Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Toi Rien Que Pour Moi

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/06/2005 14:14

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Chacha_17857

Toi Rien Que Pour Moi

Mon amour pour toi prend une telle ampleur
Que je sais que cela ne peut finir qu’en pleure.
Et j’ai beau m’accrocher à ce qui nous lis nous
Mais je ne te ferai jamais dire « only you »,
Parce Que de n’importe qui tu dis « je l’aime ».
Tu sa un cœur immense et c’est ça le dilemme.

Saches que la polygamie n’est pas normal
Et que ce partage me fait encore mal.
Alors je te dis que tu fais mal à mon cœur
Sans m’écouter, tu prends un air moqueur.
Est ce que tu te rends compte que tu deviens lourds ?
Aujourd’hui je pars à petits pas de velours
Et je te laisses toi et toutes « tes très chères »
Tu me remplacera par une mieux en chair.

Mais un jour, de tout cela tu te laceras.
Bien qu’entouré de ces filles, seul tu seras
Car elles ne voient que tout ton pognon et non ton charme
Et rien ne t’empêchera de verser tes larmes.

Ce moment j’aimerais l’attendre pour te consoler
Mais tu m’as fait trop de peine, je suis désolée
Quand tout va bien tu es entouré de canons
Mais quand tu as de la peine, elles oublient ton nom.
OUVRES LES YEUX ! Ce qui te semble un paradis
N’est qu’apparence car au fond c’est un taudis.
 • Pieds Hyphénique: Toi Rien Que Pour Moi

  mon=a=mour=pour=toi=prend=u=ne=tel=le=am=pleur 12
  que=je=sais=que=ce=la=ne=peut=fi=nir=quen=pleure 12
  et=jai=beau=mac=cro=cher=à=ce=qui=nous=lis=nous 12
  mais=je=ne=te=fe=rai=ja=mais=dire=on=ly=you 12
  par=ce=que=de=nim=porte=qui=tu=dis=je=lai=me 12
  tu=sa=un=cœur=immen=se=et=cest=ça=le=di=lemme 12

  sa=ches=que=la=po=ly=ga=mie=nest=pas=nor=mal 12
  et=que=ce=par=ta=ge=me=fait=en=co=re=mal 12
  a=lors=je=te=dis=que=tu=fais=mal=à=mon=cœur 12
  sans=mé=cou=ter=tu=prends=un=air=mo=queur 10
  est=ce=que=tu=te=rends=comp=te=que=tu=de=viens=lourds 13
  au=jourd=hui=je=pars=à=pe=tits=pas=de=ve=lours 12
  et=je=te=lais=ses=toi=et=tou=tes=tes=très=chères 12
  tu=me=rem=pla=ce=ra=par=u=ne=mieux=en=chair 12

  mais=un=jour=de=tout=ce=la=tu=te=la=ce=ras 12
  bien=quen=tou=ré=de=ces=fi=lles=seul=tu=se=ras 12
  car=elles=ne=voient=que=tout=ton=po=gnon=et=non=ton=charme 13
  et=rien=ne=tem=pê=che=ra=de=ver=ser=tes=larmes 12

  ce=moment=jai=me=rais=lat=ten=dre=pour=te=con=so=ler 13
  mais=tu=mas=fait=trop=de=peine=je=suis=dé=so=lée 12
  quand=tout=va=bien=tu=es=en=tou=ré=de=ca=nons 12
  mais=quand=tu=as=de=la=peine=el=les=ou=blient=ton=nom 13
  ouvres=les=yeux=ce=qui=te=sem=ble=un=pa=ra=dis 12
  nest=quap=pa=ren=ce=car=au=fond=cest=un=tau=dis 12
 • Phonétique : Toi Rien Que Pour Moi

  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa pʁɑ̃t- ynə tεllə ɑ̃plœʁ
  kə ʒə sε kə səla nə pø finiʁ kɑ̃ plœʁə.
  e ʒε bo makʁoʃe a sə ki nu li nu
  mε ʒə nə tə fəʁε ʒamε diʁə « ɔ̃li iu »,
  paʁsə kə də nɛ̃pɔʁtə ki ty dis « ʒə lεmə ».
  ty sa œ̃ kœʁ imɑ̃sə e sε sa lə dilamə.

  saʃə kə la pɔliɡami nε pa nɔʁmal
  e kə sə paʁtaʒə mə fε ɑ̃kɔʁə mal.
  alɔʁ ʒə tə di kə ty fε mal a mɔ̃ kœʁ
  sɑ̃ mekute, ty pʁɑ̃z- œ̃n- εʁ mɔkœʁ.
  ε sə kə ty tə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə ty dəvjɛ̃ luʁd ?
  oʒuʁdɥi ʒə paʁz- a pəti pa də vəluʁ
  e ʒə tə lεsə twa e tutəs « təs tʁε ʃεʁəs »
  ty mə ʁɑ̃plasəʁa paʁ ynə mjøz- ɑ̃ ʃεʁ.

  mεz- œ̃ ʒuʁ, də tu səla ty tə lasəʁa.
  bjɛ̃ kɑ̃tuʁe də sε fijə, səl ty səʁa
  kaʁ εllə nə vwae kə tu tɔ̃ pɔɲɔ̃ e nɔ̃ tɔ̃ ʃaʁmə
  e ʁjɛ̃ nə tɑ̃pεʃəʁa də vεʁse tε laʁmə.

  sə mɔmɑ̃ ʒεməʁε latɑ̃dʁə puʁ tə kɔ̃sɔle
  mε ty ma fε tʁo də pεnə, ʒə sɥi dezɔle
  kɑ̃ tu va bjɛ̃ ty ε ɑ̃tuʁe də kanɔ̃
  mε kɑ̃ ty a də la pεnə, εlləz- ublje tɔ̃ nɔ̃.
  uvʁə- lεz- iø ! sə ki tə sɑ̃blə œ̃ paʁadi
  nε kapaʁɑ̃sə kaʁ o fɔ̃ sεt- œ̃ todi.
 • Pieds Phonétique : Toi Rien Que Pour Moi

  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=pʁɑ̃=ty=nə=tεl=lə=ɑ̃=plœʁ 12
  kə=ʒə=sε=kə=sə=lanə=pø=fi=niʁ=kɑ̃=plœ=ʁə 12
  e=ʒε=bo=ma=kʁo=ʃe=a=sə=ki=nu=li=nu 12
  mεʒə=nə=tə=fə=ʁε=ʒa=mε=di=ʁə=ɔ̃=li=i=u 13
  paʁsə=kə=də=nɛ̃=pɔʁ=tə=ki=ty=dis=ʒə=lε=mə 12
  ty=sa=œ̃=kœʁ=i=mɑ̃sə=e=sε=sa=lə=di=lamə 12

  sa=ʃə=kə=la=pɔ=li=ɡa=mi=nε=pa=nɔʁ=mal 12
  e=kə=sə=paʁ=ta=ʒə=mə=fε=ɑ̃=kɔ=ʁə=mal 12
  a=lɔʁ=ʒə=tə=di=kə=ty=fε=mal=a=mɔ̃=kœʁ 12
  sɑ̃=me=ku=te=ty=pʁɑ̃=zœ̃=nεʁ=mɔ=kœ=ʁə 11
  εsə=kə=ty=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=kə=ty=də=vjɛ̃=luʁd 12
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=paʁ=za=pə=ti=pa=də=və=luʁ 12
  e=ʒə=tə=lεsə=twa=e=tu=təs=təs=tʁε=ʃε=ʁəs 12
  ty=mə=ʁɑ̃=pla=sə=ʁa=paʁ=y=nə=mjø=zɑ̃=ʃεʁ 12

  mε=zœ̃=ʒuʁ=də=tu=sə=la=ty=tə=la=sə=ʁa 12
  bjɛ̃=kɑ̃=tu=ʁe=də=sε=fi=jə=səl=ty=sə=ʁa 12
  kaʁ=εl=lə=nə=vwakə=tu=tɔ̃=pɔ=ɲɔ̃=e=nɔ̃=tɔ̃ʃaʁmə 12
  e=ʁjɛ̃=nə=tɑ̃=pε=ʃə=ʁa=də=vεʁ=se=tε=laʁmə 12

  sə=mɔ=mɑ̃=ʒεmə=ʁε=la=tɑ̃=dʁə=puʁ=tə=kɔ̃=sɔ=le 13
  mε=ty=ma=fε=tʁodə=pε=nə=ʒə=sɥi=de=zɔ=le 12
  kɑ̃=tu=va=bjɛ̃=ty=ε=ɑ̃=tu=ʁe=də=ka=nɔ̃ 12
  mε=kɑ̃=ty=adə=la=pε=nə=εl=lə=zu=blje=tɔ̃=nɔ̃ 13
  uvʁə=lε=ziø=sə=ki=tə=sɑ̃=blə=œ̃=pa=ʁa=di 12
  nε=ka=pa=ʁɑ̃=sə=kaʁ=o=fɔ̃=sε=tœ̃=to=di 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.