Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Ce Garçon

Poème Amitié
Publié le 07/06/2006 17:08

L'écrit contient 305 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : 6O¤P~Sérenity~L¤O90

Ce Garçon

J’ai rencontré un garçon, cette année ou même auparavant,
On n’avait jamais essayé de se connaître jusqu’à maintenant,
On s’est découvert des passions communes, et puis des différents,
Mais c’est surtout ça qui nous à rapproché bien souvent,
Moi plutôt timide et lui plus entreprenant,
On fait la paire et c’est surtout ça le plus amusant !

Aujourd’hui c’est ce garçon là,
Ma deuxième moitié.
L’une des plus belle chose de ma vie,
Ça été de le connaître.

Ce garçon a toujours su me consoler,
Des larmes il m’a toujours évité d’en verser,
Il m’a toujours offert ses bras protecteurs,
Là où je peux poser ma tête sur son cœur,
Et l’écouté battre la vie,
Un jour il m’a dit souris à la vie, elle te le rendra aussi.

Chaque jour ne se passe sans un sourire,
Et le plus souvent en éclats de rires,
Avec lui c’est toujours des délires,
Je pourrais vivre le meilleur comme le pire,
Ce garçon sera toujours là près de moi,
Je le sais, il me la chuchoté tant de fois.

Chaque matin un sourire m’échappe à sa vue,
Quand il n’est pas là, le manque s’installe,
J’ai besoin de l’onde qu’il dégage,
Cette chaleur magique,
Qui rend le sourire,
Besoin de lui tout simplement.

Il a toujours été là pour moi,
Et je le serais pour lui,
Je ne pourrais jamais assez le remercier,
De simplement existé,
Et d’être celui à qui je me confie,
Chaque jour dans ma vie…

Si j’ai écris ces quelques lignes, c’est pour lui,
Que pour moi notre amitié n’a pas vraiment de fin,
Et qu’il sache à quel point,
Je peux l’aimer et tenir à lui… ^^
 • Pieds Hyphénique: Ce Garçon

  jai=ren=con=tré=un=gar=çon=cettean=née=ou=mê=me=au=pa=ra=vant 16
  on=na=vait=ja=mais=es=sayé=de=se=con=naître=jus=quà=main=te=nant 16
  on=sest=dé=cou=vert=des=pas=sions=com=munes=et=puis=des=dif=férents 15
  mais=cest=sur=tout=ça=qui=nous=à=rap=pro=ché=bien=souvent 13
  moi=plu=tôt=ti=mide=et=lui=plus=en=tre=pre=nant 12
  on=fait=la=paireet=cest=sur=tout=ça=le=plus=a=mu=sant 13

  au=jourd=hui=cest=ce=gar=çon=là 8
  ma=deuxi=è=me=moi=ti=é 7
  lu=ne=des=plus=bel=le=cho=se=de=ma=vie 11
  ça=é=té=de=le=con=naî=tre 8

  ce=gar=çon=a=tou=jours=su=me=con=so=ler 11
  des=lar=mes=il=ma=tou=jours=é=vi=té=den=ver=ser 13
  il=ma=tou=jours=of=fert=ses=bras=pro=tec=teurs 11
  là=où=je=peux=po=ser=ma=tê=te=sur=son=cœur 12
  et=lé=cou=té=bat=tre=la=vie 8
  un=jour=il=ma=dit=sou=ris=à=la=vie=el=le=te=le=ren=dra=aus=si 18

  cha=que=jour=ne=se=pas=se=sans=un=sou=ri=re 12
  et=le=plus=sou=vent=en=é=clats=de=ri=res 11
  a=vec=lui=cest=tou=jours=des=dé=li=res 10
  je=pour=rais=vi=vre=le=meilleur=com=me=le=pi=re 12
  ce=gar=çon=se=ra=tou=jours=là=près=de=moi 11
  je=le=sais=il=me=la=chu=cho=té=tant=de=fois 12

  cha=que=ma=tin=un=sou=rire=mé=chap=peà=sa=vue 12
  quand=il=nest=pas=là=le=man=que=sins=tal=le 11
  jai=be=soin=de=lon=de=quil=dé=ga=ge 10
  cet=te=cha=leur=ma=gi=que 7
  qui=rend=le=sou=ri=re 6
  be=soin=de=lui=tout=sim=ple=ment 8

  il=a=tou=jours=é=té=là=pour=moi 9
  et=je=le=se=rais=pour=lui 7
  je=ne=pour=rais=ja=mais=as=sez=le=re=mer=cier 12
  de=sim=ple=ment=exis=té 6
  et=dê=tre=ce=lui=à=qui=je=me=con=fie 11
  cha=que=jour=dans=ma=vie 6

  si=jai=é=cris=ces=quel=ques=li=gnes=cest=pour=lui 12
  que=pour=moi=notrea=mi=tié=na=pas=vrai=ment=de=fin 12
  et=quil=sa=che=à=quel=point 7
  je=peux=lai=mer=et=te=nir=à=lui=cir=con=flexe=cir=con=flexe 15
 • Phonétique : Ce Garçon

  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ ɡaʁsɔ̃, sεtə ane u mεmə opaʁavɑ̃,
  ɔ̃ navε ʒamεz- esεje də sə kɔnεtʁə ʒyska mɛ̃tənɑ̃,
  ɔ̃ sε dekuvεʁ dε pasjɔ̃ kɔmynə, e pɥi dε difeʁɑ̃,
  mε sε syʁtu sa ki nuz- a ʁapʁoʃe bjɛ̃ suvɑ̃,
  mwa plyto timidə e lɥi plysz- ɑ̃tʁəpʁənɑ̃,
  ɔ̃ fε la pεʁə e sε syʁtu sa lə plysz- amyzɑ̃ !

  oʒuʁdɥi sε sə ɡaʁsɔ̃ la,
  ma døzjεmə mwatje.
  lynə dε plys bεllə ʃozə də ma vi,
  sa ete də lə kɔnεtʁə.

  sə ɡaʁsɔ̃ a tuʒuʁ sy mə kɔ̃sɔle,
  dε laʁməz- il ma tuʒuʁz- evite dɑ̃ vεʁse,
  il ma tuʒuʁz- ɔfεʁ sε bʁa pʁɔtεktœʁ,
  la u ʒə pø poze ma tεtə syʁ sɔ̃ kœʁ,
  e lekute batʁə la vi,
  œ̃ ʒuʁ il ma di suʁiz- a la vi, εllə tə lə ʁɑ̃dʁa osi.

  ʃakə ʒuʁ nə sə pasə sɑ̃z- œ̃ suʁiʁə,
  e lə plys suvɑ̃ ɑ̃n- ekla də ʁiʁə,
  avεk lɥi sε tuʒuʁ dε deliʁə,
  ʒə puʁʁε vivʁə lə mεjœʁ kɔmə lə piʁə,
  sə ɡaʁsɔ̃ səʁa tuʒuʁ la pʁε də mwa,
  ʒə lə sε, il mə la ʃyʃɔte tɑ̃ də fwa.

  ʃakə matɛ̃ œ̃ suʁiʁə meʃapə a sa vɥ,
  kɑ̃t- il nε pa la, lə mɑ̃kə sɛ̃stalə,
  ʒε bəzwɛ̃ də lɔ̃də kil deɡaʒə,
  sεtə ʃalœʁ maʒikə,
  ki ʁɑ̃ lə suʁiʁə,
  bəzwɛ̃ də lɥi tu sɛ̃pləmɑ̃.

  il a tuʒuʁz- ete la puʁ mwa,
  e ʒə lə səʁε puʁ lɥi,
  ʒə nə puʁʁε ʒamεz- ase lə ʁəmεʁsje,
  də sɛ̃pləmɑ̃ εɡziste,
  e dεtʁə səlɥi a ki ʒə mə kɔ̃fi,
  ʃakə ʒuʁ dɑ̃ ma vi…

  si ʒε ekʁi sε kεlk liɲə, sε puʁ lɥi,
  kə puʁ mwa nɔtʁə amitje na pa vʁεmɑ̃ də fɛ̃,
  e kil saʃə a kεl pwɛ̃,
  ʒə pø lεme e təniʁ a lɥi… siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə
 • Pieds Phonétique : Ce Garçon

  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=sεtəa=ne=u=mε=mə=o=pa=ʁa=vɑ̃ 16
  ɔ̃=na=vε=ʒa=mε=ze=sε=je=də=sə=kɔ=nεtʁə=ʒys=ka=mɛ̃=tə=nɑ̃ 17
  ɔ̃=sε=de=ku=vεʁ=dε=pa=sjɔ̃=kɔ=mynə=e=pɥi=dε=di=fe=ʁɑ̃ 16
  mε=sε=syʁ=tu=sa=ki=nu=za=ʁa=pʁo=ʃe=bjɛ̃=su=vɑ̃ 14
  mwa=ply=to=ti=midə=e=lɥi=plys=zɑ̃=tʁə=pʁə=nɑ̃ 12
  ɔ̃=fε=la=pεʁəe=sε=syʁ=tu=sa=lə=plys=za=my=zɑ̃ 13

  o=ʒuʁ=dɥi=sε=sə=ɡaʁ=sɔ̃=la 8
  ma=dø=zj=ε=mə=mwa=tj=e 8
  ly=nə=dε=plys=bεl=lə=ʃo=zə=də=ma=vi 11
  sa=e=te=də=lə=kɔ=nε=tʁə 8

  sə=ɡaʁ=sɔ̃=a=tu=ʒuʁ=sy=mə=kɔ̃=sɔ=le 11
  dε=laʁ=mə=zil=ma=tu=ʒuʁ=ze=vi=te=dɑ̃=vεʁse 12
  il=ma=tu=ʒuʁ=zɔ=fεʁ=sε=bʁa=pʁɔ=tεk=tœ=ʁə 12
  la=u=ʒə=pø=po=ze=ma=tε=tə=syʁ=sɔ̃=kœʁ 12
  e=le=ku=te=ba=tʁə=la=vi 8
  œ̃=ʒuʁ=il=ma=di=su=ʁi=za=la=vi=εl=lə=tə=lə=ʁɑ̃=dʁa=o=si 18

  ʃa=kə=ʒuʁ=nə=sə=pa=sə=sɑ̃=zœ̃=su=ʁi=ʁə 12
  e=lə=plys=su=vɑ̃=ɑ̃=ne=kla=də=ʁi=ʁə 11
  a=vεk=lɥi=sε=tu=ʒuʁ=dε=de=li=ʁə 10
  ʒə=puʁ=ʁε=vi=vʁə=lə=mε=jœʁ=kɔ=mə=lə=piʁə 12
  sə=ɡaʁ=sɔ̃=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=la=pʁε=də=mwa 11
  ʒə=lə=sε=il=mə=la=ʃy=ʃɔ=te=tɑ̃=də=fwa 12

  ʃakə=ma=tɛ̃=œ̃=su=ʁi=ʁə=me=ʃa=pəa=sa=vɥ 12
  kɑ̃=til=nε=pa=la=lə=mɑ̃=kə=sɛ̃s=ta=lə 11
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=lɔ̃=də=kil=de=ɡa=ʒə 10
  sε=tə=ʃa=lœ=ʁə=ma=ʒi=kə 8
  ki=ʁɑ̃=lə=su=ʁi=ʁə 6
  bə=zwɛ̃=də=lɥi=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 8

  il=a=tu=ʒuʁ=ze=te=la=puʁ=mwa 9
  e=ʒə=lə=sə=ʁε=puʁ=lɥi 7
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=za=se=lə=ʁə=mεʁ=sje 12
  də=sɛ̃=plə=mɑ̃=εɡ=zis=te 7
  e=dε=tʁə=səl=ɥi=a=ki=ʒə=mə=kɔ̃=fi 11
  ʃa=kə=ʒuʁ=dɑ̃=ma=vi 6

  si=ʒε=e=kʁi=sε=kεl=kə=li=ɲə=sε=puʁ=lɥi 12
  kə=puʁ=mwa=nɔtʁəa=mi=tje=na=pa=vʁε=mɑ̃=də=fɛ̃ 12
  e=kil=sa=ʃə=a=kεl=pwɛ̃ 7
  ʒə=pø=lε=me=e=tə=niʁ=a=lɥi=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə 17

PostScriptum

Pour moi notre amitié rime avec toujours^^

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/06/2006 17:12Sac@Malices

C’est vraiment magnifique, l’amitié ds fois est vraiment vital, on a tous besoin d’un ami comme ca.
Bravo à vous deux vous savez l’entretenir.
BIsou, jtdr.

Auteur de Poésie
07/06/2006 19:16Painoir

Tres Jolie (k)

Auteur de Poésie
08/06/2006 03:50La Rose Fanée

J’aime bien ton poème, il est très bien écrit! Ce garçon est chanceux d’avoir un/une ami(e) qui tient autant à lui:)
Que votre amitié soit éternelle;)

Auteur de Poésie
10/06/2006 11:37(F)Cosette-Marie(F)

Très belle preuve d’amitié!
Marie(F)

Auteur de Poésie
19/08/2006 11:46Lei

une amitier sincer.
Bel écrit.