Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Chanson : Pas Facile

Chanson Amour-Amitié
Publié le 26/06/2019 00:41

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Caro. L

Pas Facile

C’est avec beaucoup de courage
que je t’ai pris la main sous les nuages
mais je n’ai jamais pu te parler
de mon amour certainement par timidité.

J’avais pourtant choisi un moment
propice aux révélations mais le temps
a eu raison de mes mots et en chemin
je n’ose plus le faire au petit matin.

Refrain :
Pas facile d’avouer ses sentiments
quand on parle de deux amants.
Pas facile de dire les choses
quand le problème se pose.

C’est pourtant marrant mon besoin
d’ouvrir mon coeur en prenant soin
de ne pas te blesser mais je n’y arrive pas
et reste avec mes élans à chacun de mes pas.

J’avais décidé au grand jour
de crier tout haut mon amour
malgré ma bouche qui reste fermée
et mon goût pour la liberté.

Refrain

C’est quand même dommage
que je ne puisse pas sans ambages
hurler ce que je ressens pour toi
me mettant avec joie en émoi.

J’avais à mille lieux peur
de ne pas être à la hauteur
de ce qui me fait rentrer en transe
et je me suis perdu dans le silence.

Refrain

Caro. L
(26 mars 2019)
 • Pieds Hyphénique: Pas Facile

  cest=a=vec=beau=coup=de=cou=rage 8
  que=je=tai=pris=la=main=sous=les=nuages 9
  mais=je=nai=ja=mais=pu=te=par=ler 9
  de=mon=a=mour=cer=taine=ment=par=ti=mi=di=té 12

  ja=vais=pour=tant=choi=si=un=moment 8
  pro=piceaux=ré=vé=la=tions=mais=le=temps 9
  a=eu=rai=son=de=mes=mots=et=en=che=min 11
  je=nose=plus=le=fai=reau=pe=tit=ma=tin 10

  re=frain 2
  pas=fa=cile=da=vouer=ses=sen=timents 8
  quand=on=par=le=de=deux=a=mants 8
  pas=fa=cile=de=di=re=les=choses 8
  quand=le=pro=blè=me=se=po=se 8

  cest=pour=tant=mar=rant=mon=be=soin 8
  dou=vrir=mon=coeur=en=pre=nant=soin 8
  de=ne=pas=te=bles=ser=mais=je=ny=ar=rive=pas 12
  et=res=tea=vec=mes=é=lans=à=cha=cun=de=mes=pas 13

  ja=vais=dé=ci=dé=au=grand=jour 8
  de=cri=er=tout=haut=mon=a=mour 8
  mal=gré=ma=bouche=qui=res=te=fer=mée 9
  et=mon=goût=pour=la=li=ber=té 8

  re=frain 2

  cest=quand=mê=me=dom=ma=ge 7
  que=je=ne=puisse=pas=sans=am=bages 8
  hur=ler=ce=que=je=res=sens=pour=toi 9
  me=met=tant=a=vec=joieen=é=moi 8

  ja=vais=à=mil=le=lieux=peur 7
  de=ne=pas=être=à=la=hau=teur 8
  de=ce=qui=me=fait=ren=trer=en=transe 9
  et=je=me=suis=per=du=dans=le=si=lence 10

  re=frain 2

  ca=ro=l 3
  vingt=six=mars=deux=mille=dix=neuf 8
 • Phonétique : Pas Facile

  sεt- avεk boku də kuʁaʒə
  kə ʒə tε pʁi la mɛ̃ su lε nɥaʒə
  mε ʒə nε ʒamε py tə paʁle
  də mɔ̃n- amuʁ sεʁtεnəmɑ̃ paʁ timidite.

  ʒavε puʁtɑ̃ ʃwazi œ̃ mɔmɑ̃
  pʁɔpisə o ʁevelasjɔ̃ mε lə tɑ̃
  a y ʁεzɔ̃ də mε moz- e ɑ̃ ʃəmɛ̃
  ʒə nozə plys lə fεʁə o pəti matɛ̃.

  ʁəfʁɛ̃ :
  pa fasilə davue sε sɑ̃timɑ̃
  kɑ̃t- ɔ̃ paʁlə də døz- amɑ̃.
  pa fasilə də diʁə lε ʃozə
  kɑ̃ lə pʁɔblεmə sə pozə.

  sε puʁtɑ̃ maʁɑ̃ mɔ̃ bəzwɛ̃
  duvʁiʁ mɔ̃ kœʁ ɑ̃ pʁənɑ̃ swɛ̃
  də nə pa tə blese mε ʒə ni aʁivə pa
  e ʁεstə avεk mεz- elɑ̃z- a ʃakœ̃ də mε pa.

  ʒavε deside o ɡʁɑ̃ ʒuʁ
  də kʁje tu-o mɔ̃n- amuʁ
  malɡʁe ma buʃə ki ʁεstə fεʁme
  e mɔ̃ ɡu puʁ la libεʁte.

  ʁəfʁɛ̃

  sε kɑ̃ mεmə dɔmaʒə
  kə ʒə nə pɥisə pa sɑ̃z- ɑ̃baʒə
  yʁle sə kə ʒə ʁəsɛ̃ puʁ twa
  mə mεtɑ̃ avεk ʒwa ɑ̃n- emwa.

  ʒavεz- a milə ljø pœʁ
  də nə pa εtʁə a la-otœʁ
  də sə ki mə fε ʁɑ̃tʁe ɑ̃ tʁɑ̃zə
  e ʒə mə sɥi pεʁdy dɑ̃ lə silɑ̃sə.

  ʁəfʁɛ̃

  kaʁo. εl
  (vɛ̃t- si- maʁs dø milə diz- nəf)
 • Pieds Phonétique : Pas Facile

  sε=ta=vεk=bo=ku=də=ku=ʁaʒə 8
  kə=ʒə=tε=pʁi=la=mɛ̃=su=lε=nɥ=aʒə 10
  mεʒə=nε=ʒa=mε=py=tə=paʁ=le 8
  də=mɔ̃=namuʁsεʁtεnə=mɑ̃=paʁ=ti=mi=di=te 9

  ʒa=vε=puʁ=tɑ̃=ʃwa=zi=œ̃=mɔ=mɑ̃ 9
  pʁɔ=pisəo=ʁe=ve=la=sjɔ̃=mεlə=tɑ̃ 8
  a=yʁεzɔ̃də=mε=mo=ze=ɑ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  ʒə=nozə=plys=lə=fεʁəopə=ti=ma=tɛ̃ 8

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  pafasilə=da=vu=e=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  kɑ̃=tɔ̃=paʁ=lə=də=dø=za=mɑ̃ 8
  pa=fa=silə=də=di=ʁə=lε=ʃozə 8
  kɑ̃=lə=pʁɔ=blε=mə=sə=po=zə 8

  sε=puʁ=tɑ̃=ma=ʁɑ̃=mɔ̃=bə=zwɛ̃ 8
  du=vʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=pʁə=nɑ̃=swɛ̃ 8
  də=nə=patə=ble=se=mεʒə=ni=a=ʁivə=pa 10
  e=ʁεstəa=vεk=mε=ze=lɑ̃=za=ʃa=kœ̃=də=mε=pa 12

  ʒa=vε=de=si=de=o=ɡʁɑ̃=ʒuʁ 8
  də=kʁj=e=tu-o=mɔ̃=na=muʁ 8
  mal=ɡʁe=mabuʃə=ki=ʁεs=tə=fεʁ=me 8
  e=mɔ̃=ɡu=puʁ=la=li=bεʁ=te 8

  ʁə=fʁɛ̃ 2

  sε=kɑ̃=mε=mə=dɔ=ma=ʒə 7
  kə=ʒə=nə=pɥisə=pa=sɑ̃=zɑ̃=baʒə 8
  yʁ=le=sə=kə=ʒəʁə=sɛ̃=puʁ=twa 8
  mə=mε=tɑ̃=a=vεk=ʒwa=ɑ̃=ne=mwa 9

  ʒa=vε=za=mi=lə=lj=ø=pœʁ 8
  də=nə=pa=εtʁə=a=la-o=tœʁ 8
  də=sə=kimə=fε=ʁɑ̃=tʁe=ɑ̃=tʁɑ̃zə 8
  e=ʒə=mə=sɥi=pεʁ=dy=dɑ̃lə=silɑ̃sə 8

  ʁə=fʁɛ̃ 2

  ka=ʁo=εl 3
  vɛ̃t=si=maʁs=dø=milə=diz=nəf 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2020 20:55Noureddin

Très beau texte, pourrais-je avoir le lien qui mène vers la musique ? (en privé)

Auteur de Poésie
06/09/2020 20:57Noureddin

Très beau texte

👍