Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Voiture Grise Au Passage

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/11/2011 11:58

L'écrit contient 326 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Cassandra

Voiture Grise Au Passage

Voiture grise au passage,
On avance sans image,
P’t’être que ça nous mènera quelque part,

Si un jour on se voit,
Ne nous partageons pas,
Attendons… Attendons,
Aussi longtemps qu’il soit,

Un voyage nouveau,
J’te préviens l’aube nous apercevra,
Pas grave on s’en ira quand même là-bas,
Avec la voiture grise de toujours,

Partons, partons,
Vers l’horizon, vers le lointain…
J’t’attendrai p’t’être pas,
On verra… On verra…

J’vois pas la nuit,
Tant mieux ça nous fera moins d’souci,
On s’fera un p’tit arrêt,
Rue de la paix,

Si tu le veux bien sûr,
Sinon on ira plus loin…
Aussi loin qu’on le pensera,
On volera, on marchera, on conduira, on dansera, on chantera,
On guidera nos vies,
Ce n’est pas si dur quand on trouve sa voie,

Si tu veux…
On continuera ça ainsi toute la vie…

On déclarera même toutes nos raisons,
Celles qui nous font croire qu’on vit,
Qu’on existe, qu’on est là… Là et pas là-bas,
La haine on s’en moquera,
On la laissera fondre sous nos rires,
Les gamineries on les formera…
Nos idées se déguiseront en une vérité qui nous appartient,
Les routes nous transformeront en détour d’un jour, en plus de chemin, de destin…
La lune sera notre clarté éveillée…

J’te jure ça sera comme on voudra,
La p’tite voiture grise suivra son chemin…

Le chemin qui se forme sous nos émotions, le lendemain ne choisira pas nos humeurs,
On gardera notre lueur si ça nous chante,
Hier sera une page écrite,
Et si n’y a rien dessus,
Dis-toi qu’un autre jour sera présent pour…
Le montagne soulèvera le soleil,
Les nuages danseront à ses cotés,
La pluie dégagera nos peines…
La nature, tu verras elle t’en montrera…
Une porte pourrait s’ouvrir si l’espoir reste dans ton cœur…
 • Pieds Hyphénique: Voiture Grise Au Passage

  voi=ture=gri=seau=pas=sage 6
  on=a=vance=sans=i=mage 6
  ptêtre=que=ça=nous=mè=ne=ra=quel=que=part 10

  si=un=jour=on=se=voit 6
  ne=nous=par=ta=geons=pas 6
  at=ten=dons=at=ten=dons 6
  aus=si=long=temps=quil=soit 6

  un=voy=a=ge=nou=veau 6
  jte=pré=viens=laube=nous=a=per=ce=vra 9
  pas=graveon=sen=i=ra=quand=mê=me=là=bas 10
  a=vec=la=voi=ture=grise=de=tou=jours 9

  par=tons=par=tons 4
  vers=lho=ri=zon=vers=le=loin=tain 8
  jtat=ten=drai=p=têtre=pas 6
  on=ver=ra=on=ver=ra 6

  jvois=pas=la=nuit 4
  tant=mieux=ça=nous=fe=ra=moins=d=sou=ci 10
  on=s=fe=ra=un=p=tit=ar=rêt 9
  rue=de=la=paix 4

  si=tu=le=veux=bien=sûr 6
  si=non=on=i=ra=plus=loin 7
  aus=si=loin=quon=le=pense=ra 7
  on=vole=ra=on=mar=che=ra=on=con=dui=ra=on=dan=se=ra=on=chan=te=ra 19
  on=gui=de=ra=nos=vies 6
  ce=nest=pas=si=dur=quand=on=trouve=sa=voie 10

  si=tu=veux 3
  on=con=ti=nue=ra=ça=ain=si=toute=la=vie 11

  on=dé=clare=ra=mê=me=tou=tes=nos=rai=sons 11
  cel=les=qui=nous=font=croire=quon=vit 8
  quon=existe=quon=est=là=là=et=pas=là=bas 10
  la=haineon=sen=mo=que=ra 6
  on=la=laisse=ra=fon=dre=sous=nos=rires 9
  les=ga=mine=ries=on=les=for=me=ra 9
  nos=i=dées=se=dé=guise=ront=en=u=ne=vé=ri=té=qui=nous=ap=par=tient 18
  les=routes=nous=trans=for=me=ront=en=dé=tour=dun=jour=en=plus=de=che=min=de=des=tin 20
  la=lune=se=ra=notre=clar=té=é=veillée 9

  jte=jure=ça=se=ra=commeon=vou=dra 8
  la=p=tite=voi=tu=re=gri=se=sui=vra=son=che=min 13

  le=che=min=qui=se=forme=sous=nos=é=mo=tions=le=len=de=main=ne=choi=si=ra=pas=nos=hu=meurs 23
  on=gar=de=ra=notre=lueur=si=ça=nous=chante 10
  hier=se=ra=une=pageé=crite 6
  et=si=ny=a=rien=des=sus 7
  dis=toi=quun=autre=jour=se=ra=pré=sent=pour 10
  le=mon=tagne=sou=lè=ve=ra=le=so=leil 10
  les=nu=ages=dan=se=ront=à=ses=co=tés 10
  la=pluie=dé=gage=ra=nos=peines 7
  la=na=ture=tu=ver=ras=elle=ten=mon=tre=ra 11
  une=por=te=pour=rait=sou=vrir=si=les=poir=res=te=dans=ton=cœur 15
 • Phonétique : Voiture Grise Au Passage

  vwatyʁə ɡʁizə o pasaʒə,
  ɔ̃n- avɑ̃sə sɑ̃z- imaʒə,
  ptεtʁə kə sa nu mεnəʁa kεlkə paʁ,

  si œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə vwa,
  nə nu paʁtaʒɔ̃ pa,
  atɑ̃dɔ̃… atɑ̃dɔ̃,
  osi lɔ̃tɑ̃ kil swa,

  œ̃ vwajaʒə nuvo,
  ʒtə pʁevjɛ̃ lobə nuz- apεʁsεvʁa,
  pa ɡʁavə ɔ̃ sɑ̃n- iʁa kɑ̃ mεmə la ba,
  avεk la vwatyʁə ɡʁizə də tuʒuʁ,

  paʁtɔ̃, paʁtɔ̃,
  vεʁ lɔʁizɔ̃, vεʁ lə lwɛ̃tɛ̃…
  ʒtatɑ̃dʁε ptεtʁə pa,
  ɔ̃ veʁa… ɔ̃ veʁa…

  ʒvwa pa la nɥi,
  tɑ̃ mjø sa nu fəʁa mwɛ̃ dsusi,
  ɔ̃ sfəʁa œ̃ ptit aʁε,
  ʁy də la pε,

  si ty lə vø bjɛ̃ syʁ,
  sinɔ̃ ɔ̃n- iʁa plys lwɛ̃…
  osi lwɛ̃ kɔ̃ lə pɑ̃səʁa,
  ɔ̃ vɔləʁa, ɔ̃ maʁʃəʁa, ɔ̃ kɔ̃dɥiʁa, ɔ̃ dɑ̃səʁa, ɔ̃ ʃɑ̃təʁa,
  ɔ̃ ɡidəʁa no vi,
  sə nε pa si dyʁ kɑ̃t- ɔ̃ tʁuvə sa vwa,

  si ty vø…
  ɔ̃ kɔ̃tinɥəʁa sa ɛ̃si tutə la vi…

  ɔ̃ deklaʁəʁa mεmə tutə no ʁεzɔ̃,
  sεllə ki nu fɔ̃ kʁwaʁə kɔ̃ vit,
  kɔ̃n- εɡzistə, kɔ̃n- ε la… la e pa la ba,
  la-εnə ɔ̃ sɑ̃ mɔkəʁa,
  ɔ̃ la lεsəʁa fɔ̃dʁə su no ʁiʁə,
  lε ɡaminəʁiz- ɔ̃ lε fɔʁməʁa…
  noz- ide sə deɡizəʁɔ̃ ɑ̃n- ynə veʁite ki nuz- apaʁtjɛ̃,
  lε ʁutə nu tʁɑ̃sfɔʁməʁɔ̃ ɑ̃ detuʁ dœ̃ ʒuʁ, ɑ̃ plys də ʃəmɛ̃, də dεstɛ̃…
  la lynə səʁa nɔtʁə klaʁte evεje…

  ʒtə ʒyʁə sa səʁa kɔmə ɔ̃ vudʁa,
  la ptitə vwatyʁə ɡʁizə sɥivʁa sɔ̃ ʃəmɛ̃…

  lə ʃəmɛ̃ ki sə fɔʁmə su noz- emɔsjɔ̃, lə lɑ̃dəmɛ̃ nə ʃwaziʁa pa no ymœʁ,
  ɔ̃ ɡaʁdəʁa nɔtʁə lɥœʁ si sa nu ʃɑ̃tə,
  jεʁ səʁa ynə paʒə ekʁitə,
  e si ni a ʁjɛ̃ dəsy,
  di twa kœ̃n- otʁə ʒuʁ səʁa pʁezɑ̃ puʁ…
  lə mɔ̃taɲə sulεvəʁa lə sɔlεj,
  lε nɥaʒə dɑ̃səʁɔ̃ a sε kɔte,
  la plɥi deɡaʒəʁa no pεnə…
  la natyʁə, ty veʁaz- εllə tɑ̃ mɔ̃tʁəʁa…
  ynə pɔʁtə puʁʁε suvʁiʁ si lεspwaʁ ʁεstə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ…
 • Pieds Phonétique : Voiture Grise Au Passage

  vwa=tyʁə=ɡʁi=zə=o=pasaʒə 6
  ɔ̃=na=vɑ̃sə=sɑ̃=zi=maʒə 6
  ptεtʁə=kə=sa=nu=mεnə=ʁa=kεl=kə=paʁ 9

  si=œ̃=ʒuʁ=ɔ̃=sə=vwa 6
  nə=nu=paʁ=ta=ʒɔ̃=pa 6
  a=tɑ̃=dɔ̃=a=tɑ̃=dɔ̃ 6
  o=si=lɔ̃=tɑ̃=kil=swa 6

  œ̃=vwa=ja=ʒə=nu=vo 6
  ʒtə=pʁe=vjɛ̃=lobə=nu=za=pεʁ=sε=vʁa 9
  pa=ɡʁavəɔ̃=sɑ̃=ni=ʁa=kɑ̃=mε=mə=la=ba 10
  a=vεk=la=vwatyʁə=ɡʁi=zə=də=tu=ʒuʁ 9

  paʁ=tɔ̃=paʁ=tɔ̃ 4
  vεʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃=vεʁlə=lwɛ̃=tɛ̃ 7
  ʒta=tɑ̃=dʁε=ptε=tʁə=pa 6
  ɔ̃=ve=ʁa=ɔ̃=ve=ʁa 6

  ʒvwa=pa=la=nɥi 4
  tɑ̃=mjø=sanufə=ʁa=mwɛ̃=dsu=si 7
  ɔ̃sfə=ʁa=œ̃=ptit=a=ʁε 6
  ʁy=də=la=pε 4

  si=ty=lə=vø=bjɛ̃=syʁ 6
  si=nɔ̃=ɔ̃=ni=ʁa=plys=lwɛ̃ 7
  o=si=lwɛ̃=kɔ̃lə=pɑ̃=sə=ʁa 7
  ɔ̃=vɔlə=ʁa=ɔ̃=maʁ=ʃə=ʁa=ɔ̃=kɔ̃d=ɥi=ʁa=ɔ̃=dɑ̃=sə=ʁa=ɔ̃=ʃɑ̃=tə=ʁa 19
  ɔ̃=ɡi=də=ʁa=no=vi 6
  sə=nε=pa=si=dyʁ=kɑ̃=tɔ̃=tʁuvə=sa=vwa 10

  si=ty=vø 3
  ɔ̃=kɔ̃=tin=ɥə=ʁa=sa=ɛ̃=si=tutə=la=vi 11

  ɔ̃=de=klaʁə=ʁa=mε=mə=tu=tə=no=ʁε=zɔ̃ 11
  sεllə=ki=nu=fɔ̃=kʁwaʁə=kɔ̃=vit 7
  kɔ̃=nεɡ=zistə=kɔ̃=nε=la=la=e=pa=la=ba 11
  la-εnəɔ̃=sɑ̃=mɔ=kə=ʁa 6
  ɔ̃=la=lεsə=ʁa=fɔ̃=dʁə=su=noʁiʁə 8
  lε=ɡa=minə=ʁi=zɔ̃=lε=fɔʁ=mə=ʁa 9
  no=zi=de=sə=de=ɡizə=ʁɔ̃=ɑ̃=ny=nə=ve=ʁi=te=ki=nu=za=paʁ=tjɛ̃ 18
  lε=ʁutə=nu=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ʁɔ̃=ɑ̃=de=tuʁ=dœ̃=ʒuʁ=ɑ̃=plys=də=ʃə=mɛ̃=də=dεs=tɛ̃ 20
  la=lynə=sə=ʁa=nɔ=tʁə=klaʁ=te=e=vε=je 11

  ʒtə=ʒyʁə=sasə=ʁa=kɔ=məɔ̃=vu=dʁa 8
  la=ptitə=vwa=ty=ʁə=ɡʁi=zə=sɥi=vʁa=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12

  lə=ʃə=mɛ̃=kisə=fɔʁ=mə=su=no=ze=mɔ=sjɔ̃=lə=lɑ̃=də=mɛ̃=nə=ʃwa=zi=ʁa=pa=no=y=mœʁ 23
  ɔ̃=ɡaʁdə=ʁa=nɔtʁə=lɥœʁ=si=sa=nuʃɑ̃tə 8
  jεʁsə=ʁa=ynə=pa=ʒəe=kʁitə 6
  e=si=ni=a=ʁjɛ̃də=sy 6
  di=twa=kœ̃=notʁə=ʒuʁsə=ʁa=pʁe=zɑ̃=puʁ 9
  lə=mɔ̃=taɲə=su=lεvə=ʁa=lə=sɔ=lεj 9
  lε=nɥ=aʒə=dɑ̃sə=ʁɔ̃=a=sε=kɔ=te 9
  la=plɥi=de=ɡaʒə=ʁa=nopεnə 6
  la=na=tyʁə=ty=ve=ʁa=zεllə=tɑ̃=mɔ̃=tʁə=ʁa 11
  ynə=pɔʁ=tə=puʁ=ʁε=su=vʁiʁ=si=lεs=pwaʁ=ʁεs=tə=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 15

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.