Poeme : Je Devrais…

Je Devrais…

Je devrais le faire,
Au plus profond de mon être,
Je le sais,
Mais c’est trop compliquer…

Même avec les mots,
Que je chéris trop,
Rien ne sort.
Tout reste dans le décor,

Comment te l’avouer ?
Comment te l’exprimer ?
J’ai mal mais il le faut,
Tout ça est de ma faute !

Comment choisir ?
Comment puis-je arrêter de souffrir ?
J’aimerai t’entendre encore rire,
De loin… Sans que je puisse voir encore ce sourire…

Qui me rend si triste…

[A toi que j’aime. ]

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Devrais…

  je=de=vrais=le=fai=re 6
  au=plus=pro=fond=de=mon=être 7
  je=le=sais 3
  mais=cest=trop=com=pli=quer 6

  mê=me=a=vec=les=mots 6
  que=je=ché=ris=trop 5
  rien=ne=sort 3
  tout=res=te=dans=le=dé=cor 7

  com=ment=te=la=vou=er 6
  com=ment=te=lex=pri=mer 6
  jai=mal=mais=il=le=faut 6
  tout=ça=est=de=ma=faute 6

  com=ment=choi=sir 4
  comment=puis=jear=rê=ter=de=souf=frir 8
  jaime=rai=ten=ten=dreen=co=re=rire 8
  de=loin=sans=que=je=puisse=voir=en=co=re=ce=sou=rire 13

  qui=me=rend=si=tris=te 6

  ouvre=cro=chet=a=toi=que=jaime=fer=me=crochet 10
 • Phonétique : Je Devrais…

  ʒə dəvʁε lə fεʁə,
  o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə,
  ʒə lə sε,
  mε sε tʁo kɔ̃plike…

  mεmə avεk lε mo,
  kə ʒə ʃeʁi tʁo,
  ʁjɛ̃ nə sɔʁ.
  tu ʁεstə dɑ̃ lə dekɔʁ,

  kɔmɑ̃ tə lavue ?
  kɔmɑ̃ tə lεkspʁime ?
  ʒε mal mεz- il lə fo,
  tu sa ε də ma fotə !

  kɔmɑ̃ ʃwaziʁ ?
  kɔmɑ̃ pɥi ʒə aʁεte də sufʁiʁ ?
  ʒεməʁε tɑ̃tɑ̃dʁə ɑ̃kɔʁə ʁiʁə,
  də lwɛ̃… sɑ̃ kə ʒə pɥisə vwaʁ ɑ̃kɔʁə sə suʁiʁə…

  ki mə ʁɑ̃ si tʁistə…

  uvʁə kʁoʃε a twa kə ʒεmə. fεʁmə kʁoʃε
 • Syllabes Phonétique : Je Devrais…

  ʒə=də=vʁε=lə=fε=ʁə 6
  o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=mɔ̃=nεtʁə 6
  ʒə=lə=sε 3
  mε=sε=tʁo=kɔ̃=pli=ke 6

  mε=mə=a=vεk=lε=mo 6
  kə=ʒə=ʃe=ʁi=tʁo 5
  ʁj=ɛ̃=nə=sɔʁ 4
  tu=ʁεstə=dɑ̃=lə=de=kɔʁ 6

  kɔ=mɑ̃=tə=la=vu=e 6
  kɔ=mɑ̃=tə=lεk=spʁi=me 6
  ʒε=mal=mε=zil=lə=fo 6
  tu=sa=ε=də=ma=fotə 6

  kɔ=mɑ̃=ʃwa=ziʁ 4
  kɔ=mɑ̃=pɥiʒəa=ʁε=te=də=su=fʁiʁ 8
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=tɑ̃=dʁəɑ̃=kɔ=ʁə=ʁiʁə 8
  də=lwɛ̃=sɑ̃kə=ʒə=pɥi=sə=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=suʁiʁə 12

  ki=mə=ʁɑ̃=si=tʁis=tə 6

  uvʁə=kʁo=ʃε=a=twakə=ʒε=mə=fεʁ=mə=kʁo=ʃε 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/09/2011 22:32Poete Melancolique

les regrets sont toujours tardifs dans la vie en amour comme en tout sachons apprendre de nos erreurs beau poeme

Poème Toi
Publié le 17/09/2011 21:09

L'écrit contient 89 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Cassandra

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs