Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Ne Te Reconnai Même Plus !

Poème Amour
Publié le 16/07/2004 00:00

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Chantilly-Girl

Je Ne Te Reconnai Même Plus !

On à fait conaissance tellement vite
Je ne m’étais même pas demandé
Si on ne faisait pas fause piste
J’étais submergée par le bonheur que tu me procuré
Mais le temps est passé
Et les problémes se sont accumulés
En particulier un probléme de santé
Qui à bouleversé notre histoire
La vie que je voyais en rose est devenue noire
Depuis tu as tant changé…

Je ne te reconnai même plus !

Tes compliments, tes mots doux se sont enfuis
Remplacés par les engueulades et les prise de tête
Puis la lumiére, tu as éteint
En ayant, à notre histoire, mis fin.

Je pensais à jamais t’avoir perdu
Mais la lumiére est réapparu
Lorsque dans ma vie tu as resurgi
Au début, tu étais présent en simple ami
Puis les choses se sont enchaînées
Et aujourd’hui nous ne sommes plus séparés

J’ai cru que nous allions rennaître
Et reprendre notre aventure dans le bonheur
Dans mes pensées ressurgirent des « si » et des « peut-être »
Trés vite, tu les as refait disparaître.

Je ne te reconnais même plus !

Les accrochages sont toujours présents
De plus en plus intense et de plus en plus fréquemment

Ti me dis que tu m’aimes
Et le lendemain, il me semble que tu le regrettes
Je ne sais plus rien, tout est confus dans ma tête
Sauf, le fait que je suis certaine que je t’aime

La nuit, quand j’en ai assez de tout cela
Il m’arrive de faire le point.
Avant, Aprés
Aprés, Avant
Puis l’absurde comparaison, s’en suit…

Mais cela me rend encore plus malheureuse
De me dire que notre amour est en déchéance
Et de ne pas savoir ce que tu en penses.

J’essaye sans cesse de tirer des conclusions
Mais c’est impossible dans cette situation.

Et dire que je ne te reconnai même plus !

Une chose est sûre :
Je t’aime, et je n’ai aucune envie de te perdre
 • Pieds Hyphénique: Je Ne Te Reconnai Même Plus !

  on=à=fait=co=nais=sance=tel=le=ment=vite 10
  je=ne=mé=tais=mê=me=pas=de=man=dé 10
  si=on=ne=fai=sait=pas=fau=se=pis=te 10
  jé=tais=sub=mer=gée=par=le=bon=heur=que=tu=me=pro=cu=ré 15
  mais=le=temps=est=pas=sé 6
  et=les=pro=blémes=se=sont=ac=cu=mu=lés 10
  en=par=ti=cu=lier=un=pro=bléme=de=san=té 11
  qui=à=bou=le=ver=sé=no=tre=his=toire 10
  la=vie=que=je=vo=yais=en=roseest=de=ve=nue=noire 12
  de=puis=tu=as=tant=chan=gé 7

  je=ne=te=re=con=nai=mê=me=plus 9

  tes=com=pliments=tes=mots=doux=se=sont=en=fuis 10
  rem=pla=cés=par=les=en=gueu=lades=et=les=pri=se=de=tête 14
  puis=la=lu=mi=é=re=tu=as=é=teint 10
  en=ay=ant=à=notre=his=toi=re=mis=fin 10

  je=pen=sais=à=ja=mais=ta=voir=per=du 10
  mais=la=lu=mi=ére=est=ré=ap=pa=ru 10
  lors=que=dans=ma=vie=tu=as=re=sur=gi 10
  au=dé=but=tu=é=tais=présent=en=sim=plea=mi 11
  puis=les=cho=ses=se=sont=en=chaî=nées 9
  et=au=jourdhui=nous=ne=sommes=plus=sé=pa=rés 10

  jai=cru=que=nous=al=li=ons=ren=naî=tre 10
  et=re=prendre=no=trea=ven=tu=re=dans=le=bon=heur 12
  dans=mes=pen=sées=res=sur=girent=des=si=et=des=peut=têtre 13
  trés=vite=tu=les=as=re=fait=dis=pa=raître 10

  je=ne=te=re=con=nais=mê=me=plus 9

  les=ac=cro=cha=ges=sont=tou=jours=pré=sents 10
  de=plus=en=plus=inten=seet=de=plus=en=plus=fré=quem=ment 13

  ti=me=dis=que=tu=mai=mes 7
  et=le=lende=main=il=me=sem=ble=que=tu=le=re=grettes 13
  je=ne=sais=plus=rien=tout=est=con=fus=dans=ma=tête 12
  sauf=le=fait=que=je=suis=cer=taine=que=je=taime 11

  la=nuit=quand=jen=ai=as=sez=de=tout=ce=la 11
  il=mar=ri=ve=de=fai=re=le=point 9
  avant=a=prés 3
  aprés=a=vant 3
  puis=lab=sur=de=com=pa=rai=son=sen=suit 10

  mais=ce=la=me=rend=en=core=plus=malheu=reuse 10
  de=me=dire=que=no=trea=mour=est=en=dé=ché=ance 12
  et=de=ne=pas=sa=voir=ce=que=tu=en=penses 11

  jes=saye=sans=ces=se=de=ti=rer=des=con=clu=sions 12
  mais=cest=im=pos=sible=dans=cet=te=si=tua=tion 11

  et=dire=que=je=ne=te=re=con=nai=mê=me=plus 12

  u=ne=cho=se=est=sû=re 7
  je=taime=et=je=nai=au=cu=neen=vie=de=te=perdre 12
 • Phonétique : Je Ne Te Reconnai Même Plus !

  ɔ̃n- a fε kɔnεsɑ̃sə tεllmɑ̃ vitə
  ʒə nə metε mεmə pa dəmɑ̃de
  si ɔ̃ nə fəzε pa fozə pistə
  ʒetε sybmεʁʒe paʁ lə bɔnœʁ kə ty mə pʁɔkyʁe
  mε lə tɑ̃z- ε pase
  e lε pʁɔblemə sə sɔ̃t- akymyle
  ɑ̃ paʁtikylje œ̃ pʁɔblemə də sɑ̃te
  ki a buləvεʁse nɔtʁə istwaʁə
  la vi kə ʒə vwajεz- ɑ̃ ʁozə ε dəvənɥ nwaʁə
  dəpɥi ty a tɑ̃ ʃɑ̃ʒe…

  ʒə nə tə ʁəkɔnε mεmə plys !

  tε kɔ̃plimɑ̃, tε mo du sə sɔ̃t- ɑ̃fɥi
  ʁɑ̃plase paʁ lεz- ɑ̃ɡəladəz- e lε pʁizə də tεtə
  pɥi la lymjeʁə, ty a etɛ̃
  ɑ̃n- εjɑ̃, a nɔtʁə istwaʁə, mi fɛ̃.

  ʒə pɑ̃sεz- a ʒamε tavwaʁ pεʁdy
  mε la lymjeʁə ε ʁeapaʁy
  lɔʁskə dɑ̃ ma vi ty a ʁəsyʁʒi
  o deby, ty etε pʁezɑ̃ ɑ̃ sɛ̃plə ami
  pɥi lε ʃozə sə sɔ̃t- ɑ̃ʃεne
  e oʒuʁdɥi nu nə sɔmə plys sepaʁe

  ʒε kʁy kə nuz- aljɔ̃ ʁεnεtʁə
  e ʁəpʁɑ̃dʁə nɔtʁə avɑ̃tyʁə dɑ̃ lə bɔnœʁ
  dɑ̃ mε pɑ̃se ʁesyʁʒiʁe dəs « si » εt dəs « pø tεtʁə »
  tʁe vitə, ty lεz- a ʁəfε dispaʁεtʁə.

  ʒə nə tə ʁəkɔnε mεmə plys !

  lεz- akʁoʃaʒə sɔ̃ tuʒuʁ pʁezɑ̃
  də plysz- ɑ̃ plysz- ɛ̃tɑ̃sə e də plysz- ɑ̃ plys fʁekamɑ̃

  ti mə di kə ty mεmə
  e lə lɑ̃dəmɛ̃, il mə sɑ̃blə kə ty lə ʁəɡʁεtə
  ʒə nə sε plys ʁjɛ̃, tut- ε kɔ̃fy dɑ̃ ma tεtə
  sof, lə fε kə ʒə sɥi sεʁtεnə kə ʒə tεmə

  la nɥi, kɑ̃ ʒɑ̃n- ε ase də tu səla
  il maʁivə də fεʁə lə pwɛ̃.
  avɑ̃, apʁe
  apʁe, avɑ̃
  pɥi labsyʁdə kɔ̃paʁεzɔ̃, sɑ̃ sɥi…

  mε səla mə ʁɑ̃t- ɑ̃kɔʁə plys maləʁøzə
  də mə diʁə kə nɔtʁə amuʁ εt- ɑ̃ deʃeɑ̃sə
  e də nə pa savwaʁ sə kə ty ɑ̃ pɑ̃sə.

  ʒesεj sɑ̃ sεsə də tiʁe dε kɔ̃klyzjɔ̃
  mε sεt- ɛ̃pɔsiblə dɑ̃ sεtə sitɥasjɔ̃.

  e diʁə kə ʒə nə tə ʁəkɔnε mεmə plys !

  ynə ʃozə ε syʁə :
  ʒə tεmə, e ʒə nε okynə ɑ̃vi də tə pεʁdʁə
 • Pieds Phonétique : Je Ne Te Reconnai Même Plus !

  ɔ̃=na=fε=kɔ=nε=sɑ̃=sə=tεl=lmɑ̃=vitə 10
  ʒə=nə=me=tε=mε=mə=pa=də=mɑ̃=de 10
  si=ɔ̃=nə=fə=zε=pa=fo=zə=pis=tə 10
  ʒe=tε=syb=mεʁ=ʒe=paʁlə=bɔ=nœʁ=kə=ty=mə=pʁɔ=ky=ʁe 14
  mε=lə=tɑ̃=zε=pa=se 6
  e=lε=pʁɔ=ble=mə=sə=sɔ̃=ta=ky=my=le 11
  ɑ̃=paʁ=ti=ky=lje=œ̃=pʁɔ=ble=mə=də=sɑ̃=te 12
  ki=a=bu=lə=vεʁ=se=nɔ=tʁə=is=twaʁə 10
  la=vikə=ʒə=vwa=jε=zɑ̃=ʁo=zəε=də=vənɥ=nwaʁə 11
  dəp=ɥi=ty=a=tɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 7

  ʒə=nə=tə=ʁə=kɔ=nε=mε=mə=plys 9

  tε=kɔ̃=pli=mɑ̃=tε=mo=dusə=sɔ̃=tɑ̃f=ɥi 10
  ʁɑ̃=plase=paʁ=lε=zɑ̃=ɡə=la=də=ze=lε=pʁi=zə=də=tεtə 14
  pɥi=la=ly=mj=e=ʁə=ty=a=e=tɛ̃ 10
  ɑ̃=nε=jɑ̃=a=nɔtʁə=is=twa=ʁə=mi=fɛ̃ 10

  ʒə=pɑ̃=sε=za=ʒa=mε=ta=vwaʁ=pεʁ=dy 10
  mε=la=ly=mje=ʁə=ε=ʁe=a=pa=ʁy 10
  lɔʁ=skə=dɑ̃=ma=vi=ty=a=ʁə=syʁ=ʒi 10
  o=de=by=ty=e=tε=pʁe=zɑ̃=ɑ̃=sɛ̃pləa=mi 11
  pɥi=lε=ʃo=zə=sə=sɔ̃=tɑ̃=ʃε=ne 9
  e=o=ʒuʁ=dɥi=nunə=sɔ=mə=plys=se=pa=ʁe 11

  ʒε=kʁy=kə=nu=za=lj=ɔ̃=ʁε=nε=tʁə 10
  e=ʁə=pʁɑ̃dʁə=nɔ=tʁəa=vɑ̃=ty=ʁə=dɑ̃=lə=bɔ=nœʁ 12
  dɑ̃=mε=pɑ̃se=ʁe=syʁ=ʒi=ʁe=dəs=si=εt=dəs=pøtεtʁə 12
  tʁe=vitə=ty=lε=za=ʁə=fε=dis=pa=ʁεtʁə 10

  ʒə=nə=tə=ʁə=kɔ=nε=mε=mə=plys 9

  lε=za=kʁo=ʃa=ʒə=sɔ̃=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃ 10
  də=plys=zɑ̃=plys=zɛ̃=tɑ̃səe=də=plys=zɑ̃=plys=fʁe=ka=mɑ̃ 13

  ti=mə=di=kə=ty=mε=mə 7
  e=lə=lɑ̃də=mɛ̃=il=mə=sɑ̃=blə=kə=ty=lə=ʁə=ɡʁεtə 13
  ʒə=nə=sε=plys=ʁjɛ̃=tu=tε=kɔ̃=fy=dɑ̃=matεtə 11
  sof=lə=fεkə=ʒə=sɥi=sεʁ=tε=nə=kə=ʒə=tεmə 11

  la=nɥi=kɑ̃=ʒɑ̃=nε=ase=də=tu=sə=la 10
  il=ma=ʁi=və=də=fε=ʁə=lə=pwɛ̃ 9
  a=vɑ̃=a=pʁe 4
  a=pʁe=a=vɑ̃ 4
  pɥi=lab=syʁ=də=kɔ̃=pa=ʁε=zɔ̃=sɑ̃=sɥi 10

  mεsə=la=mə=ʁɑ̃=tɑ̃=kɔ=ʁə=plys=ma=lə=ʁøzə 11
  də=mə=diʁə=kə=nɔ=tʁəa=muʁ=ε=tɑ̃=de=ʃe=ɑ̃sə 12
  e=də=nə=pa=sa=vwaʁsə=kə=ty=ɑ̃=pɑ̃sə 10

  ʒe=sεj=sɑ̃=sεsə=də=ti=ʁe=dε=kɔ̃=kly=zjɔ̃ 11
  mε=sε=tɛ̃=pɔ=siblə=dɑ̃=sε=tə=sit=ɥa=sjɔ̃ 11

  e=diʁə=kə=ʒə=nə=tə=ʁə=kɔ=nε=mε=mə=plys 12

  y=nə=ʃo=zə=ε=sy=ʁə 7
  ʒə=tεmə=e=ʒə=nε=o=ky=nəɑ̃=vi=də=tə=pεʁdʁə 12

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/08/2004 00:00Cristel Masuy

tres boo poeme !!! il met arriver a peu pres la mm chose !!!! je te souhaite bcp de courage pour la suite amicalement titel 🙂 😉

Auteur de Poésie
24/10/2004 00:00Chantilly-Girl

sa ve dire koi la pti vérole ??