  si kʁyεllə ɑ̃vεʁ mwa
  tɔ̃ du paʁfœ̃ sestɔ̃pə pø a pø
  e lɛ̃kjetydə mə vjɛ̃ œ̃ ʒuʁ də tublje
  məmə si ʒə sε kə səla naʁivəʁa ʒamε
  kaʁ ty ε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ də fø
  e sεt- ynə ʃozə kɔ̃ nə puʁʁa efase
 • Syllabes Phonétique : Je Ne T’oublierais Pas

  kɑ̃=vjɛ̃=la=nɥisə=lə=se=klε=ʁə=lε=laʁ=mə=ki=ku=le=syʁ=mɔ̃=vi=zaʒə 18
  ʒə=nə=sε=zu=tytə=tʁu=və=mε=tɔ̃=nεs=pʁi=sə=ɡaʁ=də=pʁε=də=mwa=tεlləy=nə=i=maʒə 21
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=pœʁ=da=fʁɔ̃=te=la=ʁe=a=li=te 13
  ʒə=nə=sε=pa=sø=za=kwaʒə=sə=ʁε=kɔ̃=fʁɔ̃=te 12
  kɔ=mɑ̃=tə=diʁə=tus=sə=dɔ̃=ʒε=ɑ̃=vi 10
  si=ty=nε=plys=la=puʁ=pu=vwaʁ=me=ku=te 11
  ʒə=pɑ̃sə=su=vɑ̃=a=twa=e=a=tus=sε=mɔ=mɑ̃=kə=lɔ̃=nu=za=vɔ=le 18
  il=fokə=ʒə=mə=lɑ̃=sə=dɑ̃=lə=tuʁ=bi=jɔ̃=də=la=vi 14
  mε=zo=fɔ̃=də=mwa=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=sε=tə=flamə 12
  kimə=ʁa=pə=lə=ʁa=a=ʒa=mε=tus=sε=zɛ̃s=tɑ̃=paʁ=ta=ʒe 15
  kə=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=nu=zɑ̃=lə=ve 14
  ʒε=pœ=ʁə=ε=ka=ty=lə=sε 8
  puʁ=kwa=la=vi=a=tεl=lə=e=tε 9
  si=kʁy=εl=lə=ɑ̃=vεʁ=mwa 7
  tɔ̃=du=paʁ=fœ̃=ses=tɔ̃=pə=pø=a=pø 10
  e=lɛ̃=kje=ty=də=mə=vjɛ̃=œ̃=ʒuʁ=də=tu=blje 12
  mə=mə=siʒə=sε=kə=sə=la=na=ʁi=və=ʁa=ʒa=mε 13
  kaʁ=ty=ε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=də=fø 11
  e=sε=ty=nə=ʃo=zə=kɔ̃=nə=puʁ=ʁa=e=fase 12

Récompense

0
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00Anthony~

c’est triste mais telement joli a la foi
bvo 🙂

kisssssssss

Auteur de Poésie
29/11/2004 00:00¢Lãµd!Ã

Kakou hey cé telment cute lo. . . vraiment bravo 🙂

Auteur de Poésie
02/12/2004 00:00**Zazou(L)Max**

bravo tres jolie poeme
je te félicite

XxxXxxXxx @mikalement