Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Anniversaire

Poème Vie
Publié le 27/10/2004 17:54

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Cerise333 (Bf) :->

Anniversaire

JOYEUX ANNIVERSAIRE,
Aujourd’hui tu as 21ans,
Je ne te souhaite que du bonheur,
Autant que celui que tu m’apportes depuis presque 9mois maintenant.
Je voudrais faire de ta vie un rêve,
Dont toujours tu te souviendrais,
Une sorte de songe éternel,
Qui toujours au fond de toi t’émerveillerait.

Aujourd’hui, un jour particulier,
Puisque ce jour là, en 1983 un ange est né.
Cet ange c’est toi, car tu apportes dans ma vie,
Tout le bonheur du paradis,
Tu me fais sourire, rêver et m’ émerveiller
Car avec toi chaque jour, c’est redécouvrir ce que c’est que d’aimer.

Aujourd’hui, c’est un jour de plus, que je suis heureuse de partager avec toi,
C’est comme une sorte de fluide, qui guide mon amour vers toi.
Je t’aime plus que tout, et je veux être avec toi pour toujours,
Toi qui est à mes yeux le plus beau, attentionné
Avec tes millions de qualités.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
A mon chevalier qui chaque jour, me fait décoller de la terre.
 • Pieds Hyphénique: Anniversaire

  joy=eux=an=ni=ver=sai=re 7
  au=jourd=hui=tu=as=vingt=et=un=ans 9
  je=ne=te=sou=hai=te=que=du=bon=heur 10
  au=tant=que=ce=lui=que=tu=map=portes=de=puis=pres=que=neuf=mois=main=te=nant 18
  je=vou=drais=fai=re=de=ta=vie=un=rêve 10
  dont=tou=jours=tu=te=sou=vien=drais 8
  u=ne=sor=te=de=son=ge=é=ter=nel 10
  qui=tou=jours=au=fond=de=toi=té=mer=veille=rait 11

  au=jourd=hui=un=jour=par=ti=cu=li=er 10
  puis=que=ce=jour=là=en=mille=neuf=cent=quatre=vingt=trois=un=an=geest=né 16
  cet=ange=cest=toi=car=tu=ap=por=tes=dans=ma=vie 12
  tout=le=bon=heur=du=pa=ra=dis 8
  tu=me=fais=sou=rire=rê=ver=et=mé=mer=veiller 11
  car=a=vec=toi=cha=que=jour=cest=re=dé=cou=vrir=ce=que=cest=que=dai=mer 18

  au=jourdhui=cest=un=jour=de=plus=que=je=suis=heu=reuse=de=par=ta=ger=a=vec=toi 19
  cest=commeu=ne=sor=te=de=flui=de=qui=gui=de=mon=a=mour=vers=toi 16
  je=taime=plus=que=tout=et=je=veux=ê=trea=vec=toi=pour=tou=jours 15
  toi=qui=est=à=mes=yeux=le=plus=beau=at=ten=tion=né 13
  a=vec=tes=mil=li=ons=de=qua=li=tés 10

  joy=eux=an=ni=ver=sai=re 7
  a=mon=che=va=lier=qui=cha=que=jour=me=fait=dé=col=ler=de=la=terre 17
 • Phonétique : Anniversaire

  ʒwajøz- anivεʁsεʁə,
  oʒuʁdɥi ty a vɛ̃t- e œ̃n- ɑ̃,
  ʒə nə tə suεtə kə dy bɔnœʁ,
  otɑ̃ kə səlɥi kə ty mapɔʁtə- dəpɥi pʁεskə nəf mwa mɛ̃tənɑ̃.
  ʒə vudʁε fεʁə də ta vi œ̃ ʁεvə,
  dɔ̃ tuʒuʁ ty tə suvjɛ̃dʁε,
  ynə sɔʁtə də sɔ̃ʒə etεʁnεl,
  ki tuʒuʁz- o fɔ̃ də twa temεʁvεjʁε.

  oʒuʁdɥi, œ̃ ʒuʁ paʁtikylje,
  pɥiskə sə ʒuʁ la, ɑ̃ milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- tʁwaz- œ̃n- ɑ̃ʒə ε ne.
  sεt ɑ̃ʒə sε twa, kaʁ ty apɔʁtə- dɑ̃ ma vi,
  tu lə bɔnœʁ dy paʁadi,
  ty mə fε suʁiʁə, ʁεve e memεʁvεje
  kaʁ avεk twa ʃakə ʒuʁ, sε ʁədekuvʁiʁ sə kə sε kə dεme.

  oʒuʁdɥi, sεt- œ̃ ʒuʁ də plys, kə ʒə sɥiz- œʁøzə də paʁtaʒe avεk twa,
  sε kɔmə ynə sɔʁtə də flɥidə, ki ɡidə mɔ̃n- amuʁ vεʁ twa.
  ʒə tεmə plys kə tu, e ʒə vøz- εtʁə avεk twa puʁ tuʒuʁ,
  twa ki εt- a mεz- iø lə plys bo, atɑ̃sjɔne
  avεk tε miljɔ̃ də kalite.

  ʒwajøz- anivεʁsεʁə
  a mɔ̃ ʃəvalje ki ʃakə ʒuʁ, mə fε dekɔle də la teʁə.
 • Pieds Phonétique : Anniversaire

  ʒwa=jø=za=ni=vεʁ=sε=ʁə 7
  o=ʒuʁ=dɥi=ty=a=vɛ̃=te=œ̃=nɑ̃ 9
  ʒə=nə=tə=su=ε=tə=kə=dy=bɔ=nœ=ʁə 11
  o=tɑ̃kə=səl=ɥi=kə=ty=ma=pɔʁ=tə=dəp=ɥi=pʁεs=kə=nəf=mwa=mɛ̃=tə=nɑ̃ 18
  ʒə=vu=dʁε=fε=ʁə=də=ta=vi=œ̃=ʁε=və 11
  dɔ̃=tu=ʒuʁ=ty=tə=su=vj=ɛ̃=dʁε 9
  y=nə=sɔʁ=tə=də=sɔ̃=ʒə=e=tεʁ=nεl 10
  ki=tu=ʒuʁ=zo=fɔ̃=də=twa=te=mεʁ=vεj=ʁε 11

  o=ʒuʁ=dɥi=œ̃=ʒuʁ=paʁ=ti=ky=lj=e 10
  pɥiskə=sə=ʒuʁ=la=ɑ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=tʁwa=zœ̃=nɑ̃=ʒə=ε=ne 18
  sεt=ɑ̃=ʒə=sε=twa=kaʁ=ty=a=pɔʁ=tə=dɑ̃=ma=vi 13
  tu=lə=bɔ=nœ=ʁə=dy=pa=ʁa=di 9
  ty=mə=fε=su=ʁi=ʁə=ʁε=ve=e=me=mεʁ=vε=j=e 14
  kaʁ=a=vεk=twa=ʃa=kə=ʒuʁ=sε=ʁə=de=ku=vʁiʁ=sə=kə=sε=kə=dε=me 18

  o=ʒuʁ=dɥi=sε=tœ̃=ʒuʁdə=plys=kə=ʒə=sɥi=zœ=ʁø=zə=də=paʁ=ta=ʒe=a=vεk=twa 20
  sε=kɔ=mə=y=nə=sɔʁ=tə=də=flɥi=də=ki=ɡi=də=mɔ̃=na=muʁ=vεʁ=twa 18
  ʒə=tε=mə=plys=kə=tu=e=ʒə=vø=zε=tʁə=a=vεk=twa=puʁ=tu=ʒuʁ 17
  twa=ki=ε=ta=mε=zi=ø=lə=plys=bo=a=tɑ̃=sj=ɔ=ne 15
  a=vεk=tε=mi=lj=ɔ̃=də=ka=li=te 10

  ʒwa=jø=za=ni=vεʁ=sε=ʁə 7
  a=mɔ̃=ʃə=va=lje=ki=ʃa=kə=ʒuʁ=mə=fε=de=kɔ=le=də=la=te=ʁə 18

PostScriptum

l anniversaire de l homme que j aime !
; o)

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Diabolique

C son anniversaire c po celui de sa mere,
ca rhyme bien mdr lolll tres belle homage a ton z’homme de ta vie !!!