Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Entre Nous

Poème Amour
Publié le 16/12/2018 09:50

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Caro. L

Entre Nous

Tu m’as fait croire au hasard
Alors que pour ma part,
Je crois au destin
Qui nous a menés main dans la main
Vers une vie pour le meilleur
Et le pire, en plein coeur.

Il ne reste rien de notre amour
Qui, jour après jour,
A vu naître nos sentiments
Ne faisant plus partie du présent
Que je laisse derrière moi
Alors que l’on est toujours sous le même toit.

Tu m’imposes des choses
Que je ne veux pas vivre et je pose
Des barrières entre nous
Pour me protéger de tout
Ce qui ne nous rend pas heureux
À chacun de mes voeux.

J’ai cru
Que le monde nous appartenait mais plus
On avançait, plus cela se compliquait
Entre nous et, en toute liberté,
J’ai décidé de mettre un terme à notre relation
Qui pourtant avait commencé avec passion.

Le temps a eu raison de notre histoire
En laquelle j’avais mis tous mes espoirs
Pour qu’elle nous mène vers un bel avenir
Et même si tout était à construire,
Son but ressemblait au paradis
Que je voulais dans la vie.

Mais je dois me rendre à l’évidence
Et constater avec bienveillance
Que l’on n’est pas fait l’un pour l’autre
Alors que dans l’antre
De ma maison, je te voulais à mes côtés
Pour toujours et à jamais.

On doit donc se dire « au revoir »
Sans penser à un adieu car, le soir,
Je ne peux pas me passer
De ta présence qui je dois l’avouer
M’est quand même précieuse
Et tellement chaleureuse.

QUE FAIRE VRAIMENT ?

Caro. L
(16/12/2018)
 • Pieds Hyphénique: Entre Nous

  tu=mas=fait=croi=re=au=ha=sard 8
  a=lors=que=pour=ma=part 6
  je=crois=au=des=tin 5
  qui=nous=a=me=nés=main=dans=la=main 9
  vers=u=ne=vie=pour=le=meil=leur 8
  et=le=pi=re=en=plein=coeur 7

  il=ne=res=te=rien=de=notrea=mour 8
  qui=jour=a=près=jour 5
  a=vu=naî=tre=nos=sen=ti=ments 8
  ne=fai=sant=plus=par=tie=du=présent 8
  que=je=lais=se=der=riè=re=moi 8
  a=lors=que=lon=est=tou=jours=sous=le=même=toit 11

  tu=mim=po=ses=des=cho=ses 7
  que=je=ne=veux=pas=vivreet=je=pose 8
  des=bar=ri=è=res=en=tre=nous 8
  pour=me=pro=té=ger=de=tout 7
  ce=qui=ne=nous=rend=pas=heu=reux 8
  à=cha=cun=de=mes=voeux 6

  jai=cru 2
  que=le=monde=nous=ap=par=te=nait=mais=plus 10
  on=a=van=çait=plus=ce=la=se=com=pli=quait 11
  entre=nous=et=en=toute=li=ber=té 8
  jai=dé=ci=dé=de=mettreun=termeà=notre=re=la=tion 11
  qui=pour=tant=a=vait=commen=cé=a=vec=pas=sion 11

  le=temps=a=eu=rai=son=de=notre=his=toire 10
  en=la=quel=le=ja=vais=mis=tous=mes=es=poirs 11
  pour=quel=le=nous=mène=vers=un=bel=ave=nir 10
  et=même=si=tout=é=tait=à=cons=truire 9
  son=but=res=sem=blait=au=pa=ra=dis 9
  que=je=vou=lais=dans=la=vie 7

  mais=je=dois=me=rendreà=lé=vi=dence 8
  et=cons=ta=ter=a=vec=bien=veillance 8
  que=lon=nest=pas=fait=lun=pour=lautre 8
  a=lors=que=dans=lan=tre 6
  de=ma=mai=son=je=te=vou=lais=à=mes=cô=tés 12
  pour=tou=jours=et=à=ja=mais 7

  on=doit=donc=se=dire=au=re=voir 8
  sans=pen=ser=à=un=a=dieu=car=le=soir 10
  je=ne=peux=pas=me=pas=ser 7
  de=ta=présence=qui=je=dois=la=vouer 8
  mest=quand=mê=me=pré=cieu=se 7
  et=tel=le=ment=cha=leu=reu=se 8

  que=fai=re=vrai=ment 5

  ca=ro=l 3
  seize=s=la=sh=douze=s=la=sh=deux=mille=dix=hu=it 14
 • Phonétique : Entre Nous

  ty ma fε kʁwaʁə o-azaʁ
  alɔʁ kə puʁ ma paʁ,
  ʒə kʁwaz- o dεstɛ̃
  ki nuz- a məne mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
  vεʁz- ynə vi puʁ lə mεjœʁ
  e lə piʁə, ɑ̃ plɛ̃ kœʁ.

  il nə ʁεstə ʁjɛ̃ də nɔtʁə amuʁ
  ki, ʒuʁ apʁε ʒuʁ,
  a vy nεtʁə no sɑ̃timɑ̃
  nə fəzɑ̃ plys paʁti dy pʁezɑ̃
  kə ʒə lεsə dəʁjεʁə mwa
  alɔʁ kə lɔ̃n- ε tuʒuʁ su lə mεmə twa.

  ty mɛ̃pozə dε ʃozə
  kə ʒə nə vø pa vivʁə e ʒə pozə
  dε baʁjεʁəz- ɑ̃tʁə nu
  puʁ mə pʁɔteʒe də tu
  sə ki nə nu ʁɑ̃ pa œʁø
  a ʃakœ̃ də mε vø.

  ʒε kʁy
  kə lə mɔ̃də nuz- apaʁtənε mε plys
  ɔ̃n- avɑ̃sε, plys səla sə kɔ̃plikε
  ɑ̃tʁə nuz- e, ɑ̃ tutə libεʁte,
  ʒε deside də mεtʁə œ̃ tεʁmə a nɔtʁə ʁəlasjɔ̃
  ki puʁtɑ̃ avε kɔmɑ̃se avεk pasjɔ̃.

  lə tɑ̃z- a y ʁεzɔ̃ də nɔtʁə istwaʁə
  ɑ̃ lakεllə ʒavε mi tus mεz- εspwaʁ
  puʁ kεllə nu mεnə vεʁz- œ̃ bεl avəniʁ
  e mεmə si tut- etε a kɔ̃stʁɥiʁə,
  sɔ̃ byt ʁəsɑ̃blε o paʁadi
  kə ʒə vulε dɑ̃ la vi.

  mε ʒə dwa mə ʁɑ̃dʁə a levidɑ̃sə
  e kɔ̃state avεk bjɛ̃vεjɑ̃sə
  kə lɔ̃ nε pa fε lœ̃ puʁ lotʁə
  alɔʁ kə dɑ̃ lɑ̃tʁə
  də ma mεzɔ̃, ʒə tə vulεz- a mε kote
  puʁ tuʒuʁz- e a ʒamε.

  ɔ̃ dwa dɔ̃k sə diʁə « o ʁəvwaʁ »
  sɑ̃ pɑ̃se a œ̃n- adjø kaʁ, lə swaʁ,
  ʒə nə pø pa mə pase
  də ta pʁezɑ̃sə ki ʒə dwa lavue
  mε kɑ̃ mεmə pʁesjøzə
  e tεllmɑ̃ ʃaləʁøzə.

  kə fεʁə vʁεmɑ̃ ?

  kaʁo. εl
  (sεzə slaʃ duzə slaʃ dø milə diz- ɥit)
 • Pieds Phonétique : Entre Nous

  ty=ma=fε=kʁwa=ʁə=o-a=zaʁ 8
  a=lɔʁ=kə=puʁ=ma=paʁ 6
  ʒə=kʁwa=zo=dεs=tɛ̃ 5
  ki=nu=zamə=ne=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 8
  vεʁ=zy=nə=vi=puʁ=lə=mε=jœʁ 8
  e=lə=pi=ʁə=ɑ̃=plɛ̃=kœ=ʁə 8

  il=nə=ʁεstə=ʁjɛ̃=də=nɔ=tʁəa=muʁ 8
  ki=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 5
  a=vy=nε=tʁə=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  nə=fə=zɑ̃=plys=paʁ=ti=dy=pʁe=zɑ̃ 9
  kə=ʒə=lε=sə=də=ʁjε=ʁə=mwa 8
  alɔʁkə=lɔ̃=nε=tu=ʒuʁ=sulə=mε=mə=twa 9

  ty=mɛ̃=po=zə=dε=ʃo=zə 7
  kə=ʒə=nə=vø=pa=vivʁəe=ʒə=pozə 8
  dε=ba=ʁj=ε=ʁə=zɑ̃=tʁə=nu 8
  puʁ=mə=pʁɔ=te=ʒe=də=tu 7
  sə=ki=nə=nu=ʁɑ̃=pa=œ=ʁø 8
  a=ʃa=kœ̃=də=mε=vø 6

  ʒε=kʁy 2
  kə=lə=mɔ̃də=nu=zapaʁtə=nε=mε=plys 8
  ɔ̃=na=vɑ̃=sε=plys=sə=lasə=kɔ̃=pli=kε 10
  ɑ̃tʁə=nu=ze=ɑ̃=tutə=li=bεʁ=te 8
  ʒε=de=si=de=də=mεtʁəœ̃=tεʁməa=nɔtʁə=ʁə=la=sjɔ̃ 11
  ki=puʁ=tɑ̃=a=vε=kɔ=mɑ̃se=a=vεk=pa=sjɔ̃ 11

  lə=tɑ̃=za=yʁεzɔ̃də=nɔ=tʁə=is=twaʁə 8
  ɑ̃lakεllə=ʒa=vε=mi=tus=mε=zεs=pwaʁ 8
  puʁkεllə=numεnə=vεʁ=zœ̃=bεl=a=və=niʁ 8
  e=mεmə=si=tu=te=tε=a=kɔ̃s=tʁɥ=ʁə 10
  sɔ̃=byt=ʁə=sɑ̃=blε=o=pa=ʁa=di 9
  kə=ʒə=vu=lε=dɑ̃=la=vi 7

  mεʒə=dwa=mə=ʁɑ̃=dʁə=a=le=vidɑ̃sə 8
  e=kɔ̃s=ta=te=a=vεk=bjɛ̃=vε=jɑ̃sə 9
  kə=lɔ̃=nε=pa=fε=lœ̃=puʁ=lotʁə 8
  a=lɔʁ=kə=dɑ̃=lɑ̃=tʁə 6
  də=ma=mε=zɔ̃=ʒə=tə=vu=lε=za=mε=ko=te 12
  puʁ=tu=ʒuʁ=ze=a=ʒa=mε 7

  ɔ̃=dwa=dɔ̃k=sə=diʁə=o=ʁə=vwaʁ 8
  sɑ̃=pɑ̃se=a=œ̃=na=djø=kaʁ=lə=swaʁ 9
  ʒə=nə=pø=pa=mə=pa=se 7
  də=ta=pʁe=zɑ̃sə=kiʒə=dwa=la=vu=e 9
  mε=kɑ̃=mε=mə=pʁe=sj=ø=zə 8
  e=tεl=lmɑ̃=ʃa=lə=ʁø=zə 7

  kə=fε=ʁə=vʁε=mɑ̃ 5

  ka=ʁo=εl 3
  sεzə=slaʃ=duzə=slaʃ=dø=milə=diz=ɥ=it 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/12/2018 22:44Nadette

Tellement bien exprimé.